Santuokos data Bažnyčia pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


L1804-01-26 Mos. LABANAUSKAS Jokūbas Labanauskas (Jacobum Labanowski)

Kernai Rozalija Kinsgailaitė (Rosaliam Kęsgillowna)

Kernai
1775-07-25 Mos. LABANAUSKAS Jonas Labanauskas (Labanowski)

Petraičiai Magdalena Narkienė (Narkiowa)
N Tauzai1797-10-03 Mos. LAIVYS Izidorius Laivys (Isidorum Laywis)

Virbalai Rozalija Narmontaitė (Rosalia Narmątowna)

Ersla
1712-09-18 Mos. LAIVYS Stanislovas Laivys (Laywis)

Ersla Kotryna Vičiutė (Weczowna)

Ersla1779-01-29 Mos. LAMŠEVIČIUS Mykolas Lamševičius (Michaelem Lomszewicz)

Ylakių p. Kotryna Bitautaitė (Catharinam Bitowtowna)

Rukai1815-05-29 Mos. LANKAUSKAS Juozapas Lankauskas (Jozephum Lankowski)

Juodupėnai Sal.p. Kunigunda Sendrytė (Cunegunda Sendrowiczowna)

Žalgiriai1717-06-20 Mos. LANZBERGIS Martynas Lanzbergis (Lanzberk)


Pranciška Jasinskaitė (Jasinska)

Pamiškė1905-02-08 Mos. LAPINSKIS Jonas Lapinskis Kazimieras ir Marijona Motiejauskaitė Lapinskiai
Daukšiai Rozalija Ramonaitė Jurgis ir Uršulė Paulauskaitė Ramonai
Daukšiai
1934-01-21 Gr. LAPINSKIS Juozapas Lapinskis Pranciškus ir Rozalija Narvilaitė Lapinskiai
Grūšlaukė Stanislova Želvytė Antanas ir Zuzana Gaubytė Želviai
Grūšlaukė1750-08-09 Mos. LARŽECKIS Antanas Laržeckis (Larzecki)


Agota Žvirzdinaitė (Zwirzdayte)

Daukšiai1823-11-20 Mos. LASKAUSKIS Juozapas Laskauskis (Jozephum Laskowski)
N Ersla Ona (Rapalytė_) Šiaudinienė (Anna Szawdyniowa)
N Šatraminiai
1817-10-23 Mos. LASKAUSKIS Pranciškus Laskauskis (Franciscum Laskowski)


Antanina Užulaitė (Antanina Užulowna)

Ersla1722-07-30 Mos. LASTAKAS Kristoforas Lastakas (Lastak)


Marijona Petrikienė (Petrikowa)
N Kaukolikai1849-11-22 Šač. LATAKAS Antanas Latakas Juozapas ir Ona Kryžiutė Latakai N Geldėnai Plat. p. Marijona Žvinklytė Jonas ir Barbora Pociutė Žvinkliai
Vabaliai
1938-10-30 Aleks. LATAKAS Augustinas Latakas Augustinas ir Rozalija Bučytė Latakai
Apuolė Stanislova Petrauskaitė Stanislovas ir Marcijona Jonaitytė Petrauskai
Apuolė
1940-02-01 Mos. LATAKAS Bronislovas Latakas


Anelė Piekutė Jonas ir Uršulė Blauzdytė Piekai

1824-11-27 Šač. LATAKAS Juozapas Latakas (Jozephum Latik)

Platelių p. Barbora Litvinaitė (Barbara Litwinowna)

Mosėdžio p.
1879-05-29 Mos. LATAKAS Juozapas Latakas (Латака) Petras ir Marijona Vinkutė Latakai
Notėnai Gint.p. Paulina Prialgauskaitė Maziliauskienė Pranciškus ir Marijona Sudimtaitė Prialgauskai
Kulaliai
1895-02-07 Mos. LATAKAS Kazimieras Latakas (Латака) Juozapas ir Ona Skurvydaitė Latakai
Geldeniai Barst. p. Rozalija Galdikaitė Leonas ir Barbora Karpytė Galdikai
Ledžiai
1822-11-29 Šač. LATAKIS Nikodemas Latakis (Nicodemum Lotak

Platelių p. Monika Vaitkevičiūtė (Monica Woytkiewiczowna)

par. Mos.
1886-11-25 Mos. LATAKAS Petras Latakas (Латока) Antanas ir Ona Butytė Latakai

Petronėlė Beinoraitė Martynas ir Apolonija Miliutė Beinorai
Šniukščiai
1771-11-24 Mos. LATAKAS Pranciškus Latakas (Latyk)

Bugeniai Tirkšl.p. Elžbieta Girdvainytė (Girdwoynianka)

Laumiai Sed.p.
1894-02-08 Mos. LATAKAS Pranciškus Latakas (Латакаса) Adomas ir Anastasija Beniušytė Latakai
Rudokai Plat.p. Magdalena Silkauskytė Malakauskienė Martynas ir Petronėlė Baltrutytė SIlkauskiai N Kulaliai1790-10-20 Mos. LAUKINEITIS Antanas Laukineitis (Antonius Laukineytis)

Putkaliai Skuod.par. Magdalena Gailienė (Magdalena Gaylowa)
N Tėveliai
1791-01-16 Mos. LAUKINEITIS Antanas Laukineitis (Antonius Laukineytis)

Putkaliai Skuod.par. Magdalena Gailienė (Magdalena Gaylowa)
N Tėveliai
1852-06-03 Šač. LAUKINEITIS Dominykas Laukineitis Juozapas ir Ona Kaminskaitė Laukineičiai N Mockaičiai Kalv.p. Monika Žvinklytė Baltramiejus ir Magdalena Momkutė Žvinkliai
Lyksūdė Šač. p.
1762-02-14 Mos. LAUKINEITIS Dovydas Laukineitis (Lawkineytis)
N Rumšaičiai Joana Končienė (Kuncziowa)
N Ersla
1920-05-23 Mos. LAUKINEITIS Jonas Laukineitis (Laukavičius) Jonas ir Barbora Miliutė Laukineičiai
Šaukliai Elena Pukinskytė Vičienė Zigmantas ir Liucija Paulauskaitė Pukinskiai N Padunojus
1766-10-19 Mos. LAUKINEITIS Jonas Laukineitis (Lawkineytis)
N
Magdalena Pociutė (Pocowna)

Šatraminiai
1889-05-09 Mos. LAUKINEITIS Jonas Laukineitis (Лаукинайтиса) Jonas ir Barbora Girdžiūnaitė Laukineičiai N Barbora Miliutė Feliksas ir Barbora Kazbaraitytė Miliai
Šakaliai
1929-01-08 Mos. LAUKINEITIS Kazimieras Laukineitis (Laukaitis) Jonas ir Barbora Miliutė Laukineičiai
Šakaliai Juozapota Paulauskaitė Uršulės Paulauskaitės dukra
Šakaliai
1768-01-31 Mos. LAUKINEITIS Mykolas Laukineitis (Lawkineytis)

Šatraminiai Marijona Kuratkaitė (Kuratkowska) ?

Krakės
1735-06-26 Mos. LAUKINEITIS Mykolas Laukineitis (Lawkinieytis)

Šatai Ona Kusaitė (Kusayte)

Šatraminiai
1842-03-01 Mos. LAUKINEITIS Petras Laukineitis (Lawkineytia) Motiejus ir Brigita Pukytė Laukineičiai N Mos.parap. Barbora Daugėlaitė Viktoras ir Barbora Mingaudaitė Daugėlos
Mos.p.
1910-02-16 Mos. LAUKINEITIS Raimundas Laukineitis (Лаукинейтисъ) Jonas ir Monika Sadauskaitė Laukineičiai N Kulai Sk.p. Magdalena Staniutė (įraše Станисовою) Stanislovas ir Apolonija Pučkoriutė Staniai
Gondlaukė
1939-02-11 Aleks. LAUKINEITIS Vladislovas Laukineitis Pranciškus ir Barbora Narumaitė Laukineičiai
Skuodo p. Joana Šmaižytė Leonas ir Konstancija Jonkutė Šmaižiai
Truikinai1845-01-26 Mos. LAUKYS Adomas Laukys (Laukiow) Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai
Krakės Felicijona Kapinskaitė Jonas ir Pranciška Kinčiutė Kapinskai
Krakės
1822-11-14 Mos. LAUKYS Aloyzas Laukys (Aloyzum Lawkowicz)

Žalgiriai Ona Sendriutė (Anna Sendrowiczowna)

Šatraminiai
1720-11-17 Mos. LAUKYS Andrius Laukys (Laukaytis)

Grušlaukė Sal.p. Marijona Jopaitė (Jopowna)

Šakaliai
1774-11-20 Mos. LAUKYS Antanas Laukys (Laukis)

Junduliai Barbora Poškutė (Poszkayte)

Junduliai
1823-06-05 Sal. LAUKYS Antanas Laukys (Antonium Laukis)

Gedgaudžiai Veronika Lenkaitė (Veronica Lenkaly)

Jurgaičiai
1881-11-17 Mos. LAUKYS Antanas Laukys (Лавкиса) Antanas ir Julijona Baužytė Laukiai
Daukšiai Amelija Luotaitė Juozapas ir Uršulė Šakinytė Luotės
Tėveliai
1908-02-05 Mos. LAUKYS Antanas Laukys (Лаукиса) Kazimieras ir Rozalija Lukošiutė Laukiai
Geidučiai Šač.p. Magdalena Lekniutė Juozapas ir Magdalena Gedrimaitė Lekniai
Žebrokai
1937-06-12 Gr. LAUKYS Antanas Laukys Antanas ir Barbora Skersytė Laukiai
Grūšlaukė Bronislova Kiaupaitė Teodoras ir Ona Grikpėdytė Kiaupai
Grūšlaukė
1912-02-05 Mos. LAUKYS Benediktas Laukys (Лаукиса) Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai Barbora Mineikytė Pranciškus ir Monika Strakšaitė Mineikiai
Ersla
1933-07-05 Sk. LAUKYS Benediktas Laukys Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai N Rukai Bronislova Žadauskaitė Juozapas ir Petronėlė Ereminaitė Žadauskai
Užluobė Sk. p.
1850-02-07 Mos. LAUKYS Dominykas Laukys (Лавкя) Jonas ir Antanina Jakutytė Laukiai
Grūšlaukė Sal.p. Ona Galdikaitė Martynas ir Marijona Simonavičiutė Galdikaiai
Ledžiai
1813-11-25 Mos. LAUKYS Feliksas Laukys (Felix Lawkowicz)


Agnė Kairytė (Agnethem Kayrewicowna)

Krakės
1851-02-06 Mos. LAUKYS Feliksas Laukys (Лавкиса) Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai
Krakės Uršulė Bagdonavičiutė Dominykas ir Julijona Daukšaitė Bagdonavičiai
Ersla
1798-06-30 Sal. LAUKYS Ignotas Laukys (Ignatium Lawkis)

Rezgalė Gintel.p. Rozalija Einikytė (Rozaliam Eynikowna)

Šaučikai Sal. p.
1747-02-05 Mos. LAUKYS Jokūbas Laukys (Laukowicz)

Grūšlaukė Sal.p. Magdalena Preibytė (Preybowna)

Nevočiai
1711-01-18 Mos. LAUKYS Jonas Laukys (Laukis)


Marijona Butkutė (Butkiewiczowna)

Drupiai Mos.p.
1770-07-02 Mos. LAUKYS Jonas Laukys (Lawkowicz)

Mosėdis Barbora Kusaitė (Kussowna)

Krakės
1775-05-14 Mos. LAUKYS Jonas Laukys (Lawkowicz)
N Krakės Ona Valantinaitė (Walątynowiczowna)

Udraliai
1793-02-09 Mos. LAUKYS Jonas Laukys (Joannes Lawkowicz)
N
Ieva Kašauskaitė (Evam Kaszewska)


1798-02-13 Sal. LAUKYS Jonas Laukys (Joannem Lawkowicz)

Alka Sal. p. Elena Griciutė (Helenam Grycowna)

Kaubriškė Sal. p.
1822-02-12 Mos. LAUKYS Jonas Laukys (Joannem Lawkis)

Žebrokai Pranciška Andrijauskaitė (Francisca Andrzyiewska)

Šerkšniai
1823-03-05 Sal. LAUKYS Jonas Laukys (Joannem Laukis)
N Dvaralis Kotryna Simutytė (Catharina Symotaly)

Buivydai Sal. p.
1845-05-29 Mos. LAUKYS Jonas Laukys (Laukiow) Jonas ir Antanina Želvytė Laukiai
Peldžiai Sal.p. Magdalena Simutytė Dominykas ir Magdalena Kaupaitė Simučiai
Žalgiriai
1867-11-28 Mos. LAUKYS Jonas Laukys (Лаукиса) Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai
Kulaliai Barbora Baužytė Zubienė Poškienė Juozapas ir Barbora Burbaitė Baužiai N Virbalai
1886-01-28 Mos. LAUKYS Jonas Laukys (Лавкиса) Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai N Virbalai Kotryna Buivydaitė Antanas ir Petronėlė Venckutė Buivydai
Šatraminiai
1887-04-18 Mos. LAUKYS Jonas Laukys (Лаукиса) Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai N Virbalai Rozalija Panumytė Jeronimas ir Magdalena Skirutytė Panumiai
Šniukščiai
1894-02-27 Mos. LAUKYS Jonas Laukys (Лавкиса) Jonas ir Barbora Baužytė Laukiai
Virbalai Magdalena Venclauskaitė Kajetonas ir Anastasija Prialgauskaitė Venclauskai
Daukšiai
1930-11-22 Mos. LAUKYS Jonas Laukys Steponas ir Monika Mosteikaitė Laukiai
Rukai Julijona Kubiliutė Petras ir Ona Viršilaitė Kubiliai
Rukai
1740-01-24 Mos. LAUKYS Juozapas Laukys (Lawkowicz)

Erlėnai Sal.p. Ona Petrauskaitė (Piotrowska)

Mosėdis
1758-10-14 Mos. LAUKYS Juozapas Laukys (Lawkowicz)
N Mosėdis Kotryna Paulauskaitė (Pawlowska)

Šaukliai
1762-10-17 Mos. LAUKYS Juozapas Laukys (Lawkis)

Erlėnai Sal.p. Terezė Razgaitytė (Razgowna)

Junduliai
1774-06-12 Mos. LAUKYS Juozapas Laukys (Laukis)

Erlėnai Sal.p. Elena Paulauskaitė (Pawlawskayte)

Šaukliai
1792-11-22 Mos. LAUKYS Juozapas Laukys (Josephus Laukowicz)

Luknė Sk.p. Kotryna Strakšienė (Catharina Strakszowa)

Ersla
1798-02-18 Sal. LAUKYS Juozapas Laukys (Josephum Lawkowicz)


Elena Kubiliutė (Helenam Kubiellowna)

Alka Sal. p.
1823-01-23 Mos. LAUKYS Juozapas Laukys (Jozephum Lawkis)

Žebrokai Ona Riepšaitė (Anna Repszowna)

Tėveliai
1841-01-28 Mos. LAUKYS Juozapas Laukys (Lawkia) Pranciškus ir Rozalija Gurauskaitė Laukiai
Krakės Uršulė Ramonaitė Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai
Mosėdis
1849-05-04 Mos. LAUKYS Juozapas Laukys (Лавкя) Jonas ir Edita Trakytė Laukiai N Rukai Magdalena Laučiutė (Лавцевичевною) Stanislovas ir Kotryna Pikturnaitė Laučiai
Rukai
1865-02-10 Mos. LAUKYS Juozapas Laukys (Лавкиса) Antanas ir Veronika Lenkauskaitė Laukiai
Gedgaudžiai Sal.p. Pranciška Vaškytė Pranciškus ir Pranciška Lukošiutė Vaškiai
Žalgiriai
1872-02-08 Mos. LAUKYS Juozapas Laukys (Лавкиса) Aloyzas ir Ona Sendriutė Laukiai
Mosėdis Magdalena Kuprytė Antanas ir Kotryna Baltrutytė Kupriai
Šniukščiai
1874-02-11 Mos. LAUKYS Juozapas Laukys (Лавкиса) Aloyzas ir Ona Sendriutė Laukiai N Mosėdis Elena Pauliukaitė Mykolas ir Elena Meškytė Pauliukai
Nevočiai
1905-02-27 Mos. LAUKYS Juozapas Laukys (Лавкиса) Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai Magdalena Žvinklytė Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Žvinkliai
Kulaliai
1928-11-18 Mos. LAUKYS Juozapas Laukys (Laukis) Jonas ir Barbora Baužytė Laukiai
Žebrokai Julijona Liekytė Pranciškus ir Uršulė Daržinskaitė Liekiai
Žebrokai
1936-05-16 Lenk. LAUKYS Juozapas Laukys Pranciškus ir Monika Daukintytė Laukiai

Zuzana Gikaraitė


1800-06-13 Mos. LAUKYS Kazimieras Laukys (Cazimirum Lawkowicz)
N Skuodas Ona Šemetaitė (Anna Szemetowna)

Ersla
1813-01-28 Mos. LAUKYS Kazimieras Laukys (Casimirum Lawkowicz)


Uršulė Burbaitė (Ursullam Burbowna)


1854-05-11 Mos. LAUKYS Kazimieras Laukys (Лавкя) Aloyzas ir Ona Sendriutė Laukiai
* Ona Skersytė Juozapas ir Magdalena Domarkaitė Skersiai
Šatraminiai
1870-05-26 Mos. LAUKYS Kazimieras Laukys (Лавкиса) Antanas ir Veronika Lenkauskaitė Laukiai
Gedgaudžiai Sal.p. Rozalija Lukošiutė Jonas ir Pranciška Kniuipytė Lukošiai
Daukšiai
1908-03-24 Mos. LAUKYS Kazimieras Laukys (Лавкиса) Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai Rozalija Nevardauskaitė Šemetienė Juozapas ir Karolina Sukurytė Nevardauskai N Lyksūdė
1919-02-11 Mos. LAUKYS Kazimieras Laukys Pranciškus ir Monika Daukantaitė Laukiai
Daukšiai Monika Butkutė Litvinienė Kazimieras ir Felicijona Untulytė Butkai N Daukšiai
1921-02-01 Mos. LAUKYS Kazimieras Laukys Jonas ir Rozalija Panumytė Laukiai
Mos.p. Barbora Dabrytė Antanas ir Ona Vičiutė Dabriai
Mos.p.
1821-01-18 Mos. LAUKYS Kleopas Laukys (Cleophum Lawkowicz)

Kulaliai Viktorija Beniušytė (Victorai Beniuszowna)

Kulaliai
1758-02-05 Mos. LAUKYS Mikalojus Laukys (Lawkis)

Drupiai Ona Mažonaitė (Mazunowna)

Vindeikiai
1805-07-18 Mos. LAUKYS Mikalojus Laukys (Nicolaum Liewkowicz)

Mosėdis Kotryna Bružaitė (Catharinam Breszevicowna)

Oppido Moss.
1905-02-08 Mos. LAUKYS Mykolas Laukys (Лавкисъ) Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai Elena Liekytė Šimkienė Jonas ir Uršulė Zubaitė Liekiai N Žebrokai
1822-01-21 Mos. LAUKYS Motiejus Laukys (Matheum Lawkis)

