Santuokos data SUTUOKTINIS Sutuoktinio vardas pavardė Našlys N Gyvenamoji vieta SUTUOKTINĖ Sutuoktinės vardas pavardė Našlė N Gyvenamoji vieta

M


1742-11-17 M. Gabrielius M. (neįskaitoma)
Lyksūdė KASPARAITYTĖ (vardas neįrašytas) Kasparaitytė [?] (Kasparowiczowna)

1770-11-25 MACIUS Laurynas Macius (Macius)

SIMUTYTĖ Marijona Simutytė (Symutaty)
Daukšiai
1738-09-29 MACIUS Motiejus Macius (Macius)
Gedgaudžiai MAČYTĖ Ona Mačytė (Maczowna)

1800-10-09 MACEVIČIUS Jurgis Macevičius (Georgium Macewicz)
Putkaliai Skuod.p. LIAUDANSKYTĖ CIBIRIKIENĖ Ona Liaudanskytė Cibirikienė (Anna Cybirykowa) N Ersla
1793-01-20 MACEVIČIUS Mykolas Macevičius (Macewicz)
Ersla LAUKYTĖ Barbora Laukytė (Lawkiewiczowna)
Krakės
1768-11-20 MACEVIČIUS Motiejus Macevičius (Macewicz)

BAUŽYTĖ Magdalena Baužytė (Bawžaty)
Daukšiai
1789-10-17 MACEVIČIUS Stanislovas Macevičius (Stanislaus Macewicz) N Kaušiai MALŪKAITĖ Magdalena Malūkaitė (Magdalena Malukayte)
Rumšaičiai
1798-11-27 MAČERNIS Aloyzas Mačernis (Aloyzium Maczerna)
Igorai PETRIKAITĖ Barbora Petrikaitė (Barbara Petrykowska)
Šatraminiai
1825-11-24 MAČERNIS Antanas Mačernis (Antonium Maczernewski)

RUIKAITĖ Agota Ruikaitė (Agatham Ruykowna)
Igariai
1730-01-30 MAČERNIS Juozapas Mačernis (Maczarna)

SIMONAVIČIUTĖ Barbora Simonavičiutė (Symanawiczowna)
Igariai
1812-07-06 MAČERNIS Juozapas Mačernis (Josef Maczernowski)

LAURECKYTĖ BAUŽIENĖ Elžbieta Laureckytė Baužienė (Elisabetham Bawzynska) N Tauzai
1814-11-24 MAČERNIS Petras Mačernis (Petrum Maczernowski)
Udraliai MAŽONAITĖ Barbora Mažonaitė (Barbaram Mazonowna)
Ersla
1779-11-21 MAČIULIS Mykolas Mačiulis (Maciulis)
Puokė Sed.p. JOKŠAITĖ Barbora Jokšaitė (Jokszayte)
Rumšaičiai Mos.p.
1774-11-07 MAIGYS Jurgis Maigys (Maygis)
Ersla VAINUTYTĖ Morta Vainutytė (Waynutaty)
Mikulčiai
1769-11-30 MAIŽYS Tadas Maižys (Moyženski)
Jakštaičiai Sal.p. KONTRAKTYTĖ Ona Kontraktytė (Kątrowna)
Daukšiai
1793-02-14 MAKSVYTIS Jurgis Maksvytis (Georgium Makawitis)
Mažonai Sal.p. ŽEIMYTĖ Barbora Žeimytė (Barbara Žeymowiczowna)
Žalgiriai
1753-03-04 MAKSVYTIS Kazimieras Maksvytis (Makswiitis) N
MAŽUTIENĖ Marijona Mažutienė (Mazutowa) N
1793-04-28 MALAKAUSKAS Motiejus Malakauskas (Mathiam Malachowski)
Tauzai RAMANAUSKAITĖ Elena Ramanauskaitė (Helenam Romanowska)
Baksčiai
1732-11-25 MALINAUSKAS Pranciškus Malinauskas (Malinowski)
Prialgava ANDRIEJAUSKIENĖ Barbora Andriejauskienė (Andreiewskowa) N Prialgava
1759-01-14 MALONĖ Jokūbas Malonė (Maluna)
Mažieji Rušupiai Sk.p. VIČIENĖ Rožė Vičienė (Wiciowa) N Vabaliai
1721-02-16 MALONĖ Motiejus Malonė (Mathias Malone)
Večiai Lenk.p. ŽVINKLYTĖ Ieva Žvinklytė (Eva Zwinklayte)
Daukšiai
1724-01-16 MALTYS Kazimieras Maltys (Maltis)
Žeimiai Sal,p, MIKALAUSKAITĖ Magdalena Mikalauskaitė (Michalewska)
Prialgava
1819-11-11 MALTYS Jonas Maltys (Joannem Maltis)
Baidotai Sal.p. BIERONTAITĖ POŠKIENĖ Barbora Bierontaitė Poškienė (Poszkiowa z Birontow) N Šaukliai
1720-01-28 MALŪKAS Jonas Malūkas (Malukowicz)
Ersla NARMONTAITĖ Kotryna Narmontaitė (Narmątowna)
Malūkai
1753-02-04 MALŪKAS Jonas Malūkas (Malukowicz) N
NARMONTAITĖ Kristina Narmontaitė (Narmontowna)
Ersla
1776-10-06 MALŪKAS Jonas Malūkas (Malukowicz)
Šatės LOŽYTĖ Rožė Ložytė (Ložewiczowna)
Šekai
1749-02-20 MALŪKAS Juozapas Malūkas (Maluk)
Ersla ŠAKALYTĖ Kotryna Šakalytė (Szakalowna)
Šakaliai
1794-01-21 MALŪKAS Juozapas Malūkas (Jozephum Malukowicz)
Barstyčiai VIRŠILAITĖ Barbora Viršilaitė (Barbara Wirszylowna)
Brotykai
1826-11-16 MALŪKAS Mykolas Malūkas (Michaelem Malukas)

BUTKUTĖ Leokadija Butkutė (Liocadiam Butkiewiczowna)
Daukšiai
1794-09-30 MALŪKAS Petras Malūkas (Petrum Malukowicz)
Jedžiotai Yl.p. LITVINIENĖ Rozalija Litvinienė (Rosalia Litwiniowa) N Lyksūdė
1754-11-24 MALŪKAS Pranciškus Malūkas (Malukowicz) N Kalv.p. STROLYTĖ Elena Strolytė (Strulowna)
Rumšaičiai
1772-11-19 MALŪKAS Pranciškus Malūkas (Malukowicz)
Mockaičiai Kalv.p. MAŽULYTĖ Barbora Mažulytė (Mažolewiczowna)
Vabaliai
1717-10-10 MALŪKAS Stanislovas Malūkas (Malukowicz)
Šatės KUSIENĖ Ona Kusienė (Kusiowa) N Šatės
1748-06-30 MALŪKAS Stanislovas Malūkas (Maluk) N
SIMONAVIČIUTĖ Justina Simonavičiutė (Symonowiczowna)

