Santuokos data Bažnyčia pavardė SUTUOKTINIS Sutuoktinio tėvai N našlys iš kur sutuoktinis SUTUOKTINĖ Sutuoktinės tėvai N našlė iš kur sutuoktinė


R1828-01-31 Mos. RAČINSKIS Antanas Račinskis (Raczynskiego) Jurgis ir Elena Šleiniutė Račinskai
Latveliai Darb. p. Kolumba Skersytė (Skiersynska) Jonas ir Magdalena Kveinytė Skersiai
Šakaliai
1932-05-22 Sal. REŠINSKIS Antanas Račinskis Viktorinas ir Barbora Gadeikytė Račinskiai
Akmenaliai Gr. p. Barbora Daukšaitė Pranciškus ir Eufrozina Pikturnaitė Daukšos
Salantai
1925-02-22 Lenk. RAČINSKIS Jonas Račinskis Vytautas ir Anastasija Mockutė Račinskiai
Žemytė Lenk. p. Monika Pečiulytė Juozapas ir Barbora Rėpšaitė Pečiuliai
Žemytė Lenk. p.
1935-08-11 Aleks. RAČINSKIS Juozapas Račinskis Juozapas ir Amelija Mineikytė Račinskiai
Truikinų p. Petronėlė Petkutė Andrius ir Pranciška Andriekutė Petkai
Mosėdžio p.
1858-10-07 Sk. RAČINSKIS Kazimieras Račinskis Jurgis ir Anastasija Jautakytė Račinskiai
Puodkaliai Sk. p. Barbora Simutytė Chrizostomas ir Ona Mončytė Simučiai
Luknė Sk. p.
1929-02-11 Gr. RAČINSKIS Steponas Račinskis Viktorinas ir Barbora Gadeikytė Rešinskiai
Akmenaliai Gr. p. Apolonija Vaitkutė Venclovienė Kazimieras ir Emilija Benetytė Vaitkai N Akmenaliai Gr. p.1879-02-06 Šač. RAČYS Antanas Račys (Рачиса) Jordanas ir Barbora Alšauskaitė Račiai
Grikšai Yl.v.ir p. Ona Joneikytė (Joнейкисовною) Pranciškus ir Ona Petrauskaitė Joneikiai (Петровских Joнейкисовъ)
Vabaliai
1776-11-27 Mos. RAČYS Jonas Račys (Racis)


Barbora Razgaitytė (Razgaty)

Šačiai
1913-02-14 Mos. RAČYS Jonas Račys (Рацисъ) Vykintas ir Barbora Nevitytė Raciai (Невитовной Рацисовъ)
Skuodo p. Ona Vaserytė Jurgis ir Magdalena Šimkutė Vaseriai
Igariai
1771-01-13 Mos. RAČYS Juozapas Račys (Racis)


Ieva Daškutė (Daszkaty)

Geidučiai Mos. p.
1751-11-29 Mos. RAČYS Kazimieras Račys (Ručis)


Barbora Andriekutė (Andriekayte)


1765-11-17 Mos. RAČYS Mykolas Račys (Racis)


Anastasija Alseikaitė ? (Olseykowna)

Vabaliai
1728-09-26 Mos. RAČYS Petras Račys (Racewicz)

Ersliškės Sk. p. Kristina Bričkienė (Brickienie)
N Mikulčiai
1753-07-22 Mos. RAČYS Stanislovas Račys (Raczys)


Barbora Narmontaitė (Narmątowna)

1773-11-14 Mos. RAČIUS Antanas Račius (Racius)

Šačiai Kotryna Deimontaitė (Deymontowna)

Derkinčiai
1765-11-03 Mos. RAČIUS Jurgis Račius (Racius)

Daukšiai Ona Graužienė (Grąžiowa)
N
1787-01-28 Mos. RAČIUS Simonas Račius (Simon Racius)

