Santuokos data SUTUOKTINIS Sutuoktinio vardas pavardė Našlys N Gyvenamoji vieta SUTUOKTINĖ Sutuoktinės vardas pavardė Našlė N Gyvenamoji vieta

B


1825-05-03 BAČIANSKIS Dionyzas Bačianskis (Dionisium Baczanski) MD

RAYŠYTĖ Henrita Raišytė (Henrieta Raysowna (z Raysow)

1764-01-15 BAČIANSKIS Jonas Bačianskis (Bonczanski) N Geldžiūnai Platel.p. BRASAITĖ Marijona Brasaitė (Brasowna)
Brotykai
1711-06-07 BAČIULIS Jonas Bačiulis (Baciule)
Ersla TĖVELIENĖ Marijona Tėvelienė (Tewelowa) N Šatraminiai
1801-07-09 BAČIUS Kazimieras Bačius (Cazimirum Baczius)
Igariai AŽONDENYTĖ Petronėlė Ažondenytė (Petronilla Aządenowna)
Ledžiai
1802-05-13 BAČIUS Petras Bačius (Petrum Baczius) N Gaubės JAKŠTAITĖ Barbora Jakštaitė (Barbara Jaksztowna)
Nevočiai
1787-11-25 BAČIUS Petras Bačius (Petrus Bacewicz)
Kulaliai JACKUTĖ Cecilija Jackutė (Cecilija Jackowna)
Gaubės
1806-02-11 BAGDONAS Andrius Bagdonas (Andream Bochdanowicz)
Šėkai GIRDŽIŪNAITĖ Barbora Girdžiūnaitė (Barbaram Girdziunowna )
Mos.p.
1816-05-09 BAGDONAS Dominykas Bagdonas (Dominicum Bahdanowicz)

DAUKŠAITĖ Julijona Daukšaitė (Juliana Dawkszowna)
Rukai
1827-02-02 BAGDONAS Karolis Bagdonas (Karolum Bahdanowicz)

TIŠKUVIENĖ Agnė Tiškuvienė (Agnetham Tyszkowa) N Ersla
1752-11-06 BAGDONAS Motiejus Bagdonas (Bogdanowicz)

RAIBAVIČIENĖ Barbora Raibienė (Raybowiczowa) N
1803-10-06 BAGUCKIS Baltramiejus Baguckis (Bartholomeo Bagucki)

DARŽINSKAITĖ Barbora Daržinskaitė (Barbara Zdarzynska)
Tauzai
1775-11-12 BAGUCKIS Dovydas Baguckis (Bogucki)

NUMGAUDAITĖ Veronika Numgaudaitė (Numgaudayte)
Simaičiai
1806-09-25 BAGUCKIS Jokūbas Baguckis (Jakobum Bogucki)
Igariai KONDROTAITĖ DARŽINSKIENĖ Pranciška Kodrotaitė Daržinskienė (Franciszcam Zdarzynska) N Žebrokai
1781-10-29 BAGUCKIS Jonas Baguckis (Boguckis)

URBONAVIČIUTĖ Kotryna Urbonavičiutė (Urbanowiczowna)

1782-01-27 BAGUCKIS Juozapas Baguckis (Baguckis)
Udraliai JOKUBAUSKAITĖ Ona Jokubauskaitė (Jakubowska)
Tauzai
1811-06-26 BAGUCKIS Juozapas Baguckis (Josephus Bagucki)
Krakės VASERYTĖ Julijona Vaserytė (Juliannam Waserowna)
Ersla
1821-05-03 BAGUCKIS Leonas Baguckis (Leonem Bagucki)

SKIRUTYTĖ Barbora Skirutytė (Barbara Skirutowna)
Mikulčiai
1826-05-11 BAGUCKIS Leonas Baguckis (Leonem Bogucki) N Kusai ŠAKINYTĖ Barbora Šakinytė (Barbaram Szukinowna)
Budriai
1778-11-17 BAGUCKIS Mykolas Baguckis (Bogucki)
Igariai ALŠAUSKAITĖ Elena Alšauskaitė (Olszewska) N Igariai
1741-01-15 BAGUCKIS Mykolas Baguckis (Bogucki)
Žalgiriai SADAUSKAITĖ Marijona Sadauskaitė (Sadowska)
Žalgiriai
1751-01-24 BAGUCKIS Mykolas Baguckis (Bogucki)

MANIUKAITĖ Kotryna Maniukaitė (Maniukayte)

1803-01-13 BAGUCKIS Petras Baguckis (Petrus Bogucki)

VIRŠILAITĖ Elžbieta Viršilaitė (Elisabetham Wyrszyllowna)
Nevočiai
1809-02-07 BAGUCKIS Pranciškus Baguckis (Franciscum Bagucki)
Tauzai LAURECKYTĖ Ona Laureckytė (Anna Lawrecka)
Gondlaukė
1780-11-12 BAGUCKIS Stanislovas Baguckis (Bogucki) N Šerkšniai ŠIMKUTĖ Marijona Šimkutė (Simkayte)
Budvietė
1758-08-01 BAGUCKIS Stanislovas Baguckis (Bogucki) N Igariai KAZLAUSKIENĖ Elena Kazlauskienė (Kozlowska) N Žebrokai
1751-01-24 BAGUCKIS Stanislovas Baguckis (Bogucki)

BRINKUTĖ Magdalena Brinkutė (Brynkayte)

1814-01-20 BAGUCKIS Stanislovas Baguckis (Stanislaum Bagucki)
Mikulčiai ANDRIEJAUSKAITĖ Morta Andriejauskytė (Martham Andrzejewska)
Šatraminiai
1711-01-18 BAIDOTAS Jurgis Baidotas (Baydot)
Mosėdis GAUBYTĖ Ona Gaubytė (Gaubayte)
Virbalai
1723-08-08 BAIPŠYS Andrius Baipšys (Baypsis)
Drupiai GRIKŠTAITĖ Judita Grikštaitė (Gryksztayte)
Rukai
1724-11-26 BAIPŠYS Kazimieras Baipšys (Babsis)
Lyksūdė ŠEDVYDYTĖ Ieva Šedvydytė (Žadwydowna)
Gondlaukė
1736-09-23 BAIPŠYS Kazimieras Baipšys (Baypszus)
Vabaliai JOKŠAITĖ Barbora Jokšaitė (Jokayte)
Vabaliai
1815-11-16 BAKAVECKAS Pranciškus Bakaveckas (Franciscum Bokawecki)

JANKAUSKYTĖ Magdalena Jankauskytė (Magdalena Jankowska)
Kulaliai
1817-02-04 BAKSTYS Ignacijus Bakštys (Ignatium Baksztowicz)
Ledžiai KARBONSKYTĖ AKLIENĖ Antanina Karbonskytė Aklienė (Antanina Aklewiczowa) N Kernai
1779-02-14 BAKSTYS Juozapas Bakstys (Josephus Baksztis) N Įpiltis Laukž.p. BRAZDAUSKAITĖ Regina Brazdauskaitė (Reginam Brazdowska)
Pesčiai Mos.p.
1821-02-08 BALANDIS Antanas Balandis (Antonium Balądis)
Kaukolikai GECEVIČIŪTĖ Elena Gecevičiūtė (Helenam Giecewiczowna)
Rukai
1800-07-31 BALANDIS Ignacijus Balandis (Ignatium Balicz) N Skuodas INTAITĖ KLOVIENĖ Magdelena Intaitė [?] Klovienė (Magdalena Klowowa) N
1753-07-22 BALANDIS Mykolas Balandis (Balądys)

VAITELYTĖ Barbora Vaitelytė (Waytelowiczowna)
Urviai Mos.p.
1818-09-25 BALANDIS Motiejus Balandis (Matheum Balącz) N Drupiai MOCKUTĖ Barbora Mockutė (Barbara Mackiewiczowna)
Bružai
1811-05-23 BALANDIS Motiejus Balandis (Matheum Balundis)

RAZMAITĖ ŠIUDEIKIENĖ Terezė Razmaitė Šiudeikienė (Theresiam Szudeykowa) N Drupiai Mos.p.
1821-11-08 BALANDIS Pranciškus Balandis (Franciscum Balądis)

ŠIUDEIKYTĖ Petronėlė Šiudeikytė (Petronilla Sziudeykowna)
Daukšiai
1759-11-18 BALIČIUS Kazimieras Baličius (Balicz) GD
Mikytai Plat.p. ČIAPAITĖ Ona Čepauskytė (Szczepowska) GV
Prialgava
1779-11-21 BALSYS Jonas Balsys (Balsewiczius)
Kerviai Yl.p. LUTYTĖ Ona Lutytė (Ana Lutawiczayte)
Daktarai
1753-01-21 BALSYS Mikalojus Balsys (Bolsewicz)

PUKINSKYTĖ Elžbieta Pukinskytė (Pukinska)

1794-10-13 BALSYS Pranciškus Balsys (Franciscum Balcewicz)
Gaubės DIMAITĖ Magdalena Dimaitė (Magdalena Dymowiczowna)
Simaičiai
1820-11-23 BALSYS Pranciškus Balsys (Franciscum Balsius) N Gaubės MONČYTĖ KALVAITIENĖ Ona Mončytė [?] Kalvaitienė (Anna Kalwayczowa) N Udraliai
1804-11-22 BALTIEJUS Jokūbas Baltiejus (Jacobum Baltieius)
Krakės VAŠKIENĖ Cecilija Vaškienė (Ceciliam Waszkowa) N Budriai
1773-05-23 BALTIEJUS Mikalojus Baltiejus (Baltiejus) N Gaubės KONDROTAITĖ Klara Kondrotaitė (Kontratowiczowna)
Mosėdis
1787-11-18 BALTRIMAS Andrius Baltrimas (Andreas Baltrymas) N Mosėdis ANTANAUSKYTĖ Kotryna Antanauskytė (Catharina Antonowiczowna)
Šerkšniai
1778-11-22 BALTRIMAS Andrius Baltrimas (Baltryms)
Mosėdis SKIUDULAITĖ Kotryna Skiudulaitė (Skiudulowna)
Mosėdis
1803-11-24 BALTRIMAS Izidorius Baltrimas (Isidorum Baltrym) N Krakės DOBROVOLSKYTĖ Rožė Dobrovolskytė (Rozam Dabrawolska)
Mosėdis
1758-04-30 BALTRIMAS Juozapas Baltrimas (Baltrym)