1742-11-18 MALŪKAS Steponas Malūkas (Malukowicz)
Ersla GELAUSKIENĖ Marijona Gelauskienė (Gielowska) N Apuolė
1807-10-29 MANIUKAS Dominykas Maniukas (Dominicum Maniuk)
Žebrokai DARGAYTĖ Benedikta Dargytė (Benedicta Dargiowna)
Gondlaukė
1754-11-11 MANIUKAS Juozapas Maniukas (Maniuk)
Igariai GALMINAITĖ Ona Galminaitė (Galminowna)
Mosėdis
1782-04-28 MANIUKAS Juozapas Maniukas (Maniuka)

ZIBERTAITĖ Marijona Zibertaitė (Zibertowna)
Prialgava
1809-11-16 MANIUKAS Juozapas Maniukas (Jozephum Maniuks)

KASPERAITYTĖ Magdalena Kasperaitytė (Magdalena Kasperowiczowna)
Žebrokai
1775-07-25 MANIUKAS Motiejus Maniukas (Maniuks)

SIMONAVIČIUTĖ Ona Simonaitytė (Symonowiczowna)
Igariai
1751-07-25 MANIUKAS Steponas Maniukas (Maniuk)

JUREVIČIENĖ Ona Jurevičienė (Jurewiczowa) N
1769-11-05 MARKAITIS Jonas Markaitis (Markiewicz)
Tauzai BAUŽYTĖ Magdalena Baužytė (Bawžewiczowna)
Daukšiai
1821-09-20 MARKAITIS Jonas Markaitis (Joannem Markaytis)
Igariai BRUŽAITĖ GRIGAITIENĖ Veronika Bružaitė Grigaitienė (Veronica Grygiewiczowa) N Ersla
1769-06-05 MARKAITIS Kazimieras Morkaitis (Markiewicz)
Užvent.p. SILKAUSKAITĖ Morta Silkauskaitė (Sylgowna)
Geidučiai Mos.p.
1819-11-11 MARKAITIS Pranciškus Markaitis (Franciscum Markaytis)
Budriai RUIKAITĖ Barbora Ruikaitė (Barbara Ruikowna)
Igariai
1749-11-15 MARKAITIS Stanislovas Markaitis (Markaytis)

LENKAUSKAITĖ Ona Lenkauskytė (Lęcowna)

1807-10-22 MARKAUSKAS Antanas Markauskas (Antonium Markowski)
Juodupėnai Sal. MILINSKYTĖ Marbora Milinskytė (Barbara Milinska)
Igariai
1760-02-10 MARKAUSKAS Baltramiejus Markauskas (Markowski)
Baksčiai RUBINAITĖ Kotryna Rubinaitė (Rubinowna)
Daukšiai
1777-11-23 MARKAUSKAS Juozapas Markauskas (Markutowicz)
Mosėdis RAMONAITĖ BUDRIENĖ Barbora Ramonaitė Budrienė (Budriowa) N Mosėdis
1810-11-08 MARKAUSKAS Juozapas Markauskas (Jozephum Markowski)
Plaušiniai NARKUTĖ Elena Narkutė (Helena Narkiewiczowna)
Igariai
1748-11-24 MARKAUSKAS Kazimieras Markauskas (Markowski)
Erkšva Yl.p. MICKUTĖ Elena Mickutė (Mickiewiczowna)
Kaukolikai
1782-11-03 MARKAUSKAS Kazimieras Markauskas (Markowski)
Ersla KELPŠAITĖ Marijona Kelpšaitė (Kielpowiczowna
Nevočiai
1759-11-18 MARKAUSKAS Laurynas Markauskas (Markowski)
Peldžiai Sal.p. ŠLEINYTĖ Elžbieta Šleinytė (Szleynowna)
Žalgiriai
1770-02-04 MARKAUSKAS Motiejus Markauskas (Markowski)

RAZGAITYTĖ Marijona Razgaitytė (Razgowna)
Vindeikiai
1827-01-18 MARKAUSKAS Nikodemas Markauskas (Nikodemum Markowski)

DARGYTĖ Pranciška Dargytė (Franciscam Dargowna)
Šatraminiai
1788-11-28 MARKAUSKAS Pranciškus Markauskas (Francis: Markowski)
Puodkaliai Skuod.par. RAPALYTĖ Marijona Rapalytė (Mariana Rafalowiczowna)
Šatraminiai
1821-11-08 MARKAUSKAS Pranciškus Markauskas (Franciscum Markowski)
Šatraminiai MIKŠTAITĖ Veronika Mikštaitė (Veronica Miksztowiczowna)
Šatraminiai
1773-11-21 MARKAUSKAS Tomas Markauskas (Markowski)

RONYTĖ Morta Ronytė [?] (Ronaty)

1784-01-28 MARTINKUS Antanas Martinkus (Martynkiewicz)
Užpelkiai Plat.p. LAUKYTĖ Barbora Laukytė (Lawkowiczowna)
Mosėdis
1767-01-25 MARTINKUS Benediktas Martinkus (Martinkiewicz)
Žadeikiai RUDYTĖ Pranciška Rudytė (Rudowiczowna)
Prialgava
1783-11-03 MARTINKUS Gasparas Martinkus (Martynkiewicz)
Daukšiai JOMANTAITĖ Judita Jomantaitė (Jomotowna)
Gaubės
1799-07-30 MARTINKUS Jonas Martinkus (Joannem Martynkiewicz)

MACEVIČIUTĖ Elžbieta Macevičiutė (Macewiczowna)
Šakaliai
1762-05-23 MARTINKUS Juozapas Martinkus (Martinkus) N Ersla DVARIONAITĖ Marijona Dvarionaitė (Dwarionowna)
Ersla
1758-04-30 MARTINKUS Juozapas Martinkus (Martinkus)
Sk.p. JACKIENĖ Barbora Jackienė (Jackowska) N Ersla
1757-02-06 MARTINKUS Martynas Martinkus (Martinkus)
Kernai JAKŠTAITĖ Barbora Jakštaitė (Jakszewiczowna)
Kernai
1803-10-13 MARTIŠIUS Jonas Martyšius (Joannem Martyszys)

BUTKUTĖ Kotryna Butkutė (Catharinam Butkiewiczowna)
Šaukliai
1825-02-03 MATAS Juozapas Matas (Josephum Matowicz)
Šaukliai RUIKAITĖ Barbora Ruikaitė (Barbara Ruykowna)
Kusai
1752-11-12 MATULEVIČIUS Jokūbas Matulevičius (Matelewicz)

NUMGAUDIENĖ Justina Numgaudienė (Numgaudziowa) N
1755-07-29 MATULEVIČIUS Juozapas Matulevičius (Matulewicz)
Gedminaičiai Švėkšn.p. MILAŠIENĖ Rožė Milašienė (Milasiowa) N Daukšiai
1782-01-30 MATUTIS Jonas Matutis (Matutis) N Vaičaičiai Sedos p. SILKAUSKAITĖ Magdalena Silkauskaitė (Sylkowska)
Vabaliai
1815-11-10 MAZULEVIČIUS Kajetonas Mazulevičius (Caietanum Mazulevicz)
Kulai Skuodo p. BAUBLYTĖ Ona Baublytė (Anna Bawblewiczowna)
Mos.p.
1733-05-24 MAŽEIKA Jokūbas Mažeika (Mazieyka)
Krakės DABRIENĖ Morta Dabrienė (Dabriowa) N Gondlaukė
1777-11-16 MAŽONAS Adomas Mažonas (Mažuno)
Ersla LIPŠAITĖ Kunegunda Lipšaitė (Lipszate)
Ersla
1741-02-12 MAŽONAS Antanas Mažonas (Mazono)
Drupiai EREMINAITĖ Barbora Ereminaitė (Reminayte)
Juknaičiai
1813-01-28 MAŽONAS Antanas Mažonas (Antonium Mazonowicz)