Junduliai Kotryna Daukantienė (Cath: Dawkątowa)
N Junduliai1858-02-02 Mos. RAČKAUSKAS Florijonas Račkauskas Antanas ir Veronika Matutytė Račkauskai (Матучевны)
Mosėdis Monika Meškytė Gadeikienė Tadas ir Pranciška Petrikaitė Meškiai N Nevočiai
1863-02-12 Mos. RAČKAUSKAS Florijonas Račkauskas Antanas ir Ona Serbeckytė Račkauskai N Nevočiai Barbora Kubilaitė (Кубиловъ) Antanas ir Veronika Aputytė Kubilai
Baksčiai
1923-01-28 Plat. RAČKAUSKIS Jonas Račkauskis Jonas ir Uršulė Kusaitė Račkauskiai
Zobelai Plat. p. Kotryna Latakaitė Juozas ir Antanina Mileraitė Latakai
Zobelai Plat. p.
1940-06-17 Sal. RAČKAUSKIS Povilas Račkauskis Antanas ir Ona Salytė Račkauskiai
Burbaičiai Šateikių p. Barbora Meškytė Aleksandras ir Barbora Benetytė Meškiai
Bajoraliai
1783-10-13 Mos. RAČKAUSKAS Tadas Račkauskas (Raczkowski)

Salantų p. Barbora Kairytė (Kayrewiczowna)

Mosėdžio p.1937-04-03 Lenk. RAČKUS Jokūbas Račkus Antanas ir Barbora Viskontaitė Račkai
Lenkimai Eugenija Šedvydytė Motiejus ir Barbora Kervytė Šedvydžiai
Lenkimai1800-02-20 Mos. RADAVIČIUS Adomas Radavičius (Adamum Radowicz)

Mockaičiai Kalvar.par. Liudovika Pukinskaitė (Liudowica Pukinskiewna)

Šerkšniai
1781-10-29 Mos. RADAVIČIUS Jurgis Radavičius (Radowicz)

Kuršėnų p. Ona Vaiciekauskaitė (Wayczehowska)

Derkinčiai
1766-05-11 Mos. RADAVIČIUS Motiejus Radavičius (Radowicz)

Šaučikai Sal. p. Rozalija Rapalytė (Rafalowiczowna)

Šatraminiai1785-01-16 Mos. RADZEVIČIUS Jonas Radzevičius (Joanes Rodzewicz)

Mosėdis Barbora Rimkutė (Barbara Rymkiewiczowna)

Petraičiai Mos. p.
1754-02-10 Mos. RADZEVIČIUS Jurgis Radzevičius (Radzewicz)


Ona Kubiliutė (Kubyllowna)


1784-01-01 Mos. RADZEVIČIUS Kazimieras Radzevičius (Radzewicz)

Šerkšniai Agota Pučkoriutė (Puczkarewna)

Šerkšniai
1787-05-30 Mos. RADZEVIČIUS Tomas Radzevičius (Thomas Radzewicz)

Šatraminiai Kotryna Mažrimaitė (Catharinam Moyrzymowna)

Mosėdis1766-01-26 Mos. RADVILAS Jokūbas Radvilas (Radwilowicz)

Mikitai Plat. p. Magdalena Tverenytė (Twerenowna)

Derkinčiai
1759-11-25 Mos. RADVILAS Juozapas Radvilas (Radwillowicz)

Mikitai Plat. p. Magdalena Vičiutė (Wicewiczowna)

Prialgai Mos. p.
1769-01-22 Mos. RADVILAS Juozapas Radvilas (Radwilowicz)
N Prialgai Morta Prialgauskaitė (Przyalgowska)

Bratikai
1743-06-29 Mos. RADVILAS Jurgis Radvilas (Radwyla)

Platelių p. Marijona Butytė (Butowiczowna)

Vabaliai1758-11-19 Mos. RADŽINAUSKIS Steponas Radžinauskis (Radžinowski)

Plateliai Rozalija Norvaišaitė (Narwoyszowna)