TAMOŠAUSKIENĖ Elžbieta Tamošauskienė (Tomaszewska) N Ersla
1716-11-01 BALTRIMAS Jurgis Baltrimas (Baltrimaytis)
Ersla VEČYTĖ Ona Večytė Weczowna)
Ersla
1769-11-12 BALTRIMAS Pranciškus Baltrimas (Baltryms)

SABALIAUSKIENĖ Barbora Sabaliauskienė (Sobolewska) N Šakaliai
1777-10-19 BALTRIMAS Tadas Baltrimas (Baltrymum)
Šaukliai ALSEIKAITĖ Rožė Alseikaitė (Olseykowna)
Kernai
1732-01-24 BALTRUŠKA Jonas Baltruška (Baltruszkiewicz)
Juknaičiai Mos.p. KURILAITĖ Ieva Kurilaitė (Kurilowna)
Kaukolikai
1823-11-27 BALTRUŠKA Juozapas Baltruška (Jozephum Baltruszka)

NARMONTAITĖ Marcijona Narmontaitė (Marciana Narmontowna)
Juknaičiai
1822-01-30 BALTRUŠKA Mykolas Baltruška (Michaelem Baltruszka)
Juknaičiai Mos.p. KUBILIUTĖ Elžbieta Kubiliutė (Elizabeth Kubylowna)
Mosėdis
1780-11-25 BALTRUŠKA Motiejus Baltruška (Baltruszka)
Kaukolikai MICKUTĖ Barbora Mickutė (Mickiewiczayty)
Kaukolikai
1809-02-02 BALTRUŠKA Motiejus Baltruška (Matheum Baltruszko)
Kaukolikai KAUPAITĖ Elena Kaupaitė (Helena Kowpowna)
Ersla
1759-02-04 BALTRUŠKA Simonas Baltruška (Baltruszka)

RAZMAITĖ Rozalija Razmaitė (Razmowna)
Šaukliai
1798-01-30 BALTRUTIS Antanas Baltrutis (Antonium Baltrutis)

DUBINSKAITĖ Marijona Dubinskaitė (Mariana Dubinskowna)
Kulaliai
1772-11-22 BALTRUTIS Antanas Baltrutis [?] (Baltutis)

GALDIKAITĖ Ona Galdikaitė (Galdykaty)
Ledžiai
1824-02-17 BALTRUTIS Feliksas Baltrutis (Felicem Baltrutis)

GADEIKYTĖ Elena Gadeikytė (Helena Gadeykowna)
Baksčiai
1792-10-23 BALTRUTIS Jokūbas Baltrutis (Jacobus Baltrutis)
Budriai ŠAKINYTĖ Magdalena Šakinytė (Magdalena Szakinowna)
Budriai
1773-06-20 BALTRUTIS Laurynas Baltrutis (Baltrutis)

TAURINSKAITĖ Justina Taurinskaitė (Tawrynskaty)
Mikulčiai
1820-02-03 BALTRUTIS Mikalojus Baltrutis (Nicolaum Baltrutis)
Udraliai MICKUTĖ Juozapota Mickutė (Jozephata Mickiewiczowna)
Budriai
1819-11-18 BALTRUTIS Petras Baltrutis (Petrum Baltrutis)
Baksčiai MARTINKUTĖ Antanina Martinkutė (Antonina Martinkowna)
Virbaliai
1788-10-11 BALTRUTIS Tadas Baltrutis (Thaddeus Baltrutowicz)
Budriai ŠAKINYTĖ Pranciška Šakinytė (Francisca Szakinayte)
Budriai
1739-07-12 BALTUŠKA Adalbertas Baltuška (Baltuszko)
Ersla GUŽAITĖ Marijona Gužaitė (Gązowna)
Ersla
1719-05-08 BALVOČIUS Jokūbas Balvočius (Balwocz)
Kelūnai Tirkšl.p. GEDRIMAITĖ Marijona Gedrimaitė (Žadrymayte)
Vabaliai
1758-09-01 BALVOČIUS Jonas Balvočius (Balwocius) N Rumšaičiai GELŽINYTĖ Ona Gelžinytė (Gielžynowna)
Lyksūdė
1758-04-30 BALVOČIUS Mykolas Balvočius (Balwocius)
Remezai Yl.p. JOKUBAUSKIENĖ Barbora Jokubauskienė (Jakubowiczowa) N Vabaliai
1787-01-14 BALVOČIUS Stanislovas Balvočius (Stanislaus Balwocz)
Sed.p. ALŠAUSKYTĖ Elena Alšauskytė (Helena Olszewska)
Vabaliai
1772-11-15 BANYS Tadas Banys (Baniewicz) GD

RUPEIKAITĖ Morta Rupeikaitė (Rupeykowna) GV
Prialgava
1812-11-24 BARANAUSKAS Nikodemas Baranauskas (Nicodemum Baranowski)
Narvydžiai Skuodo p. JANKAUSKYTĖ Elena Jankauskytė (Helenam Jankowskowna)

1719-11-22 BARAUSKAS Baltramiejus Barauskas (Borowski)

PETRIKAITĖ Marijona Petrikaitė (Petrikowna)
Kaukolikai
1723-11-21 BARAUSKAS Stanislovas Barauskas (Barowski)

STONKUTĖ Barbora Stonkutė (Stąkowna)
Vabaliai
1734-05-09 BARKELIS Jurgis Barkelis (Barkielewicz)
Pesčiai Sal.p. PETRAUSKAITĖ Kotryna Petrauskaitė (Petrowskowna)
Šatraminiai
1741-11-05 BARKUS Ignotas Barkus (Borkiewicz) GD

GINIOTAITĖ Kunegunda Giniotaitė (Giniattowna) GD
Prialgava
1772-11-08 BARKUS Juozapas Barkus (Barkiewicz)
Šliktinė Plat.p. BALTRUTIENĖ Agota Baltrutienė (Baltrutieny) N Mikulčiai
1717-11-27 BARKUS Jurgis Barkus (Barkowski)
Pal.p. PADEGIMAITĖ Kotryna Padegimaitė (Padegimska)
Prialgava
1736-02-11 BARKUS Jurgis Barkus (Borkowski) N Prialgava PIKTURNAITĖ Regina Pikturnaitė (Pikturnowna)
Prialgava
1766-04-27 BARKUS Mykolas Barkus (Barkiewicz)
Šliktinė PUKINSKYTĖ Kotryna Pukinskytė (Pukinska)
Tėveliai
1764-09-30 BARKUS Mykolas Barkus (Barkowski)
Laumiai Sed.p. MOCKUTĖ Liucija Mockutė (Mackiewiczowna)
Šatės
1762-10-10 BARKUS Petras Barkus (Borkowski)
Laumiai Sed.p. SEREIKAITĖ Morta Sereikaitė (Soreykowna)
Šatės
1720-11-17 BARKUS Stanislovas Barkus (Burkaytis)

KAIRYTĖ Barbora Kairytė (Kayrayte)
Šatės
1821-02-08 BARKUS Steponas Barkus (Stefanum Barkowski)
Šaukliai TUBINAITĖ Kotryna Tubinaitė (Catharina Tubinowiczowna )
Šerkšniai
1746-11-20 BARTKUS Antanas Bartkus (Bartkiewicz)
Raudoniai Yl.p. MELEŠKAITĖ Ona Meleškaitė (Meleszkowna)
Urviai Mos.p.
1760-11-23 BARTKUS Antanas Bartkus (Bortkiewicz)
Pesčiai Sal.p. BRIČKUTĖ Barbora Bričkutė (Bryczkowna)
Šatraminiai
1747-11-26 BARTKUS Jurgis Bartkus (Bortkiewicz)
Mos.p. LITVINAITĖ Marijona Litvinaitė (Litwinowna)
Mos.p.
1753-11-31 BARTKUS Kazimieras Bartkus (Bortkiewicz) N Yl.p. MAŽULYTĖ Ona Mažulytė (Maželowna)
Vabaliai
1777-11-29 BARUTIS Jokūbas Barutis (Barutowicz)
Laumaičiai KUZMINSKYTĖ Joanna Kuzminskytė (Kuzminska)
Laumaičiai
1758-07-11 BARUTIS Jurgis Barutis (Barutis)
Dagiai Sedos p. KLOVIENĖ Elžbieta Klovienė (Klowowa) N Mosėdis
1737-01-20 BARVAITIS Dovydas Barvaitis (Barwatis)
Kulai Sk.p. LAUKYTĖ Barbora Laukytė (Laukinowna)
Lyksūdė
1817-02-04 BAUBLYS Antanas Baublys (Antonium Bawblewicz)
Krakės BURBAITĖ Elžbieta Burbaitė (Elizabetha Burbowna)
Šekai
1796-02-09 BAUBLYS Ignotas Baublys (Ignatiam Boblewski) GD

LAPAČINSKAITĖ Magdelena Lapačinskaitė (Magdalena Lopazinska) GD
Geidučiai
1799-06-25 BAUBLYS Jokūbas Baublys (Jacobum Bawblewicz) N Kusai GVAZDŽIAUSKYTĖ Ona Gvazdžiauskytė (Anna Gwazdziewska)
Baksčiai
1809-02-02 BAUBLYS Juozapas Baublys (Jozephum Bowblewicz)
Igariai GIRDŽIŪNAITĖ Brigita Girdžiūnaitė (Brigita Girdziunowna)
Mosėdis
1817-02-04 BAUBLYS Juozapas Baublys (Jozephum Bowblewicz)
Krakės PAULAUSKAITĖ Barbora Paulauskaitė (Barbara Pawlowska)
Šerkšniai
1813-07-16 BAUBLYS Juozapas Baublys (Jozephus Bawblewicz) N Mosėdis VALANTINAITĖ Marijona Valantinaitė (Marianam Walątynowna)
Šniukščiai
1804-07-05 BAUBLYS Pranciškus Baublys (Franciscum Bawblewicz)
Nevočiai BYTAUTAITĖ Kotryna Bytautaitė (Catharinam Bitowtowna)
Rukai
1752-05-14 BAUŽYS Antanas Baužys (Bauzis) N
BALTRUTIENĖ Kotryna Baltrutienė (Baltružiowa) N Šniukščiai
1755-05-11 BAUŽYS Antanas Baužys (Bawžynski)
Jundulai PUKINSKYTĖ Barbora Pukinska (Pukinskytė)
Brotykai
1760-11-16 BAUŽYS Baltramiejus Baužys (Bawzis)
Šakaliai TAURINSKAITĖ Apolonija Taurinskaitė (Tawrinska)
Šakaliai
1792-11-21 BAUŽYS Dominykas Baužys (Dominicus Baužis)
Daukšiai VASERYTĖ Klara Vaserytė (Clara Wasserowna)
Daukšiai
1718-01-16 BAUŽYS Jonas Baužys (Baužis)
Juodeikiai Lenk.p. DABRYTĖ Barbora Dabrytė (Dabrowna)
Daukšiai
1760-11-23 BAUŽYS Jonas Baužys (Bawžis)
Puodkaliai Skuod.par. KLOVAITĖ Kristina Klovaitė (Klowowna)
Tėveliai
1809-10-26 BAUŽYS Jonas Baužys (Joannem Bauzynski)
Šniukščiai KALVAITYTĖ Cecilija Kalvaitytė (Cecilia Kalweytowna)
Mosėdis
1777-11-23 BAUŽYS Jonas Baužys (Joannem Bawzinski)
Daukšiai TUŠKAITĖ Magdalena Tuškaitė (Magdalenam Tuszkayte)
Daukšiai
1806-11-13 BAUŽYS Jonas Baužys (Joannum Bawzynski)