VIČIUTĖ Julijona Vičiutė (Julianam Wiczewiczowna)

1778-11-22 MAŽONAS Dominykas Mažonas (Mažons)
Drupiai MIKALAUSKAITĖ Kotryna Mikalauskaitė (Michalowska)
Gedgaudžiai
1790-11-14 MAŽONAS Dovydas Mažonas (David Mazuna)
Drupiai LITVINAITĖ Magdalena Litvinaitė (Magdalena Litwinowna)
Nevočiai
1791-01-16 MAŽONAS Dovydas Mažonas (David Mazuna)
Drupiai LITVINAITĖ Magdalena Litvinaitė (Magdalena Litwinowna)
Nevočiai
1739-04-23 MAŽONAS Gasparas Mazonas (Mažon)
Drupiai MICKUTĖ Magdalena Mickutė (Mickiewiczowna)

1825-05-12 MAŽONAS Ignotas Mažonas (Ignatium Mažonas)

PAULAUSKAITĖ Domicėlė Paulauskaitė (Domicella Pawlowska)
Šniukščiai
1762-02-07 MAŽONAS Jonas Mažonas (Mazuna)
Vindeikiai DAUGINTYTĖ Marijona Daugintytė (Dawginowna)
Vindeikiai
1820-11-23 MAŽONAS Juozapas Mažonas (Jozephum Mažunowicz)
Šatės ALŠAUSKYTĖ Liucija Alšauskytė (Liucia Olszewska)
Žebrokai
1711-06-21 MAŽONAS Kazimieras Mažonas (Mažuna)
Šatės VAIČAITĖ Justina Vaičaitė (Wayczowna)
Šatės
1757-02-20 MAŽONAS Motiejus Mažonas (Mazon)
Drupiai MALŪKAITĖ Ona Malūkaitė (Malukowiczowna)
Malūkai
1801-11-12 MAŽONAS Motiejus Mažonas (Mažuna) N Klauseikiai Skuodo p. BURBAITĖ Brigita Burbaitė (Burbowna)
Šakaliai
1713-01-22 MAŽONAS Sigizmundas Mažonas (Mažunas)
Burviai MIŽAITĖ Kristna Mižaitė (Mizate)
Burviai
1798-02-12 MAŽONAS Vincentas Mažonas (Vincentium Mažony)
Veitai Lenkim.par. NUMGAUDAITĖ Kotryna Numgaudaitė (Numgawdziowna)
Daukšiai
1725-04-29 MAŽRIMAS Jonas Mažrimas (Mažrym)
Gondlaukė ŠEKAITĖ Ona Šekaitė (Siekayte)
Kernai
1778-01-15 MAŽRIMAS Jonas Mažrimas (Moyzrym)
Jundulai LAUKYTĖ Magdalena Laukytė (Lawkowna)
Jundulai
1753-02-11 MAŽRIMAS Mykolas Mažrimas (Moyrzym)
Daktarai BAIDOTAITĖ Kotryna Baidotaitė (Beydotowna)
Daktarai
1785-05-15 MAŽRIMAS Petras Mažrimas (Petrus Moyrzym)
Krakės PILIBAITIENĖ Veronika Pilibaitienė (Veronica Filipowiczowa) N Ersla
1792-09-30 MAŽRIMAS Petras Mažrimas (Petrus Moyrzym) N Ersla MILINSKYTĖ Konstancija Milinskytė (Constantia Milenkowna)
Ersla
1776-11-26 MAŽRIMAS Silvestras Mažrimas (Mažryms)

VEITAITĖ Barbora Veitaitė (Weytaty)
Krakės
1793-05-10 MAŽRIMAS Stanisovas Mažrimas (Stanislaum Moyrzym) N Mosėdis VYNIAUTAITĖ Barbora Vyniautaitė (Barbara Winiawtowna)
Šaukliai
1803-10-20 MAŽRIMAS Stanislovas Mažrimas (Stanislaum Mažrym) N
KRIŠTAPAITYTĖ Marcijona Krištapaitytė (Martianam Krosztofowiczowna)
Mosėdis
1725-10-28 MAŽUTIS Jurgis Mažutis (Mažielis)

GIRKANTAITĖ Elžbieta Girkantaitė (Girkątowna)
Vabaliai
1774-01-16 MAŽUTIS Jurgis Mažutis (Georgium Mažutis)

VAIČIULYTĖ Terezė Vaičiulytė (Theresiam Wayciulayty)
Budriai
1808-02-11 MAŽUTIS Jurgis Mažutis (Georgium Mazutis)

TAURINSKAITĖ GVAZDŽIAUSKIENĖ Rozalija Taurinskaitė Gvazdžiauskienė (Rozalia Gwozdziewska) N Daukšiai
1816-05-09 MAŽUTIS Jurgis Mažutis (Georgium Mažutis)

ŠEIRYTĖ Antanina Šeirytė (Antonina Szeyrowna)
Rukai
1772-11-22 MAŽUTIS Mykolas Mažutis (Mažutis)

KAUNECKAITĖ Konstancija Kauneckaitė (Kawneckaty)
Daukšiai
1812-08-27 MAŽUTIS Mykolas Mažutis (Michaelem Mazutowicz)