Šatraminiai1829-06-25 Mos. RAGAILA Juozapas Ragaila (Ragayla) Antanas ir Magdalena Rokaitė Ragailos
Paluknė Ona Pakulytė Jokūbas ir Marijona Strielaitė Pakuliai
Šakaliai1872-01-25 Mos. RAGAINIS Antanas Ragainis Bonoventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Žalgiriai Ona Butkutė Antanas ir Konstancija Grigevičiutė Butkai
Ledžiai
1881-02-22 Mos. RAGAINIS Bonaventūras Ragainis Bonoventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Panotėnai Lenk. p. Domicėlė Petrikaitė Antanas ir Domicėlė Gedrimaitė Petrikai
Šekai
1924-03-01 Šač. RAGAINIS Jonas Ragainis Bonaventūras ir Domicėlė Petrikytė Ragainiai
Šekai Mos.p. Bronislova Šmaižytė Povilas ir Elžbieta Brazdeikytė Šmaižiai
Šačiai
1836-06-09 Lenk. RAGAINIS Juozapas Ragainis Tadas ir Barbora Aplonskytė Ragainiai
Juodeikiai Apolonija Strielaitė Bėrontienė Stanislovas ir Elžbieta Piktuižytė Strielos
Margininkai
1898-02-15 Mos. RAGAINIS Juozapas Ragainis Pranciškus ir Kunegunda Narkutė Ragainiai
Daukšiai Ona Mickutė Antanas ir Petronėlė Vičiutė Mickai
Kernai
1932-10-20 Kret. RAGAINIS Juozapas Ragainis Juozapas ir Ona Mickutė Ragainiai N Genčiai Kret. p. Petronėlė Saukalaitė Pranciškus ir Petronėlė Jasaitė Saukalai Genčių Meds. Kret. p.
1915-10-06 Mos. RAGAINIS Jurgis Ragainis Bronislovas ir Ona Čepauskaitė Ragainiai
* Ona Razgauskaitė (Rozgauskaitė) Pranciškus ir Magdalena Žiobakaitė Razgauskai Įraše Zabitytė)
Šatraminiai
1879-02-12 Sal. RAGAINIS Mykolas Ragainis Pranciškus ir Kunigunda Norkutė Ragainiai
Daukšių Medsėdžiai Magdalena Vaserytė Pranciškus ir Antanina Kontrimaitė Vaseriai
Jakštaičiai Sal. p.1750-11-08 Mos. RAIBYS Jurgis Raibys (Raybowicz)


Kotryna Markauskaitė (Markowska)


1757-05-01 Mos. RAIBYS Pranciškus Raibys (Raybowicz)

Mosėdis Ona Tamošauskaitė (Tomaszewiczowna)

Mosėdis1934-02-06 Šač. RAIŠYS Bronislovas Raišys Feliksas ir Magdalena Valančauskaitė Raišiai
Derkinčiai Šač. p. Anastasija Rušinskytė Pranciškus ir Agnė Jurevičiutė Rušinskiai
Vabaliai Šač. p.
1899-11-09 Mos. RAIŠYS Feliksas Raišys (Райшиса) Ignotas ir Pulcherija Jablonskytė Raišiai
Mikitos Plat. p. Magdalena Valančauskaitė Petras ir Antanina Knystautaitė Valančauskai
Šniukščiai
1773-01-24 Mos. RAIŠYS Martynas Raišys (Raysis)

Šliktinė Plat. p. Uršulė Rudytė (Rudowiczowna)

Šačiai
1753-11-11 Mos. RAIŠYS Mykolas Raišys (Rayszewicz)


Ona Paulauskaitė (Pawlowska)


1761-01-18 Mos. RAIŠYS Tadas Raišys (Rayšis)

Lukošaičiai Barbora Šmitaitė (Sznytowna)

Prialgai Mos. p.