Nevočiai Veronika Kinčiūtė (Veronica Kinczowna)

Nevočiai
1938-11-06 Kaln. LAUKYS Petras Laukys Antanas ir Barbora Skersytė Laukiai
Grūšlaukė Barbora Stonkutė Kazimieras ir Barbora Jašmontaitė Stonkai
Klausgalvai
1790-11-01 Mos. LAUKYS Pranciškus Laukys (Franciscus Laukowicz)

Mosėdis Magdalena Vaičiulytė (Magdalena Voycelowiczowna)

Ersla
1790-11-21 Mos. LAUKYS Pranciškus Laukys (Fran Laukowicz) pasikartojantis įrašas (data)
Mosėdis Magdalena Vaičiulytė (Magdalena Voycelowna)

Ersla
1817-04-22 Mos. LAUKYS Pranciškus Laukys (Franciscum Lawkowicz)
N
Agnė Ažondenytė (Agnetha Ažandiniowna)

Mosėdis
1873-05-23 Mos. LAUKYS Pranciškus Laukys (Лавкиса) Juozapas ir Uršulė Ramonaitė Laukiai
Rukai Ona Kuperbergaitė Mykolas ir Ona Gedminaitė Kuperbergai
Ersla
1882-04-20 Mos. LAUKYS Pranciškus Laukys (Лавкиса) Pranciškus ir Karolina Kaltenytė Laukiai
Rukai Monika Daukantaitė Liutkienė (Людковою) Pranciškus ir Apolonija Markaitytė Daukantai N Igariai
1928-06-10 Mos. LAUKYS Pranciškus Laukys Pranciškus ir Karolina Kaltenytė Laukiai N Daukšiai Agnė Andriejauskaitė Juozapas ir Kotryna Adakauskaitė Andriejauskai
Gondlaukė
1855-10-04 Mos. LAUKYS Simonas Laukys (Лавкиса) Feliksas ir Agnė Kairytė Laukiai
Bobeliškės Elžbieta Žiliutė Endrėkienė Izidorius ir Elžbieta Baranauskaitė Žiliai N Krakės
1780-01-23 Mos. LAUKYS Stanislovas Laukys (Lawkowicz)

Mosėdis Ona Daukantaitė (Dawkątowna)

Šakaliai
1934-01-06 Sal. LAUKYS Stanislovas Laukys Juozapas ir Ona Drasutytė Laukiai
Salantai Monika Dekontaitė Kazimieras ir Magdalena Razmutė Dekontai
Salantai
1896-02-03 Mos. LAUKYS Steponas Laukys (Лавкиса) Pranciškus ir Barbora Mažeikaitė Laukiai
Rukai Monika Mosteikaitė Aleksandras ir Monika Beinoraitė Mosteikos
Šaukliai
1938-11-10 Mos. LAUKYS Steponas Laukys Steponas ir Monika Mosteikaitė Laukiai
Rukai Amelija Jurgutytė Bonaventūras ir Julijona Klovaitė Jurgučiai
Gondlaukė
1788-10-11 Mos. LAUKYS Viktoras Laukys (Victor Laukowicz)

Kulaliai Gertrūda Razmaitė (Giertruda Razmowiczowna)

Kulaliai
1929-11-28 Sal. LAUKYS Vincentas Laukys Stanislovas ir Petronėlė Kaniavaitė Laukiai
Palšiai Anastasija Pilelytė Pranciškus ir Ona Vičiulytė Pileliai
Juodupėnai1885-01-29 Mos. LAURECKIS Aleksandras Laureckis Jurgis ir Barbora Daukintytė Laureckiai
Naujukai Barbora Veitaitė Leopoldas ir Magdalena Mosteikaitė Veitai
Šerkšniai
1933-02-14 Mos. LAURECKIS Aleksandras Laureckis Edvardas ir Kazimiera Ragainytė Laureckiai
Mosėdis Bronislova Simutytė Augustinas ir Ona Riepšaitė Simučiai
Žalgiriai
1847-11-25 Mos. LAURECKIS Antanas Laureckis (Lawreckiego) Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai
Igariai Matilda Jakštaitė Žvinklienė Juozapas ir Ona Baguckytė Jakštai N Žebrokai
1852-10-21 Mos. LAURECKIS Antanas Laureckis Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai N Žebrokai Barbora Narmontaitė Kazimieras ir Matilda Vaškytė Narmontai
Virbalai
1889-11-14 Mos. LAURECKIS Antanas Laureckis Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai
Paeiškūnė Rozalija Šilgalytė Mosteikienė Antanas ir Anastasija Gikaraitė Šilgaliai N Šaukliai
1923-06-24 Mos. LAURECKIS Antanas Laureckis Antanas ir Rozalija Šilgalytė Laureckiai (įr. Juozapas)
Palšiai Barbora Ronkytė Kazimieras ir Barbora Galdikaitė Ronkiai
Palšiai
1757-01-16 Mos. LAURECKIS Baltramiejus Laureckis (Lawrecki)

Šliktinė Morta Vešytė (Weszowna) ?

Mosėdis
1799-01-22 Mos. LAURECKIS Benediktas Laureckis (Benedictum Laurecki)

Prialgai Ona Baužytė (Anna Baužynska)

Daukšiai
1789-12-17 Mos. LAURECKIS Dominykas Laureckis (Dominicus Laurecki)

Mosėdis Ona Mickutė (Anna Mickiewiczowna)

Vindeikiai
1909-08-18 Mos. LAURECKIS Eduardas Laureckis Aleksandras ir Barbora Veitaitė Laureckiai
Naujukai Kazimiera Ragainytė Bonaventūras ir Domicėlė Petrikaitė Ragainiai
Šekai
1766-01-26 Mos. LAURECKIS Izidorius Laureckis (Lawrecki)

Gondlaukė Kotryna Ruikaitė (Ruykowna)

Kusai
1890-10-02 Mos. LAURECKIS Jokimas Laureckis Jurgis ir Barbora Daukintytė Laureckiai
Naujukai Julijona Šedvydytė Pranciškus ir Anastasija Staniutė Šedvydžiai
Žalgiriai
1711-02-01 Mos. LAURECKIS Jonas Laureckis (Laurecki)

Gondlaukė Ona Girdvainienė (Girdwayniowa)
N Prialgai
1814-11-24 Mos. LAURECKIS Jonas Laureckis (Joannem Lawrecki)


Ona Tubinaitė (Annam Tubinowna)

Vindeikiai
1864-01-21 Mos. LAURECKIS Jonas Laureckis Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai
Gondlaukė Kotryna Sėlenytė Stanislovas ir Viktorija Abrutytė Sėleniai
Šerkšniai
1871-02-07 Mos. LAURECKIS Jonas Laureckis Antanas ir Matilda Jakštaitė Laureckiai
Žebrokai Ona Kazbaraitytė (Казбаровичевною) Antanas ir Apolonija Baužytė Kazbaraičiai
Daukšiai
1913-01-14 Mos. LAURECKIS Jonas Laureckis Pranciškus ir Anastasija Riepšaitė Laureckiai
Žebrokai Amelija Kaniavaitė Rumbutienė Leonardas ir Petronėlė Prialgauskaitė Kaniavos N Žebrokai
1915-01-27 Mos. LAURECKIS Jonas Laureckis Pranciškus ir Anastasija Riepšaitė Laureckiai N Vindeikiai Emilija Petrošiutė Pranciškus ir Barbora Šimkutė Petrošiai
Mosėdis
1850-03-23 Mos. LAURECKIS Juozapas Laureckis Jurgis ir Monika Šakinytė Laureckiai
Udraliai Uršulė Žvinklytė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai
1924-11-22 Mos. LAURECKIS Juozapas Laureckis Aleksandras ir Barbora Veitaitė Laureckiai
Naujukai Barbora Kaubraitė Juozapas ir Kotryna Balsytė Kaubrės
Paeiškūnė Mos.p.
1936-02-22 Gr. LAURECKIS Juozapotas Laureckis Juozapotas ir Prokseda Danylaitė Laureckiai N Grūšlaukė Barbora Vaičekauskytė Antanas ir Barbora Stroputė Vaičekauskiai
Gruūlaukės Meds.
1815-05-01 Mos. LAURECKIS Jurgis Laureckis (Georgium Lawrecki)

Krakės Monika Šakinytė (Monica Szakinowna)

Budriai
1837-02-23 Mos. LAURECKIS Jurgis Laureckis (Lawreckiego) Jurgis ir Monika Šakinytė Laureckiai
Krakės Uršulė Bačiutė (Baczowna) Petras ir Barbora Jakštaitė Bačiai
Gaubės
1843-02-16 Mos. LAURECKIS Jurgis Laureckis Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai
Šerkšniai Barbora Daukintytė Jonas ir Joana Kinčiutė Daukinčiai
Mosėdis
1888-02-09 Mos. LAURECKIS Jurgis Laureckis Jurgis ir Uršulė Bačiutė Laureckiai
Palaukė Ona Zubaitė Pranciškus ir Petronėlė Pliuškytė Zubės
Krakės
1895-12-01 Mos. LAURECKIS Jurgis Laureckis Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai
Paeiškūnė Ona Bagdanskytė (Богданская) Aleksandras ir Ona Puškoriutė Bagdanskiai
Rukai
1896-06-02 Sal. LAURECKIS Jurgis Laureckis Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai N Paeiškūnė Magdalena Laukytė Juozapas ir Ona Vaškytė Laukiai
Gedgaudžiai
1915-10-06 Mos. LAURECKIS Jurgis Laureckis Juozapas ir Uršulė Žvinklytė Laureckiai N Paeiškūnė Anastasija Daukintienė Pranciškus ir Petronėlė Macevičiutė (Daukinčiai) ? N *
1764-02-26 Mos. LAURECKIS Kazimieras Laureckis (Lawrecki)
N Barstyčiai Kalv.p. Marijona Litvinienė (Litwinowa)
N Rukai
1871-11-21 Sal. LAURECKIS Kazimieras Laureckis Antanas ir Barbora Karpaitė Laureckiai
Kumpikai Sal. p. Marijona Rudytė Petras ir Kotryna Vaiciekauskaitė Rudžiai
Kumpikai Sal. p.
1932-01-03 Mos. LAURECKIS Kazimieras Laureckis Jurgis ir Magdalena Laukytė Laureckiai
Paeiškūnė Monika Tumpytė Pranciškus ir Monika Andrutytė Tumpiai
Šniukščiai
1932-11-17 Mos. LAURECKIS Konstantinas Laureckis Antanas ir Rozalija Šilgalytė Laureckiai
Šaukliai Zuzana Beniušytė Jonas ir Anelė Skaraitė Beniušiai
Paeiškūnė Mos.p.
1850-01-24 Mos. LAURECKIS Leonas Laureckis Jurgis ir Monika Šakinytė Laureckiai

Ona Jonušaitė (Янушовною) Antanas ir Barbora Šušinskytė Jonušai
Virbalai
1855-01-11 Mos. LAURECKIS Leonas Laureckis Jonas ir Ona Tubinaitė Laureckiai
Žebrokai Uršulė Maniukaitė Petras ir Elžbieta Peknieriutė Maniukai
Naujukai
1932-01-26 Mos. LAURECKIS Leonas Laureckis Pranciškus ir Zuzana Riepšaitė Laureckiai
Šerkšniai Aleksandra Jotkutė Konstantinas ir Monika Riepšaitė Jotkos
Naujukai
1862-07-24 Mos. LAURECKIS Mykolas Laureckis Pranciškus ir Petronėlė Jakutytė Laureckiai N Krakės Anelė Kinčiutė Jonas ir Ona Graužaitė Kinčiai
Krakės
1872-10-10 Mos. LAURECKIS Mykolas Laureckis Jurgis ir Uršulė Bačiutė Laureckiai
Nevočiai Uršulė Bučytė Valantinienė Antanas ir Ona Petrauskaitė Bučiai N Krakės
1904-10-24 Mos. LAURECKIS Mykolas Laureckis Jurgis ir Uršulė Bačiutė Laureckiai N Mosėdis Ona Simaitytė Kazimieras ir Ona Girdžiūnaitė Simaitis
Gondlaukė
1810-02-27 Mos. LAURECKIS Motiejus Laureckis (Mathiam Laurecki)

Gondlaukė Rozalija Baužytė (Rozalia Bauzynska)

Krakės
1929-02-05 Mos. LAURECKIS Petras Laureckis Jokimas ir Julijona Šedvydytė Laureckiai
Mosėdis Magdalena Ruginytė Antanas ir Magdalena Ablingytė Ruginiai
Udraliai
1921-02-03 Mos. LAURECKIS Povilas Laureckis Jonas ir Kotryna Sėlenytė Laureckiai
Naujukai Ona Veitaitė Kazimieras ir Apolonija Pakulytė Veitai
Kernai
1829-11-26 Mos. LAURECKIS Pranciškus Laureckis Motiejus ir Rozalija Baužytė Laureckiai
Gondlaukė Petronėlė Jakutytė Stanislovas ir Marijona Žebrauskaitė Jakučiai
Nevočiai
1891-02-26 Mos. LAURECKIS Pranciškus Laureckis Mykolas ir Anelė Kinčiutė Laureckiai
Krakės Monika Peknieriutė Juozapotas ir Marijona Jurkutė Peknieriai
Budriai
1906-04-30 Mos. LAURECKIS Pranciškus Laureckis Pranciškus ir Anastasija Riepšaitė Laureckiai N Vindeikiai Anastasija Šakinytė Jonas ir Ona Paulauskaitė Šakiniai
Mosėdis
1924-09-26 Mos. LAURECKIS Pranciškus Laureckis Pranciškus ir Rozalija Staigvilasitė Laureckiai
Šerkšniai Ona Skridailaitė Vykintas ir Magdalena Pakalniškytė Skridailos
Šerkšniai
1716-11-08 Mos. LAURECKIS Pranciškus Laureckis (Lawrynowicz)

Mosėdis Marijona Daunoravičiutė (Dawnarowiczowna)

Mosėdis
1718-06-12 Mos. LAURECKIS Samuelis Laureckis (Laurecki)

Žadeikiai Sed.p. Kotryna Daukšienė (Dawks\owa)
N Barviai
1927-11-24 Sal. LAURECKIS Stanislovas Laureckis Pranciškus ir Zuzana Staigvilaitė Laureckiai
Narvydžiai Skuodo p. Bronislova Šimkevičiutė Aleksandras ir Kotryna Šakinytė Šimkevičiai
Laiviai1924-05-25 Lenk. LAZDAUSKIS Kazimieras Lazdauskis Leonas ir Rozalija Pukinskaitė Lazdauskiai
Žemytė Lenk. p. Barbora Butkutė Jonas ir Ona Kaunaitė Butkai
Lenk. p.
1783-11-03 Mos. LAZDAUSKIS Silvestras Lazdauskis (Lazdowski)

Juodeikiai Lenk.p. Ona Paulauskaitė (Pawlowskowna)

Daukšiai
1925-02-17 Mos. LAZDAUSKIS Vincentas Lazdauskis (Lazdauskas) Vincentas ir Agnė Gūžaitė Lazdauskai
Ledžiai Magdalena Domarkaitė Leopoldas ir Barbora Pajauskaitė Domarkai
Palšiai1738-09-11 Mos. LEDIS Ambraziejus Ledis (Ledis)

Daukšiai Agota Šopienė (Szwopowa)
N Mosėdis
1711-10-11 Mos. LEDIS Andrius Ledys (Ledaytis)

Šakaliai Kotryna Pečiulytė (Peciulowna)

Vobalė
1726-09-08 Mos. LEDIS Dovydas Ledis (Ledaytis)

Putkaliai Skuod.par. Justina Vitelienė (Witelowa)
N Juknaičiai1762-06-01 Mos. LEILIONAS Adalbertas Leilionas (Leylons)
N Bratikai Marijona Bričkutė (Briczkowna)

Bratikai
1904-02-08 Mos. LEILIONAS Albinas Leilionas Antanas ir Elena Aklytė Leilionai
Tauzai Uršulė Laureckytė Veitienė Mykolas ir Anelė Kinčiutė Laureckiai N Simaičiai
1907-11-25 Mos. LEILIONAS Albinas Leilionas Antanas ir Elena Aklytė Leilionai N Tauzai Ona Kubilaitė Antanas ir Klara Baguckytė Kubilai
Krakės
1787-02-18 Mos. LEILIONAS Antanas Leilionas (Anton: Lilioinowicz)

Geidučiai Magdalena Beniušytė (Magdalena Beniuszowna)

Geidučiai Mos.p.
1845-11-21 Mos. LEILIONAS Antanas Leilionas (Lejlionow) Petras ir Viktorija Dimaitė Leilionai
Kusai Elena Aklytė (Aklinska) Jonas ir Elena Jakutytė Akliai
Naujukai
1850-01-17 Sk. LEILIONAS Antanas Leilionas (Лeйлiона) Simonas ir Ona Daukšaitė Leilionai
Klaišiai Uršulė Sakutytė Jurgis ir Barbora Narmontaitė Sakučiai
Klaišiai
1867-01-10 Mos. LEILIONAS Antanas Leilionas Leonas ir Monika Balandytė Leilionai
Kusai Ona Tilškytė Jurgis ir Barbora Žiliutė Tilškiai
Mos.p.
1885-06-18 Mos. LEILIONAS Antanas Leilionas Leonas ir Monika Balandytė Leilionai N Šatraminiai Antanina Abrutytė Žuolienė Pranciškus ir Antanina Gečaitė Abručiai N Nevočiai
1905-07-01 Mos. LEILIONAS Antanas Leilionas Leonas ir Monika Balandytė Leilionai N Žalgiriai Pranciška Kaubraitė Viktorinas ir Kotryna Kaupaitė Kaubrės
Naujukai
1936-06-23 Mos. LEILIONAS Antanas Leilionas Pranciškus ir Magdalena Jakutytė Leilionai
Plaušiniai Ona Gadeikytė Justinas ir Teklė Abrutytė Gadeikiai
Udraliai
1658-11-30 Sal. LEILIONAS Ignotas Leilionas (Lelonaytis)

Kumpikai Sal. p. Elžbieta Plytnikaitė

Kumpikai Sal. p.
1814-05-26 Sal. LEILIONAS Ignotas Leilionas (Leylon)


Magdalena Alkauskaitė Magdalena Alkauskaitė (Alkowska)
Grūšlaukė
1870-02-22 Mos. LEILIONAS Jonas Leilionas Juozapas ir Marijona Miltenytė Leilionai N Gintališkė Gint.p. Barbora Daukintytė (Довкинтовною) Kazimieras ir Ona Donėlaitė Daukinčiai
Šaukliai
1726-02-10 Mos. LEILIONAS Juozapas Leilionas (Lelons)

Laumaičiai Magdalena Skurvydaitė (Skurwidowna)

Mosėdis
1806-02-06 Mos. LEILONAS Juozapas Leilonas (Jozephum Lelons)

Notėnai Marijona Miltinytė (Marianam Myltynowna)