MACEVIČIUTĖ Kolumba Bogumila Macevičiutė (Columbam Bohumilam Macewiczowna)
Šakaliai
1758-10-14 MAŽUTIS Pranciškus Mažutis (Mažutis)
Ledžiai MONTVIDIENĖ Morta M. (Mantwicziowa) N Ledžiai
1711-02-08 MAŽVYDIS Kazimieras Mažvydis (Mazwidis)
Kaukolikai SANDARIENĖ Magdalena Sandarienė (Sądarowa) N Mosėdis
1757-08-14 MEDGALIS Baltramiejus Medgalis (Medgalowski)
Ersla MITKUTĖ Ona Mitkutė (Mltkiewiczowna)
Giršiniai
1757-02-13 MEDGALIS Martynas Medgalis (Medgalewski) N Ersla RUŽYTĖ Terezė Ružytė (Ruzowna)
Ersla
1751-05-20 MEDGALIS Simonas Medgalis (Medgalewski)
Ersla NARKUTĖ Ona Narkutė (Narkiewiczowna)
Ersla
1733-01-26 MELEŠKA Izidorius Mileška (Meleszka) N Ersla PUŠIENĖ Marijona Pušienė (Puszenie) N Urviai Mos.p.
1745-06-29 MELEŠKA Izidorius Meleška (Meleszka) N Gedgaudžiai KARBONSKIENĖ Ona Karbauskienė (Karbonska) N Drupiai Mos.p.
1737-11-17 MELEŠKA Pranciškus Meleška (Meleszko)
Gedgaudžiai GEDMINAITĖ Kotryna Gedminaitė (Giedminowna)
Geidučiai Mos.p.
1780-11-19 MEMGAUDIS Antanas Memgaudis (Mengaud)
Tauzai GIEDRYTĖ Marijona Giedrytė (Geydraty)
Tauzai
1711-05-10 MEMGAUDIS Jokūbas Memgaudis (Mumgaudis)
Rumšaičiai ŽIOGIENĖ Kotryna Žiogienė (Žiogowa) N Drupiai Mos.p.
1779-11-21 MEMGAUDIS Kornelijus Memgaudis (Mengauds)
Tauzai RAIBAVIČIUTĖ Liucija Raibavičiutė (Raybawiczayte)
Mosėdis
1753-11-25 MERKELIS Jurgis Merkelis (Merkielis)
Laukž.p. KusaiTĖ Kristina Kusaitė (Kussewiczowna)
Ledžiai
1800-07-24 MERKELIS Jurgis Merkelis (Georgium Merkiel) N Mosėdis JACKUTĖ LEŠKIENĖ Magdalena Jackutė Leškienė (Magdalena Leszkowa) N Ersla
1784-02-09 MERKELIS Kazimieras Merkelis (Merkielewicz)
Šaukliai ŠEMETAITĖ Marijona Šemetaitė (Szemetowna)
Baksčiai
1811-02-13 MERKELIS Pranciškus Merkelis (Franciscum Merkielis)
Mosėdis DAUKŠAITĖ Kotryna Daukšaitė (Catharina Dawkszowna)
Mosėdis
1713-09-03 MERKELIS Stanislovas Merkelis (Merkelis)
Tuzai Sal.p. PETRUTIENĖ Ona Petrutienė (Petrutowa) N Kulai Sk.p.
1751-11-29 MERKELIS Steponas Merkelis (Merkielaytis)

GEDRIMAITĖ Ona Gedrimaitė (Giedrymowna)

1784-10-17 MEŠKIS Antanas Meškis (Meszkis) N Žalgiriai GADEIKYTĖ Kotryna Gadeikytė (Gadeykowna)
Žalgiriai
1797-09-19 MEŠKIS Antanas Meškis (Antonium Myszkowski)

PAKULYTĖ Barbora Pakulytė (Barbara Pakulowna)
Žalgiriai
1821-11-22 MEŠKIS Juozapas Meškis (Jozephum Mieszkowski)
Šatraminiai KONČIŪTĖ Ona Končiutė (Anna Koncewiczowna)
Šatraminiai
1809-11-23 MEŠKIS Juozapas Meškis (Jozephum Myszkowski)
Palšiai Sal.p. ŠIUDEIKYTĖ Marijona Šiudeikytė (Marianna Szudeykowna)
Daukšiai
1747-02-05 MEŠKIS Kazimieras Meškis (Meskis)
Pesčiai Sal.p. PUŠKORIUTĖ Rozalija Puškoriutė (Puszkorayty)
Lukošaičiai
1822-05-23 MEŠKIS Pranciškus Meškis (Franciscum Mieszkowski)
Laumiai Sal.p. ANDRIEJAUSKAITĖ Marija Andriejauskytė (Maria Andrzyjewska)
Šatraminiai
1804-03-01 MEŠKIS Tadas Meškis (Thaddeum Meszkowski)

PETRIKAITĖ Pranciška Petrikaitė (Franciscam Petrykowska)
Šatraminiai
1719-02-19 MICAITIS Vladislovas Micaitis (Micaytis)

AUGUTYTĖ Justina Augutytė (Ugutowna)
Burviai
1758-11-30 MICIUS Jonas Micius (Micewicz)
Baidotai Sal.p. VASERIENĖ Justina Vaserienė (Waserowa) N Šniukščiai
1772-07-28 MICIUS Kristoforas Micius (Micewicz)
Puokė Sed.p. MAŽONIENĖ Magdalena Mažonienė (Mažunowa) N Vindeikiai
1787-11-11 MICKUS Adomas Mickus (Adam Mickiewicz)
Kaukolikai VAINORAITĖ Elena Vainoraitė (Helena Waynorowna)
Kaukolikai
1750-11-22 MICKUS Andrius Mickus (Mickus)

LEKNIUTĖ Kotryna Lekniutė (Laknayte)

1743-11-03 MICKUS Antanas Mickus (Mickiewicz)
Drupiai PETRAITYTĖ Ona Petraitytė (Petrayte)
Tauzai
1755-01-20 MICKUS Antanas Mickus (Mickiewicz)
Kaukolikai ŽIOGAITĖ Morta Žiogaitė (Žiogiewiczowna)
Drupiai Mos.p.
1736-11-26 MICKUS Izidorius Mickus (Mickiewicz) GD
Trumplaukiai Yl.p. KAVALIAUSKAITĖ Ieva Kavaliauskaitė (Kawalewska)
Ersla
1763-01-16 MICKUS Izidorius Mickus (Mickiewicz)

KURILAITĖ Ona Kurilaitė (Kurilowna)
Kaukolikai
1725-11-18 MICKUS Jonas Mickus (Mickiewicz)
Trumplaukiai Yl.p. SKURVYDAITĖ Ona Skurvydaitė Skurwidowna)
Drupiai Mos.p.
1762-11-21 MICKUS Juozapas Mickus (Mickiewicz)
Pašiiė Yl.p. BUTKUTĖ Magdalena Butkutė (Butkiewiczowna)
Rukai
1763-11-20 MICKUS Juozapas Mickus (Mickiewicz)
Vindeikiai PRIALGAUSKAITĖ KotrynaPrialgauskaitė (Przyalgowska)
Prialgava
1765-10-20 MICKUS Juozapas Mickus (Mickiewicz)
Trumplaukiai Yl.p. VALANTINAITĖ Morta Valantinaitė (Walentynowiczowna)
Udraliai
1767-11-22 MICKUS Juozapas Mickus (Mickus) N Baltrimai Yl.p. GIRTYTĖ Ona Girtytė (Girtowna)
Ersla
1826-11-23 MICKUS Juozapas Mickus (Josephum Mickiewicz)
Šniukščiai NARBUTAITĖ KRYŽIENĖ Uršulė Narbutaitė Kryžienė (Ursulam Krzyzewska) N Šaukliai
1767-11-08 MICKUS Jurgis Mickus (Mickus)
Jundulai LEILIONAITĖ Ona Leilionaitė (Leylonaty)
Brotykai
1762-01-31 MICKUS Martynas Mickus (Mickiewicz)
Šaučikiai Sal.p. ŽELVYTĖ Ieva Želvytė (Zelwowna)
Tauzai
1784-02-09 MICKUS Mykolas Mickus (Mickiewicz)

PRIALGAUSKAITĖ Marijona Prialgauskaitė (Przyalgowska)