RAIŠUOTIS – RAIŠUTIS1879-01-16 Mos. RAIŠUTIS Albertas Raišutis (Райшутиса) Antanas ir Barbora Grigalauskaitė Raišučiai
Kusai Babora Zubaitė Jonas ir Uršulė Žilinskaitė Zubės
Kusai
1911-10-25 Mos. RAIŠUTIS Aleksandras Raišutis (Райшутиса) Pranciškus ir Pranciška Sparnauskaitė Raišučiai
Paluknė Sk. p. Magdalena Galdikaitė Bonifacas ir Magdalena Vaitkutė Galdikai
Klausgalvai
1824-01-29 Sal. RAIŠUTIS Antanas Raišutis (Antonium Rayszutis)

Latveliai Darb. p. Kotryna Vaičiulytė (Catharina Waycziuly)

Buginiai Sal. p.
1878-02-27 Mos. RAIŠUTIS Antanas Raišutis (Райшутиса) Antanas ir Kolumba Skersytė Raišučiai
Kernai Anelė Leilionaitė Jurgis ir Barbora Jonušaitė Leilionai
Kusai
1905-05-17 Mos. RAIŠUTIS Antanas Raišutis (Райшутиса) Antanas ir Anele Leilionaitė Raišučiai
Žirnikai Lenk.p. Barbora Vičiutė Antanas ir Barbora Narkutė Vičiai
Daukšiai
1926-05-24 Mos. RAIŠUOTIS Antanas Raišuotis (Raišuotis) Antanas ir Felicijona Raišuotytė Raišuočiai
Puodkaliai Sk. p. Barbora Joskaudaitė Aleksandras ir Uršulė Bayžytė Joskaudai
Plaušiniai
1937-10-29 Sal. RAIŠUTIS Antanas Raišutis Pranciškus ir Amelija Narkutė Raišučiai N Bajoraliai Salomeja Meškytė Antanas ir Ona Venckutė Meškiai
Bajoraliai
1736-07-15 Mos. RAIŠUTIS Jonas Raišutis (Ryszutowski)
N Šerkšniai Kotryna Apulskaitė (Apulska)

Rukai
1866-11-22 Sal. RAIŠUTIS Jonas Raišutis (Райшутиса) Juozapas ir Cecilija Skripkauskaitė Raišučiai
Grūšlaukė Sal. p. Barbora Vičiulytė (Vičiutė ?) Bonifacas ir Barbora Piktuižytė Vičiuliai
Bajoraliai Sal. p.
1929-02-05 Gr. RAIŠUOTIS Jonas Raišuotis Motiejus ir Petronėlė Razgauskaitė Raišuočiai N Buginiai Gr. p. Ona Benetytė Barboros Benetytės duktė
Kalniškiai Gr. p.
1938-02-26 Gr. RAIŠUOTIS Jonas Raišuotis Jonas ir Kazimiera Šveikauskaitė Raišuočiai
Latveliai Gr. p. Stanislova Šleiniutė Stanislovas ir Pranciška Putkalytė Šleiniai
Latveliai Gr. p.
1938-02-27 Sal. RAIŠUTIS Jonas Raišutis Jonas ir Ona Petkutė Raišučiai
Smeltė Gr. p. Liudvika Drungilaitė Motiejus ir Ona Rapalytė Drungilai
Bajoraliai
1798-02-06 Sal. RAIŠUTIS Jurgis Raišutis (Georgium Rąszutis)


Elena Šleinytė (Helena Szleyniowna)