Junduliai
1826-02-09 Šač. LEILIONAS Juozapas Leilionas


Marijona Kuzmaitė

Šatčiai
1840-02-25 Mos. LEILIONAS Juozapas Leilionas Motiejus ir Elena Gureckaitė Leilionai N Mos.parap. Agota Jurevičiutė Stanislovas ir Elžbieta Žvaginytė Jurevičiai
Mos.p.
1934-02-06 Aleks. LEILIONAS Juozapas Leilionas (Lelionas) Vincentas ir Anastasija Račiutė Leilionai
Truikinai Filomena Gureckytė Leonas ir Emilija Bružaitė Gureckiai
Truikinai
1905-11-26 Šač. LEILIONAS Juozapas Leilionas (Лелюны) Pranciškus ir Uršulė Žvinklytė Leilionai
Mosėdis Sofija Pikturnaitė Felicijonas ir Ona Bartkevičiutė Pikturnos
Prialgai
1840-11-12 Mos. LEILIONAS Jurgis Leilionas Petras ir Viktorija Dimaitė Leilionai
Kusai Barbora Jonušaitė Feliksas ir Barbora Jakštaitė Jonušai
Mosėdis
1879-09-04 Mos. LEILIONAS Jurgis Leilonas Leonas ir Aniceta Butkutė Leilonai
Šatraminiai Pranciška Venclauskaitė Aleksandras ir Apolonija Bėrontaitė Venclauskai
Šatraminiai
1923-07-01 Mos. LEILIONAS Jurgis Leilionas Kazimieras ir Monika Abrutytė Leilionai
Naujukai Uršulė Gedgaudaitė Juozapas ir Ona Jablonskytė Gedgaudai (Gedgaudas)
Mosėdis
1928-02-19 Mos. LEILIONAS Jurgis Leilionas Kazimieras ir Monika Abrutytė Leilionai
Mosėdis Petronėlė Zubaitė Monikos Zubaitės dukra
Mosėdis
1886-02-11 Mos. LEILIONAS Kazimieras Leilionas Jurgis ir Barbora Jonušaitė Leilionai
Tauzai Monika Abrutytė Izidorius ir Teklė Anužytė Abručiai
Mosėdis
1922-01-08 Mos. LEILIONAS Kazimieras Leilionas Kazimieras ir Monika Abrutytė Leilionai
Mosėdis Zuzana Arlauskaitė Mykolas ir Magdalena Venckutė Arlauskai
Mos.p.
1938-08-14 Mos. LEILIONAS Konstantinas Leilionas Pranciškus ir Ona Abdulskytė Leilionai (įr.Pranciška)
Šatraminiai Uršulė Šiudeikytė Šopagienė Antanas ir Uršulė Riepšaitė Šuideikiai N Šatraminiai
1653-02-15 Sal. LEILONAS Kristoforas Leilionas (Lelons)

Kumpikai Gr. p. Sara Stonytė (Stonayte)

Grūšlaukė Gr. p.
1845-02-25 Mos. LEILIONAS Leonas Leilionas (Lejlonow) Petras ir Viktorija Dimaitė Leilionai
Kusai Monika Balandytė Pranciškus ir Petronėlė Šiudeikytė Balandžiai (Szydejkiow Bolądziow)
Naujukai
1852-02-10 Mos. LEILIONAS Leonas Leilionas Petras ir Viktorija Dimaitė Leilionai N Naujukai Aniceta Butkutė Jurgis ir Barbora Daukintytė Butkai
Plaušiniai
1858-06-24 Sal. LEILIONAS Leonas Leilionas Petras ir Viktorija Dimaitė Leilionai N Kusai Ona Kontrimaitė Povilas ir Ona Juknaitė Kontrimai
Narmontai Sal. p.
1872-02-26 Mos. LEILIONAS Leonas Leilionas Jurgis ir Barbora Jonušaitė Leilionai
Kusai Petronėlė Gikaraitė Kazimieras ir Petronėlė Kazlauskaitė Gikarai
Žalgiriai
1935-10-29 Mos. LEILIONAS Leonas Leilionas Albinas ir Ona Kubiliutė Leilionai
Plaušiniai Jadvyga Jablonskytė Juozapas ir Barbora Šoblinskaitė Jablonskiai
Udraliai
1766-11-16 Mos. LEILIONAS Mykolas Leilionas (Leylons)


Kotryna Končiutė (Konczowna)


1804-03-01 Mos. LEILIONAS Motiejus Leilionas (Matheum Leylon)

Igariai Elena Beinoriutė (Helenam Beynorowna)

Šekai
1805-02-14 Mos. LEILONAS Petras Leilonas (Petrum Leylon)

(Budriai Viktorija Dimaitė (Victoriam Dymawiczowna)

Budriai
1915-02-02 Šač. LEILIONAS Povilas Leilionas Leonas ir Petronėlė Gikaraitė Leilionai
Kusai Rozalija Endrėkutė (Андрекусовною) Tomas ir Juozapota Daukintytė Endrėkai
Geidučiai
1921-04-17 Mos. LEILIONAS Povilas Leilionas Kazimieras ir Monika Abrutytė Leilionai
Mosėdžio p. Emilija Jotkutė Giacintas ir Agnė Strakšaitė Jotkai
Mos.p.
1849-02-13 Mos. LEILIONAS Pranciškus Leilionas Petras ir Viktorija Dimaitė Leilionai
Naujukai Ona Jakutytė Kairienė Juozapas ir Ona Ereminaitė Jakučiai N Plaušiniai
1874-06-05 Mos. LEILIONAS Pranciškus Leilionas Petras ir Viktorija Dimaitė Leilionai N Plaušiniai Uršulė Žvinklytė Jonas ir Matilda Jakštaitė Žvinkliai
Žebrokai
1891-11-26 Sk. LEILIONAS Pranciškus Leilionas (Лейлюна) Pranciškus ir Barbora Vaitilavičiutė Leilionai
Plaušiniai Mos. p. Magdalena Jakutytė Leonas ir Magdalena Jablonskytė Jakučiai
Puodkaliai Sk. p.
1920-04-09 Mos. LEILIONAS Pranciškus Leilionas Pranciškus ir Magdalena Jakutytė Leilionai
Plaušiniai Kazimiera Galdikaitė Jonas ir Elena Dvarionaitė Galdikai
Kulaliai
1890-01-09 Mos. LEILIONAS Vincentas Leilionas (Vykintas) Antanas ir Elena Aklytė Leilionai
Tauzai Anastasija Rancaitė Dovydas ir Petronėlė Rimkutė Rancai
Tauzai1898-02-10 Lenk. LEILIŪNAS Jonas Leiliūnas (Лейлюнаса) Pranciškus ir Barbora Vaitaitė Leiliūnai
Plaušiniai Mos. p. Ona Veitaitė Jonas ir Uršulė Lazdauskytė Veitai
Nendrupiai Lenk. p.
1906-09-03 Mos. LEILIŪNAS Pranciškus Leiliūnas (Лейлюнаса) Jurgis ir Pranciška Bieliauskaitė Leiliūnai
Šatraminiai Ona Abdulskytė Pranciškus ir Ieva Gurauskaitė Abdulskiai
Kulai Sk.p.
1937-08-22 Sal. LEILIŪNAS Pranciškus Leiliūnas Pranciškus ir Ona Abdulskytė Leiliūnai
Šatraminiai Ieva Gadeikytė Jonas ir Ona Monstvilaitė Gadeikiai
Erlėnai Sal. p.1867-10-29 Mos. LELIŪNA Antanas Leliūna Juozapas ir Julijona Bertašiutė Leliūnos
Notėnai Gint.p. Ona Butkutė V. Dovydas ir Eufrosinija Narkutė Butkai N Naujukai ?
1934-02-11 Šač. LELIUNA Edvardas Leliuna Juozapas ir Barbora Kaniavaitė Leliunos
Šlamiai Not. p. Elvyra Viršilaitė Antanas ir Marijona Martišiutė Viršilos
Prialgai
1842-11-24 Mos. LELIŪNA Juozapas Leliūna (Leluna) Antanas ir Ona Truikytė Leliūnos
Kulaliai Julijona Bertašiutė Antanas ir Julijona Ramonaitė Bertašiai
Šaukliai
1770-11-04 Mos. LELIŪNA Juozapas Leliūna (Lelunowicz)

Pakalniškiai Sed.p. Elžbieta Gužytė (Gužaty)

Juknaičiai
1932-06-26 Mos. LELIŪNA Stanislovas Leliūna Antanas ir Elžbieta Labanauskaitė Leliūnos
Palšiai Agnė Alšauskaitė Aleksandras ir Agnė Lukauskaitė Alšauskai
Palšiai1758-07-16 Mos. LEIPUS Antanas Leipus (Lepus)

Nausėdai Darbėnų p. Elžbieta Jaskaudienė (Jaskowdowa)
N Daukšiai
1766-06-29 Mos. LEIPUS Izidorius Leipus (Leypowicz)


Elena Stasytė (Stassewiczowna)

Vobalė
1769-06-28 Mos. LEIPUS Jonas Leipus (Leypus)


Barbora Sabeckaitė (Sabeckaty)


1749-10-28 Mos. LEIPUS Kazimieras Leipus (Lepowicz)

Apuolė Ona Petrauskaitė (Petrowiczowna)

Apuolė
1757-02-13 Mos. LEIPUS Mykolas Leipus (Lepovicz)

Vobale Ona Šimkutė (Szymkiewiczowna)

Vobale
1789-11-08 Mos. LEIPUS Motiejus Leipus (Matheus Leypowicz)

Vobalė Elena Jablonskytė (Elena Jablonska)

Mockaičiai1837-02-09 Mos. LEKNIUS Antanas Leknius (Liaknia) Jonas ir Antanina Gedgaudytė Lekniai
Šniukščiai Agota Bružaitė Mykolas ir Agnė Jazbutytė Bružai
Šniukščiai
1934-11-18 Sal. LEKNIUS Antanas Leknius Jonas ir Ona Rimkutė Lekniai
Salantai Barbora Lekniutė Petronėlės Lekniutės duktė
Salantai
1879-05-13 Sal. LEKNIUS Dominykas Leknius Simonas ir Ona Žalimaitė Lekniai
Panotėnai Marijona Jonušytė (Янушовною) Ignotas ir Petronėlė Daulytė Jonušai
Sėleniai Sal. p.
1884-02-14 Mos. LEKNIUS Jokimas Leknius (Лекнюса) Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udraliai Juozapota Alšauskaitė Antanas ir Agota Dapšytė Alšauskai
Žebrokai
1813-11-25 Mos. LEKNIUS Juozapas Leknius (Josephum Leknius)

Kusai Domicėlė Balsytė (Domicellam Balceviczowna)

Udraliai
1820-04-27 Mos. LEKNIUS Juozapas Leknius (Jozephum Leknius)
N Tauzai Elena Taučiutė (Helena Tawcziowna)

Krakės
1840-01-30 Mos. LEKNIUS Juozapas Leknius Juozapas ir Domicėlė Balsytė Lekniai
Krakės Ona Laureckytė Jurgis ir Monika Šakinytė Laureckiai
Krakės
1884-08-07 Mos. LEKNIUS Juozapas Leknius (Лекнюса) Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Budriai Magdalena Gedrimaitė Tilškienė Jonas ir Magdalena Adomauskaitė Gedrimai N Bobeliškės
1752-02-06 Mos. LEKNIUS Kazimieras Leknius (Laknius)


Marijona Straupaitė (Strawpayte)


1879-02-06 Sal. LEKNIUS Kazimieras Leknius Juozapas ir Veronika Samoškaitė Lekniai
Baidotai Barbora Razmaitė Pranciškus ir Ona Laučytė Razmai
Žeimiai Sal. p.
1880-03-03 Mos. LEKNIUS Kazimieras Leknius Antanas ir Ona Bružaitė Lekniai
Baidotai Sal.p. Agnė Zabitytė Antanas ir Agnė Ruikaitė Zabičiai
Nevočiai
1902-02-25 Mos. LEKNIUS Kazimieras Leknius Leonas ir Domicėlė Mickutė Lekniai
Budriai Monika Eidėjutė Jurgis ir Monika Daukantaitė Eidėjai
Ledžiai
1911-02-15 Mos. LEKNIUS Kazimieras Leknius Kazimieras ir Domicėlė Palšytė Lekniai
Baidotai Sal.p. Petronėlė Kaupaitė Juozapas ir Leokadija Kaubraitė Kaupai
Šaukliai
1923-02-10 Sk. LEKNIUS Kazimieras Leknius Kazimieras ir Agnė Kavaržaitė Lekniai

Veronika Vaitkutė Juozapas ir Ona Jotkutė Vaitkai

1863-01-08 Mos. LEKNIUS Leonas Leknius Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udraliai Domicėlė Mickutė Petras ir Ona Šmitaitė Mickai
Udraliai
1880-02-13 Mos. LEKNIUS Leonas Leknius Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai N Budriai Monika Jablonskytė Nikodemas ir Julijona Šopaitė Jablonskiai
Budriai
1779-05-22 Mos. LEKNIUS Mykolas Leknius (Michaelem Leknis)

Šniukščiai Barbora Kopntraktytė (Barbaram Kontraktowiczowna)

Nevočiai
1745-10-31 Mos. LEKNIUS Motiejus Leknius (Lekniewicz)

Viečė Barbora Andužytė Kairienė (Kayriowa)
N Kusai
1868-04-23 Mos. LEKNIUS Nikodemas Leknius (Лякнюс) Juozapas ir Ona Laureckytė Lekniai
Udralė Uršulė Daržinskaitė Milienė Pranciškus ir Kotryna Mikniutė Daržinskai N Budriai
1909-02-03 Mos. LEKNIUS Pranciškus Leknius Kazimieras ir Agnė Zabitytė Lekniai
Naujukai Rozalija Narmontaitė Mykolas ir Monika Laureckytė Narmontai
Krakės1825-01-27 Sal. LEKSIUS Fabijonas Leksius (Fabianum Lexius)

Bajoraliai Sal. p. Marijona Vičiulytė (Mariannam Wycziulaly)

Bajoraliai Sal. p.
1856-05-15 Mos. LEKSIUS Juozapas Leksius (Лекся) Jonas ir Petronėlė Šiudeikytė Leksiai
Grūšlaukė Sal.p. Pranciška Riepšaitė Motiejus ir Agnė Grigalauskaitė Riepšai
Šakaliai
1865-06-16 Mos. LEKSIUS Pranciškus Leksius (Лексюса) Jonas ir Petronėlė Šiudeikytė Leksiai
Grūšlaukė Sal.p. Ona Laukytė Repšienė Pranciškus ir Ona Lankauskaitė Laukiai N Šakaliai
1823-11-27 Sal. LEKSIUS Tadas Leksius (Thaddeum Lexius)

Bajoraliai Sal. p. Barbora Markauskaitė (Barbara Markauskaly)

Žalimai Sal. p.1652-01-08 Sal. LEKSTUTIS Abraomas Lekstutis (Lextutaytys)

Barzdžiai Sal. p. Marijona Rojutė

Klausgalvai Kaln. p.
1798-02-13 Sal. LEKSTUTIS Antanas Lekstutis (Antonium Lextutis)

Buginiai Sal. p. Ona Berontaitė (Annam Bierąttowna)

Grūšlaukė Sal. p.
1811-02-07 Mos. LEKSTUTIS Antanas Lekstutis (Antonium Lextutis)

Kulaliai Ona Tubinaitė (Annam Tubinowna)

Šerkšniai
1814-05-12 Mos. LEKSTUTIS Antanas Lekstutis (Antonium Lextutowicz)

Šaukliai Barbora Šopaitė (Barbaram Szopowna)

Baksčiai
1815-09-21 Mos. LEKSTUTIS Antanas Lekstutis (Antonium Lextutowicz)
N Šaukliai Sofija Mikelytė (Zophia Michelzowna)

Drupiai Mos.p.
1920-01-13 Mos. LEKSTUTIS Antanas Lekstutis Jurgis ir Barbora Narvilaitė Lekstučiai
Šaukliai Agnė Rudaitė Pranciškus ir Agnė Beniušytė Rudės
Šaukliai
1859-08-18 Mos. LEKSTUTIS Benediktas Lekstutis Antanas ir Sofija Michelsonaitė Lekstučiai
Šaukliai Barbora Bružaitė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai
Šaukliai
1760-01-20 Mos. LEKSTUTIS Jonas Lekstutis (Lekstutis)

KalniškiaiSal.p. Ona Viršilaitė (Wirszylowna)

Kaukolikai
1761-06-14 Mos. LEKSTUTIS Jonas Lekstutis (Lekstutowicz)
N Kaukolikai Brigita Paulauskaitė (Pawlowiczowna)

Prialgai
1786-02-19 Mos. LEKSTUTIS Jonas Lekstutis (Joannes Lextutowicz)

Juknaičiai Mos.p. Rožė Vainoraitė (Rosa Waynorowna)

Derkinčiai
1786-06-11 Mos. LEKSTUTIS Jonas Lekstutis (Joannes Lextutowicz)

Baidotai Sal.p. Marijona Mosteikienė (Mariana Mosteykowa)

Šaukliai
1852-08-12 Mos. LEKSTUTIS Jonas Lekstutis Jonas ir Petronėlė Zubaitė Lekstučiai
Tauzai Barbora Intaitė Rokas ir Elena Šakinytė Intos
Tauzai
1884-09-18 Mos. LEKSTUTIS Jonas Lekstutis Jonas ir Barbora Intaitė Lekstučiai
Krakės Barbora Veitaitė Zubienė Mykolas ir Veronika Kubiliutė Veitos N Krakės
1896-04-28 Mos. LEKSTUTIS Jonas Lekstutis Jonas ir Barbora Intaitė Lekstučiai N Naujukai Konstancija Glazaitė Žuolienė (Жулисовою) Dovydas ir Rožė N. Glaziai N Mosėdis
1908-08-24 Mos. LEKSTUTIS Jonas Lekstutis Jonas ir Barbora Veitaitė Lekstučiai
Salantai Ona Vaitelaitė (Вайтеловной) Antanas ir Uršulė Lenkauskaitė Vaitelės
Udraliai
1780-06-24 Mos. LEKSTUTIS Juozapas Lekstutis (Lextutowicz)

Šlamiai Sal.p. Barbora Bernienė (Bernowiczowa)
N Šatraminiai
1805-11-14 Mos. LEKSTUTIS Juozapas Lekstutis (Jozephum Lestutowicz)

Kulaliai Elžbieta Mickutė (Elizabetham Mickowna)

Kulaliai
1816-11-21 Mos. LEKSTUTIS Juozapas Lekstutis (Jozephum Lextutowicz)

Rukai Elžbieta Dabšytė (Elizabetha Dobszewiczowna)

Prialgai
1834-02-27 Mos. LEKSTUTIS Juozapas Lekstutis Antanas ir Elžbieta Girdžiūnaitė Lekstučiai
Juknaičiai Kotryna Kervytė (Kierwowna) Izidorius ir Morta Baužytė Kerviai
Kaukolikai
1834-03-04 Mos. LEKSTUTIS Juozapas Lekstutis Juozapas ir Elžbieta Mickutė Lekstučiai
Igariai Anastasija Piekutė Jonas ir Elena Skliūderytė Piekai
Nevočiai
1881-10-06 Sal. LEKSTUTIS Juozapas Lekstutis Jonas ir Emilija Sodytė Lekstučiai
Jakštaičiai Sal. p. Barbora Beniušytė Juozapas ir Barbora Šoblinskytė Beniušiai
Jakštaičiai Sal. p.
1922-07-02 Mos. LEKSTUTIS Juozapas Lekstutis Jurgis ir Barbora Narvilaitė Lekstučiai
Šaukliai Ona Žuolytė Tadas ir Barbora Dekontaitė Žuoliai
Šaukliai
1816-02-14 Šač. LEKSTUTIS Jurgis Lekstutis (Georgium Lextutowicz)