1779-02-14 MICKUS Motiejus Mickus (Matheum Mickiewicz)
Daukšiai RAMANAUSKAITĖ Rožė Ramanauskaitė (Rosam Romanowska)
Daukšiai
1779-02-14 MICKUS Motiejus Mickus (Matheum Mickiewicz) N Daktarai JAKUTYTĖ Agota Jakutytė (Agatham Jakutowiczowna)
Vabaliai
1782-06-30 MICKUS Motiejus Mickus (Mickiewicz) N Mikulčiai GEDRIMAITĖ Ona Gedrimaitė (Giedrymowna)
Daukšiai
1796-09-27 MICKUS Petras Mickus (Petrum Mickiewicz)
Udraliai MINEIKYTĖ Joana Mineikytė (Johanna Mineykowna)
Kalniškiai Mos.p.
1821-02-20 MICKUS Petras Mickus (Petrum Mickiewicz) N Udraliai JACKUTĖ Kotryna Jackutė (Catharina Jackowna)
Gaubės
1725-11-11 MICKUS Pranciškus Mickus (Mickaytis)
Kaukolikai BALTRIMIENĖ Ona Baltrimienė (Baltrimowa) N Brotykai
1747-11-19 MICKUS Pranciškus Mickus (Mickiewicz) N Juknaičiai Mos.p. KAŽVITIENĖ Rozalija Kažvitienė (Kažwitowna) N Juknaičiai
1752-01-16 MICKUS Pranciškus Mickus (Mickus)

KURILAITĖ Barbora Kurilaitė (Kurylate)
Kaukolikai
1753-07-22 MICKUS Pranciškus Mickus (Mickiewicz)

SENKIENĖ Barbora Senkienė (Senkowa) N Vabaliai
1784-06-29 MICKUS Pranciškus Mickus (Mickiewicz) N Kaukolikai KUPSTAITĖ Marijona Kupstaitė (Kupsčiowna)
Kaukolikai
1711-02-08 MICKUS Stanislovas Mickus (Mickus)
Derkinčiai MITKIENĖ Ona Mitkienė (Mitkowa) N Prialgava
1724-06-23 MICKUS Valentinas Mickus (Mickus)
Kaukolikai JASIULYTĖ Marijona Jasiulytė (Jasiulayte)
Ersla
1819-11-18 MIKAITIS Juozapas Mikaitis (Jozephum Mikaytis) N Šerkšniai RUMŠAITĖ KOVARŽIENĖ Kotryna Rumšaitė Kovaržienė (Catharina z Rumszow Kowaržowa) N Kulaliai
1735-01-30 MIKAITIS Kasparas Mikaitis (Mykaytis)
Mosėdis LUOTYTĖ Kotryna Luotytė (Lątkayte)
Mosėdis
1767-11-15 MIKAITIS Mykolas Mikaitis (Mikaytis)
Mosėdis ŠMITAITĖ Elena Šmitaitė (Szmytowna)

1752-11-19 MIKAITIS Mykolas Mikaitis (Mikaytis)

ANUŽYTĖ Elena Anužytė (Anužayte)

1712-04-24 MIKALAUSKAS Andrius Mikalauskas (Mikolauskaytis)
Mosėdis LAURINAVIČIENĖ Magdalena Laurinavičienė (Lawrynawiczowa) N Mosėdis
1759-11-11 MIKALAUSKAS Baltramiejus Mikalauskas (Michalowski)
Šliktinė Plat.p. MICKUTĖ Agota Mickutė (Mickiewiczowna)
Prialgava
1759-09-02 MIKALAUSKAS Jokūbas Mikalauskas (Michalowski)
Šliktinė Plat.p. JAZBUTIENĖ Magdalena Jazbutienė (Jazbutowa) N Šliktinė Mos.p.
1821-01-25 MIKALAUSKAS Jonas Mikalauskas (Joanem Michalowski)
Medsėdžiai NAVICKAITĖ Kotryna Navickaitė (Catharina Nawicka)
Šakaliai
1802-11-25 MIKALAUSKAS Jonas Mikalauskas (Joannem Mychalowski)
Šaukliai RIMKUTĖ Barbora Rimkutė (Barbara Rymkowna)
Virbaliai
1723-10-08 MIKALAUSKAS Kazimieras Mikalauskas (Michalewski)

KAŽYTĖ Ona Kažytė (Kažayte)
Kusai
1730-01-15 MIKALAUSKAS Kristoforas Mikalauskas (Michalewski)
Mosėdis KEBLAITĖ Kristina Keblaitė (Kieblayte)
Kernai
1793-02-14 MIKALAUSKAS Martynas Mikalauskas (Martinum Michalowski)
Laumaičiai PRIALGAUSKAITĖ Barbora Prialgauskaitė (Barbara Przyalgowska)
Drupiai Mos.p.
1813-01-28 MIKALAUSKAS Nikodemas Mikalauskas (Nicodemum Michalowski)

BUTKUTĖ Elena Butkutė (Helenam Butkiewiczowna)

1756-11-07 MIKALAUSKAS Petras Mikalauskas (Michalowski)
Mosėdis BAGUCKYTĖ Ona Baguckytė (Bogucka)
Šatraminiai
1772-11-02 MIKALAUSKAS Simonas Mikalauskas (Michalowski)

TUBINAITĖ Agota Tubinaitė (Tubynaty)
Šatraminiai
1776-11-26 MIKITA Jonas Mikita (Mikita) GD
Mikytai Plat.p. KONTRIMAITĖ Regina Kontrimaitė (Kontrymowna) GV
Prialgava
1760-02-10 MIKLOVAS Antanas Miklovas (Myklows)
Gilaičiai Plat.p. ŽIOGAITĖ Ona Žiogaitė (Žiogowna)
Lyksūdė
1760-02-10 MIKLOVAS Martynas Miklovas (Myklows)
Gilaičiai Plat.p. PAULAUSKAITĖ Ieva Paulauskaitė (Pawlowska)
Vabaliai
1792-10-23 MIKNIUS Mykolas Miknius (Michael Mikniewicz)
Šaukliai BALTRIMAITĖ Kunegunda Baltrimaitė (Cunegunde Baltrymowna)
Šaukliai
1806-05-15 MIKŠTAS Antanas Mikštas (Antonium Myksztas)
Jakštaičiai Salant. p. BURBAITĖ Barbora Burbaitė (Barbaram Burbowna)
Šėkai
1826-11-23 MIKULSKIS Juozapas Mikulskis (osephum Mikulski)
Šatraminiai SKERSYTĖ Rozalija Skersytė (Rosaliam Skiersiowna)
Daukšiai
1797-02-21 MIKULSKIS Kazimieras Mikulskis (Cazimirum Mikulski)

BEINORAITĖ Ona Beinoraitė (Anna Beynorowna)
Daukšiai
1822-02-07 MIKULSKIS Kazimieras Mikulskis (Cazimirum Mikulski)