Grūšlaukė Sal. p.
1865-02-15 Mos. RAIŠUTIS Kazimieras Raišutis (Райшутиса) Antanas ir Kolumba Skersytė Raišučiai
Šakaliai Barbora Juozaitytė Petras ir Elena Budrikytė Juozaičiai
Šakaliai
1865-02-15 Mos. RAIŠUTIS Kazimieras Raišutis (Райшутиса) Petras ir Ieva Burbaitė Raišučiai
Šaukliai Barbora Juozaitytė Juozapas ir Magdalena Miliutė Juozaičiai
Šaukliai
1897-01-14 Sal. RAIŠUTIS Kazimieras Raišutis (Райшутиса) Mikalojus ir Eleonora Vaičiutė Raišučiai
Grūšlaukė Sal. p. Barbora Zaburaitė Antanas ir Pranciška Baltuškaitė Zaburai
Grūšlaukė
1925-06-16 Gr. RAIŠUTIS Kazimieras Raišutis Juozapas ir Salomeja Miliutė Raišučiai
Grūšlaukė Sal. p. Karolina Anužytė Antanas ir Kotryna Staniutė Anužiai
Jakštaičiai Sal. p.
1928-02-20 Gr. RAIŠUTIS Kazimieras Raišutis (Raišuotis) Kazimieras ir Barbora Zaburaitė Raišučiai
Grūšlaukė Sal. p. Ona Narvydaitė Adomas ir Petronėlė Veitaitė Narvydai
Mažonai Gr. p.
1913-06-30 Laukž. RAIŠUTIS Juozapas Raišutis (Райшутиса) Juozapas ir Salomeja Miliutė Raišučiai
Grūšlaukė Sal. p. Petronėlė Dabravalskytė (Добровольскою) Juozapas ir Patronėlė Bružaitė Dabravalskiai
Lendimai Laukž. p.
1865-11-23 Sal. RAIŠUTIS Mykolas Raišutis (Райшовтиса) Antanas ir Kotryna Vaičiulytė Raišučiai
Latveliai Darb. p. Ieva Šorytė (Шоровною) Antanas ir Ieva Šoriai
Peldžiai
1934-02-06 Mos. RAIŠUTIS Povilas Raišutis (Raišuotis) Antanas ir Barbora Vičiutė Raišučiai
Žirnikai Lenk.p. Barbora Petkutė Jurgis ir Magdalena Gervinskaitė Petkai
Daukšiai
1873-10-21 Mos. RAIŠUTIS Pranciškus Raišutis (Райшутиса) Antanas ir Barbora Grigalauskaitė Raišučiai (įr. Stanislovas)
Šakaliai Felicijona Strėlaitė Jurgis ir Anastasija Pauliukaitė Strėlos
Šakaliai
1888-06-20 Sal. RAIŠUTIS Pranciškus Raišutis (įr. Račinskis) Mikalojus ir Eleonora Vaičiutė Raišučiai
Grūšlaukė Sal. p. Veronika Vaičiutė Juozapas ir Magdalena Stonkutė Vaičiai
Barzdžiai Sal. p.
1913-01-29 Mos. RAIŠUTIS Pranciškus Raišutis (Рашутисъ) Albertas ir Barbora Zubaitė Raišučiai
Tauzai Magdalena Ažondenytė (Ажунвеневной) Aleksandras ir Monika Kneitaitė Ažondeniai
Igariai
1925-05-18 Gr. RAIŠUTIS Stanislovas Raišutis Pranciškus ir Adolfina Jurkutė Raišučiai
Bajoraliai Sal. p. Monika Rimkutė Antanas ir Ona Kliukaitė Rimkai
Laukeliai Gr. p.
1857-01-15 Sal. RAIŠUTIS Tomas Raišutis (Райшутиса) Pranciškus ir Petronėlė Ronkytė Raišučiai (Руковной Райшутioвъ)
Latveliai Darb. p. Ona Šėmaitė Jonas ir Marijona Dirvinskaitė Šėmai
Pesčiai Sal. p.1808-02-11 Šač. RAKAUSKIS Dominykas Rakauskis (Dominykum Rąkowski)

Gauiliškės Pl.p. Barbora Milinskaitė (Barbaram Milinska Rąkowska)

Vabaliai
1924-02-19 Aleks. RAKAUSKIS Juozapas Rakauskis Antanas ir Kotryna Lenkaitė Rakauskiai
Truikinai Elvyra Augustauskaitė Zdominykas ir Kleopa Lukošiutė Augustauskiai
Truikinai
1936-02-22 Pal. RAKAUSKIS Povilas Rakauskis