MICKUTĖ Sofija Mickutė (Sophia Mickiewiczowna)
Tauzai
1766-10-12 BAUŽYS Juozapas Baužys (Josephum Bawzis)
Giršinai VAITILAIT|Ė Kotryna Vaitilaitė (Woytylowiczowna)
Gondlaukė
1774-01-16 BAUŽYS Juozapas Baužys (Josephum Bawzis)

KINČIUTĖ Marijona Kinčiutė (Marianam Kinczaty)
Tauzai
1789-12-10 BAUŽYS Juozapas Baužys (Josephus Baužynski)
Vindeikiai DAUGĖLAITĖ Veronika Daugėlaitė (Veronica Daugiellowna)
Vindeikiai
1817-11-20 BAUŽYS Juozapas Baužys (Jozephum Bawžynski)

SIMUTYTĖ Barbora Simutytė (Barbara Symutowna)
Tauzai
1799-05-07 BAUŽYS Juozapas Baužys (Jozephus Baužynski)
Krakės LAURECKYTĖ Elžbieta Laureckytė (Elizabetha Laureckayte)
Gondlaukė
1764-01-22 BAUŽYS Jurgis Baužys (Bawzis)
Kulai Sk.p. MOCKIENĖ Barbora Mockienė (Mackiewiczowa) N Kernai
1818-02-19 BAUŽYS Jurgis Baužys (Georgium Bawzynski)
Krakės ŠIMKUTĖ Felicijona Šimkutė (Feliciana Szymkiewiczowna)
Gaubės
1807-10-22 BAUŽYS Jurgis Baužys (Georgium Bowzys)
Budriai MARKAITYTĖ Barbora Markaitytė (Barbara Markaycziowna)
Mosėdis
1798-02-06 BAUŽYS Jurgis Baužys (Georgium Bowžynski)
Tauzai JASKAUDAITĖ Elena Jaskaudaitė (Helenam Jaskowdowna)
Budriai
1792-09-30 BAUŽYS Jurgis Baužys (Georgius Bauzis) N Tauzai DIMAITĖ Elžbieta Dimaitė (Elisabetha Dymowiczowna)
Daukšiai
1799-11-26 BAUŽYS Laurencijus Baužys (Laurentium Baužynski)
Daukšiai KRIŠTAPAITYTĖ Elena Krištapaitytė (Helena Krisztofowiczowna)
Žalgiriai
1815-11-16 BAUŽYS Leonas Baužys (Leonem Bawžynski)

ŠIMONYTĖ Uršulė Šimonytė (Urszula Szymonska)
Daukšiai
1731-01-21 BAUŽYS Mykolas Baužys (Baužinski)
Sal.p. SIMUTYTĖ Magdalena Simutytė (Symutale)
Žalgiriai
1721-11-09 BAUŽYS Mykolas Baužys (Baužis)
Plaušiniai Lenk.p. NUMGAUDAITĖ Magdalena Numgaudaitė (Numgawdayte)
Daukšiai
1813-05-06 BAUŽYS Mykolas Baužys (Michaelum Bawzynski) N Daukšiai KUBILIUTĖ Felicijona Kubiliutė (Felicianum Kubillowiczowna)
Plaušiniai
1808-10-20 BAUŽYS Motiejus Baužys (Mathiam Bawzys)
Mosėdis MAŽRIMAITĖ Kotryna Mažrimaitė (Catharina Moyrzymowna)
Nevočiai
1721-01-12 BAUŽYS Petras Baužys (Baužis)

ČIUKONAITĖ Kotryna Čiukonaitė (Ciukonowna)
Daukšiai
1799-02-04 BAUŽYS Pranciškus Baužys (Franciscum Baužynski)
Tauzai DAUKŠAITĖ Elena Daukšaitė (Helena Daukszowna)
Gondlaukė
1803-06-09 BAUŽYS Pranciškus Baužys (Franciscum Bawzynski)
Putkaliai Skuod.p. VALANČIUTĖ Ona Valančiutė (Annam Walączowna)
Šaukliai
1817-05-29 BAUŽYS Stanislovas Baužys (Stanislaum Bawžynski) N Rukai KULIKAUSKYTĖ Kunegunda Kulikauskytė (Cunegunda Kulikowska)
Ersla
1804-07-26 BAUŽYS Stanislovas Baužys (Stanislaum Bawžynski) N Krakės JAKŠTAITĖ TAUČIUVIENĖ Elena Jakštaitė Taučiuvienė (Helenam Tawczowa) N Krakės
1824-02-17 BAUŽYS Vincentas Baužys (Vincentum Bawžynski)

ŠIUDEIKYTĖ Morta Šiudeikytė (Martha Sziudeykowna)
Simaičiai
1807-11-26 BEINORAS Augustinas Beinoras (Augustinum Beynor)
Igariai JONKUTĖ Elena Jonkutė (Helena Jonkowna)
Kusai
1811-02-07 BEINORAS Dominykas Beinoris (Dominicum Beynor)
Kernai TIŠKEVIČIUTĖ Viktorija Tiškevičiutė (Victoriam Tyszkiewiczowna)
Žalgiriai
1779-11-21 BEINORAS Juozapas Beinoras (Beynors) N Kernai KARBONSKAITĖ Barbora Karbauskaitė (Karbonskayte)
Drupiai Mos.p.
1775-02-02 BEINORAS Juozapas Beinoras (Beynors) N Kernai ADOMAUSKYTĖ Kotryna Adomauskytė (Adamawskayty)
Simaičiai
1812-11-17 BEINORAS Juozapas Beinoras (Josephum Beynor)

ŠEMETAITĖ Elena Šemetaitė (Helenam Szemetowna)
Baksčiai
1769-06-05 BEINORAS Mikalojus Beinoras [?] (Beymons) N
BUDRYTĖ Marijona Budrytė (Budrowna)
Derkinčiai
1758-07-11 BEINORAS Mykolas Beinoras (Beynarowicz)

VAIČIULIENĖ Barbora Vaičiulienė (Wayciolowa) N Šakaliai
1766-02-02 BEINORAS Motiejus Beinoras (Beynorowicz)
Žalgiriai KLOVIENĖ Kristina Klovienė (Klowowa) N Petraičiai Mos.p.
1777-11-23 BEINORAS Pranciškus Beinoras (Beinorovisz)
Žalgiriai BRASAITĖ Kotryna Brasaitė (Brasawska)
Šekai
1780-06-18 BENDIKAS Juozapas Bendikas (Josepho Bendykowicz)
Pesčiai Sal.p. ŽVINKLYTĖ Marijona Žvinklytė (Marianna Žwinklayte)
Kernai
1752-07-02 BENETIS Andrius Benetis (Benetys)

MAŽONAITĖ Marijona Mažonaitė (Mažunowna)

1715-05-13 BENETIS Dovydas Benetis (Benetis)
Geidučiai RAZGAITYTĖ Magdalena Razgaitytė (Rezgowna)
Šatės
1782-01-20 BENETIS Simonas Benetis (Benetowicz)
Mos.p. VAITKUTĖ Rozalija Vaitkutė (Waytkiewiczowna)
Mos.p.
1808-11-17 BENETIS Simonas Benetis (Simonum Benetis) N Gintel.p. LENKŠAITĖ Ona Lenkšaitė (Anna Lemszowna)
Rukai
1768-06-26 BENETIS Stanislovas Benetis (Benetis)
Šliktinė Plat.p. KRAPIKAITĖ Terezė Krapikaitė (Krapikowna)
Vindeikiai
1795-11-10 BENIUŠIS Antanas Beniušis (Antonium Beniuszowic)
Šatės KUZMINSKYTĖ Kotryna Kuzminskytė (Catharina Kuzminska)
Lyksūdė
1819-01-28 BENIUŠIS Antanas Beniušis (Antonium Beniuszewicz)
Kulaliai MIKUTAITĖ Ona Mikutaitė (Anna Mikutowna)
Mikulčiai
1757-06-10 BENIUŠIS Jonas Beniušis (Beniusis)
Ledžiai VAITKIENĖ Elžbieta Vaitkienė (Waytkiowa) N Šatraminiai
1799-01-22 BENIUŠIS Jonas Beniušis (Joannum Beniuszewicz)
Erlėnai Sal.p. SKIRUTYTĖ Pranciška Skirutytė (Francisca Skirutowiczowna)
Igariai
1806-01-31 BENIUŠIS Jonas Beniušis (Joannum Beniuszisz) N Igariai GRUMBLYTĖ Barbora Grumblytė (Barbaram Grumblowna)
Igariai
1774-11-20 BENIUŠIS Juozapas Beniušis (Beniusis)
Aubrikiai Kalv.p. KRYŽIUTĖ Elžbieta Kryžiutė (Krizauskayty)
Šliktinė
1730-01-30 BENIUŠIS Juozapas Beniušis (Benuszaytis)
Barstyčiai Kalv.p. GRITKUTĖ Marijona Gritkutė (Grytkayte)
Vabaliai
1785-05-15 BENIUŠIS Jurgis Beniušis (Georgius Beniuszewicz)
Šatraminiai LIEKYTĖ Barbora Liekytė (Barbara Lekowna)
Kulaliai
1759-02-18 BENIUŠIS Mykolas Beniušis (Beniuszewicz)
Barstyčiai Kalv.p. VEČYTĖ Rožė Večytė (Weczowna)
Geidučiai Mos.p.
1780-11-05 BENIUŠIS Motiejus Beniušis (Beniusis)
Derkinčiai RAMANAUSKAITĖ Barbora Ramanauskaitė (Romanowska)
Derkinčiai
1779-02-14 BENKUS Antanas Benkus (Antonius Benkiewicz) N Vabaliai PIEČIUVIENĖ Elžbieta Piečiuvienė (Elisabetha Peciowa) N Vabaliai
1779-10-13 BERNIUS Dovydas Bernius (Bernowicz) N Imbarė Sal.p. AKLYTĖ Ona Aklytė (Alewiczayte)
Kernai
1799-06-25 BERNIUS Kazimieras Bernius (Cazimirum Bernowicz)
Žutautai Sal.p. RAUDYTĖ Antanina Raudytė (Antonina Raudowiczowna)
Šekai
1748-11-17 BERNIUS Mykolas Bernius (Bernowicz)