PAKULYTĖ Ona Pakulytė (Anna Pakulowna)
Šatraminiai
1732-06-01 MIKUTA Antanas Mikuta (Mikita)
Mikytai Plat.p. KONTRIMAITĖ Justina Kontrimaitė (Kątrimowna)
Prialgava
1780-11-12 MIKUTA Antanas Mikuta (Mikuta)
Mikulčiai ŠIAUDINYTĖ Magdalena Šiaudinytė (Siaudynate)
Daukšiai
1792-11-22 MIKUTA Antanas Mikuta (Antonius Mikutto)
Burviai ABRUTYTĖ Barbora Abrutytė (Barbara Abrutowna)
Rukai
1803-10-20 MIKUTA Antanas Mikuta (Antonium Mikutto)

LUKŠAITĖ Judita Lukšaitė (Juditham Lukszowna)
Udraliai
1815-02-02 MIKUTA Antanas Mikuta (Antonium Mikutis)

NARVYDIENĖ Barbora Narvydienė (Barbara Narwidowa) N Šatraminiai
1716-11-29 MIKUTA Dovydas Mikuta (Mikuta)
Mikulčiai LOŽYTĖ Ona Ložytė (Lozowna)
Šekai
1757-10-23 MIKUTA Jonas Mikuta (Mikuta)
Mikulčiai PETRIKAITĖ Kotryna Petrikaitė (Petrykowska)
Prialgava
1820-11-23 MIKUTA Leonas Mikuta (Leonem Mikuto)

DAMBRAUSKAITĖ Elžbieta Dambrauskaitė (Elizabetha Dombrowska)
Daukšiai
1758-04-30 MIKUTA Mykolas Mikuta (Mikuta)
Mikulčiai BUNKŠAITĖ Rožė Bunkšaitė (Bunkszewiczowna)
Mikulčiai
1767-01-25 MIKUTA Mykolas Mikuta (Mikuta) N Mikulčiai BURBAITĖ Joana Burbaitė (Burbowna)
Šekai
1722-02-01 MIKUTA Pranciškus Mikuta (Mikutaytis)
Kernai DAUKŠAITĖ Ona Daukšaitė (Dawkszowna)
Daukšiai
1772-02-23 MIKUTA Stanislovas Mikuta (Mikutowicz)
Panotėnai Sal.p. PAULAUSKAITĖ Rožė Paulauskaitė (Pawlowska)
Šaukliai
1801-10-22 MIKUTA Vincentas Mikuta (Mikutto)
Mikulčiai KONČIŪTĖ Marijona Končiutė (Koncewiczowna)
Šatraminiai
1792-11-12 MIKUTIS Antanas Mikutis (Antonius Mykutis) N Šaukliai MILINSKYTĖ Barbora Milinskytė (Barbara Mylenkowna)
Šaukliai
1779-01-17 MIKUTIS Mykolas Mikutis (Michaelem Mikutis)
Šakaliai BUTKUTĖ Ona Butkutė (Annam Butkiewiczowna)
Šakaliai
1774-10-09 MILAŠIUS Andrius Milašius (Milasius)
Puodkaliai Sk.p. KADIENĖ Elena Kadienė (Kadieny) N Žalgiriai
1752-02-06 MILAŠIUS Jokūbas Milašius (Milaszewski)

JANUŠAITĖ Ona Jonušaitė (Januszewiczowna)

1716-10-16 MILAŠIUS Jonas Milašius (Milaszaytis)
Daukšiai JAKUTYTĖ Kristina Jakutytė (Jakutowna)
Daukšiai
1743-06-22 MILAŠIUS Jonas [?] Milašius (Milaszys) N Daukšiai RUMBUTYTĖ Ona Rumbutytė (Rumbutowna)
Daukšiai
1752-11-12 MILAŠIUS Juozapas Milašius (Milaszewicz)

ŽVAGINYTĖ Marijona Žvaginytė (Zwaginowna)

1753-02-11 MILAŠIUS Juozapas Milašius (Milaszewski)
Rukai VAŠKYTĖ Marijona Vaškytė (Waskiewiczowna)
Rukai
1767-11-22 MILAŠIUS Jurgis Milašius (Milaszewicz)
Bugeniai Tirkšl.p. VASILIAUSKYTĖ Elžbieta Vasiliauskytė (Wasilewska)
Prialgava
1776-07-14 MILAŠIUS Jurgis Milašius (Mylasius) N
LAUKYTĖ Morta Laukytė (Lawkaty)
Jundulai
1715-01-27 MILAŠIUS Mykolas Milašius (Millaszewicz)

GAUBYTĖ Marijona Gaubytė (Gawbis)
Daukšiai
1773-11-11 MILAŠIUS Tadas Milašius (Milaszewski)

ERMATAITĖ Marijona Ermataitė (Ermatowska)
Šatės
1798-07-11 MILENKIS Aleksandras Milenkis (Aleksandrum Milenkis)

JAZUTYTĖ Pranciška Jazutytė (Franciscum Jazutowna)
Ersla
1722-02-01 MILENKIS Izidorius Milenkis (Milęnkis)
Paparčiai Kalvar.p. NARMONTAITĖ Elena Narmontaitė (Narmątowna)
Rukai
1793-02-14 MILENKIS Izidorius Milenkis (Izidorum Milenkis) N
JASMONTAITĖ Joana Jasmontaitė (Joanam Jasmontowna)
Ersla
1762-07-25 MILENKIS Martynas Milenkis (Milenki)
Ersla KADYTĖ Kotryna Kadytė (Kadowna)
Ersla
1820-01-13 MILERIS Jonas Mileris (Joannem Miller)
Prialgava KAVALIAUSKAITĖ Teofilė Kavaliauskaitė [?] (Theophila Kowulska)
Žebrokai
1740-07-17 MILINKIS Antanas Milinkis (Mylinik)
Erkšva Yl.p. LUKOŠIENĖ Rožė Lukošienė (Lukaszowska) N Vabaliai
1769-10-28 MILINKIS Pranciškus Milinkis (Milinkiewicz)
Drupiai BUNKUTĖ Agota Bunkutė (Bunkowna)
Ersla
1801-04-23 MILINSKIS Antanas Milinskis (Antonium Milinski)
Žebrokai DANIELIENĖ Marijona Danielienė (Marianna Danilewiczow) N Burviai
1758-10-22 MILINSKIS Benediktas Milinskis (Milinski)
Baksčiai PILIBAITIENĖ Kristina Pilibaitienė (Philippowiczowa) N Ersla
1761-06-28 MILINSKIS Dovydas Milinskis (Milinski) N Igariai BUBILAITĖ Agnė Bubilaitė (Bubylowna)
Nevočiai
1807-10-22 MILINSKIS Feliksas Milinskis (Felicem Milynski
Igariai STRAKŠAITĖ Barbora Strakšaitė (Barbara Strakszowna)
Mos.p.
1793-09-28 MILINSKIS Jokūbas Milinskis (Jacobum Milinski)

ŽAGLIAUSKAITĖ Ona Žagliauskaitė (Annam Zaglewskate)
Igariai
1784-11-14 MILINSKIS Juozapas Milinskis (Milinski)
Mosėdis ZABURAITĖ Regina Zaburaitė (Zaburowna)
Igariai
1750-04-12 MILINSKIS Juozapas Milinskis (Milinski)

ŽEMAITĖ Ona Žemaitė (Žeymayte)