Elena Gedrimaitė Valerjonas ir Justina Liebutė Gedrimai
1769-07-02 Mos. RAMANAUSKIS Antanas Ramanauskis (Romanowski)

Šatraminiai Magdalena Jurkšaitė (Jurkszowna)

Daukšiai
1796-11-15 Mos. RAMANAUSKIS Antanas Ramanauskis (Antonium Romanowski)

(Kaukolikai) Petronėlė Stoškutė (PetronillaStaszkowna)

Kaukolikai
1810-02-15 Mos. RAMANAUSKIS Andrius Ramanauskis (Andream Romanowski)

Skaudaliai Sal. p. Barbora Paulauskaitė (Barbara Pawlowska Romanowska)

Žalgiriai
1753-11-25 Mos. RAMANAUSKIS Baltramiejus Ramanauskis (Roma....wki)
N Šatraminiai Elena Vasiliauskaitė (Wasilewska)

Šatraminiai
1826-11-23 Mos. RAMANAUSKIS Feliksas Ramanauskis (Felicem Romanowski)

Šaukliai Antanina Razmaitė (Antoninam Razmowna)

Kulaliai
1801-05-07 Mos. RAMANAUSKIS Jonas Ramanauskis (Joannem Romanowski)
N Barviai Elžbieta Giegužytė (Elizabeth Geigozowna)

Šaukliai
1812-06-11 Mos. RAMANAUSKIS Jonas Ramanauskis (Joannem Romanowski)

Mosėdis Ona Mažutytė_Palubinskienė (Annam Polubinska)
N Igariai
1863-01-15 Mos. RAMANAUSKIS Jonas Ramanauskis (Романовский) Pranciškus ir Agnė Stočkutė Ramanauskiai
Naujukai Monika Baguckytė Pranciškus ir Ona Baltrutytė Baguckiai
Mosėdis
1866-01-12 Mos. RAMANAUSKIS Jonas Ramanauskis (Романовского) Pranciškus ir Agnė Stočkutė Ramanauskiai N Naujukai Petronėlė Ložytė Ignotas ir Kotryna Razmaitė Ložiai
Naujukai
1932-11-26 Mos. RAMANAUSKIS Jonas Ramanauskis (Ramanausko) Pranciškus ir Monika Petrauskaitė Ramanauskiai
Mosėdis Ona Paulauskaitė Antanas ir Ona Tamošauskaitė Paulauskai
Igariai
1938-11-22 Mos. RAMANAUSKIS Jonas Ramonauskis (Ramanauskis) Kazimieras ir Konstancija Kazlauskaitė Ramanauskiai
Mosėdis Kazimiera Kusaitė Petras ir Rozalija Venslauskaitė Kusai
Nevočiai
1815-11-16 Mos. RAMANAUSKIS Juozapas Ramanauskis (Jozephum Romanowski)


Elena Bartkutė (Helena Bortkowna {Romanowska})

Krakės
1823-01-23 Šač. RAMANAUSKIS Juozapas Ramanauskis (Jozephum Ramanowski)


Ona Pocevičiutė (Anna Pocewiczowna)

Mosėdžio p.
1831-02-10 Mos. RAMANAUSKIS Juozapas Ramanauskis Mykolas ir Joana Šiaudinytė Ramanauskiai
Šekai Rožė Skaraitė (Skorulska) Pranciškus ir Apolonija Labanauskaitė Skaros
Daukšiai
1852-11-26 Yl. RAMANAUSKIS Juozapas Ramanauskis Juozapas ir Barbora Šeputytė Ramanauskiai
Margininkai Židikių p. Elena Žvinklytė Alseikienė Jonas ir Barbora Pociutė Žvinkliai N Gailaičiai Yl. p.
1887-02-10 Yl. RAMANAUSKIS Juozapas Ramanauskis Juozapas ir Elena Žvinklytė Ramanauskiai
Gailaičiai Yl. p. Kunigunda Pociutė Viktorinas ir Petrulytė Pociai
Sedos par.
1752-02-06 Mos. RAMANAUSKIS Kazimieras Ramanauskis (Ramanowski)