MIKUTAITĖ Barbora Mikutaitė (Mikutowna)

1779-06-27 BERNIUS Motiejus Bernius (Bernowicz)
Šatraminiai SKURVYDAITĖ Barbora Skurvydaitė (Skorwidzianka)
Drupiai Mos.p.
1763-06-12 BERNIUS Motiejus Bernius (Bernowicz)
Šatraminiai PREIBYTĖ Barbora Preibytė (Preybowiczowna)
Šaukliai
1783-11-03 BERNIUS Petras Bernius (Bernowicz)
Šatraminiai TĖVELYTĖ Ona Tėvelytė (Tewelowna)
Šaukliai
1777-02-09 BERNIUS Tadas Bernius (Bernowicz)
Šatraminiai GALDIKAITĖ ŽEIMIENĖ Kotryna Galdikaitė Žeimienė (Žeymowa) N Žalgiriai
1736-11-26 BURNYS Jurgis Burnys (Burnewicz)
Mosėdis DAUKŠAITĖ Marijona Daukšaitė (Dawkszowna)k
Baksčiai
1750-01-25 BERNOTAS Andrius Bernotas (Bernotas)

KINČIUTĖ Marijona Kinčiutė (Mariana Kinczate)
Ersla
1824-02-12 BERNOTAS Bonaventūras Bernotas (Bonawenturum Bernatowicz)
Būdvietė Skuodo p. DANYTĖ Monika Danytė (Monica Daniowna)
Virbaliai
1810-11-22 BERNOTAS Jonas Bernotas (Joannum Berotowicz)
Žalgiriai MURAUSKAITĖ Barbora Murauskaitė (Barbara Murawska)
Žalgiriai
1768-07-10 BERNOTAS Juozapas Bernotas (Bernatowicz)
Kaukolikai VITKUTĖ Elžbieta Vitkutė (Witkowna)
Baltrimai Yl.p.
1744-02-08 BERNOTAS Juozapas Bernotas (Bernatowicz)
Šarnelė Kalv.p. PUKINSKYTĖ Ona Pukinskytė (Pukinska)
Kaukolikai
1753-07-22 BERNOTAS Juozapas Bernotas (Bernatowicz) N
TAUJANYTĖ Kotryna Taujanytė (Catharina Tevennowna)

1827-02-08 BERNOTAS Juozapas Bernotas (Josephum Bernatowicz)
Užsieniai Gint.p. SKIRUTYTĖ Elena Skirutytė (Helenam Syrutowiczowna)
Šaukliai
1820-11-23 BERNOTAS Juozapas Bernotas (Jozephum Bernotas)

BALANDYTĖ Elžbieta Balandytė (Elizabetha Balądziowna)

1717-05-09 BERNOTAS Kazimieras Bernotas (Benatowicz)
Daukšiai BRENCIUTĖ Kotryna Brenciutė (Brencowna)

1761-01-25 BERNOTAS Motiejus Bernotas (Bernot)
Mosėdis POCIENĖ Kotryna Pocienė (Pociowa) N Mosėdis
1780-02-06 BERNOTAS Motiejus Bernotas (Bernots) N Mosėdis ASTRAUSKAITĖ Konstancija Astrauskytė (Astrowska)
Mosėdis
1771-03-03 BERNOTAS Motiejus Bernotas (Bernots) N Mosėdis BRAZDAUSKAITĖ Elena Brazdauskaitė (Brazdowska)
Šaučikiai Sal.p.
1797-02-03 BERNOTAS Motiejus Bernotas (Motheum Bernatowicz)

JANČIAUSKYTĖ Kotryna Jančiauskytė (Catharina Janczewska)
Apuolė
1786-11-19 BERTAŠIUS Antanas Bartašius (Antoni Bartoszewicz) N Narėpai Sal.p. ŠIDEIKYTĖ Marijona Šideikytė (Mariana Szydeikowna)
Kulaliai
1724-01-23 BERTAŠIUS Antanas Bertašius (Antoni Bartoszewicz)
Daukšiai ŽVINKLYTĖ Agota Žvinklytė (Agatha Žwinklowna)
Daukšiai
1745-10-31 BERTAŠIUS Antanas Bertašius (Antonij Bartasewicz) N Daukšiai VASERYTĖ Magdalena Vaserytė (Magdalena Waserowna)
Daukšiai
1814-01-27 BERTAŠIUS Antanas Bertašius (Antonium Bartoszewski)

RAMONAITĖ Julijona Ramonaitė (Julianam Romanowska)
Šaukliai
1748-10-20 BERTAŠIUS Antanas Bertašius (Bartašius)
Daukšiai AKLYTĖ Kotryna Aklytė (Aklowna)
Daukšiai
1714-02-04 BERTAŠIUS Jonas Bertašius (Bartuszewicz)
Skuodas DUBINSKAITĖ Ona Dubinskaitė (Dubinska)
Virbalai
1800-09-18 BERTAŠIUS Juozapas Bartašius (Jozephum Bartoszewski)
Rušupiai Skuodo p. PETRAITYTĖ Barbora Petraitytė (Barbara Petraycziowna)
Juknaičiai
1808-11-11 BERTAŠIUS Juozapas Bartašius (Jozephum Bartoszewski) GD
Mosėdis PRIALGAUSKAITĖ Barbora Prialgauskaitė (Barbara Przyalgowska)
Brotykai
1763-11-20 BERTAŠIUS Juozapas Bertašius (Bartasius)
Lenkimai LUBŠIENĖ Marijona Lubšienė (Lubszunska) N
1826-02-28 BERTAŠIUS Juozapas Bertašius (Josephum Bertaszius)

BIERONTAITĖ Kotryna Bierontaitė Catharinam Bierontowna)
Šaukliai
1802-11-25 BERTAŠIUS Laurentijus Bartašius (Laurentium Bartaszius) N Paluknės Skuodo p. DIMAITĖ Ona Dimaitė (Anna Dymowna)
Daukšiai
1716-02-25 BERTAŠIUS Ptanciškus Bertašius (Bartoszewicz)

MICKUTĖ Apolonija Mickutė (Mickowna)

1824-01-29 BERTAŠIUS Simonas Bartašius (Simonem Bartoszewski)

JUREVIČIUTĖ LEKSTUTIENĖ Joana Jurevičiutė Lekstutienė (Johanna Lextuczowa) N Šaukliai
1818-11-12 BERTAŠIUS Tadas Bartašius (Taddeum Bartoszewski) N Salantai KNYSTAUTAITĖ Viktorija Knystautaitė (Victoria Knistowtowna )
Vindeikiai
1713-01-22 BERTAŠIUS Tomas Bertašius (Bertaszus)
Vabaliai JOKUBAUSKAITĖ Marijona Jokubauskaitė (Jkubatowna)
Vabaliai
1746-11-20 BERŽANSKIS Kazimieras Beržanskis (Beržonski)
Vabaliai BARAUSKAITĖ Magdalena Barauskaitė (Borowska)
Lyksūdė
1748-10-20 BERŽANSKIS Stanislovas Beržanskis (Beržanski)
Kalv.p. TAUČIUTĖ Marijona Taučiutę (Taučiowna)
Lyksūdė
1747-07-02 BERŽANSKIS Steponas Beržanskis [?] (Berzanowicz)
Kalvaičiai Yl.p. RANCAITĖ Kristina Rancaitė (Rąciowna)
Petraičiai Mos.p.
1724-09-21 BETA Martynas Beta (Martinus Beta)

ERMALIENĖ Marijona Ermalienė (Mariana Ermelowa) N Rumšaičiai
1821-11-08 BIELIAUSKIS Antanas Bieliauskis (Antonium Bielawski)

JURKŠAITĖ Barbora Jurkšaitė (Barbara Jurkszowna)
Kernai
1806-02-06 BIERONTAS Antanas Bierontas (Antonium Bieront)
Juodupėnai Sal. JURKŠAITĖ Petronėlė Jurkšaitė (Petronillam Jurkszowna)
Daukšiai
1819-02-11 BIERONTAS Jonas Bierontas (Joannem Bierontt) N Šaučikiai Salant.par. SKIRUTYTĖ Ona Skirutytė (Anna Skiruczowna)
Šaukliai
1813-01-26 BIERONTAS Jurgis Bierontas (Georgium Bierontt)

ŠIAUDINYTĖ Antanina Šiaudinytė (Antoninam Szawdyniowna)

1717-06-10 BITARIS Jonas Bitaris (Bitaris)
Mosėdis LIAUGAUDAITĖ Ona Liaugaudaitė (Lowgodowna)
Mosėdis
1711-05-17 BITARIS Jonas Bitaris (Bytaraytis)
Mosėdis DERKINTYTĖ (vardas praleistas) Derkintytė (Derokintowna)
Giršiniai
1742-06-03 BITARIS Jurgis Bitaris (Bitaris)
Mosėdis POCIUTĖ Brigita Pociutė (Pocayte)
Rukai
1763-01-23 BITARIS Mykolas Bitaris (Bitaris)