1767-08-02 MILINSKIS Jurgis Milinskis (Milinski)
Igariai BUDRIENĖ Justina Budrienė (Budriowa) N Lyksūdė
1778-11-17 MILINSKIS Mykolas Milinskis (Milinski)
Igariai ŠEPULYTĖ Marijona Šepulytė (Szepulowna)
Daukšiai
1806-01-23 MILIUS Antanas Milius (Antonium Millewicz)
Kernai KAŽYTĖ AŽONDENIENĖ Kotryna Kažytė Ažondenienė (Catharinam Aząmdeniowa) N Žebrokai
1787-11-18 MILIUS Antanas Milius (Milewicz) Šerkšniai ŠIMKUTĖ Kotryna Šimkutė (Catharina Szymkowna)
Šerkšniai
1808-01-28 MILIUS Ignotas Milius (Ignatium Mylus)
Kernai PAKULYTĖ Rozalija Pakulytė (Rosaliam Pakulowna)
Kernai
1787-10-20 MILIUS Jokūbas Milius (Jacobus Milewicz)
Vabaliai SRUTYTĖ Barbora Srutytė (Barbara Srutowna)
Vabaliai
1752-11-12 MILIUS Sigizmundas Milius (Milewicz)

ŠUKYTĖ Ieva Šukytė (Szukowna)

1758-11-30 MILIUS Sigizmundus Milius (Milewicz)
Šakaliai ŠIAUDINYTĖ Kotryna Šiaudinytė (Szawdynowna)
Daukšiai
1775-11-26 MILIUS Tadas Milius (Milewicz)
Šaukliai JONUTYTĖ Barbora Jonutytė (Jonutaty)
Šatraminiai
1796-11-15 MILTINIS Mykolas Miltinis (Michaelem Myltynis)

NUMGAUDAITĖ Pranciška Numgaudaitė (Numgaudziowna)
Jundulai
1825-05-17 MILTINIS Tadas Miltinis (Tadeum Miltynis)

BRUŽAITĖ Uršulė Bružaitė (Ursulam Bružowna)
Jundulai
1781-02-11 MILTINIS Viktorina Miltinis (Miltynis)
Gailiškiai Yl.p. NUMGAUDIENĖ Barbora Numgaudienė (Numgaudziowa) N Jundulai Šat.p.
1719-09-03 MILVYDAS Adomas Milvydas (Milwid)
Ivoniškės Sed.p. ŠIMKIENĖ Marijona Šimkienė (Szymkiewiczowa) N Rumšaičiai
1760-02-10 MINEITIS Antanas Mineitis (Mineytis)
Žebrokai ČIAPAITĖ Rožė Čepauskytė (Szczepowska)
Žebrokai
1756-10-17 MINEITIS Jokūbas Mineitis (Mineytis)
Gailiškiai Yl.p. JONKIENĖ Justina Jonkienė (Jankiewiczowa) N Ersla
1768-11-13 MINEITIS Motiejus Mineitis (Mineytis)
Barstyčiai Kalv.p. APUOLYTĖ Agota Apuolytė (Apalinska)
Prialgava
1722-05-03 MINEITIS Tomas Mineitis (Mineytis)
Laumaičiai VIRKŠAITĖ Kotryna Virkšaitė (Wirkszowna)
Laumaičiai
1790-11-01 MIMGAUDAS Stanislovas Mimgaudas (Stanislaus Mengowd)
Mosėdis ŠVANYTĖ POŠKIENĖ Ona Švanytė Poškienė (Ana Paszkiewiczowa) N Mosėdis
1758-04-30 MISEVIČIUS Konstantinas Misevičius (Missewicz)
Apuolė PAULAUSKIENĖ Ona Paulauskienė (Pawlowska) N Apuolė
1711-01-25 MIZAITIS Jonas Mizaitis (Mizaytis)
Plaušiniai PUKINSKYTĖ Morta Pukinskytė (Pukinska)
Igariai
1753-01-21 MOCKUS Antanas Mockus (Mackiewicz)

AKLYTĖ Barbora Aklytė (Aklowna)

1743-05-15 MOCKUS Antanas Mockus (Mockus)
Geidučiai KADYTĖ Barbora Kadytė (Kadayte)

1817-02-04 MOCKUS Dominykas Mockus (Dominicum Mackiewicz) GD
Gintalaičiai Yl.p. JOKUBAUSKIENĖ Marijona Jokubauskienė (Marianna Jakubowska) N Ersla
1762-01-17 MOCKUS Jokūbas Mockus (Mockiewicz)
Simaičiai BUDRIENĖ Ona Budrienė (Budriowa) N Kaukolikai
1752-07-16 MOCKUS Jonas Mockus (Mackiewicz)
Ersla RUŽYTĖ Judita Ružytė (Ružowna)
Ersla
1753-01-21 MOCKUS Juozapas Mockus (Mackiewicz)

KURAUSKAITĖ Elžbieta Kurauskaitė (Kurowska)

1717-10-10 MOCKUS Jurgis Mockus (Mockiewicz)
Igariai NARUŠAITĖ Kotryna Narušaitė (Naruszowna)
Vabaliai
1752-11-19 MOCKUS Kazimieras Mockus (Mackiewicz)

JURKUTĖ Marijona Jurkutė (Jurkiewiczowna)

1789-11-15 MOCKUS Laurynas Mockus (Laurentius Mackiewicz)
Šatės STASIUTĖ Terezė Stasiutė (Teressa Stasewiczowna)
Vabaliai
1723-08-23 MOCKUS Paulius Mockus (Mockiewicz)

STASIUTĖ Elžbieta Stasiutė (Stasayte)
Mosėdis
1764-11-11 MOCKUS Petras Mockus (Mockis)
Vabaliai RUBINAITĖ Judita Rubinaitė (Rubinowna)
Vabaliai
1789-01-11 MOCKUS Pranciškus Mockus (Franciscus Mackiewicz)
Kaukolikai JOMANTAITĖ Marijona Jomantaitė (Mariana Jamątowna)
Kaukolikai
1755-01-26 MOCKUS Tadas Mockus (Mackiewicz)
Tauzai BRIČKUTĖ Ona Bričkutė (Bryczkiewiczowna)
Šatraminiai
1719-12-03 MOKŠAS Jonas Mokšas (Moksewicz) MD
Šatės HANOVAITĖ Elena Hanovaitė (Hanowna)