Vindeikiai Marijona Jucienė (Juciowa)
N
1786-10-28 Mos. RAMANAUSKIS Kazimieras Ramanauskis (Casimirus Romanowski)

Šekai Morta Ronkytė (Martha Rąkowna)

Šekai
1792-11-06 Mos. RAMANAUSKIS Kazimieras Ramanauskis (Casimirus Romanowski)

Mosėdis Elžbieta Šmitaitė (Elisabetha Szmytowna)

Mosėdis
1815-02-25 Mos. RAMANAUSKIS Kazimieras Ramanauskis (Cazimirum Romanowski)


Domicėlė Ledytė (Domicella Ledynowska {Romanowska})

par. Mos.
1853-01-27 Mos. RAMANAUSKIS Kazimieras Ramanauskis (Романовскаго) Pranciškus ir Agnė Stočkutė Ramanauskiai
Tauzai Ona Beniušytė Antanas ir Ona Mikutaitė Beniušiai
Tauzai
1899-02-28 Sk. RAMANAUSKIS Kazimieras Ramanauskis Kazimieras ir Ona Beniušytė Ramanauskiai
Mosėdis Konstancija Kazlauskaitė Jonas ir Liucija Donėlaitė Kazlauskai
Truikinai Sk. p.
1916-05-14 Sk. RAMANAUSKIS Kazimieras Ramanauskis Mykolas ir Juozapota Kubilaitė Ramanauskiai
* Julijona Kikilytė Kazimieras ir Zuzana Veselytė Kikiliai
*
1928-05-12 Sal. RAMANAUSKIS Kazimieras Ramanauskis Kazimieras ir Konstancija Kazlauskaitė Ramanauskiai
Salantai Jadvyga Valteraitė Antanas ir Ona Einikytė Valterai
Salantai
1800-06-04 Mos. RAMANAUSKIS Laurynas Ramanauskis (Laurentium Ramanowski)

Mosėdis Julijona Buivydaitė (Juliana Buywidowna)

civ. Szaty
1788-11-28 Mos. RAMANAUSKIS Martynas Ramanauskis (Martinus Romanowski)

Erlėnai Sal. p. Marijona Gvazdžiauskienė (Mariana Gwazdziauskieny)
N Šaukliai
1799-01-29 Mos. RAMANAUSKIS Mykolas Ramanauskis (Michaelem Ramanowski)


Joana Šiaudinytė (Joanna Szawdynowna)

Šekai
1828-02-05 Mos. RAMANAUSKIS Mykolas Ramanauskis Stanislovas ir Ona Mosteikaitė Ramanauskiai N Šekai Marijona Litvinaitė Jurgis ir Ona Balsytė Litvinai
Šaukliai
1840-10-15 Mos. RAMANAUSKIS Mykolas Ramanauskis (Romanowskiego) Juozapas ir Elžbieta Butkutė Ramanauskiai
Salantų p. Agnė Motuzaitė Stanislovas ir Elena Vaškytė Motuzos (Motuzow)
Naujukai
1842-11-24 Mos. RAMANAUSKIS Mykolas Ramanauskis (Romanowskiego) Mykolas ir Joana Šiaudinytė Ramanauskiai
Mosėdžio p. Ona Venslauskaitė Kazimieras ir Elena Jurkšaitė Venslauskai
Žalgiriai
1877-11-14 Mos. RAMANAUSKIS Mykolas Ramanauskis (Романовского) Mykolas ir Ona Venslauskaitė Ramanauskiai
Šakaliai Juozapota Kubilaitė Jonas ir Rozalija Paulikaitė Kubilai
Šakaliai
1777-11-29 Mos. RAMANAUSKIS Motiejus Ramanauskis (Ramanowski)

Geidučiai Magdalena Vainoraitė (Waynorayte)