VASILAUSKAITĖ Ona Vasiliauskytė (Wasilewska)
Udraliai
1792-11-06 BITARIS Motiejus Bitaris (Mathias Bitarowicz)
Skuodas VITKUTĖ Margarita Vitkutė (Malgorzata Witkiewiczowna)
Kaukolikai
1820-02-03 BYTAUTAS Antanas Bytautas (Antonium Bittowtt)
Rukai VASILIAUSKYTĖ Joana Vasiliauskytė (Johanna Wasilewska )
Prialgava
1743-11-17 BYTAUTAS Jonas Bytautas (Bittowtt)
Rukai KUPRYTĖ Rožė Kuprytė (Kuprowna)
Žebrokai
1737-07-28 BYTAUTAS Kazimieras Bytautas (Bytowt) N Rukai KONČIUTĖ Magdalena Končiutė (Kączowna)
Daukšiai
1777-11-09 BYTAUTAS Simonas Bytautas (Bitowtt)
Rukai PIKTURNAITĖ Jadvyga Pikturnaitė (Pikturnianka)
Mikytai Plat.p.
1784-10-28 BRASAS Adomas Brasas (Brasewicz)
Vabaliai PAULAUSKAITĖ Kotryna Paulauskaitė (Pawlowskowna)

1757-02-13 BRASAS Dominykas Brasas (Brąsewicz)
Ylakaičiai Yl.p. ŠERKŠNYTĖ Barbora Šerkšnytė (Szerksznowna)
Šniukščiai
1764-02-26 BRASAS Juozapas Brasas (Brasas)
Brotykai ANDRIEJAUSKAITĖ Agota Andriejauskytė (Endrejewska)
Derkinčiai
1787-11-18 BRASAS Jurgis Brasas (Georgius Brassewicz)
Derkinčiai ZALECKAITĖ Rosalija Zaleckaitė (Rosalia Zaluckowna)
Šerkšniai
1819-01-21 BRASLAUSKAS Kajetonas Braslauskas (Cajetanum Breslowski)

ALŠAUSKYTĖ NARMONTIENĖ Viktorija Alšauskytė Narmontienė (Victoria Narmontowa) N Tėveliai
1755-11-02 BRAZDAUSKAS Antanas Brazdauskas (Brazdowski)
Šaučikiai Sal.p. KUSIENĖ Rožė Kusienė (Kussewiczowa) N Ledžiai
1767-07-21 BRAZDEIKIS Jonas Brazdeikis (Brazdeykis)
Kalv.p. KAUBRYTĖ Elžbieta Kaubrytė (Kawbrowna)
Šliktinė
1760-02-03 BRENCIUS Pranciškus Brencius (Brincewicz)
Narmantai Sal.p. VASERYTĖ Marijona Vaserytė Wasserowiczowna)
Daukšiai
1772-11-19 BRIČKUS Andrius Bričkus (Briczkus)
Prialgava IMPULYTĖ Elena Impulytė (Impulayty)
Burviai
1712-01-17 BRIČKUS Andrius Bričkus (Brylszkaytis)
Drupiai VASTENIENĖ Kristina Vastenienė (Wastunowa) N Geidučiai Mos.p.
1722-02-01 BRIČKUS Dovydas Bričkus (Byczkaytis)
Šaukliai KUKŠTAITĖ Kristina Kukštaitė (Kuksztayte)
Šatraminiai
1721-06-01 BRIČKUS Jonas Bričkus (Bryczkus)
Šatraminiai NUMGAUDAITĖ Kotryna Numgaudaitė (Numgowdowna)
Šaukliai
1798-01-23 BRIČKUS Jurgis Bričkus (Georgium Briczko)
Večiai Lenk.p. KINSGAILAITĖ Joana Kinsgailaitė (Johana Kięzgitowna)
Šakaliai
1802-02-18 BRIČKUS Stanislovas Bričkus (Stanislaum Bryczko)
Šatraminiai TIŠKEVIČIŪTĖ Agnė Tiškevičiūtė (Agneta Tyszkiewiczowna)
Daukšiai
1751-02-21 BRINKIS Aalbertas Brinkis (Brynkis)

GAUBYTĖ Magdalena Gaubytė (Gaubayte)

1748-10-20 BRINKIS Izidorius Brinkis (Brynkis)
Gaubės DIMAITĖ Justina Dimaitė (Dymowiczowna)
Medsėdžiai Mos.p.
1777-10-21 BRINKIS Jonas Brinkis (Brynkiewicz)
Kaukolikai BALTIEJUTĖ Magdalena Baltiejutė (Baltiejeyte)
Virbalai
1741-11-12 BRINKIS Jonas Brinkis (Brynkis)
Puodkaliai Skuod.par. PETRAUSKAITĖ Ona Petrauskaitė (Piotrowska)
Šatraminiai
1789-04-18 BRINKIS Motiejus Brinkis (Mathias Brinkiewicz) N Šatraminiai KONTRAKTYTĖ Magdalena Kontraktytė (Kontraktowiczowna)
Kulaliai
1750-01-18 BRINKIS Stanislovas Brinkis (Brynkis)

JOKUBAUSKAITĖ Morta Jokubauskaitė (Jokubayte)
Tauzai
1760-11-16 BRIZGYS Dovydas Brizgys (Bryzgis)
Apuolė PETRIKAITĖ Magdalena Petrikaitė (Petrykowna)
Apuolė
1779-11-21 BRIZGYS Juozapas Brizgys (Brizgiewicz)
Narvydžai Sk p. SIMAITYTĖ Rozalija Simaitytė (Symaytate)
Tauzai
1821-11-08 BRUŽAS Antanas Bružas (Antonium Bružewicz)
Žalgiriai MANIUKAITĖ Antanina Maniukaitė (Antoninam Maniukowna)
Šerkšniai
1724-10-15 BRUŽAS Antanas Bružas (Bružaytis)

GIRČIENĖ Dorota Girčienė (Gierciowa) N
1784-11-21 BRUŽAS Dominykas Bružas (Bružewicz)
Žalgiriai GALDIKAITĖ Elžbieta Galdikaitė (Galdykowska)
Žalgiriai
1752-11-12 BRUŽAS Gasparas Bružas (Bružowski)

RIMKUTĖ Ona Rimkutė (Rymkayte)

1744-11-16 BRUŽAS Jonas Bružas (Bružys)

NUMGAUDAITĖ Brigita Numgaudaitė (Numgaudowna)
Mosėdis
1824-02-05 BRUŽAS Juozapas Bružas(Bružewicz)
Mosėdis PAULAUSKAITĖ Barbora Paulauskaitė (Barbara Pawlowska )
Šaukliai
1772-01-20 BRUŽAS Martynas Bružas (Bružas)

ŠIŠKUTĖ Barbora Šiškutė (Siszkaty)
Lukošaičiai
1810-06-07 BRUŽAS Mikalojus Bružas (Nikolaum Bružewicz)
Šaučikiai Salant.par. LEKSTUTYTĖ Antanina Lekstutytė (Antonina Lextutowna)
Šaukliai
1743-11-03 BRUŽAS Mykolas Bružas (Bruzewicz)
Kančaičiai Kalv,p, BAUŽYTĖ Kotryna Baužytė (Baužayte)
Šatraminiai
1813-01-12 BRUŽAS Mykolas Bružas (Michaelem Bružas)

JAZBUTYTĖ Agnė Jazbutytė (Agnetem Jazbutowna)

1812-01-24 BRUŽAS Mykolas Bružas (Michaelem Bružewicz) N Šatraminiai MARKAUSKAITĖ Marcijona Markauskaitė (Marcianam Markowska)
Šatraminiai
1780-05-15 BRUŽAS Stanislovas Bružas (Bružewicius)
Laiviai Sal.par. LUTYTĖ Ona Lutytė (Ana Lutawiczayte)
Mikulčiai
1784-10-31 BRUŽAS Steponas Bružas (Bružewicz)
Panotėnai Sal.p. TEVELYTĖ Scholastika Tevelytė (Tewellowiczowna)
Šaukliai
1741-02-12 BRUŽAS Tomas Bružas (Bruzewicz)
Kalv.p. NARKUTĖ Ona Narkutė (Narkayte)
Kaukolikai
1817-11-21 BRZEŽINSKIS Ipolitas Brzežinskis (Hipolitum Brzezynski) karo daktaras

DAUSINYTĖ Monika Dausinytė (Monica Dowsinowna) MD

1790-01-31 BRZEŽINSKIS Jonas Brzežinskis (Joannes Brzezynski) N Lukošaičiai PAJAUSKIENĖ Kotryna Pajauskienė (Catharina Pajewska) N Šatės
1785-01-02 BUBILAS Antanas Bubilas (Antonius Bublewicz)
Šarkė Sk.p. DUBINSKAITĖ Kotryna Dubinskaitė (Catharina Dubinska)
Apuolė
1784-11-01 BUBILAS Jokūbas Bubilas (Bubilowicz)
Nevočiai ZAVACKAITĖ Scholastika Zavackaitė (Zawackowna)
Šatraminiai
1782-11-01 BUBILAS Jokūbas Bubilas (Bubylowicz)
Nevočiai ZAVACKAITĖ Rozalija Zavackaitė (Zaweckowna)
Šatraminiai
1773-01-17 BUBILAS Jonas Bubilas (Bubyll)
Nevočiai GAUBYTĖ Marijona Gaubytė (Gawbayty)
Krakės
1763-06-26 BUBILAS Kazimieras Bubilas (Bubyl)
Nevočiai BUNKŠAITĖ Viktorija Bunkšaitė (Bunkszowna)
Mikulčiai
1783-11-03 BUBILAS Kazimieras Bubilas(Bubyl)
Nevočiai KAIRYTĖ Barbora Kairytė (Kayrewiczowna)
Krakės
1746-11-20 BUBILAS Mykolas Bubilas (Bubil) N Nevočiai BRINKUTĖ Barbora Brinkutė (Brynkowna)
Petraičiai Mos.p.
1723-11-14 BUBILAS Mykolas Bubilas (Bubyl)
Gaubės KAVALIAUSKAITĖ Agota Kavaliausk. (Kowalewska)
Igariai
1759-06-24 BUBILAS Mykolas Bubilas (Bubyll)
Nevočiai ŽILINSKAITĖ Ona Žilinskaitė (Žylinska)
Ersla
1764-06-12 BUBLIAUSKAS Mykolas Bobliauskas (Boblewski) GD
Yl.p. RUDYTĖ Barbora Rudytė (Rudowiczowna)
Šatės
1780-11-12 BUČYS Baltramiejus Bučys (Bucis)
Laumaičiai DAUKŠAITĖ Kunegunda Daukšaitė (Daukszayte)
Mosėdis
1774-11-20 BUČYS Dominykas Bučys (Bucis)
Laumaičiai VAINORAITĖ Ona Vainoraitė (Waynoraty)
Laumaičiai
1740-02-28 BUČYS Dovydas Bučys (Bucius) N Igariai APULSKYTĖ Barbora Apulskytė (Opulska)
Mosėdis
1768-01-17 BUČYS Jonas Bučys (Bucewicz)