Rukai Liudovika Ginevičiūtė (Liudowica Ginewiczowna)

civ. Szaty
1829-10-01 Mos. LEKSTUTIS Kazimieras Lekstutis Kazimieras ir Leokadija Žiliutė Lekstučiai
Jundulai Marijona Numgaudytė Venckienė Juozapas ir Justina Bartytė Numgaudžiai N Vindeikiai
1829-10-29 Mos. LEKSTUTIS Kazimieras Lekstutis Simonas ir Barbora Valantinaitė Lekstučiai
Juknaičiai Magdalena Bružaitė Dapšienė Petras ir Justina Jucytė Bružai N Juknaičiai
1924-08-09 Mos. LEKSTUTIS Kazimieras Lekstutis Jurgis ir Barbora Narvilaitė Lekstučiai
Šaukliai Karolina Rimkutė Feliksas ir Emilija Zubaitė Rimkai
Tėveliai
1808-09-13 Šač. LEKSTUTIS Mykolas Lekstutis (Michaelem Lekstutowicz)
N
Ona Petkutė Skurvydienė
N Kaukolikai
1819-02-04 Šač. LEKSTUTIS Mykolas Lekstutis (Michaelem Leksutowicz)


Barbora Ylokaitė (Barbara Illakowiczowna)

Jundulai
1832-02-09 Mos. LEKSTUTIS Motiejus Lekstutis Antanas ir Elžbieta Girdžiūnaitė Lekstučiai N Juknaičiai Antanina Vičiutė (Wicziowna) Izidorius ir Marijona Mažrimaitė Vičiai
Ersla
1810-02-27 Mos. LEKSTUTIS Petras Lekstutis (Petrum Lextutowicz)

Šaukliai Morta Malakauskaitė (Martha Malachowska)

Šekai
1823-03-04 Mos. LEKSTUTIS Petras Lekstutis (Petrum Lextutis)
N Šilalė Ona Litvinaitė (Anna Litwinowna)

civ.Mos
1821-11-22 Mos. LEKSTUTIS Pranciškus Lekstutis (Franciscum Lextutowicz)

Šaukliai Joana Jurevičiūtė (Johannac Jurewiczowna)

Šaukliai
1825-02-03 Sal. LEKSTUTIS Pranciškus Lekstutis (Franciscum Lextutis)

Grūšlaukė Sal. p. Joana Bružaitė (Joannam Bružaly)

Grūšlaukė Sal. p.
1827-02-08 Mos. LEKSTUTIS Pranciškus Lekstutis (Franciscum Lekstutowicz)

Budvietė Sk.p. Barbora Ereminaitė (Barbara Ereminowna)

Juknaičiai
1853-02-03 Mos. LEKSTUTIS Pranciškus Lekstutis Juozapas ir Elžbieta Mickutė Lekstučiai N Šaukliai Elžbieta Vaitilaitė (Ваитыловною) Jonas ir Rožė Simonavičiutė Vaitilos
Igariai
1931-01-13 Sk. LEKSTUTIS Pranciškus Lekstutis Tomas ir Petronėlė Lotakaitė Lekstučiai
Skuodas Rozalija Šilgalytė Jokubavičienė Silvestras ir Marijona Urbonaitė Šilgaliai N Skuodas
1824-01-29 Mos. LEKSTUTIS Stanislovas Lekstutis (Stanislaum Lextutis)


Elžbieta Šišgintaitė (Elizabetha Szyzgintowna)

Juknaičiai
1932-02-07 Mos. LEKSTUTIS Steponas Lekstutis Jurgis ir Barbora Narvilaitė Lekstučiai
Šaukliai Magdalena Skripkauskytė Adomas ir Barbora Anužytė Skripkauskiai
Šaukliai
1884-01-17 Mos. LEKSTUTIS Viktorinas Lekstutis Pranciškus ir Barbora Griciutė Lekstučiai
Šaukliai Pranciška Viršilaitė Juozapas ir Elena Šimkutė Viršilos
Naujukai
1929-07-17 Mos. LEKSTUTIS Viktorinas Lekstutis Viktorinas ir Pranciška Viršilaitė Lekstučiai N Šaukliai Ona Katkutė Anastasijos Katkutės dukra
Ersla
1939-06-06 Mos. LEKSTUTIS Viktorinas Lekstutis Viktorinas ir Pranciška Viršilaitė Lekstučiai N Šaukliai Vanda Šilianskytė Leonardas ir Emilija Turskytė Šilianskiai
Mosėdis

LELIUNA žirėti LEILIŪNAS, LEILIONAS


1743-11-10 Mos. LENDYS Andrius Lendys ? (Lendis)

Lyksudžiai Barbora Barauskaitė (Barowska)

Lyksudžiai1770-05-27 Mos. LENGVINIS Juozapas Lengvinis (Lengwins)


Elžbieta Laukytė (Lawkaty)

Vindeikiai1876-01-13 Sal. LENKAS Juozapas Lenkas (Ленка) Juozapas ir Ona Ramonaitė Lenkai
Reketė Sal. p. Petronėlė Miliutė Bonifacas ir Monika Lekniutė Miliai
Reketė Sal. p.1808-02-11 Mos. LENKAUSKIS Antanas Lenkauskis (Antonium Lenkowski)
N Jurgaičiai Ona Galdikaitė (Anna Galdykowna)

Ledžiai
1805-05-02 Mos. LENKAUSKIS Gasparas Lenkauskis (Gasparum Lękowski)

(Šakaliai) Kotryna Meironaitė (Catharynam Meyranowna)

Šakaliai
1841-01-14 Mos. LENKAUSKIS Ignotas Lenkauskis (Lenkowskiego) Gasparas ir Kotryna Meironaitė Lenkauskiai
Šakaliai Ona Budrikytė Pranciškus ir Kristina Paulauskaitė Budrikiai
Šakaliai
1818-11-26 Mos. LENKAUSKIS Jonas Lenkauskis (Joannem Lękowski)


Magdalena Bunkšaitė (Magdalena Bunkszowna)

Daukšiai
1851-06-26 Mos. LENKAUSKIS Jonas Leonardas Lenkauskis Kazimieras ir Pranciška Sendrauskytė Lenkauskiai
Žemytė Lenk.p. Liucija Kaupaitė Vincentas ir Liucija Gurauskaitė Kaupai
Šakaliai
1852-02-10 Mos. LENKAUSKIS Jonas Lenkauskis Jonas ir Magdalena Bunkšaitė Lenkauskiai
Šatraminiai Eleonora Bagdonaitė Jokūbas ir Magdalena K. Bagdonai
Šatraminiai
1879-02-06 Mos. LENKAUSKIS Jonas Lenkauskis Jonas ir Eleonora Bagdonaitė Lenkauskiai
Žalgiriai Domicėlė Dargytė Razmienė Mykolas ir Antanina Daržinskaitė Dargiai N Šaukliai
1887-01-20 Mos. LENKAUSKIS Jonas Lenkauskis Jonas ir Eleonora Bagdonaitė Lenkauskiai N Šaukliai Pranciška Mažrimaitė Jokimas ir Barbora Vaškytė Mažrimai
Nevočiai
1798-02-24 Mos. LENKAUSKIS Juozapas Lenkauskis (Jozephum Lękowski)

Skuodo par. Magdalena Buivydaitė (Magdalena Buywidowna)

Mosėdžio p.
1925-05-17 Lenk. LENKAUSKIS Juozapas Lenkauskis Leopoldas ir Rozalija Mockutė Lenkauskiai
Lenkimai Amelija Momgaudytė Leonas ir Pranciška Simutytė Momgaudžiai
Plaušiniai
1935-02-26 Lenk. LENKAUSKIS Juozapas Lenkauskis Leopoldas ir Rozalija Mockutė Lenkauskiai N Lenkimai Ona Kniežaitė Petrauskienė Leonas ir Ona Reinikaitė Kniežos N Plaušiniai Lenk. p.
1797-11-28 Yl. LENKAUSKIS Kazimieras Lenkauskis (Casimirum Lękiewicz)
N
Agota Girdenienė (Agatham Girdeniowa)

Girdeniai Yl. p.
1873-01-16 Sal. LENKAUSKIS Kazimieras Lenkauskis Antanas ir Kotryna Meškytė Lenkauskiai
Šaukliai Salomeja Lukavičiutė Markauskienė Felikso Markausko našlė N Šaučikai Sal. p.
1891-06-24 Mos. LENKAUSKIS Kazimieras Lenkauskis Antanas ir Kotryna Meškytė Lenkauskiai N Šaučikai Sal.p. Pranciška Donėlaitė Antanas ir Pranciška Matulytė Donėlos
Tauzai
1938-02-10 Lenk. LENKAUSKIS Leopoldas Lenkauskis Leopoldas ir Rozalija Mockutė Lenkauskiai
Lenkimai Elena Simutytė Sigizmundas ir Ona Joskaudaitė Simučiai
Lenkimai
1761-11-15 Mos. LENKAUSKIS Martynas Lenkauskis (Lenkiewicz)

Ginteliškės Plat.p. Ona Kuzminskaitė (Kuzminska)

Geidučiai Mos.p.
1830-04-18 Mos. LENKAUSKIS Petras Lenkauskis (Lenkowskim) Kazimieras ir Pranciška Sendrauskaitė Lenkauskiai
Sk.p. Juozapota Butkutė Antanas ir Felicijona Simutytė Butkai
Plaušiniai1740-11-29 Mos. LENKŠAS Danielius Lenkšas (Daniel Lenkszus)

Ersla Ona Leskytė (Leskiewiczowna)

Ersla
1751-11-29 Mos. LENKŠAS Izidorius Lenkšas (Lększas)


Ona Šemetienė (Szemetowa)
N
1736-01-22 Lenk. LENKŠAS Jonas Lenkšas (Lększewicz)

Kernai Ona Purtikaitė (Purtykale)

Lenkimai
1759-11-04 Mos. LENKŠAS Jonas Lenkšas (Lększas)
N Kernai …............ Petrikienė (Petrykowa)
N Udraliai
1788-10-11 Mos. LENKŠAS Pranciškus Lenkšas (Franciscus Lęks)

Lenk.p. Barbora Kairytė (Barbara Kayrewiczowna)

Krakės
1789-06-21 Mos. LENKŠAS Vincentas Lenkšas (Ląks)

Prialgai Joana Kniupštaitė (Joana Kniupsztayte)

Prialgai1837-01-21 Pal. LEPIS Rokas Lepis Ignotas ir Ona Butvilaitė Lepiai
Palanga Magdalena Viskontaitė Juozapas ir Antanina Araitė Viskontai
Palanga1931-05-24 Kret. LESNICKIS Petras Lesnickis


Anastasija Simonavičiutė Stanislovas ir Anelė Viskontaitė Simonavičiai
1930-04-21 Sal. LEŠČINSKAS Antanas Leščinskas Pranciškus ir Marijona Paltarokaitė Leščinskai
Klaipėda Monika Motužytė Pranciškus ir Monika Gasauskaitė Motužiai
Klaipėda1785-05-15 Mos. LEŠKIS Jonas Leškis (Joannes Leszkowski)
N Ersla Magdalena Jackutė (Magdalena Jackiewiczowna)

Ersla
1768-11-06 Mos. LEŠKUS Antanas Leškus (Leszkus)

Ersla Barbora Urbonaitė (Urbanowiczowna)

Končaičiai Kalv.p.
1769-10-28 Mos. LEŠKUS Jonas Leškus (Leszkus)


Konstancija Švopienė (Szwopowa)
N Ersla
1776-11-17 Mos. LEŠKUS Izidorius Leškus (Leszkus)


Magdalena Dankutė (Dankaty)

Ersla1795-01-20 Yl. LIAMŠAS Martynas Liamšas (Martinum Lemszas
N Jedžiotai Yl. p. Uršulė Kiburytė (Ursula Kiburowna)

Gonaičiai Yl. p.1857-10-15 Mos. LIAUČYS Adomas Liaučys (Лавцевичъ) Juozapas ir Petronėlė Budrytė Liaučiai
Burniškiai Marijona Pociutė Jonas ir Barbora Jakštaitė Pociai
Burniškiai Mos.p.
1895-02-07 Mos. LIAUČYS Adomas Liaučys (Лавчюсъ) Antanas ir Barbora Salytė Liaučiai
Bratikai Šač.p. Barbora Šedvydytė Motiejus ir Rožė Paulauskaitė Šedvydžiai
Daukšiai
1932-02-03 Šač. LIAUČYS Adomas Liaučys Adomas ir Barbora Šedvydytė Liaučiai
Bratikai Šač.p. Bronislova Beniušytė Juozapas ir Elžbieta Stonkutė Beniušiai
Bratikai Šač.p.
1839-01-18 Mos. LIAUČYS Antanas Liaučys (Lawcewicza) Stanislovas ir Kotryna Pikturnaitė Liaučiai
Rukai Petronėlė Piečiutė (Pieczowna) Juozapas ir Marcijona Abrutytė Piečiai
*
1930-10-26 Kaln. LIAUČYS Jonas Liaučys Petras ir Anastasija Steponavičiutė Liaučiai
Kulisodis Konstancija Žvinklytė Pranciškus ir Konstancija Venckutė Žvinkliai
Skaudaliai
1931-02-01 Kaln. LIAUČYS Kazimieras Liaučys Jonas ir Elena Baltriukaitė Liaučiai
Bebrungėnai Plat. p. Barbora Jucytė Noreikienė Pranciškus ir Antanina Kniežaitė Juciai N Barzdžių Meds. Kaln. p.
1776-10-06 Mos. LIAUČYS Motiejus Liaučys (Lawcewicz)


Barbora Numgaudytė (Numgawdayty)

Žebrokai
1799-07-16 Mos. LIAUČYS Stanislovas Liaučys (Stanislaum Laucewicz)


Marijona Viršylienė (Marianna Wirszyllowa)
N Rukai
1811-05-29 Mos. LIAUČYS Stanislovas Liaučys (Stanislaum Lawcewicz)

Šarnelė Kalv.p. Kotryna Prialgauskienė (Catharinam Przyalgowska)
N Prialgai
1927-06-07 Gr. LIAUČYS Stanislovas Liaučys Petras ir Kotryna Puškoriutė Liaučiai N Buginai Gr. p. Elena Drungilaitė Kazimieras ir Kristina Mažeikaitė Drungilai
Pajuodupiai Kret. p.
1823-02-06 Sal. LIAUČYS Tomas Liaučys (Thomam Lawczius)

Erlėnai Sal.p Elena Narmontienė (Helena Narmontieny)
N Pesčiai Sal. p.
1827-02-13 Mos. LIAUČYS Vincentas Liaučys (Vincentium Lawcewicz)

Telšių p. Marijona Lenkaitė (Marianam Lenkowska)

Mos.p.1819-11-25 Šač. LIAUDANSKIS Benediktas Liaudanskis (Benedictum Lawdanski)

Duburiai Ieva Žvinklytė (Ewa Žwinklowna)

Liksūdžiai
1723-01-31 Mos. LIAUDANSKIS Jonas Liaudanskis (Laudanski)

Seda Barbora Burbaitė (Burbayte) brukas (Synbrukaytis)
Laumaičiai
1746-11-13 Mos. LIAUDANSKIS Mykolas Liaudanskis (Lawdinski)

Žalgiriai Marijona Šaltytė (Szaltowna)

Žalgiriai
1769-11-05 Mos. LIAUDANSKIS Mykolas Liaudanskis (Lawdonski)
N
Ona Lačinskaitė (Locinska)

Geidučiai Mos.p.
1726-02-24 Mos. LIAUDANSKIS Mykolas Liaudanskis (Laudanski)

Kulai Sk.p. Magdalena Jasutienė (Jasutowa)

Ersla
1733-11-15 Mos. LIAUDANSKIS Mykolas Liaudanskis (Laudanskis)

Sal.p. Magdalena Simaitienė (Symayciowa)
N Šatraminiai
1850-03-05 Mos. LIAUDANSKIS Pranciškus Liaudanskis Juozapas ir Marijona Pilibaitytė Liaudanskiai

Anastasija Šedvydytė Motiejus ir Elena Černeckytė Šedvydžiai
Ledžiai1840-11-19 Mos. LIAUGAUDAS Juozapas Liaugaudas Pranciškus ir Barbora Ambrazaitė Liaugaudai
Apuolė Ona Žiemelytė Jonas ir Antanina Žiemeliai (Ašoklytė ?)
Apuolė1798-06-12 Mos. LIDEIKA Petras Lideika (Petrum Lideyko)


Barbora Maniukienė Barbara Maniukowa)
N par. Mos.1824-01-29 Sal. LIEBUS Antanas Liebus (Antonium Liebus)


Elžbieta Galdikaitė (Elizabetha Galdykaly)

Žeimiai Sal. p.
1825-01-20 Sal. LIEBUS Antanas Liebus (Antonium Liebus)
N Žeimiai Marijona Simaitienė (Mariannam Symatieny)
N Giedgaudžiai
1838-10-25 Mos. LIEBUS Antanas Liebus (Leba) Antanas ir Barbora Pakulytė Liebai
* Juozapota Dimaitė (Dymowna) Juozapas ir Juozapota Šmitaitė Dimos
Mos.p.
1848-02-22 Mos. LIEBUS Antanas Liebus Antanas ir Barbora Putkalytė Liebai N Daukšiai Magdalena Jazbutytė Petras ir Magdalena Kubiliutė Jazbučiai
Gaubės
1870-02-10 Mos. LIEBUS Antanas Liebus Tadas ir Marijona Skersytė Liebai
Kernai Barbora Simonavičiutė (Семеновичевною) Motiejus ir Pranciška Pargalytė Simonavičiai
Šaukliai
1878-02-06 Mos. LIEBUS Antanas Liebus Tadas ir Marijona Skersytė Liebai N Šakaliai Ona Narkutė Uršulės Narkutės dukra
Šakaliai
1907-06-03 Mos. LIEBUS Antanas Liebus Juozapas ir Anastasija Vaitilaitė Liebai
Ežkepiai Darb.p. Uršulė Karbauskaitė Antanas ir Ona Guobytė Karbauskai
Žalgiriai
1917-01-23 Mos. LIEBUS Antanas Liebus Giacintas ir Kotryna Kataržytė Liebai
Mos.p. Veronika Šmitaitė Kazimieras ir Rozalija Staniutė Šmitos
Šekai
1886-02-03 Mos. LIEBUS Giacintas Liebus Kajetonas ir Juozapota Joskaudaitė Liebai
Mosėdis Kotryna Kataržytė Kazimieras ir Marijona Lekniutė Kataržiai
Mosėdis
1849-11-22 Mos. LIEBUS Jokimas Liebus Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai

Uršulė Jakutytė Jonas ir Kunegunda Mikniutė Jakučiai
Nevočiai
1819-11-18 Mos. LIEBUS Jonas Liebus (Joannem Lebowicz)