1711-06-21 MOLPETRIS Motiejus Molpetris (Molpetraytis)
Narvydžai Sk p. KLEINAUSKYTĖ Magdalena Kleinauskytė (Kleynowskayte)
Lyksūdė
1823-11-04 MONČYS Antanas Mončys (Antonium Moncewicz) N Gintel.p. TYREVIČIŪTĖ Magdalena Tyrevičiutė (Magdalena Tyrewicziowna)
Mos.p.
1811-05-23 MONČYS Antanas Mončys (Antonium Moncewicz) GD
Šniukščiai LUKAVIČIUTĖ Marcijona Lukavičiutė (Mariannam Lukowiczowna)
Šniukščiai
1764-05-19 MONČYS Baltramiejus Mončys (Mącis)
Žirnikai Lenkimų p. PETRIKAITĖ Barbora Petrikaitė (Petrykowna)
Krakės
1809-05-11 MONČYS Jokimas Mončys (Joahimum Moncewicz)
Plaušiniai GRAUŽAITĖ Klara Graužaitė (Clara Gražowna)
Udraliai
1778-11-17 MONČYS Jonas Mončys (Mącewicz)
Petraičiai ŽVAGINYTĖ Magdalena Žvaginytė (Zwaginayty)
Budvietė
1742-01-14 MONČYS Juozapas Mončys (Moncius) N Petraičiai TARVYDIENĖ Ona Tarvydienė (Tarwidowa) N Petraičiai Mos.p.
1771-11-24 MONČYS Juozapas Mončys (Mącis)
Petraičiai prie Virbalų LOŽYTĖ Rožė Ložytė (Ložaty)
Krakės
1802-11-25 MONČYS Juozapas Mončys (Jozephum Moncewicz)

PLIUŠKYTĖ Liucija Pliuškytė (Liucia Pluszkiewiczowna
Virbaliai
1782-04-28 MONČYS Jurgis Mončys (Moncewicz)
Virbalai KETLERYTĖ Magdalena Ketlerytė (Kietlerowna)
Kernai
1758-04-30 MONČYS Kazimieras Mončys (Mącowicz) N Gedgaudžiai STUNGIENĖ Ona Stungienė (Stągiowa) N Laumaičiai
1769-11-12 MONČYS Mykolas Mončys (Mącewicz)

LIEKYTĖ Rožė Liekytė (Lekayty)
Kulaliai
1813-11-27 MONČYS Mykolas Mončys (Michaelem Moncewicz)

CIBERIKAITĖ Petronėlė Ciberikaitė (Petronillam Cybyrykowna)
Ersla
1801-02-04 MONČYS Tadas Mončys (Thaddeum Moncewicz)
Krakės ZAVALYTĖ Plačida Zavalytė (Plačidam Zawalowna)
Ersla
1712-06-10 MONSKUS Mykolas Monskus (Monskiewicz)

ČIAPAITĖ Barbora Čepauskytė (Szczepowska)
Prialgava
1771-11-24 MONSTVILAS Mykolas Monstvilas (Mąstwyls)
Sal.p. ZABURAITĖ Morta Zaburaitė (Zaburowna)
Šniukščiai
1747-11-19 MONSTVILAS Stanislovas Monstvilas (Mąstwillo)
Sal.p. VAŠKYTĖ Barbora Vaškytė (Waszkiowna)
Krakės
1777-01-26 MONTIKAS Gasparas Montikas (Montyks)
Šatės ŽIEMELYTĖ Magdalena Žiemelytė (Žiomelaty)
Prialgava
1806-11-06 MONTIKAS Kazimieras Montykas (Cazimirum Montyks)
Kulaliai Sal.p. JAZBUTYTĖ Klotilda Jazbutytė (Clothilda Jazbutowna)
Kulaliai
1746-11-20 MONTIKAS Mykolas Montikas (Monitik)
Igariai LENKŠAITĖ Rozalija Lenkšaitė (Lększowna)
Igariai
1772-11-22 MONTIKAS Tadas Montikas (Montyks)

KONTRIMAITĖ Ona Kontrimaitė (Kontrymowna)
Prialgava
1734-11-27 MONTRIMAS Antanas Montrimas (Montrymowicz)
Prialgava ČIAPAITĖ Elžbieta Čepauskytė (Szczepowska)
Prialgava
1712-01-31 MONTRIMAS Tomas Montrimas (Mątry)

PRIALGAUSKAITĖ Barbora Prialgauskaitė (Przelgowska)
Prialgava
1736-01-22 MONTVYDAS Antanas Montvydas (Mątwid)
Ersla NIUNIAVAITĖ Marijona Niuniavaitė (Nunewate)
Giršiniai
1785-07-14 MONTVYDAS Jokūbas Montvydas (Jacobo Montwid)
Mosėdis AKLYTĖ Kotryna Aklytė (Catharina Aklewiczowna)
Bobiliškės
1753-07-22 MONTVYDAS Kazimieras Montvydas (Montwid) GD

GRUŠECKAITĖ Joana Grušeckaitė (Gruszecka) GV

1778-10-25 MONTVYDAS Tomas Montvydas (Montwid)
Mosėdis DAUKŠAITĖ Scholastika Daukšaitė (Dawkszowna)
Daukšiai
1805-06-05 MOSTEIKA Bonifacas Mosteika (Bonifacium Mosteyko)
Šaukliai RIMKUTĖ Kotryna Rimkutė (Catharinam Rymkowna)
Šaukliai
1740-02-28 MOSTEIKA Dovydas Mosteika (Mosteyko) N Lenk.p. GALDIKAITĖ Magdalena Galdikaitė (Galdykowna)
Ledžiai
1810-01-11 MOSTEIKA Ignacijus Mosteika (Ignatium Mosteyko)
Šaukliai BIERONTAITĖ Magdalena Bierontaitė (Magdalena Bierontowna)
Šaukliai
1815-01-12 MOSTEIKA Jonas Mosteika (Joannem Mosteyko)

ŠEPUTYTĖ Ona Šeputytė (Anna Szepulowna Mosteykowa)
Mos.p.
1779-06-27 MOSTEIKA Jonas Mosteika (Mosteyko)
Lenk.p. JUREVIČIUTĖ Marijona Jurevičiutė (Jurewiczowna)
Šaukliai
1825-07-17 MOSTEIKA Juozapotas Mosteika (Josephatum Mosteyko) N Mosėdis VAITILAITĖ JAKŠTIENĖ Rozalija Vaitilaitė Jakštienė (Rosaliam Jaksztowa) N Šilaliai
1810-01-11 MOSTVILAS Pranciškus Mostvila (Franciscum Mostwil)
Krakės PETRIKAITĖ Barbora Petrikaitė (Barbara Petrykowna)
Krakės
1717-01-31 MOTUZAS Dovydas Motuzas (Matusewicz)
Kančaičiai Kalv,p, GRITKUTĖ Magdalena Gritkutė (Grytkowna)
Vabaliai
1742-04-02 MOTUŽIS Jonas Motužis (Motuzis)

REMEZAITĖ PUKINSKIENĖ Marijona Remezaitė [?] Pukinskienė (Pukinska) N
1780-10-15 MOTUŽIS Pranciškus Motužis (Motužie) N Igariai KLOVAITĖ Regina Klovaitė (Klowayte)
Mosėdis
1750-02-01 MOTUŽIS Pranciškus Motužis (Motužie)

MIKALAUSKAITĖ Barbora Mikalauskaitė (Michalowska)

1818-02-19 MOTUŽIS Stanislovas Motužis (Stanislaum Matužys)
Naujukai Gintel.par. VAŠKYTĖ Elena Vaškytė (Helena Waszkiowna)
Krakės
1774-11-07 MUSNICKAS Adomas Musnickas (Musnicki)
Apuolė ŽILINSKAITĖ Elena Žilinskaitė (Žilinskayty)
Ersla