BUTYTĖ Veronika Butytė (Betate)
Rumšaičiai
1732-11-16 BUČYS Jonas Bučys (Bucis)
Igariai VEITAITĖ Ona Veitaitė (Weytayte)
Gaubės
1742-07-01 BUČYS Jonas Bučys (Bucis)
Gėsalai Yl.p. BUDTYTĖ Marijona Budrytė (Budrayte)
Kaukolikai
1777-11-29 BUČYS Jonas Bučys (Bucius)
Derkinčiai ŽILINSKAITĖ Kristina Žilinskaitė (Žylinska)
Prialgava
1752-01-23 BUČYS Jurgis Bučys (Bucis)

VALUTYTĖ Ona Valutytė (Walutayte)

1748-10-27 BUČYS Martynas Bučys (Bučis)
Laumaičiai BARUTYTĖ Magdalena Barutytė (Barutowna)
Laumaičiai
1782-02-03 BUČYS Mykolas Bučys (Bucis)
Laumaičiai PUKINSKYTĖ Elžbieta Pukinskytė (Pukinskowna)
Laumaičiai
1746-11-20 BUČYS Petras Bučys (Bucis)
Udraliai GOCAITĖ Agota Gocaitė (Gocewiczowna)
Udraliai
1762-11-11 BUČYS Prancikus Bučys (Byczynski)

DOVIDAITĖ Morta Dovidaitė (Dawidowska)
Derkinčiai
1746-05-01 BUČYS Pranciškus Bučys (Bucewicz)
Laumaičiai DŽIUGINYTĖ Barbora Džiuginytė (Dziuginowna)
Laumaičiai
1759-11-11 BUČYS Pranciškus Bučys (Bucis)
Igariai GAIDIENĖ Morta Gaidienė (Haldowska) N Jundulai
1771-10-20 BUČYS Pranciškus Bučys (Bucis) N
ŠAKIENĖ Agota Šakienė (Sakieny) N Laumaičiai
1802-11-25 BUČYS Vincentas Bučys (Vincentium Buczius)

PEKNERYTĖ Marijona Peknerytė (Marianna Peknerowna)
Žebrokai
1722-02-01 BUČKUS Jokūbas Bučkus (Buczkus)

KLOVAITĖ Ona Klovaitė (Klowayte)
Geidučiai Mos.p.
1712-01-24 BUDRAITIS Martynas Budraitis (Budraytis) N
BURVYTĖ Ona Burvytė (Burwayte)

1711-02-01 BUDRAITIS Morkus Budraitis (Budraytis)
Lyksūdė KEPALYTĖ Magdalena Kepalytė (Kiepalety)
Vabaliai
1711-01-18 BUDRAITIS Stanislovas Budraitis (Budraytis)
Lyksūdė VINKUTĖ Magdalena Vinkutė (Winkayte)
Lyksūdė
1822-02-07 BUDRECKIS Feliksas Budreckis (Felicem Budrecki)

GEČAITĖ Barbora Gečaitė (Barbara Gieczowna)
Rukai
1827-11-22 BUDRECKIS Jurgis Budreckis (Budrecki)
Lenkimai DARGYTĖ Barbora Dargytė (Dargiowna)
Žalgiriai
1827-11-04 BUDRECKIS Motiejus Budreckis (Budrecki)

BRIČKUTĖ Barbora Bričkutė (Barbara Bryczkowna)
Daukšiai
1826-02-16 BUDRIKIS Antanas Budrikis (Antonium Budryk)
Mosėdis KLOVAITĖ Barbora Klovaitė (Barbaram Klowowna)
Udraliai
1826-11-23 BUDRIKIS Bonifacas Budrikis (Bonifatium Budryk)
Tauzai DARGYTĖ Matilda Dargytė (Mathildam Dargowna)
Krakės
1822-11-14 BUDRIKIS Jonas Budrikis (Joanem Budrykis)

RAMONAITĖ Klarijona Ramonaitė (Chlara Romanowna)
Mosėdis
1719-05-07 BUDRIKIS Juozapas Budrikis (Budrik) GD
Kašučiai Darb.p. PRIALGAUSKAITĖ Marijona Prialgauskaitė (Przyalgowska)
Prialgava
1799-09-10 BUDRIKIS Juozapas Budrikis (Jozephum Budryk)

AŽONDENYTĖ Ona Ažondenytė (Annam Ažądynayte)
Šakaliai
1824-02-05 BUDRIKIS Jurgis Budrikis (Georgium Budryk)

KUPRYTĖ Joana Kuprytė (Johanna Kuprewiczowna)
Mosėdis
1804-03-01 BUDRIKIS Jurgis Budrikis (Georgium Budryk)
Žalgiriai BAUŽYTĖ Elena Baužytė (Helenam Bawzynska)
Daukšiai
1826-07-27 BUDRIKIS Jurgis Budrikis (Georgium Budryk) N
ŠKIMELYTĖ Magdalena Škimelytė (Magdalenam Szkimelowna)
Laumaičiai
1799-01-29 BUDRIKIS Jurgis Budrikis (Georgium Budrykis) N Paluknė Lenk.p. KAŽYTĖ Kunegunda Kažytė (Cuniegunda Kažiowna)
Kernai
1808-06-09 BUDRIKIS Kazimieras Budrikis (Cazimirum Budrykis)
Skaudaliai Sal.p. BERNYTĖ Ona Bernytė (Anna Bernowna)
Mos.p.
1792-11-22 BUDRIKIS Mykolas Budrikis (Michael Budryk)
Šakaliai RUIKAITĖ Kotryna Ruikaitė (Catharina Ruykowna)

1800-11-27 BUDRIKIS Mykolas Budrikis (Michaelem Budrik)
Tauzai MACEVIČIUTĖ Magdalena Macevičiutė (Magdalena Macewiczowna)
Ersla
1798-01-30 BUDRIKIS Mykolas Budrikis (Michaelem Budryk)
Paluknė Lenk.p. PAULAUSKAITĖ Barbora Paulauskaitė (Barbara Pawlowska)
Daukšiai
1826-11-23 BUDRIKIS Mykolas Budrikis (Michaelem Budryk) N Gondlaukė RIMKUTĖ Julijona Rimkutė (Julianam Rymkowna)
Udraliai
1778-11-17 BUDRIKIS Motiejus Budrikis (Budryk)
Paluknė Lenk.p. NUMGAUDAITĖ Ona Numgaudaitė (Numgaudowna)
Daukšiai
1800-02-14 BUDRIKIS Motiejus Budrikis (Motheum Budrik)
Žalgiriai DUNDULYTĖ Barbora Dundulytė(Barbara Dundulowna)
Šatraminiai
1811-01-17 BUDRIKIS Pranciškus Budrikis (Franciscum Budrykas)
Šatraminiai PAULAUSKAITĖ Kristina Paulauskaitė (Christinam Pawlowska
Šatraminiai
1792-10-14 BUDRIKIS Pranciškus Budrikis (Franciscus Budryk) N Šekai TAMOŠAUSKAITĖ Ona Tamošauskaitė (Anna Tomaszewska)
Mosėdis
1826-02-09 BUDRIKIS Vincentas Budrikis (Vincentium Budryk) GD

MICKEVIČIUTĖ Monika Mickutė (Monikam Mickiewiczowna) GD
Vindeikiai
1772-01-12 BUDRYS Antanas Budrys (Budris)

RAMANAUSKAITĖ Barbora Ramanauskaitė (Ramonowska)
Mosėdis
1713-05-07 BUDRYS Baltramiejus Budrys (Budrewicz)
Mosėdis ROŠKUTĖ Morta Roškutė (Roszkowna)

1739-07-12 BUDRYS Baltramiejus Budrys (Budris) N Mosėdis SADAUSKAITĖ Elena Sadauskaitė (Sadowska)
Igariai
1771-11-24 BUDRYS Dominykas Budrys (Budris)
Plat.p. APULSKYTĖ Margarita Apulskytė (Opulska)
Brotykai
1770-11-18 BUDRYS Izidorius Budrys (Budris)

NARMONTAITĖ Rozalija Narmontaitė (Namontowna)
Vabaliai
1776-11-17 BUDRYS Jonas Budrys (Budris)

MARKAITĖ Rožė Markaitė (Markate)
Derkinčiai
1717-01-31 BUDRYS Jonas Budrys (Budris)
Mosėdis TRILIKAITĖ Justina Trilikaitė (Trilikowska)
Mosėdis
1761-11-22 BUDRYS Jonas Budrys (Budris)
Bajoraliai Sal.p. KUBILIUTĖ Ieva Kubiliutė (Kubillowna)
Plaušiniai
1765-11-24 BUDRYS Jonas Budrys (Budris) N Bajoraliai Sal.p. MOCKUTĖ Ona Mockutė (Mackiewiczowna)
Tauzai
1769-11-05 BUDRYS Juozapas Budrys (Budris)
Mosėdis ZABIELAITĖ barbora Zabielaitė (Zabielayty)
Derkinčiai
1804-05-23 BUDRYS Juozapas Budrys (Josephum Budrewicz) N Mosėdis KAIRYTĖ LUKAITIENĖ ŠMITIENĖ Magdalena Kairytė Lukaitienė Šmitienė (Magdalena Szmyttowa) N Nevočiai
1813-01-19 BUDRYS Jurgis Budrys (Georgium Budrewicz)

PETRAUSKAITĖ Ona Petrauskaitė (Annam Piotrowska)

1773-10-17 BUDRYS Jurgis Budrys (Budris)