Nevočiai Marijona Skališiutė (Marianna Skaliszowna)

Igariai
1865-02-10 Mos. LIEBUS Jonas Liebus Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai
Nevočiai Eufrozina Pabrėžaitė Juozapas ir Ona Venckutė Pabrėžos
Rukai
1899-02-16 Mos. LIEBUS Jonas Liebus Jonas ir Eufrozina Pabrėžaitė Liebai
Nevočiai Monika Klovaitė Antanas ir Rozalija Ronkytė Klovos
Naujukai
1908-02-24 Lenk. LIEBUS Juozapas Liebus Juozapas ir Julijona Vaserytė Liebai
Peldžiai Sal.p. Anelė Raišuotytė Jurgis ir Paulina Katkutė Raišuočiai
Žirnikai Lenk. p.
1934-02-13 Sk. LIEBUS Juozapas Liebus Kazimieras ir Elena Petkutė Liebai
Rušupiai Sk. p. Bronislova Juočytė Silvestras ir Albina Raštikytė Juočiai
Rušupiai Sk. p.
1896-01-23 Mos. LIEBUS Jurgis Liebus Motiejus ir Elena Bružaitė Liebai
Šakaliai Ona Razmaitė Juozapotas ir Magdalena Mockutė Razmai
Šerkšniai
1924-03-02 Mos. LIEBUS Jurgis Liebus Jurgis ir Ona Paulauskaitė Liebai
Šerkšniai Eufrozina Baguckytė Šedvydienė Leonas ir Ona Jazbutytė Baguckiai N Tauzai
1932-06-28 Mos. LIEBUS Jurgis Liebus Motiejus ir Elena Bružaitė Liebai N Šerkšniai Magdalena Petrošiutė Kusienė Antanas ir Anastasija Rapalytė Petrošiai N Šerkšniai
1849-11-22 Mos. LIEBUS Kajetonas Liebus Jonas ir Marijona Skališiutė Liebai
Nevočiai Juozapota Joskaudaitė Juozapas ir Rozalija Prišgintaitė Joskaudai
Budvietė
1896-06-24 Mos. LIEBUS Kajetonas Liebus Kajetonas ir Juozapota Joskaudaitė Liebai
Šatraminiai Uršulė Jablonskytė Aleksandras ir Uršulė Dimaitė Jablonskiai
Udraliai
1825-05-12 Mos. LIEBUS Kazimieras Liebus (Casimiro Liebus)

Nevočiai Pranciška Laukienė (Francisca Lawkiowa)
N Žebrokai
1883-02-15 Mos. LIEBUS Kazimieras Liebus Antanas ir Magdalena Jazbutytė Liebai
Udraliai Elena Petkutė Juozapas ir Elena Vičiutė Petkai
Daukšiai
1914-02-16 Mos. LIEBUS Konstantinas Liebus Kazimieras ir Elena Petkutė Liebai
Udraliai Magdalena Narkutė Antanas ir Magdalena Razmaitė Narkai
Mosėdis
1921-05-08 Gr. LIEBUS Konstantinas Liebus Kazimieras ir Elena Galdikaitė Lebai

Barbora Raišuolytė


1930-02-13 Mos. LIEBUS Konstantinas Liebus Jurgis ir Ona Razmaitė Liebai
Šerkšniai Zuzana Aklytė Antanas ir Leokadija Gaubytė Akliai
Šerkšniai
1810-01-11 Šač. LIEBUS Motiejus Liebus (Matheum Lepowicz)
N Raudoniai Yl. p. Ona Bružaitė (Anna Bruzewiczowna)

Kaukolikai
1839-02-05 Mos. LIEBUS Motiejus Liebus (Leby) Tadas ir Marijona Karpytė Liebai
Daukšiai Felicijona Gikaraitėa (Gikarowna) Kazimieras ir Juozapota Šepulytė Gikarai
*
1851-05-29 Mos. LIEBUS Motiejus Liebus Tadas ir Marijona Karpytė Liebai N Daukšiai Elena Bružaitė Juozapas ir Barbora Paulauskaitė Bružai
Šniukščiai
1923-02-06 Mos. LIEBUS Motiejus Liebus Antanas ir Petronėlė Staniutė Liebai
Šakaliai Anastasija Jablonskytė Ignotas ir Anastasija Rokaitė Jablonskiai
Šakaliai
1887-02-15 Mos. LIEBUS Povilas Liebus Jokimas ir Uršulė Jakutytė Liebai
Naujukai Rozalija Ruikaitė Kazimieras ir Monika Memgaudaitė Ruikos
Naujukai
1912-04-24 Mos. LIEBUS Povilas Liebus Povilas ir Rozalija Ruikaitė Liebai
Igariai Veronika Donėlaitė Aleksandras ir Barbora Žvinklytė Donėlos
Igariai
1798-02-06 Mos. LIEBUS Tadas Liebus (Taddeum Lebowicz)


Veronika Paulauskaitė (Veronica Pawlowska)

Daukšiai
1816-01-25 Mos. LIEBUS Tadas Liebus (Thaddeum Lebowicz)
N
Marijona Kairytė (Marianna Kayriowna)

Daukšiai
1837-05-18 Mos. LIEBUS Tadas Liebus (Leba) Tadas ir Veronika Paulauskaitė Liebai
Daukšiai Marijona Skersytė (Skiersiowna) Jonas ir Magdalena Kveinytė Skersiai
Šakaliai1857-02-05 Mos. LIEKIS Antanas Liekis (Лекисъ) Jonas ir Kotryna Knystautaitė Liekiai
Mosėdis Barbora Gikaraitė Motiejus ir Kotryna Paulauskaitė Gikarai
Mosėdis
1890-01-09 Mos. LIEKIS Antanas Liekis Antanas ir Barbora Gikaraitė Liekiai
Krakės Magdalena Intaitė Jurgis ir Pranciška Joskaudaitė Intos
Krakės
1906-01-17 Mos. LIEKIS Antanas Liekis Juozapas ir Elena Andrutytė Liekiai
Nevočiai Barbora Kazbaraitytė Berkienė Antanas ir Ona Žvaginytė Kazbaraičiai N Nevočiai
1937-11-10 Šač. LIEKIS Ignotas Liekis (Lėkis) Pranciškus ir Uršulė Daržinskaitė Liekiai
Kretinga Stepanija Baužytė Konstantinas ir Ona Kataržytė Baužiai
Lyksūdė Šač. p.
1719-05-28 Mos. LIEKIS Jonas Liekis (Liekis)

Rumšaičiai Justina Sereikienė (Sereykowa)
N Šatai
1738-11-02 Mos. LIEKIS Jonas Liekis (Lekaytis)

Derkinčiai Agota Piniauskaitė (Pinirwska)

Derkinčiai
1775-11-12 Mos. LIEKIS Jonas Liekis (Liekis)

Kulaliai Terezė Deinoraitė (Deynoraty)

Kulaliai
1808-05-19 Mos. LIEKIS Jonas Liekis (Joannum Liekis)

Žebrokai Ona Geniulytė (?) Meleškienė (Anna Meleszkowa)
N Kulaliai
1813-02-09 Mos. LIEKIS Jonas Liekis (Joannem Lekowicz)

Gudaliai Kalvar.p. Rozalija Knistautaitė (Rosaliam Knistowtowna)


1855-11-08 Mos. LIEKIS Jonas Liekis (Лекя) Jonas ir Kotryna Knystautaitė Liekiai
Mosėdis Uršulė Zubaitė (Зубовною) Motiejus ir Klara Dimaitė Zubės
Nevočiai
1894-02-15 Mos. LIEKIS Jonas Liekis Jonas ir Uršulė Zubaitė Liekiai
Gondlaukė Barbora Valantinaitė Ferdinandas ir Barbora Jonauskaitė Valantinai
Nevočiai
1765-11-03 Mos. LIEKIS Juozapas Liekis (Liekis)

Kulaliai Rožė Litvinaitė (Litwinowna)

Žebrokai
1770-07-08 Mos. LIEKIS Juozapas Liekis (Lekys)

Putkaliai Skuod.par. Rožė Jurdikaitė (Jurdykowna)

Žalgiriai
1881-02-22 Mos. LIEKIS Juozapas Liekis Antanas ir Barbora Gikaraitė Liekiai
Šerkšniai Elena Andrutytė Dominykas ir Petronėlė Baltrutytė Andručiai
Krakės
1914-06-29 Mos. LIEKIS Juozapas Liekis Juozapas ir Elena Andrutytė Liekiai
Nevočiai Zuzana Žvinklytė Juozapas ir Ona Keraitė Žvinkliai
Ersla
1915-01-27 Mos. LIEKIS Juozapas Liekis Juozapas ir Elena Andrutytė Liekiai N Nevočiai Ona Kelpšaitė Vincentas ir Kristina Gurauskaitė Kelpšos
Ersla
1918-05-12 Mos. LIEKIS Juozapas Liekis Antanas ir Barbora Gikaraitė Liekiai N Nevočiai Magdalena Litvinaitė Antanas ir Uršulė Maniukaitė Litvinai
Žebrokai
1927-02-27 Mos. LIEKIS Juozapas Liekis (Liekis) Antanas ir Magdalena Intaitė Liekiai
Kalniškių Medsėdžiai mos.p. Magdalena Jonušaitė Juozapas ir Anastasija Markauskaitė Jonušai
Šerkšniai
1766-11-09 Mos. LIEKIS Jurgis Liekis (Liekis)

Barstyčiai Kalv.p. Elena Juknaitė (Juchnowna)

Lukošaičiai
1837-11-23 Mos. LIEKIS Kajetonas Liekis (Lekisa) Jonas ir Kotryna Knystautaitė Liekiai
Mosėdis Rozalija Tubinaitė (Tubinowna) Jonas ir Antanina Pakulytė Tubinai
Mosėdis
1772-11-19 Mos. LIEKIS Kazimieras Liekis (Liekis)

Kulaliai Marijona Mažonienė (Mažunowa)
N Vindeikiai
1934-11-29 Šač. LIEKIS Kazimieras Liekis (Liekis) Pranciškus ir Uršulė Daržinskaitė Liekiai
Žebrokai Mos. p. Justina Riepšaitė Juozapas ir Ona Kaušaitė Riepšai
Laumaičiai
1801-01-29 Mos. LIEKIS Laurynas Liekis (Laurim Lekiewicz)

Šakaliai Rozalija Grabaitė (Rozalia Grabowska)

Ersla
1789-05-09 Mos. LIEKIS Mykolas Liekis (Michael Liekis)

Kulaliai Rozalija Pakulytė (Rosalia Pakulayte)

Daukšiai
1794-01-14 Mos. LIEKIS Mykolas Liekis (Michaelem Liekis)

Kulai Uršulė Rimkutė (Urzula Rymkiewiczowna)

Bratikai
1897-06-10 Mos. LIEKIS Motiejus Liekis Jokimas ir Petronėlė Intaitė Liekiai N Kalvar.p. Ona Augutytė Klovienė (Аугутисовъ Клова) Juozapas ir Ona Venckutė Augučiai N Nevočiai
1777-02-09 Mos. LIEKIS Petras Liekis (Liekis)

Mosėdis Kotryna Kociutė (Kocaty)

Žebrokai
1896-08-18 Mos. LIEKIS Pranciškus Liekis Jonas ir Uršulė Zubaitė Liekiai
Nevočiai Uršulė Daržinskaitė Aleksandras ir Barbora Andrijauskaitė Daržinskai
Tauzai
1917-01-30 Mos. LIEKIS Tadas Liekis Juozapas ir Elena Andrutytė Liekiai
Nevočiai Anastasija Šakinytė Kazimieras ir Magdalena Padzlonskaitė Šakiniai
Šakaliai
1891-02-26 Mos. LIEKIS Vincentas Liekis Jonas ir Uršulė Zubaitė Liekiai
Gondlaukė Anastasija Bieliauskaitė Kazimieras ir Anastasija Malonytė Bieliauskai
Daukšiai
1925-05-17 Mos. LIEKIS Vincentas Liekis (Liekis) Vincentas ir Anastasija Bieliauskaitė Liekiai
Ersla Barbora Zaburaitė Kazimieras ir Barbora Šiaulytė Zaburos
Šaučikai Sal.p.1734-11-14 Mos. LIEPLAUKIS Stanislovas Lieplaukis (Leplaukis)

Baidotai Barbora Mončytė (Monczayte)

Kulai1896-01-29 Mos. LIKTORIUS Norbertas Liktorius (Ликтора) Juozapas ir Magdalena Jablonskytė Liktoriai
Puodkaliai Sk. p. Rožė Šedvydytė Motiejus ir Rožė Paulauskaitė Šedvydžiai
Daukšiai1761-05-10 Mos. LIMONTAS Juozapas Ligmontas (Ligmont)

Sed.p. Rožė Prialgauskaitė (Przyalgowska)

Prialgai
1745-10-31 Mos. LIMONTAS Kristoforas Limontas (Limott)

Vobale Barbora Butytė (Butowiczowna)

Vobale
1796-06-21 Yl. LIMONTAS Stanislovas Limontas (Stanislaum Limontt)
N Gailaičiai Yl. p. Kotryna Ukrinaitė (Catharinam Ukrynianka)

Kausze p. Ill.1931-01-20 Mos. LINGĖ LINGEVIČIUS Kazimieras Lingė Lingevičius Juozapas ir Leokadija Veisaitė Lingės Lingevičiai
Vobalė Ona Juškaitė Jonas ir Uršulė Mockutė Juškos
Ersla1843-07-20 Kart. LINGYS Antanas Lingys Leonas ir Antanina Pudikytė Lingiai
Kartena Albina Budrytė Antanas ir Elžbieta Kubiliutė Budriai
Budriai Kart. p.
1794-09-23 Mos. LINGYS Benediktas Lingys (Benedictum Lingiewicz)

(Kaukolikai) Ona Švanienė (Anna Szwoniowa)
N Kaukolikai
1769-06-28 Mos. LINGYS Jurgis Lingys (Lingiewicz)

Skuodas Ona Jackienė (Jackiewiczowna)
N Kaukolikai
1939-02-12 Sal. LINGYS Konstantinas Lingys Antanas ir Ona Valužytė Lingiai
Alksnėnai Plungės p. Ona Stirblytė Aleksandras ir Ona Petrutytė Stirbliai
Tuzai
1756-06-24 Mos. LINGYS Martynas Lingys (Lingis)

Doveikiai Plat.p. Morta Rumšaitė (Rumszowna)


1842-02-10 Kart. LINGYS Simonas Lingys Kazimieras ir Petronėlė Gelžinytė Lingiai
Kartena Uršulė Lingytė Mykolas ir Pranciška Kubiliutė Lingiai
Kartena1847-08-26 Mos. LIPŠAS Antanas Lipšas (Lypsza) Juozapas ir Marijona Simutytė Lipšos
Šatraminiai Monika Gikaraitė Baužienė Kazimieras ir Juozapota Šepulytė Gikarai N Daukšiai
1866-10-05 Mos. LIPŠAS Jokimas Lipšas (Липшаса) Juozapas ir Kotryna V. Lipšai
Naujukai Elena Kataržytė Pranciškus ir Ona Zaburaitė Kataržiai
Naujukai
1844-01-18 Mos. LIPŠAS Jonas Lipšas Jonas ir Marijona Dimaitė Lipšai
Daukšiai Anastasija Ramonaitė Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai
Daukšiai
1813-01-26 Mos. LIPŠAS Jonas Lipšas (Jan Lipszonski)


Marijona Dimaitė (Mariannam Dymowna)


1825-01-28 Mos. LIPŠAS Juozapas Lipšas (Josephum Lipszqanski)


Kotryna Žebrauskaitė (Katharina Žebrowska)

Šekai
1806-11-27 Mos. LIPŠAS Juozapas Lipšas (Jozephum Lipszonski)

Žalgiriai Marijona Simutytė (Mariana Symutowiczowna)

Daukšiai
1791-01-23 Mos. LIPŠAS Motiejus Lipšas (Mathias Lipszonski)
N Šatraminiai Petronėlė Laukytė (Petronela Laukowiczowa)

Kulaliai
1798-02-05 Mos. LIPŠAS Tadas Lipšas (Taddeum Lipszonski)


Ona Jakutytė (Anna Jakutwiczowna)

Žalgiriai
1825-02-03 Mos. LIPŠAS Tadas Lipšas (Thadeum Lipszonski)
N Žalgiriai Barbora Rumbutytė (Barbara Rumbutowna)

Šaukliai
1853-01-07 Mos. LIPŠAS Tadas Lipšas (Липшиса) Jonas ir Marijona Dimaitė Lipšai
Daukšiai Rožė Ramonaitė (Романовскою) Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai
Daukšiai
1875-05-15 Mos. LIPŠAS Tadas Lipšas Tadas ir Barbora Rumbutytė Lipšai
Kusai Magdalena Žvinklytė Pranciškus ir Zuzana Baužytė Žvinkliai
Kusai
1908-01-29 Mos. LIPŠAS Tadas Lipšas Tadas ir Magdalena Žvinklytė Lipšai
Kusai Petronėlė Staniutė Juozapas ir Ona Žvinklytė Staniai
Kernai1772-11-22 Mos. LITVINAS Andrius Litvinas (Litwin)

Tėveliai Barbora Ložytė (Ložaty)

Krakės
1779-02-14 Mos. LITVINAS Andrius Litvinas (Andream Litwinowicz)

Gesaliai Yl.p. Barbora Vaišnoraitė (Barbaram Woysznorowna)

Geidučiai Mos.p.
1874-06-25 Mos. LITVINAS Antanas Litvinas Dovydas ir Barbora Petrošiūtė Litvinai
Daukšiai Barbora Kazbaraitytė Antanas ir Apolonija Baužytė Kazbaraičiai
Daukšiai
1877-01-12 Mos. LITVINAS Antanas Litvinas Antanas ir Petronėlė Barkauskaitė Litvinai
Rukai Uršulė Maniukaitė Juozapas ir Ona Jablonskytė Maniukai
Žebrokai
1899-02-28 Mos. LITVINAS Antanas Litvinas Dovydas ir Barbora Petrošiutė Litvinai N Daukšiai Ona Liutkutė Pranciškus ir Monika Daukantaitė Liutkai
Igariai
1906-01-31 Mos. LITVINAS Antanas Litvinas Antanas ir Barbora Kazbaraitytė Litvinai
Daukšiai Ona Paulauskaitė Pranciškus ir Barbora Kubiliutė Paulauskai
Šakaliai
1924-03-03 Šač. LITVINAS Antanas Litvinas Juozapas ir Ona Šerkšnytė Litvinai
Raudoniai Yl. p. Petronėlė Kataržytė Juozapas ir Ona Liaugaudaitė Kataržiai
Baltrimai Šač. p.
1937-02-14 Klaip. LITVINAS Antanas Litvinas Petras ir Ona Benetytė Litvinai

Marijona Mairaitė


1939-05-17 Lenk. LITVINAS Antanas Litvinas Antanas ir Marijona Baužytė Litvinai
Žemytė Salomeja Karpaitė Jonas ir Barbora Žiobakaitė Karpai
Lendimai Laukž. p.
1923-02-06 Lenk. LITVINAS Augustinas Litvinas Antanas ir Ona Liutkutė Litvinai