BERTAŠIUTĖ Agota Bertašiutė (Bertaszowna)
Laumaičiai
1715-08-19 BUDRYS Jurgis Budrys (Budris)
Mosėdis SANDARIENĖ Barbora Sandarienė (Sądorowiczowa) N Mosėdis
1711-06-21 BUDRYS Jurgis Budrys (Budris)
Tauzai SANDARAITĖ Ona Sandaraitė (Sędarowiczowna)
Mosėdis
1734-05-23 BUDRYS Kazimieras Budrys (Budris)
Lyksūdė LAUKINEITIENĖ Magdalena Laukineitienė (Laukineytiene) N Lyksūdė
1753-02-04 BUDRYS Kazimieras Budrys (Budrys)
Kaukolikai DRUNGYTĖ Ona Drungytė (Drągiewiczowna)
Palšiai Sk.p.
1758-08-01 BUDRYS Martynas Budrys (Budrewicz)
Aubrikiai Kalv.p. VAINORIENĖ Magdalena Vainorienė (Waynorowa) N
1711-02-08 BUDRYS Martynas Budrys (Budris)
Kaukolikai STONKUTĖ Magdalena Stonkutė (Stonkayty)
Geidučiai Mos.p.
1772-02-23 BUDRYS Motiejus Budrys (Budris)
Plat.p. APULSKYTĖ Brigita Apulskytė (Apulskaty)
Derkinčiai
1722-05-24 BUDRYS Petras Budrys (Budris)
Luknės KATKUVIENĖ Elžbieta Katkuvienė (Katkiowa) N Šakaliai
1789-02-08 BUDRYS Pranciškus Budrys (Franciscus Budrewicz)
Lyksūdė SENKUTĖ Petrė Senkutė (Petro Senkiewicczowna)
Geidučiai Mos.p.
1711-05-17 BUDRYS Simonas Budrys (Beydis)
Tuzai Sal.p. KINČIENĖ Ona Kinčienė (Kinczayniowa) N Šaukliai
1778-01-29 BUDRYS Simonas Budrys (Budrewicz)

ROKAITĖ Brigita Rokaitė (Rokiewiczowna)
Derkinčiai
1724-09-10 BUDRYS Stanislovas Budrys (Budris)
Lyksūdė STONKUTĖ Morta Stonkutė (Stąkayte)
Apuolė
1764-10-28 BUDRYS Stanislovas Budrys (Budris)
Barstyčiai Kalv.p. GEDMINAITĖ Magdalena Gedminaitė (Giedminowna)
Laumaičiai
1818-01-29 BUGANAUSKIS Andrius Buganauskis (Andream Bogonowski) N Paluknės Skuodo p. DARGYTĖ JANČIAUSKIENĖ Marijona Dargytė Jančiauskienė (Marianna Janczewska ) N Daukšiai
1770-11-25 BUGANAUSKIS Antanas Buganauskis (Buginowski)
Mosėdis POCIUTĖ Terezė Pociutė (Pacewiczowna)
Šakaliai
1818-01-29 BUGANAUSKIS Laurynas Buganauskis (Laurentium Bagnowski)

SKERSYTĖ Konstancija Skersytė (Constantia Skiersinska)
Daukšiai
1768-11-20 BUIVYDAS Andrius Buivydas (Buywid)

VENCKIENĖ Agota Venckienė (Węckowa) N Kusai
1779-11-21 BUIVYDAS Dominykas Buivydas (Buywid)
Kalv.p. KUMPIKAITĖ Kunegunda Kumpikaitė (Kumpikiewiczowna)
Prialgava
1738-07-07 BUIVYDAS Juozapas Buivydas (Buywid)
Laumaičiai STRIPINYTĖ Magdalena Stripinytė (Strypowna)
Yl. p.
1739-04-23 BUIVYDAS Jurgis Buivydas (Buywid) N Skuodas ŠATAITIENĖ Kotryna Šataitienė (Szatayciowa) N Nevočiai
1793-11-04 BUIVYDAS Jurgis Buivydas (Gregorium Buywid)
Mažonai Plung.p. PALUBINSKAITĖ Pranciška Palubinskaitė (Palubinska)
Brotykai
1752-11-15 BUIVYDAS Kazimieras Buivydas (Buywid)

MAJAUSKAITĖ Ieva Mjajauskaitė (Majewska)
Ersla
1777-01-26 BUIVYDAS Martynas Buivydas (Buywids)

MOTUZAITĖ Barbora Motuzaitė (Motuzaty)
Laumaičiai
1811-11-14 BUIVYDAS Mykolas Buivydas (Michaelem Buywid)
Krakės ŠVEREBAITĖ Ona Šverebaitė (Annam Szwaberowna)
Šerkšniai
1813-02-09 BUIVYDAS Mykolas Buivydas (Michaelem Buywid) N
LAUKINEITYTĖ Scholastika Laukineitytė (Scholasticam Lawkyneytowna)

1751-11-29 BUIVYDAS Motiejus Buivydas (Buywid)

GARDYTĖ Ona Gardytė (Gardayte)
Kaukolikai
1798-11-06 BUIVYDAS Pilypas Buivydas (Philipum Buywidas) N Erlėnai Sal.p. MICKUTĖ Petronėlė Mickutė (Petronella Mickiewiczowna)
Vindeikiai
1759-02-11 BUIVYDAS Pranciškus Buivydas (Buywid) N Igariai BUTKUTĖ Elžbieta Butkutė (Butkowna)

1801-05-21 BUIVYDAS Vincentas Buivydas (Vincentium Buywid)
Klaišiai Skuodo p. BURBIENĖ Barbora Burbienė (Barbara Burbowa) N Drupiai Mos.p.
1819-11-11 BUIVYDAS Vincentas Buivydas (Wincentum Buywid)
Klaišiai Skuodo p. ANDRIEJAUSKAITĖ Barbora Andriejauskytė (Barbara Andrzejewska)
Šerkšniai
1768-05-03 BUKONTAS Tomas Bukontas (Bukontt) GD
Bugeniai Žemel.p. MONTVIDIENĖ Joana Montvidienė (Mątwidowa) GD N Prialgava
1824-11-25 BULOVAS Antanas Bulovas (Antonium Bulowicz)
Vindeikiai PAULAUSKAITĖ ŠOPIENĖ Julijona Paulauskaitė Šopienė (Juliana Szopowa) N Baksčiai
1719-01-29 BUNKŠAS Mykolas Bunkšas (Bunkszas)
Mikulčiai SKIRUTYTĖ Kristina Skirutytė (Skirutowna)
Prialgava
1757-01-23 BUNKUS Antanas Bunkus (Bunkus)
Sed,p. JOKŠAITĖ BAIPŠIENĖ Barbora Jokšaitė Baipšienė (Baypszowa) N Vabaliai
1734-05-23 BUNKUS Stanislovas Bunkus (Bunks) N Geidučiai POCIUTĖ Ona Pociutė (Pocayte)
Ersla
1722-11-22 BURBA Aloyzas Burba (Eliasz Burba)
Gaubės NARKUTĖ Ona Narkutė (Norkayte)
Vabaliai
1713-06-03 BURBA Ambraziejus Burba (Burba)
Kernai GRIGAITYTĖ Marijona Grigaitytė (Grygowna)

1714-11-30 BURBA Anbraziejus Burba (Burba)
Kernai ŠAKALYTĖ Barbora Šakalytė (Szakalowna)
Šakaliai
1728-10-21 BURBA Antanas Burba (Burba)
Daukšiai BERNIUTĖ Rožė Berniutė (Barnayte)
Žalgiriai
1750-06-14 BURBA Antanas Burba (Burba)

ŠIMANSKAITĖ VALANTINIENĖ Ona Šimanskaitė Valantinienė (Walątynowiczowa) N
1768-05-03 BURBA Dominykas Burba (Burba)
Šekai PAULAUSKAITĖ Rožė Paulauskaitė (Pawlowska)
Daukšiai
1780-11-25 BURBA Jokūbas Burba (Burba)
Šakaliai ŽIOGAITĖ Magdalena Žiogaitė (Žagawiczayty)
Urviai Mos.p.
1759-10-27 BURBA Jonas Burba (Burba)
Šakaliai POCIUTĖ Magdalena Pociutė (Pacewiczowna)
Rumšaičiai
1819-01-28 BURBA Jonas Burba (Joannem Burba)
Šniukščiai GIKARAITĖ Antanina Gikaraitė (Antonina Giekarowna)
Šerkšniai
1793-02-20 BURBA Juozapas Burba (Josephum Burbo)
Burniškiai Sk.p. KUBILIUTĖ Kotryna Kubiliutė (Catharinam Kubillowiczowna)
Kernai
1797-02-21 BURBA Juozapas Burba (Jozephum Burba)

SIMUTYTĖ Rozalija Simutytė (Rosalia Symutowna)
Udraliai
1711-02-01 BURBA Jurgis Burba (Burba)
Kernai DAUKANTIENĖ Marijona Daukantienė (Dawkintowa) N Tėveliai
1788-11-28 BURBA Jurgis Burba (Georgius Burbo)
Klaišiai Sk.p. RIEPŠAITĖ Barbora Riepšaitė (Barbara Repszewiczowna)
Šekai
1734-02-28 BURBA Kazimieras Burba (Burba)
Šekai LEDYTĖ Marijona Ledytė (Ledayte)
Ledžiai
1744-11-10 BURBA Mykolas Burba (Burba)
Mosėdis SADAUSKAITĖ Barbora Sadauskaitė (Sadowska)
Igariai
1744-10-23 BURBA Mykolas Burba (Burba)
Drupiai JONUŠAITĖ Elžbieta Jonušaitė (Januszewiczowna)
Kaukolikai
1803-11-17 BURBA Mykolas Burba (Michaelem Burba)
Mosėdis VITKUTĖ Magdalena Vitkutė (Magdalenam Vytkowna)
Šatraminiai
1736-01-29 BURBA Petras Burba (Burba)
Drupiai GELŽINYTĖ Elena Gelžinytė (Gelžinayte)
Drupiai Mos.p.
1789-12-25 BURBA Petras Burba (Petrus Burbo)
Trumplaukiai Yl.p. SKORULSKAITĖ Marijona Skorulskaitė (Mariana Skorulska)

1761-08-16 BURVA Andrius Burva (Burva)

KAZIULIENĖ Magdalena Kaziulienė (Kaziulowa) N Gaubės
1811-02-03 BURŽINSKIS Kazimieras Buržinskis (Casimirum Burzynski) N Daukšiai ANDRUTYTĖ Ona Andrutytė Annam Androtowna)
Daukšiai
1737-10-05 BUŠMA Jurgis Bušma (Buszma)
Kuineliai Sk.p. KUBILIUTĖ Ieva Kubiliutė (Kubylowna)
Šakaliai
1716-08-03 BUŠMA Tomas Bušma (Buszmowicz)
Klaišiai Sk.p. DARGIENĖ Konstancija Dargienė (Dargiewiczowa) N Rukai
1780-01-23 BUTAVIČIUS Dominykas Butavičius (Butawicius)
Malūkai ROKAITĖ Barbora Rokaitė (Rokaty)
Miliškiai
1739-01-18 BUTAVIČIUS Jonas Butavičius (Butowicz)
Juodeikiai Sed.p. KAZOKAITĖ Judita Kazokaitė (Kazakowska)
Vabaliai
1735-11-20 BUTAVIČIUS Jonas Butavičius (Butowicz)
Vabaliai VIRŠILAITĖ Ona Viršilaitė (Wirszylowna)
Vabaliai
1746-06-06 BUTAVIČIUS Martynas Butavičius (Butowicz)
Vabaliai RAZGAITYTĖ Kotryna Razgaitytė (Rozgowna)
Geidučiai Mos.p.
1711-05-24 BUTAVIČIUS Mykolas Butavičius (Butowicz)
Vabaliai KUZMINSKYTĖ Magdalena Kuzminskytė (Kuzminska)
Prialgava
1773-10-24 BUTAVIČIUS Stanislovas Butavičius (Butowicz)

LIAUDANSKYTĖ Elžbieta Liaudanskytė (Lawdonska)
Vabaliai
1767-06-29 BUTAVIČIUS TomasButavičius (Butowicz)
Večiai Sed.p. PAURUPIENĖ Elžbieta Paurupienė (Pawrupiowa) N Šatės
1823-02-06 BUTKUS Adomas Butkus (Adamum Butkiewicz)
Rukai MICKUTĖ Antanina Mickutė (Antonina Mickiewiczowna)
Vindeikiai
1744-11-16 BUTKUS Andrius Butkus (Butkiewicz)
Vindeikiai MICKUTĖ Kotryna Mickutė (Micewiczayte)
Vindeikiai
1798-02-06 BUTKUS Antanas Butkus (antonium Butkiewicz)
Jakštaičiai Sal.p. MILINSKYTĖ Barbora Milinskytė (Barbara Milinchowna)
Mos.p.
1824-11-25 BUTKUS Antanas Butkus (Antonium Butkiewicz)

GRIGAITYTĖ Konstancija Grigaitytė (Konstantia Grygiewiczowna)
Ledžiai
1812-02-27 BUTKUS Antanas Butkus (Antonium Butkiewicz)
Plaušiniai SIMUTYTĖ Felicijona Simutytė (Felicianam Symutowiczowna)
Žalgiriai
1731-11-25 BUTKUS Antanas Butkus (Butkiewicz)
Šniukščiai VENCKUTĖ Kotryna Venckutė (Węckiewiczowna)
Rukai
1768-11-20 BUTKUS Antanas Butkus (Butkiewicz)
Šaukliai JAKŠTAITĖ Kotryna Jakštaitė (Jaksztowna)
Šniukščiai
1745-07-11 BUTKUS Antanas Butkus (Butkiewicz)

ŠIMKUTĖ Apolonija Šimkutė (Szymkiewiczowna)
Vabaliai
1766-01-19 BUTKUS Antanas Butkus (Butkus)
Gedgaudžiai Sal.p. BAUŽYTĖ Marijona Baužytė (Bawžaty)
Palšiai
1775-11-26 BUTKUS Antanas Butkus (Butkus)

STANKUTĖ Regina Stankutė (Stankaty)
Šaukliai
1731-11-17 BUTKUS Baltramiejus Butkus (Butkus) N Šaukliai JOKŠIENĖ Magdalena Jokšienė (Joksienie) N Udraliai
1788-11-28 BUTKUS Dovydas Butkus (David Butkiewicz) N Šaukliai LUBŠIENĖ Magdalena Lubšienė (Magdalena Lubsieny) N Notėnai Gintel.p.
1822-11-21 BUTKUS Dovydas Butkus (Dawidem Butkus) N
MARTIŠIUTĖ ŠILENIENĖ Ona Martišiutė Šilenienė (Anna Szilenowa) N Šaukliai
1800-05-22 BUTKUS Ignacijus Butkus (Ignatium Butkiewicz)
Šaukliai ZUBAITĖ Regina Zubaitė (Regina Zubowiczowna)
Kusai
1737-06-09 BUTKUS Jonas Butkus (Butkis)
Vabaliai NARMONTAITĖ Barbora Narmontaitė (Narmątowna)
Kernai
1748-11-03 BUTKUS Jonas Butkus (Butkus)
Margininkai Lenk.p. ŠLEINYTĖ Jadvyga Šleinytė (Szleyniowna)
Mos.p.
1765-01-27 BUTKUS Jonas Butkus (Butkus)
Šaukliai VASERIENĖ Ona Vaserienė (Waseriowa) N Žalgiriai
1772-11-15 BUTKUS Jonas Butkus (Butkus) N Šaukliai PETRAUSKAITĖ Marijona Petrauskaitė (Piotrowska)
Žebrokai
1765-02-10 BUTKUS Juozapas Butkus (Butkiewicz)
Stončiai Darb.p. ŽVAGINYTĖ Rožė Žvaginytė (Žwaginowna)
Kernai
1744-10-23 BUTKUS Juozapas Butkus (Butkiewicz)
Jakštaičiai Sal.p. LUTYTĖ Ona Lutytė [?] (Ana Lutowiczowna)
Mikulčiai
1745-10-10 BUTKUS Juozapas Butkus (Butkiewicz)
Jakštaičiai Sal.p. MIKUTAITĖ Marijona Mikutaitė (Mikutowna)
Mikulčiai
1741-10-22 BUTKUS Juozapas Butkus (Butkiewicz)
Šakaliai JAKUTYTĖ Ona Jakutytė (Jakutayte)
Šakaliai
1795-01-29 BUTKUS Juozapas Butkus (Josephum Butkiewicz)

ŠAŠKIENĖ Agnė Šaškienė (Agneta Szaszkiewiczowa) N Laumaičiai
1813-05-13 BUTKUS Juozapas Butkus (Josephum Butkiewicz)

GIRDŽIŪNAITĖ Kotryna Girdžiūnaitė (Catharinam Girdziunowna)
Plaušiniai
1817-02-04 BUTKUS Juozapas Butkus (Jozephum Butkiewicz)
Šatraminiai MOTUŽYTĖ Joana Motužytė (Johanna Motuzowna)
Naujukai
1774-11-13 BUTKUS Jurgis Butkus (Butkiewicz)
Šaukliai YLAKIENĖ Ona Ylakienė (Ilakieny) N Šatraminiai
1747-02-12 BUTKUS Jurgis Butkus (Butkiewicz)
Šatės MACEVIČIUTĖ Barbora Macevičiutė (Mecewiczowna)

1743-11-24 BUTKUS Jurgis Butkus (Butkolowicz)
Rušupiai Sk.p. SKARAITĖ Rožė Skaraitė (Skarayte)
Šakaliai
1821-05-10 BUTKUS Jurgis Butkus (Georgium Butkiewicz)
Plaušiniai SIMUTYTĖ Brigita Simutytė (Brigida Symutowna)
Žalgiriai
1825-05-12 BUTKUS Jurgis Butkus (Jeorgium Butkiewicz) N Plaušiniai DAUKINTYTĖ Barbora Daukintytė (Barbara Dawkintowna)
Būdvietė
1770-11-11 BUTKUS Kazimieras Butkus (Butkiewicz) N
LIAUDANSKYTĖ Ieva Liaudanskytė (Lawdonskaty)
Igariai
1768-11-20 BUTKUS Kazimieras Butkus (Butkiewicz)
Igariai LOŽYTĖ Barbora Ložytė (Ložewiczowna)
Šekai
1716-02-25 BUTKUS Kazimieras Butkus (Butkus)
Kaukolikai ROKIENĖ Magdalena Rokienė (Rokuciowa) N Apuolė
1824-11-18 BUTKUS Martynas Butkus (Martinum Butkiewicz)
Rukai LAURECKYTĖ Marijona Laureckytė (Marianna Lawrecka)
Žebrokai
1792-11-20 BUTKUS Mykolas Butkus (Michael Butkiewicz)
Ersla BALTRIMIENĖ Kotryna Baltrimienė (Catharina Baltrymowa) N Giršiniai
1744-07-20 BUTKUS Motiejus Butkus (Butkaytis)
Šatraminiai BRIČKUTĖ Ona Bričkutė (Briczkiewiczowna)

1777-11-23 BUTKUS Motiejus Butkus (Nutkiewicz)
Kaukolikai MICKUTĖ Klara Mickutė (Myckiewiczowna)
Burniškiai
1784-01-21 BUTKUS Pranciškus Butkus (Butkiewicz)
Šaukliai PUTKALYTĖ Elena Putkalytė (Pudkalowna)
Žalgiriai
1809-06-29 BUTKUS Pranciškus Butkus (Franciscum Butkiewicz)
Šaukliai MEŠKYTĖ Monika Meškytė (Monica Myszkowska)
Šerkšniai
1818-02-19 BUTKUS Pranciškus Butkus (Franziszcum Butkiewicz)
Rušupiai Skuodo p. SIMONAVIČIUTĖ Ona Simonavičiutė (Anna Symonowiczowna)
Žalgiriai
1768-01-31 BUTKUS Tadas Butkus (Butkiewicz)
Šaukliai MILIUTĖ Rozalija Miliutė (Milewiczowna)
Varkališkės Mos.p.
1734-02-28 BUTRIMAS Simonas Butrimas (Butrym) GD
Telšių p. MONTRIMAITĖ Marijona Montrimaitė (Mątrymowna) GD
Prialgava
1773-07-10 BUTVILAS Jonas Butvilas (Butwill) N
ŽELVIENĖ Elžbieta Želvienė (Želwowa) N Kaukolikai
1776-11-27 BUŽAS Jonas Bužas (Buzowski)

SAKUTYTĖ Kunegunda Sakutytė (Sakutowna)
Lukošaičiai
1787-01-21 BUŽAS Jonas Bužas (Joan Buzewski) N Lukošaičiai VALINSKAITĖ Marijona Valinskaitė (Mariana Walinskowna)
Staugiai
1824-01-22 BUŽAS Juozapas Bužas (Jozephum Bužewicz)
Šatraminiai PETRULYTĖ Barbora Petrulytė (Barbara Petruliowna)
Naujukai