Zuzana Jurevičiutė


1868-01-29 Šač. LITVINAS Dominykas Litvinas Bonifacas ir Kotryna Zaburaitė Litvinai
Lyksūdė Šač. p. Agnė Kairytė Aloyzas ir Agota Pilibaitytė Kairiai
Jundulai Šač. p.
1922-02-26 Šač. LITVINAS Dominykas Litvinas


Agnė Malakauskaitė Jokimas ir Anastasija Petrauskaitė Malakauskai
Drupiai
1926-11-16 Mos. LITVINAS Dominykas Litvinas Dominykas ir Veronika Nikartaitė Litvinai
Rukai Karolina Šemetaitė Kazimieras ir Rozalija Nevardauskaitė Šemetos
Rukai
1825-11-03 Mos. LITVINAS Dovydas Litvinas (Dawidum Litwinas)


Marijona Mačernytė (Maryanam Maczerniowna)

Šekai
1853-02-03 Mos. LITVINAS Dovydas Litvinas Jonas ir Cecilija Galdikaitė Litvinai
Žalgiriai Barbora Jonušaitė (Янушевною) Laurynas ir Barbora Arytė Jonušai
Žalgiriai
1873-05-23 Mos. LITVINAS Dovydas Litvinas Dovydas ir Barbora Petrošiūtė Litvinai
Mikulčiai Monika Pikturnaitė Butkienė Kajetonas ir Barbora Leilionaitė Pikturnos N Naujukai
1889-02-19 Mos. LITVINAS Jokimas Litvinas Pranciškus ir Ona Š. Litvinai N Kusai Konstancija Andrutytė (Андрутiовною) Feliksas ir Uršulė Joskaudaitė Andručiai
Kusai
1924-11-18 Mos. LITVINAS Jokimas Litvinas Kazimieras ir Anelė Baltrutytė Litvinai
Krakės Stanislova Rancaitė Aleksandras ir Barbora Rokaitė Rancai
Tėveliai
1736-01-22 Mos. LITVINAS Jonas Litvinas (Litwin)
N Viečė Kristina Budrikytė (Budreykayte)

Šatraminiai
1740-12-06 Mos. LITVINAS Jonas Litvinas (Litwin)

Žebrokai Elžbieta Urniežiutė (Urniezowna)

Prialgai
1756-07-24 Mos. LITVINAS Jonas Litvinas (Litwin)

Kuliškiai Yl.p. Marijona Milašienė (Milaszewska)
N Vindeikiai
1809-09-21 Mos. LITVINAS Jonas Litvinas (Joannem Litwinowicz)

Kernai Elžbieta Tamošauskaitė (Elizabetha Tomaszewska)

Kernai
1842-11-24 Mos. LITVINAS Jonas Litvinas Jonas ir Elžbieta Tamošauskaitė Litvinai
Mos.parap. Marijona Šleiniutė Vincentas ir Barbora Kazlauskaitė Šleiniai
Kernai
1904-02-03 Mos. LITVINAS Jonas Litvinas Antanas ir Barbora Kazbaraitytė Litvinai
Daukšiai Barbora Paulauskaitė Pranciškus ir Barbora Kubiliutė Paulauskai
Šakaliai
1905-02-15 Mos. LITVINAS Jonas Litvinas Jokimas ir Marijona Senkutė Litvinai
Drupiai Šač.p. Kazimiera Danilevičiutė Juozapas ir Pranciška Staškutė Danilevičiai
Ersla
1937-01-12 Šač. LITVINAS Jonas Litvinas Bonaventūras ir Ona Škimelytė Litvinai N Kaukolikai Domicėlė Poškytė Pranciškus ir Uršulė Šerkšnytė Poškiai
Lyksūdė Šač. p.
1780-01-23 Mos. LITVINAS Juozapas Litvinas (Jozephus Litwins)

Igariai Rozalija Lekstutytė ? (Rosam Lekszaty)

Igariai
1806-01-16 Šač. LITVINAS Juozapas Litvinas (Jozephum Litwinowicz)
N Šatai Kotryna Parevičiūtė (Catharina Parewiczowna)

Vabaliai
1861-11-07 Mos. LITVINAS Juozapas Litvinas Dovydas ir Marijona Mačernytė Litvinai
Šatraminiai Felicijona Meškytė Juozapas ir Ona Končiutė Meškiai
Šatraminiai
1900-01-25 Mos. LITVINAS Juozapas Litvinas Juozapas ir Felicijona Meškytė Litvinai
Daukšiai Monika Butkutė Kazimieras ir Felicijona Untulytė Butkai
Daukšiai
1910-06-14 Mos. LITVINAS Juozapas Litvinas Dovydas ir Marijona Mačernytė Litvinai N Žemytė Lenk.p. Plačida Žalgirytė Baužienė Antanas ir Agnė Mončytė Žalgiriai N Žebrokai
1913-02-19 Mos. LITVINAS Juozapas Litvinas Kazimieras ir Anelė Baltrutytė Litvinai
Krakės Barbora Zubaitė Pranciškus ir Uršulė Daukantaitė Zubės
Igariai
1920-05-18 Mos. LITVINAS Juozapas Litvinas Juozapas ir Monika Butkutė Litvinai
Daukšiai Veronika Kubilaitė Amelijos Kubilaitės, Ignoto d. duktė
Daukšiai
1925-08-16 Lenk. LITVINAS Juozapas Litvinas Juozapas ir Petronėlė Alonderytė Litvinai N Žemytė Lenk. p. Petronėlė Ronkaitytė Milašienė Kazimieras ir Barbora Venclovaitė Ronkaičiai N Urbaičiai Sal. p.
1928-02-19 Mos. LITVINAS Juozapas Litvinas Juozapas ir Kotryna Giedraitė Litvinai
Erlėnai Sal.p Barbora Miliutė Ignotas ir Barbora Jonkutė Miliai
Naujukai
1932-01-19 Mos. LITVINAS Juozapas Litvinas Antanas ir Ona Liutkutė Litvinai
Daukšiai Ona Baužytė Juozapas ir Barbora Kniežaitė Baužiai
Daukšiai
1711-05-17 Mos. LITVINAS Jurgis Litvinas (Litvin)

Šakaliai Ona Budrienė (Budrowa)
N Šakaliai
1780-01-23 Mos. LITVINAS Jurgis Litvinas (Georgius Litwins)

Rukai Anastasija Pikturnaitė (Pikturnianka)

Rukai
1785-01-02 Mos. LITVINAS Jurgis Litvinas (Georgius Litwinowicz)

Igariai Ona Šuleikaitė (Ana Szuleykowna)

Šatraminiai
1849-05-31 Mos. LITVINAS Jurgis Litvinas Jonas ir Cecilija Galdikaitė Litvinai
Daukšiai Elena Žilinskaitė Valantinienė Dominykas ir Elena Šamonskytė Žilinskai N Daukšiai
1861-02-07 Mos. LITVINAS Jurgis Litvinas Juozapas ir Ona Prialgauskaitė Litvinai
Plaušiniai Lenk.p. Monika Zaburaitė Mykolas ir Marijona Miltenytė Zaburos
Daukšiai
1892-11-24 Mos. LITVINAS Jurgis Litvinas Jurgis ir Monika Zaburaitė Litvinai
Plaušiniai Monika Skersytė Laurynas ir Ona Vaškytė Skersiai
Budriai
1898-02-03 Mos. LITVINAS Jurgis Litvinas Jokimas ir Francijona Kniežaitė Litvinai
Juodeikiai Lenk.p. Uršulė Januškaitė (Янушка) Petras ir Magdalena Šiudeikytė Januškos
Mosėdis
1911-02-08 Mos. LITVINAS Jurgis Litvinas Kazimieras ir Anelė Baltrutytė Litvinai
Krakės Elena Strakšaitė Juozapas ir Felicijona Mažrimaitė Strakšai
Lenkimai
1924-10-21 Mos. LITVINAS Jurgis Litvinas Jurgis ir Monika Skersytė Litvinai
Daukšiai Domicėlė Šiudeikytė Pranciškus ir Antanina Kelpšaitė Šiudeikiai
Igariai
1882-02-03 Mos. LITVINAS Kazimieras Litvinas Adomas ir Petronėlė Dapšytė Litvinai
Geidučiai Šač.p. Anelė Baltrutytė Juozapas ir Uršulė Ramonaitė Baltručiai
Krakės
1933-02-06 Mos. LITVINAS Kazimieras Litvinas Juozapas ir Monika Butkutė Litvinai
Daukšiai Stefanija Kaktavičiutė Juozapas ir Prokseda Šedvydytė Kaktavičiai
Ersla
1780-11-05 Mos. LITVINAS Kornelijus Litvinas (Litwin)

Geidučiai Lenk.p. Rozalija Malūkaitė (Malukowna)

Šakaliai
1921-01-30 Mos. LITVINAS Kostantinas Litvinas Jurgis ir Ona Subatauskytė Litvinai
Plaušiniai Kazimiera Jazbutytė Aleksandras ir Anastasija Petrutytė Jazbučiai
Virbalai
1931-02-15 Gr. LITVINAS Laurynas Litvinas Laurynas ir Petronėlė Ganusauskaitė Litvinai
Žemytė Lenk. p. Magdalena Maksvytytė Bertašienė Kazimieras ir Anastasija Butkutė Maksvyčiai N Narmantai Sal. p.
1934-01-01 Gr. LITVINAS Laurynas Litvinas Laurynas ir Petronėlė Ganusauskaitė Litvinai N Narmantai Sal. p. Barbora Alminaitė Adomas ir Barbora Gadeikytė Alminai
Grūšlaukės p.
1939-02-20 Lenk. LITVINAS Laurynas Litvinas Antanas ir Marijona Baužytė Litvinai N Žemytė Lenk. p. Anastasija Petrošiutė Černeckienė Antanas ir Anastasija Rapalytė Petrošiai N Palegija
1899-01-07 Mos. LITVINAS Leonas Litvinas Felicijonos Litvinaitės sūnus
Naujukai Morta Pučinskaitė Petronėlės Pučinskaitės dukra
Naujukai
1911-08-22 Mos. LITVINAS Leonas Litvinas Dovydas ir Barbora Petrošiutė Litvinai N Daukšiai Ona Zabitytė Antanas ir Uršulė Zubaitė Zabičiai
Kernai
1760-11-09 Mos. LITVINAS Mykolas Litvinas (Litwin)

Petraičiai Konstancija Sakutytė (Sakutowna)

Petraičiai Mos.p.
1861-02-07 Mos. LITVINAS Mykolas Litvinas Jurgis ir Anastasija Viliūnaitė Litvinai
Striaupai Lenk.p. Barbora Riepšaitė Stanislovas ir Uršulė Kazbaraitytė Riepšai
Daukšiai
1646-01-14 Sal. LITVINAS Paulius Litvinas (Paulus Litwinaytis)

Litvinai Ona Vičiulytė (Anna Wičiulayte)

Litvinai
1736-02-12 Mos. LITVINAS Petras Litvinas (Litwin)


Justina Urbonaitė (Urbonayte)

Žebrokai
1742-01-14 Mos. LITVINAS Petras Litvinas (Litwin)
N Žebrokai Ona Jurgutytė (Jurgutowiczowna)

Kulaliai
1752-11-19 Mos. LITVINAS Petras Litvinas (Litwin)


Kotryna Mažonaitė (Mažunayte)


1902-02-05 Mos. LITVINAS Petras Litvinas Leonas ir Ona Simutytė Litvinai
Daukšiai Uršulė Markauskaitė Juozapas ir Anastasija Galdikaitė Markauskai
Mosėdis
1905-05-15 Mos. LITVINAS Petras Litvinas Bonaventūras ir Ona Viršilaitė Litvinai
Gedgaudžiai Anastasija Mataitė Leonas ir Barbora Mockutė Matai
Mikulčiai
1932-02-09 Kaln. LITVINAS Povilas Litvinas Antanas ir Ona Liutkutė Litvinai
Daukšiai Mos. p. Emilija Petrauskaitė Paulauskienė Jonas ir Petronėlė Kontrimaitė Petrauskai
Tintelių Meds. Kaln.p.
1924-11-21 Lenk. LITVINAS Pranciškus Litvinas Juozapas ir Petronėlė Paulauskaitė Litvinai
Paluknė Ona Vilimaitė Juozapas ir Ona Baužytė Vilimai
Kalviai Lenk. p.
1931-02-08 Sk. LITVINAS Pranciškus Litvinas Kazimieras ir Anelė Baltrutytė Litvinai
Krakės Mos. p. Veronika Vaškytė Jurgis ir Petronėlė Žvinklytė Vaškiai
Luknė Sk. p.
1931-05-31 Sk. LITVINAS Pranciškus Litvinas Juozapas ir Vincenta Momkutė Litvinai
N. Įpiltis Laukž. p. Stanislova Vasiliauskaitė Zenonas ir Albertina Urniežiutė Vasiliauskai
Rušupiai Sk. p.
1932-02-03 Mos. LITVINAS Pranciškus Litvinas Jurgis ir Monika Skersytė Litvinai
Daukšiai Magdalena Zubaitė Pranciškus ir Magdalena Indrutytė Zubės
Kusai
1719-07-08 Mos. LITVINAS Stanislovas Litvinas (Litwin)

Žebrokai Ona Stonkienė (Stąkowa)
N Lyksudžiai
1799-01-29 Šač. LITVINAS Stanislovas Litvinas (Stanislaum Litwinowicz)
N Geidučiai Marcijona Rimkutė (Marcianam Rymkiewiczowna)

Bratikai
1840-11-26 Mos. LITVINAS Stanislovas Litvinas Adomas ir Ona Mikalauskaitė Litvinai
Drupiai Magdalena Škimelytė Benediktas ir Ona Kuzminskaitė Škimeliai
Laumaičiai
1914-02-16 Mos. LITVINAS Stanislovas Litvinas Stanislovas ir Ona Narmontaitė Litvinai
Laukeliai Ona Valančiutė Kazimieras ir Kotryna Jasaitė Valančiai
Naujukai
1934-11-28 Mos. LITVINAS Stanislovas Litvinas Leonas ir Morta Pučinskaitė Litvinai
Ledžiai Veronika Gurauskaitė Konstantinas ir Uršulė Zubaitė Gurauskai
Šekai
1820-05-04 Šač. LITVINAS Tadas Litvinas (Tadeum Litwinowicz)
N ter.Mikytai Plat. p. Elžbieta Gustaitė (Elizabetha Gustowna)

Derkinčiai
1825-01-28 Mos. LITVINAS Tomas Litvinas (Thomam Litwinowicz)

Geidučiai Felicijona Žeimytė (Feliciana Žeymowiczowna)

Ersla
1932-01-18 Mos. LITVINAS Valerijonas Litvinas Juozapas ir Monika Butkutė Litvinai
Daukšiai Veronika Kubiliutė Pranciškus ir Uršulė Meškytė Kubiliai
Šakaliai
1936-02-02 Lenk. LITVINAS Valerijonas Litvinas Mykolas ir Agnė Budrikytė Litvinai
Plaušiniai Lenk. p. Stepanija Gūžaitė Kazimieras ir Veronika Valužytė Gūžės
Lenkimai
1934-02-06 Lenk. LITVINAS Vincentas Litvinas Laurynas ir Petronėlė Šamonskaitė Litvinai
Žemytė Lenk. p. Stanislova Simutytė Leonas ir Barbora Puškoriutė Simučiai
Veitai Lenk. p.1870-01-06 Mos. LIUBAVIČIUS Antanas Liubavičius (Любовичь) Jonas ir Ona Petkutė Liubavičiai
Ersla Pranciška Jakštaitė Vyšniauskienė Pranciškus ir Barbora Dvarionaitė Jakštai N Šerkšniai1779-01-10 Mos. LIUBINAS Jokūbas Liubinas (Jacobum Lubens)

Mosėdis Ona Žilinskytė (Annam Želinska)

Šerkšniai
1797-10-12 Sk. LIUBINAS Jonas Liubinas (Joannem Louban)


Marijona Mejerytė (Mariannam Mejerowna)

Skuodas
1919-09-08 Mos. LIUBINAS Jonas Liubinas Simonas ir Magdalena Baguckytė Liubinai
Mosėdis Albina Jackutė Augustinas ir Amelija Milašiutė Jackai
Mosėdis
1797-02-21 Mos. LIUBINAS Juozapas Liubinas (įr. Matheam Lubinowicz)

(Daukšiai) Ona Sadauskaitė (Anna Sadowska)

Daukšiai
1891-11-26 Mos. LIUBINAS Juozapas Liubinas Simonas ir Magdalena Baguckytė Liubinai
Šniukščiai Ona Bružaitė Pranciškus ir Veronika Gikaraitė Bružai
Šniukščiai
1798-05-22 Mos. LIUBINAS Kazimieras Liubinas (Cazimirum Lubyn)

Krakės Marijona Riepšaitė (Marianna Repszowna)

par. Mos.
1842-06-02 Mos. LIUBINAS Leonas Liubinas Kazimieras ir Marijona Riepšaitė Liubinai
Mos.parap. Uršulė Šimkutė Ignotas ir Kotryna Klovaitė Šimkai
Šerkšniai
1831-11-17 Mos. LIUBINAS Motiejus Liubinas Juozapas ir Ona Sadauskaitė Liubinai
Giršiniai Apolonija Vyniautaitė Martynas ir Elžbieta Ramanauskaitė Vyniautai
Igariai
1865-09-07 Mos. LIUBINAS Motiejus Liubinas Pranciškus ir Ona Valantinaitė Liubinai
Naujukai Barbora Baguckytė Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Virbalai
1821-10-18 Mos. LIUBINAS Pranciškus Liubinas (Franciscum Lubin) Juozapas ir Ona Sadauskaitė Liubinai

Ona Valantinaitė (Anna Walątynowna)

Giršiniai
1837-02-09 Mos. LIUBINAS Pranciškus Liubinas (Lubyna) Juozapas ir Ona Sadauskaitė Liubinai N Krakės Marijona Šliktaitė (Szliktowna) Jonas ir Ona Jonušaitė Šliktos
Krakės
1839-04-26 Mos. LIUBINAS Pranciškus Liubinas (Lubana) Juozapas ir Ona Sadauskaitė Liubinai N Krakės Magdalena Kubiliutė (Kubilowiczowna) Dovydas ir Elžbieta Urbonaitė Kubiliai
Krakės
1935-10-29 Aleks. LIUBINAS Pranciškus Liubinas Leonas ir Ona Kvėdaraitė Liubinai
Maž. Rušupiai Sk. p. Valerija Mažrimaitė Pranciškus ir Uršulė Šemetaitė Mažrimai
Apuolė Sk. p.
1863-11-05 Mos. LIUBINAS Simonas Liubinas Motiejus ir Apolonija Viniautaitė Liubinai
Igariai Magdalena Baguckytė Leonas ir Barbora Šakinytė Baguckiai
Kusai


1927-02-17 Mos. LIUBINAS LIUBINAVIČIUS Pranciškus Liubinas Liubinavičius Ignotas ir Monika Gedminaitė Liubinai
Kadžiai Yl.p. Ona Piekaitė Juozas ir Domicėlė Žvinklytė Piekai (Pekai)
Budvietė
1918-02-05 Mos. LIUBINAVIČIUS Juozapas Liubinavičius Aleksandro Liubinavičiaus sūnus (įr. Motina mirusi)
Paluobė Yl.p. Magdalena Sėlenytė Leonas ir Anelė Petrulevičiutė Sėleniai
Žebrokai1789-01-11 Mos. LIUTIKAS Antanas Liutikas (Antonius Lutyk)

Prialgai Barbora Pociutė (Barbara Pacewiczowna)

Bratikai
1939-02-20 Yl. LIUTIKAS Antanas Liutikas Antanas ir Agnė Milvydaitė Liutikai
Kražiškės Renavo p. Juozapota Mažrimaitė Martynas ir Plačida Žesnaitė Mažrimai
Užpelkė Ylakių p.
1816-02-15 Mos. LIUTIKAS Juozapas Liutikas (Jozephum Lutyk)

Bratikai Eleonora Kydikaitė (Eleonora Kidikowna)

Vindeikiai1908-02-24 Lenk. LIUTKUS Antanas Liutkus Pranciškus ir Monika Daukantaitė Liutkai
Ersla Mos. p. Anastasija Puotkalytė Jonas ir Monika Dabravalskytė Puotkaliai
Litvinai Lenk. p.
1725-11-25 Mos. LIUTKUS Jonas Liutkus (Lutkus)

Vobale Magdalena Želvytė (Žilwitayte)

Vobale
1937-04-13 Mos. LIUTKUS Jonas Liutkus Juozapas ir Barbora Baužytė Liutkai
Tėveliai Julijona Bučytė Fortunatas ir Ona Dvarionaitė Bučiai
Krakės
1880-02-13 Mos. LIUTKUS Juozapas Liutkus Petras ir Ieva Riepšaitė Liutkai
Tėveliai Barbora Baužytė Jurgis ir Ona Kubiliutė Baužiai
Tauzai
1914-01-23 Mos. LIUTKUS Juozapas Liutkus Juozapas ir Barbora Baužytė Liutkai
Lenkimai Adolfina Levinskaitė Leonas ir Emilija Jucytė Levinskai
Skuodas
1929-04-14 Kaln. LIUTKUS Juozapas Liutkus Pranciškus ir Barbora Riškutė Liutkai
Rudaičiai Šateikių p. Magdalena Bertašiutė Antanas ir Kotryna Vaitkutė Bertašiai
Klausgalvai Kaln. p.
1820-11-23 Mos. LIUTKUS Jurgis Liutkus (Georgium Lutkiewicz)

Igariai Magdalena Šimkutė (Magdalena Szymkowna Lutkiewiczowa)

Budvietė
1842-11-10 Mos. LIUTKUS Jurgis Liutkus (Lutki) Simonas ir Agota Luotaitė Liutkai N Igariai Uršulė Donėlaitė Juozapas ir Kotryna Liubinaitė Donėlos
Kulaliai
1852-05-13 Mos. LIUTKUS Jurgis Liutkus Jurgis ir Uršulė Donėlaitė Liutkai
Igariai Ona Rimkutė Leonas ir Ona Petrikaitė Rimkai
Virbalai
1839-10-10 Mos. LIUTKUS Petras Liutkus (Lutka) Simonas ir Agota Luotaitė Liutkai
Igariai Ieva Riepšaitė (Riepszowna) Antanas ir Felicijona Mončytė Riepšai
Tėveliai
1877-01-26 Mos. LIUTKUS Pranciškus Liutkus (Людкуса) Jurgis ir Uršulė Donėlaitė Liutkai
Igariai Monika Daukantaitė Pranciškus ir Apolonija Markaitytė Daukantai
Igariai
1879-05-29 Sal. LIUTKUS Pranciškus Liutkus (Люткуса) Marijonos Raišuotytės našlys N Kumpikai Sal. p. Magdalena Šorytė Adomas ir Monika Kubiliutė Šoriai
Kumpikai Sal. p.
1903-02-11 Mos. LIUTKUS Pranciškus Liutkus Pranciškus ir Monika Daukantaitė Liutkai
Igariai Magdalena Simutytė Dominykas ir Barbora Riepšaitė Simučiai
Žalgiriai
1881-02-03 Mos. LIUTKUS Simonas Liutkus Petras ir Ieva Riepšaitė Liutkai
Tėveliai Ona Rokaitė Juozapas ir Antanina Galdikaitė Rokai
Šakaliai1863-01-08 Mos. LIZDEIKA Jurgis Lizdeika (Лиздейко) Jonas ir Elena Benetytė Lizdeikos
Mosėdis Juozapota Šimkutė Feliksas ir Barbora Paulauskaitė Šimkai
Krakės
1887-06-09 Mos. LIZDEIKA Jurgis Lizdeika Jonas ir Elena Benetytė Lizdeikos N Mosėdis Barbora Luotaitė Piekienė Juozapas ir Elžbieta Andrutytė Luotės N Igariai
1884-02-07 Mos. LIZDEIKA Kazimieras Lizdeika Jurgis ir Juozapota Šimkutė Lizdeikos
Šerkšniai Magdalena Piekutė Motiejus ir Antanina Markauskaitė Piekai
Šerkšniai
1769-02-05 Mos. LIZDEIKIS Mikalojus Lizdeikis (Lizdeykis)


Ona Slušnytė (Sluznowna)

Prialgai
1824-02-05 Sal. LIZDEIKA Petras Lizdeika (Petrum Lizdeyka)
N Žebrokai Mos.p. Ona Puškorienė (Anna Puszkorieny)
N Laiviai
1837-02-28 Mos. LIZDEIKA Petras Lizdeika (Lizdeykia) Jonas ir Elena Benetytė Lizdeikos
Ersla Marijona Piečiutė (Pieczowna) Kazimieras ir Antanina Petrikytė Piečiai
Ersla1751-01-24 Mos. LOŽYS Andrius Ložys Lozewicz)


Elena Klovaitė (Klowowiczowna)


1865-05-05 Mos. LOŽYS Antanas Ložys Juozapas ir Rozalija Jautakaitė Ložiai
Kernai Barbora Jonkutė Leonas ir Ona Baguckytė Jonkai
Budriai
1925-02-19 Mos. LOŽYS Antanas Ložys Onos Ložytės sūnus
Šakaliai Barbora Kubilaitė (Kubilaitė) Juozapas ir Amelija Baužytė Kubilai
Daukšiai
1742-11-25 Mos. LOŽYS Jonas Ložys (Loszewicz)

Žemaičių Kalvarijos p. Morta Simonavičiutė (Symonowiczowna)


1931-02-13 Sk. LOŽYS Jonas Ložys Antanas ir Rozalija Šmitaitė Ložiai N Rušupiai Sk. p. Benedikta Steigvilaitė Ribinskienė Antanas ir Anelė Lekstutytė Steigvilos
Rušupiai Sk. p.
1792-10-30 Mos. LOŽYS Juozapas Ložys (Josephus Ložewski)

Šatraminiai Kotryna Šuleikaitė (Catharina Szuleykowna)

Šatraminiai
1817-11-06 Mos. LOŽYS Juozapas Ložys (Jozephum Ložewicz)

Daukšiai Uršulė Tarvydaitė (Urszula Tarwydowna)

Ledžiai
1849-11-22 Mos. LOŽYS Juozapas Ložys Simonas ir Konstancija Ramonaitė Ložiai N Žalgiriai Morta Ramanauskaitė Mykolas ir Joana Šiaudinytė Ramanauskai
Žalgiriai
1853-11-03 Mos. LOŽYS Juozapas Ložys (Ложя) Simonas ir Konstancija Ramonaitė Ložiai N Daukšiai Ona Daržinskaitė Stanislovas ir Ona Petkutė Daržinskai
Baksčiai
1880-01-23 Mos. LOŽYS Juozapas Ložys Juozapas ir Rozalija Jautakaitė Ložiai
Šakaliai Ona Preibytė Kasputienė Juozapas ir Elžbieta Giedraitė Preibiai N Šaukliai
1934-01-16 Mos. LOŽYS Kazimieras Ložys Jonas ir Uršulė Jakubauskaitė Ložiai
Derkinčiai šat.p. Bronislava Daniutė Ronkienė Pranciškus ir Anastasija Bertašiutė Daniai N Šatraminiai
1761-04-19 Mos. LOŽYS Kazimieras Ložys (Ložewicz)

Šekai Elžbieta Tubinienė (Tubinowiczowa)
N Mosėdis
1743-07-27 Mos. LOŽYS Mykolas Ložys (Lozewicz)

Krakės Magdalena Kurauskaitė (Kurowska)

Gondlaukiai
1715-02-10 Mos. LOŽYS Mykolas Ložys (Lozis)

Šekai Zuzana Bričkutė (Bryczkowna)

Šatraminiai
1735-01-30 Mos. LOŽYS Pranciškus Ložys (Ložewicz)


Kotryna Zaburaitė (Zaburayte)

Šniukščiai
1831-10-06 Mos. LOŽYS Simonas Ložys Juozapas ir Elžbieta Vaitkutė Ložiai
Šakaliai Barbora Grigevičiutė Pranciškus ir Liucija Pukinskaitė Grigevičiai
Šakaliai
1916-02-22 Mos. LOŽYS Stanislovas Ložys Juozapas ir Ona Preibytė Ložiai
Šaukliai Ona Daukšaitė Stanislovas ir Ona Salytė Daukšai
Mos.p.1939-01-26 Kaln. LUBYS Antanas Lubys Juozapas ir Ona Birontaitė Lubiai
Kulupėnai Eugenija Eglinskytė (Aglinskytė) Jonas ir Magdalena Žvinklytė Eglinskiai
Klausgalvų Meds. Kaln. p.
1931-02-14 Sal. LUBYS Konstantinas Lubys Dominykas ir Ona Norvaišaitė Lubiai
Bulikai Kartenos p. Anastasija Preibytė Stanislovas ir Anastasija Narmontaitė Preibiai
Erlėnai
1927-02-15 Sal. LUBYS Pranciškus Lubys Antanas ir Ieva Birontaitė Lubiai
Bulikai Kartenos p. Pranciška Elena Štombergaitė Stanislovas ir Petronėlė Valančiutė Štombergai
Žeimiai Sal. p.1774-01-09 Mos. LUBŠYS Juozapas Lubšys (Lupszas)


Justina Vaitkutė (Waytkayty)

Šatraminiai
1750-02-02 Mos. LUBŠYS Kazimieras Lubšys (Lubszanski)


Marijona Viršilaitė (Wirszynale)

1896-01-30 Mos. LUINYS Adomas Luinys (Луйниса) Laurynas ir Pranciška J. Luiniai N Beržoro p. Ona Razmaitė (Размусъ) Dominykas ir Ona Bružaitė Razmai
Šniukščiai1936-06-07 Kaln. LUKAS Pranciškus Lukas Pranciškus ir Bogumila Giedraitė Lukai N Daktarai Kret. p. Barbora Vaitkutė Antanas ir Vincenta Vaitkutė Vaitkai
Klausgalvų Meds.1932-02-02 Šač. LUKAUSKIS Antanas Lukauskis Antanas ir Barbora Petrauskaitė Lukauskiai
Lioliai Barst. p. Bronislova Kontenytė Kazimieras ir Magdalena Paulauskaitė Konteniai
Šliktinė Šač. p.
1931-02-08 Kaln. LUKAUSKIS Juozapas Lukauskis Antanas ir Morta Šeputytė Lukauskiai
Kretinga Petronėlė Berantaitė Juozapas ir Ona Augutytė Berantai
Klausgalvų Meds.
1934-02-07 Šač. LUKAUSKIS Juozapas Lukauskis Juozapas ir Barbora Simonavičiutė Lukauskiai
Bratikai Šač. p. Bronislova Šiudeikytė Jurgis ir Petronėlė Martinkutė Šiudeikiai
Prialgai
1823-02-27 Sal. LUKAUSKIS Kazimieras Lukauskis (Casimirum Lukauskis)
N Sakučiai Kart. p. Ona Brazdauskaitė (Anna Brazdowska)

Reketė Sal. p.
1878-01-27 Kart. LUKAUSKIS Kazimieras Lukauskis Kazimieras ir Barbora Liudkutė Lukauskiai
Kulupėnai Juozapota Žvinklytė Petronėlės Žvinklytės dukra
Budriai1836-10-06 Mos. LUKAVIČIUS Adomas Lukavičius (Lukowicza) Stanislovas ir Barbora Stirpeikytė Lukavičiai
Jundulai Ona Budrikytė Kazimieras ir Antanina Prialgauskaitė Budrikiai
Jundulai
1779-06-27 Mos. LUKAVIČIUS Antanas Lukavičius (Lukowicz)
N Plat.p. Kotryna Lukavičiutė (Lukowiczowna)

Apuolė
1848-01-07 Mos. LUKAVIČIUS Antanas Lukavičius (Lukowicza) Juozapas ir Barbora Navickaitė Lukavičiai
Liepoja Salomeja Brzezinskaitė (Brzezinska) Ipolitas ir Monika Dausinytė Brzezinskiai
Mosėdis
1896-01-30 Mos. LUKAVIČIUS Antanas Lukavičius (Луковича) Dominykas ir Ona V. Lukavičiai
Geidučiai Šač.p. Kotryna Juškaitė Jonas ir Scholastika Jonauskaitė Juškos
Ersla
1815-10-19 Mos. LUKAVIČIUS Felicijonas Lukavičius (Felicianum Lukowicz)

Bildikai Plat.p. Apolonija Laureckiaitė (Apolonia Wawrzecka)

Vindeikiai
1788-11-28 Mos. LUKAVIČIUS Feliksas Lukavičius (Felice Lukowicz)

Ma...Plat.p. Liudvika Pikturnienė (Ludovica Pikturnowa)
N Rukai
1915-01-13 Sk. LUKAVIČIUS Jonas Lukavičius Antaninos Lukavičiutės sūnus
Narvydžiai Sk. p. Elena Žvinklytė Imbrasienė Juozapas ir Monika Peknieriutė Žvinkliai N Narvydžiai
1882-02-03 Mos. LUKAVIČIUS Juozapas Lukavičius (Луковича) Antanas ir Elena Vaitelaitė Lukavičiai
Vabaliai Šač.p. Ona Donėlaitė (Донеловною) Juozapas ir Apolonija Matulytė Donėlos
Žebrokai
1768-06-05 Mos. LUKAVIČIUS Jurgis Lukavičius (Lukowicz)

Nevočiai Ieva Klovaitė (Klowowna)

Tėveliai
1902-01-22 Šač. LUKAVIČIUS Kazimieras Lukavičius (Луковичевъ) Pranciškus ir Magdalena Razgaitytė Lukavičiai
Laumaičiai Magdalena Žvinklytė Jonas ir Julijona Dambrauskaitė Žvinkliai
Prialgai
1930-11-18 Šač. LUKAVIČIUS Kazimieras Lukavičius Kazimieras ir Magdalena Žvinklytė Lukavičiai

Aleksandra Bružaitė


1932-02-08 Mos. LUKAVIČIUS Konstantinas Lukavičius Jonas ir Uršulė Pacevičiutė Lukavičiai
Medininkai Pl.p. Magdalena Razgaitytė Antanas ir Magdalena Piekutė Razgaičiai
Udraliai
1798-02-13 Sal. LUKAVIČIUS Motiejus Lukavičius (Mathiam Lukowicz)

Pakenė Plung.p. Ona Zabielaitė (Annam Zabiellowna)

Sėleniai Sal. p.
1770-11-18 Mos. LUKAVIČIUS Petras Lukavičius (Lukowicz)

Nevočiai Magdalena Kairytė (Kayraty)

Šerkšniai
1868-04-30 Šač. LUKAVIČIUS Petras Lukavičius Stanislovas ir Ona Jackaitė Lukavičiiai
Skuodo Julijona Milinskaitė Lekstutienė Petras ir Veronika Smaižytė Milinskai N Kaukolikai Šač. p.
1797-11-28 Mos. LUKAVIČIUS Pranciškus Lukavičius (Franciscum Lukowicz)

Nevočiai Ona Butkutė (Anna Butkiewiczowna)

Nevočiai
1812-11-10 Mos. LUKAVIČIUS Stanislovas Lukavičius (Stanislaum Lukowicz)
N
Ona Jackutė (Annam Jackiewiczowna)

Juknaičiai
1801-01-15 Mos. LUKAVIČIUS Stanislovas Lukavičius (Stanislaum Lukowicz)

Mosėdis Petronėlė Šverebaitė (Petronillam Szwerobowna)

Šačiai
1932-11-24 Šač. LUKAVIČIUS Valerijonas Lukavičius Dominykas ir Amelija Dvarionaitė Lukavičiai
Laumaičiai Šač. p. Jadvyga Laukytė Antanas ir Rozalija Zavalytė Laukiai
Kaukolikai Šač. p.1729-01-16 Mos. LUKOŠIUS Andrius Lukošius (Lukoszewski)

Vobale Rožė Paulauskaitė (Pawlawskayte)

Juknaičiai
1858-01-21 Mos. LUKOŠIUS Antanas Lukošius Tadas ir Elena Paulauskaitė Lukošiai
Šatraminiai Ona Mažutytė Mykolas ir Kolumba Bogumila Macevičiutė Mažučiai
Šatraminiai
1868-11-12 Mos. LUKOŠIUS Antanas Lukošius Ksaveras ir Elena Paulikaitė Lukošiai N Mos.parap. Monika Gurauskaitė Rozalijos Gurauskaitės dukra
Tėveliai
1873-10-25 Mos. LUKOŠIUS Antanas Lukošius Elenos Pauliukaitės sūnus N Kernai Marijona Buganauskaitė Juozapas ir Marijona Skaraitė Buganauskai
Kernai
1894-05-10 Mos. LUKOŠIUS Antanas Lukošius Tadas ir Barbora Ukrinaitė Lukošiai
Paluknė, Sk.p. Kotryna Petkutė Žebrauskienė Mykolas ir Liudvika Milašiutė Petkai N Daukšiai
1903-02-11 Mos. LUKOŠIUS Antanas Lukošius Antanas ir Marijona Buganauskaitė Lukošiai
Šakaliai Magdalena Kubilaitė (Кубиловною) Juozapas ir Anastasija Baltrutytė Kubilai
Tauzai
1921-02-06 Mos. LUKOŠIUS Antanas Lukošius Mykolas ir Uršulė Kubiliutė Lukošiai
Daukšiai Ona Kubilaitė Kazimieras ir Magdalena Čepronaitė Kubilai
Šerkšniai
1925-06-06 Lenk. LUKOŠIUS Antanas Lukošius Liudvikas ir Monika Lazdauskaitė Lukošiai
Margininkai Lenk. p. Veronika Gadliauskaitė Raišuotienė Vincentas ir Ona Pabrėžaitė Gadliauskai N Margininkai Lenk. p.
1942-09-11 Mos. LUKOŠIUS Antanas Lukošius Mykolas ir Uršulė Kubiliutė Lukošiai N
Zuzana Skunilaitė


1880-01-16 Mos. LUKOŠIUS Dominykas Lukošius Dominykas ir Viktorija Urbonaitė Lukošiai N Šakaliai Ieva Ruikaitė Jurgis ir Magdalena Skersytė Ruikos
Žalgiriai
1902-06-16 Mos. LUKOŠIUS Dominykas Lukošius Dominykas ir Viktorija Urbonaitė Lukošiai N Daukšiai Barbora Baltrutytė Jokimas ir Kotryna Pliuškytė Baltručiai
Udraliai
1831-01-27 Mos. LUKOŠIUS Jokūbas Lukošius Jonas ir Viktorija Plaušinytė Lukošiai
Daukšiai Ona Vaitelavičiutė (Woytylowiczowna) Steponas ir Elena Mikutaitė Vaitelavičiai
Šaukliai
1732-11-29 Mos. LUKOŠIUS Jonas Lukošius (Lukoszaytis)

Udraliai Barbora Mažrimaitė (Mažrymayte)

Rukai
1740-11-29 Mos. LUKOŠIUS Jonas Lukošius (Lukavičiuszewicz)
N Nevočiai Elžbieta Simonavičiutė (Symonowiczowna)

Igariai
1848-05-11 Mos. LUKOŠIUS Jonas Lukošius (Lukoszia) Jonas ir Liucija Galdikaitė Lukošiai
Juodeikiai Lenk.p. Judita Kniuipytė Vaškienė Jurgis ir Barbora Simutytė Kniuipiai N Kernai
1880-06-03 Mos. LUKOŠIUS Jonas Lukošius Juozapas ir Pranciška Sruogytė Lukošiai
Plat.p. Ona Mosteikaitė Rumšienė Antanas ir Antanina Tamošauskaitė Mosteikos N Šniukščiai
1936-02-06 Sal. LUKOŠIUS Jonas Lukošius Jonas ir Filomena Gaubytė Lukošiai
Plungės p. Ona Daugintytė Pranciškus ir Antanina Valančiutė Dauginčiai
Tuzai Sal. p.
1712-01-31 Mos. LUKOŠIUS Juozapas Lukošius (Lukoszaytis)


Kotryna Markauskienė (Markowa)
N Mosėdis
1723-11-14 Mos. LUKOŠIUS Juozapas Lukošius (Lukavičiuszewicz)

Narėpai Sal.p. Kotryna Šekienė (Szekowa)
N Kernai
1736-06-03 Mos. LUKOŠIUS Juozapas Lukošius (Lukoszaytis)
N
Marijona Petrauskienė (Piotrowska)
N Mosėdis
1884-02-20 Mos. LUKOŠIUS Juozapas Lukošius Juozapas ir Pranciška Sruogytė Lukošiai
Šniukščiai Elena Panumytė Jeronimas ir Magdalena Skirutytė Panumiai
Šniukščiai
1939-08-17 Lenk. LUKOŠIUS Juozapas Lukošius Antanas ir Magdalena Kubilaitė Lukošiai
Šakaliai Olga Untulytė Leonas ir Elena Diliautaitė Untuliai
Lenkimai
1752-10-29 Mos. LUKOŠIUS Jurgis Lukošius (Lukavičiuszewicz)


Rožė Motušytė (Matuszewiczowna)


1927-05-21 Mos. LUKOŠIUS Kazimieras Lukošius Mykolas ir Karolina Laureckytė Lukošiai
Daukšių Medsėdžiai Stanislava Jonutytė Juozapas ir Kotryna Galdikaitė Jonučiai
Šniukščiai
1886-10-21 Mos. LUKOŠIUS Mykolas Lukošius (Лукошисъ) Jonas ir Pranciška Kniuipytė Lukošiai
Daukšių Medsėdžiai Uršulė Kubiliutė Juozapas ir Uršulė Burbaitė Kubiliai
Daukšių Medsėdžiai
1889-02-14 Mos. LUKOŠIUS Mykolas Lukošius Jonas ir Pranciška Kniuipytė Lukošiai N Daukšiai Karolina Laureckytė Jurgis ir Barbora Daukintytė Laureckiai Naujukai
1855-01-18 Mos. LUKOŠIUS Tadas Lukošius Tadas ir Barbora Tuzaitė Lukošiai
Žirnikai Lenk.p. Barbora Ukrinaitė Juozapas ir Veronika Pauragytė Ukrinai
Šakaliai
1646-01-14 Sal. LUKOŠIUS Valentinas Lukošius (Valentiny Lukoszaytis)

Mosėdis Marijona Každailytė (Marina Kazdaylaite)

Narėpai Sal. p.
1932-08-09 Šač. LUKOŠIUS Zenonas Lukošius Juozapas ir Magdalena Šmaižytė Lukošiai
Truikinai Aleks. p. Stanislova Zubaitė Ambraziejus ir Kotryna Žalgirytė Zubės
Lyksūdė Šač. p.1755-08-24 Mos. LUKŠAS Baltramiejus Lukšas (Lukszas)
N Giršiniai Marijona Čekienė (Czakiowa)
N
1857-10-29 Mos. LUKŠAS Jonas Lukšas (Лукшасъ) Nikodemas ir Kotryna Numgaudaitė Lukšos
Šilalė Petronėlė Razmutė Ignotas ir Magdalena Žalimaitė Razmos
Šaukliai
1836-05-12 Mos. LUKŠAS Kazimieras Lukšas (Luksza) Nikodemas ir Ona Martyšiutė Lukšos
Šilaliai Anastasija Giedraitė (Gidrowna) Baltramiejus ir Barbora Skliuderytė Giedros
Šaukliai
1777-11-16 Mos. LUKŠAS Mykolas Lukšas (Lukszus)

Barstyčiai Kalv.p. Barbora Vaitkutė (Waytkayte)

Žebrokai
1806-05-15 Mos. LUKŠAS Nikodemas Lukšas (Nicodemum Lukszas)

(Šaukliai) Ona Martišiutė (Annam Martyszowna)

Šaukliai
1937-08-08 Mos. LUKŠAS Pranciškus Lukšas Antanas ir Petronėlė Kaminskaitė Lukšos
Plungė Anelė Jablonskytė Juozapas ir Barbora Šoblinskaitė Jablonskiai
Udraliai
1929-02-06 Mos. LUKŠAS Vladislovas Lukšas (Lukšas) Juozapas ir Rozalija Šmaižytė Lukšos
Darbėnai Stanislova Rimkutė Jonas ir Julijona Aklytė Rimkai
Udraliai1920-02-03 Sk. LUKŠYS Vincentas Lukšys Juozapas ir Apolonija Milašiutė Lukšos
Paluknė Elena Žvinklytė Lukavičienė Juozapas ir Monika Peknieriutė Žvinkliai N Paluknė1827-02-13 Mos. LUNSKIS Adomas Lunskis (Adamum Lunski)
N Telšių p. Kotryna Prialgauskaitė (Catharina Przyalgowska)


1868-02-04 Šač. LUNSKIS Adomas Lunskis Adomas ir Salomeja Narvydaitė Lunskiai N Pajūriai (Хвойданский приход) Felicijona Padegimaitė Antanas ir Felicijona Pocevičiūtė Padegimai
Prialgai Šač. p.1843-11-09 Mos. LUOTĖ Antanas Luotė Juozapas ir Ona Jonkutė Luotės
Mosėdis Monika Valantinaitė Tadas ir Barbora Baltrutytė Valantinai
Mosėdis
1867-01-10 Mos. LUOTĖ Antanas Luotė Juozapas ir Ona Jonkutė Luotės N Mosėdis Anastasija Kuprytė Laurynas ir Elžbieta Skrabauskaitė Kupriai
Naujukai
1918-02-05 Mos. LUOTĖ Antanas Luotė Jonas ir Uršulė Žalgirytė Luotės
Mikulčiai Magdalena Jonkutė Pranciškus ir Magdalena Šmitaitė Jonkai
Kernai
1789-01-25 Mos. LUOTĖ Dominykas Luotė (Dominicus Luwtowicz)

Lyksudžiai Magdalena Šimkienė (Magdalena Szymkiewiczowa)
N Šatai
1807-11-12 Mos. LUOTĖ Dominykas Luotė (Dominicum Latis)

(Igorai) Pranciška Narkutė (Francisca Norkowna)

Igariai
1834-11-20 Sk. LUOTĖ Dominykas Luotė Dominykas ir Barbora Pajauskaitė Luotės N Skuodas Anastasija Baguckytė Jonas ir Elena Kalvaitytė Baguckiai
Skuodas
1842-11-24 Mos. LUOTĖ Dominykas Luotė (Lowtia) Dominykas ir Pranciška Narkutė Luotės
Igariai Elena Moncytė (Moncewiczowna) Jonas ir Magdalena Šimkutė Moncevičiai
Šaukliai
1878-01-11 Mos. LUOTĖ Dominykas Luotė Tomas ir Rozalija Eidėjutė Luotės
Nevočiai Uršulė Mostvilaitė (Моствиловною) Pranciškus ir Ona Šiudeikytė Monstvilos
Krakės
1910-02-23 Mos. LUOTĖ Dominykas Luotė (Ловтиса) Dominykas ir Uršulė Mostvilaitė Luotės
Nevočiai Amelija Bertašiutė Benediktas ir Amelija Abdulskytė Bertašiai
Šaukliai
1743-02-20 Mos. LUOTĖ Gabrielius Luotė (Lutowicz)

Daktarai Ona Daukantienė (Daukontowa)
N Ersla
1727-05-11 Mos. LUOTĖ Jonas Luotė (Luotė)

Vobale Elena Narmontaitė (Narmątowna)

Rumšaičiai
1738-02-10 Mos. LUOTĖ Jonas Luotė (Lutowicz)
N Vobale Elžbieta Kadytė (Kadale)

Žalgiriai
1763-01-16 Mos. LUOTĖ Jonas Luotė (Luwty)


Marijona Žutautienė (Žutow..)
N Juknaičiai
1834-10-29 Mos. LUOTĖ Jonas Luotė (Lastysa) Kazimieras ir Kristina Pukinskaitė Luotės
Igariai Ona Narvilaitė Karalienė Dominykas ir Kotryna Butkutė Narvilai N Žebrokai
1855-05-17 Mos. LUOTĖ Jonas Luotė (Ловтиса) Jonas ir Ona Narvilaitė Luotės
Tėveliai Anastasija Baužytė Jonas ir Barbora Martinkutė Baužiai
Tėveliai
1864-05-19 Mos. LUOTĖ Jonas Luotė (Лутиса) Juozapas ir Elžbieta Andrutytė Luotės
Mosėdis Monika Gedrimaitė Tamošauskienė Juozapas ir Viktorija Drongytė Gedrimai N Mosėdis
1881-11-03 Mos. LUOTĖ Jonas Luotė Antanas ir Monika Valantinaitė Luotės
Bobiliškės Uršulė Žalgirytė Juozapas ir Monika Budrikytė Žalgiriai
Mosėdis
1918-04-30 Plat. LUOTĖ Jonas Luotė (Lote) Juozapas ir Ona Valančiutė Luotės
Babrungėnai Plat. p. Petronėlė Beniušytė Jonas ir Barbora Pučkoriutė Beniušiai
Virkšai Plat. p.
1778-01-29 Mos. LUOTĖ Juozapas Luotė (Lotowicz)


Barbora Jurevičiutė (Jurewiczowna)

Bratikai
1778-11-22 Mos. LUOTĖ Juozapas Luotė (Lotowicz)

Mikulčiai Marijona Simonavičiutė (Simonowiczowna)

Udraliai
1806-11-27 Mos. LUOTĖ Juozapas Luotė (Jozephum Lutowicz)

Igariai Barbora Simutytė (Barbara Symutowicziowna)

Mikulčiai
1807-10-29 Mos. LUOTĖ Juozapas Luotė (Jozephum Lątis)

Igariai Ona Jonkutė (Anna Jonkowna)

Bobiliškės
1830-02-16 Mos. LUOTĖ Juozapas Luotė (Lowtia) Kazimieras ir Kristina Pukinskaitė Luotės N Igariai Elžbieta Endrutytė (Endrutiowna) Tomas ir Marijona Stirblytė Endručiai
Šerkšniai
1833-02-12 Mos. LUOTĖ Juozapas Luotė (Lutowicza) Juozapas ir Ona Jonkutė Luotės
Bobeliškės Marijona Arlauskaitė Ignotas ir Cecilija Jonkutė Arlauskai
Kernai
1856-07-08 Mos. LUOTĖ Juozapas Luotė (Ловтиса) Juozapas ir Marcijona Arlauskaitė Luotės
Udraliai Uršulė Šakinytė Narmontienė Motiejus ir Barbora Gedrimaitė Šakiniai N Virbalai
1867-11-28 Mos. LUOTĖ Juozapas Luotė (Лавтиса) Juozapas ir Ona Jonkutė Luotės N Igariai Agnė Mažrimaitė Kasparas ir Kotryna Veselytė Mažrimai
Igariai
1906-02-12 Mos. LUOTĖ Juozapas Luotė Pranciškus ir Anastasija Narmontaitė Luotės N Skuodas Barbora Žilinskaitė Motiejus ir Julijona Valantinaitė Žilinskai
Mosėdis
1921-11-13 Mos. LUOTĖ Juozapas Luotė Leonardas ir Ona Laukytė Luotės
Mos.p. Kazimiera Valantinaitė Aleksandras ir Ona Petrutytė Valantinai
Mos.p.
1938-05-17 Mos. LUOTĖ Juozapas Luotė Vitalis ir Monika Pliuškytė Luotės
Daukšiai Magdalena Domarkaitė Pranciškus ir Barbora Ambrasaitė Domarkai
Daukšiai
1778-11-06 Mos. LUOTĖ Jurgis Luotė (Lutowicz)

Skudsodžiai Sk.p. Kotryna Jakutytė (Jakutowna)

Apuolė
1780-06-24 Mos. LUOTĖ Jurgis Luotė (Lutavicius)

Žebrokai Barbora Butkienė (Butkieny)

Šaukliai
1782-10-28 Mos. LUOTĖ Kazimieras Luotė (Lutowicz)

Mikulčiai Kristina Pukinskaitė (Pukinskowna)

opp. Massiady
1784-10-28 Mos. LUOTĖ Kazimieras Luotė (Lutowicz) pasikartojantis įrašas (data)
Mikulčiai Kristina Pukinskaitė (Pukinskowna)


1824-11-26 Mos. LUOTĖ Kazimieras Luotė (Cazimirum Lewtis)


Elžbieta (Daukantaitė) Žeimienė (Elizabetha Žeymowa)
N Šakaliai
1886-02-18 Mos. LUOTĖ Kazimieras Luotė (Лотиса) Dominykas ir Elena Moncytė Luotės
Tėveliai Ona Žeimytė Nikodemas ir Barbora Ramanauskaitė Žeimiai
Šiaudiniai Šač.p.
1922-06-25 Mos. LUOTĖ Konstantinas Luotė Dominykas ir Uršulė Mostvilaitė Luotės
Nevočiai Monika Mončytė Dargienė Jurgis ir Monika Baguckytė Mončiai N Nevočiai
1926-02-06 Mos. LUOTĖ Konstantinas Luotė Vitalis ir Monika Pliuškytė Luotės
Nevočiai Emilija Zubaitė Juozapas ir Monika Galdikaitė Zubes
Igariai
1937-11-24 Mos. LUOTĖ Konstantinas Luotė Dominykas ir Uršulė Mostvilaitė Luotės N Nevočiai Anelė Gadeikytė Antanas ir Domicėlė Bružaitė Gadeikai
Nevočiai
1881-02-22 Mos. LUOTĖ Leonardas Luotė Dominykas ir Elena Moncytė Luotės
Tėveliai Ona Laukytė Antanas ir Julijona Baužytė Laukiai
Šakaliai
1840-10-15 Mos. LUOTĖ Mykolas Luotė Juozapas ir Barbora Simonavičiutė Luotės
Igariai Antanina Karaliutė Baltramiejus ir Ona Narvilaitė Karaliai
Tėveliai
1770-10-28 Mos. LUOTĖ Motiejus Luotė (Lutowicz)

Žebrokai Morta Aklytė (Martha Aklewiczowna)

Kernai
1789-12-25 Mos. LUOTĖ Motiejus Luotė (Mathias Lutowicz)
N Žebrokai Magdalena Šiudeikaitė (Magdalena Szudeykowna)

Kulaliai
1821-01-11 Mos. LUOTĖ Motiejus Luotė (Matheum Lutyk)


Veronika Bagdonaitė (Veronica Bahdonska)

Kulaliai
1769-11-12 Mos. LUOTĖ Petras Luotė (Lutowicz)

Žalgiriai Ona Lenkšaitė (Lększaty)

Kernai
1744-06-15 Mos. LUOTĖ Pranciškus Luotė (Lutowicz)

Mikulčiai Kotryna Kadytė (Kadewiczowna)

Žalgiriai
1850-07-20 Mos. LUOTĖ Pranciškus Luotė (Ловтиса) Juozapas ir Barbora Simonavičiutė Luotės
Igariai Anastasija Narmontaitė Jeronimas ir Agota Sadauskaitė Narmontai
Krakės
1925-07-12 Mos. LUOTĖ Pranciškus Luotė (Luote) Kazimieras ir Ona Žeimytė Luotės N Šatų Magdalena Piekutė Petras ir Anelė Luotaitė Piekai
Krakės
1936-02-12 Mos. LUOTĖ Pranciškus Luotė Pranciškus ir Magdalena Dvarionaitė Luotės
Ersla Filomena Markaitytė Juozapas ir Barbora Strakšaitė Markaičiai
Mosėdis
1939-02-14 Sk. LUOTĖ Pranciškus Luotė (Lučio) Juozapas ir Barbora Baguckytė Luotės
Paluknė Domicėlė Barkauskaitė Steponas ir Domicėlė Kocaitė Barkauskai
Didieji Rušupiai
1773-11-07 Mos. LUOTĖ Tomas Luotė (Lutowicz)

Daktarai Barbora Daukšiaiitė (Dawkszaty)

Kaukolikai
1832-02-02 Mos. LUOTĖ Tomas Luotė (Lowtia) Dominykas ir Pranciška Narkutė Luotės
Igariai Rozalija Eidėjutė Kazimieras ir Barbora Intaitė Eidėjai
Šakaliai
1895-02-07 Mos. LUOTĖ Vitalis Luotė (Лутиса) Antanas ir Ona Meškytė Luotės
Palaukė Monika Pliuškytė Steponas ir Monika Lekstutytė Pliuškiai
Virbalai
1918-05-12 Mos. LUOTĖ Vitalis Luotė Vitalis ir Monika Pliuškytė Luotės
Nevočiai Anastasija Tubinaitė Antanas ir Elena Laukytė Tubinai
Mosėdis
1933-02-22 Mos. LUOTĖ Vitalis Luotė (Vitoldas Luotė) Antanas ir Ona Meškytė Luotės N Nevočiai Bronislova Meškytė Aleksandras ir Magdalena Vaserytė Meškiai
Šatraminiai1868-05-12 Šač. LUŽYS Jonas Lužys Povilas ir Monika Mickutė Lūžiai N Geidučiai Šač. p. Barbora Jančiauskaitė Feliksas ir Barbora Stanevičiūtė Jančiauskai
Pažemaičiai Šač. p.
1865-10-27 Mos. LUŽYS Vykintas Lužys (Лужа) Ignotas ir Cecilija Krutytė Lužiai
Kulupėnai Kart.p. Kazimiera Milinskaitė Jokimas ir Barbora Viršilaitė Milinskai
Šatraminiai