Geidučiai Mos. p.
1798-06-04 Šač. RAMANAUSKIS Motiejus Ramanauskis (Mathiam Romanowski)
N Barviai Terezė Jonkauskytė (Theresiam Jankowska)

Barviai
1738-01-19 Mos. RAMANAUSKIS Pranciškus Ramanauskis (Ramanowski)

Šatraminiai Elžbieta Pukinskaitė (Pukinska)

Žalgiriai
1814-11-24 Mos. RAMANAUSKIS Pranciškus Ramanauskis (Franciscum Romanowski)


Pranciška Gikaraitė (Franciscam Gikarowna)

Daukšiai
1885-01-08 Mos. RAMANAUSKIS Pranciškus Ramanauskis (Романовского) Leokadijos Ramanauskiaitės sūnus
Mosėdis Monika Petrauskaitė Juozapas ir Ona Vaitelavičiutė Petrauskai
Mosėdis
1762-05-30 Mos. RAMANAUSKIS Stanislovas Ramanauskis (Romanowski)
N Daukšiai Marijona Mačernytė (Maczernowna)

Nevočiai
1767-11-15 Mos. RAMANAUSKIS Stanislovas Ramanauskis (Romanowski)

Šatraminiai Ona Jurevičiutė (Jurewiczowna)

Šaukliai
1813-11-04 Mos. RAMANAUSKIS Stanislovas Ramanauskis (Stanislaum Romanowski)

Nasrėnai Sal. p. Elena Simutytė (Helenam Symutowna)

Šatraminiai
1863-01-29 Mos. RAMANAUSKIS Stanislovas Ramanauskis (Романовского) Pranciškus ir Agnė Stočkutė Ramanauskiai
Naujukai Domicėlė Jankauskaitė Petras ir Pranciška Miliūtė Jankauskai
Mosėdis
1923-11-04 Mos. RAMANAUSKIS Vincentas Ramanauskis (Romonauskis) Kazimieras ir Konstancija Kazlauskaitė Ramanauskiai
Ersla Karolina Katkutė Juozapas ir Prakseda Šedvydytė Katkai
Ersla
1898-02-03 Yl. RAMANAUSKIS Vykintas Ramanauskis Magdalenos Ramanauskiaitės sūnus
Šač. p. Agnė Kaštonaitė Augustinas ir Rozalija Žvinklytė Kaštonai
Yl. p.1935-02-10 Kaln. RAMINAS Juozapas Raminas Pranciškus ir Marijona Urbonaitė Raminai
Dauginčiai Kart. p. Jadvyga Turauskaitė Pranciškus ir Ieva Maksvytytė Turauskai
Klausgalvai Kaln. p.
1938-02-26 Kaln. RAMINAS Juozapas Raminas Pranciškus ir Marijona Urbonaitė Raminai N Klausgalvai Barbora Turauskaitė Pranciškus ir Ieva Maksvytytė Turauskai
Klausgalvai Kaln. p.1927-04-18 Sal. RAMONAS Aloyzas Ramonas Petras ir Petronėlė Darataitė Ramonai
Rulaičiai Plungės p. Justina Truikytė Pranciškus ir Rozalija Razmaitė Truikiai
Šoniai Alsėdžių p.
1877-02-07 Mos. RAMONAS Antanas Ramonas Kazimieras ir Monika Kaupaitė Ramonai
Mosėdis Liudvika Petrulevičiutė (Петрулевичевною) Antanas ir Anelė Gedrimaitė Petrulevičiai
Ersla
1885-11-26 Mos. RAMONAS Antanas Ramonas Feliksas ir Domicėlė Bričkutė Ramonai
Daukšiai Rozalija Pukinskaitė Motiejus ir Ona Baltrutytė Pukinskai
Daukšiai
1891-02-05 Mos. RAMONAS Antanas Ramonas Antanas ir Monika Bėrontaitė Ramonai
Narėpai Mos. p. Ona Zubaitė Jurgis ir Anastasija Knystautaitė Zubės
Krakės
1919-02-25 Mos. RAMONAS Antanas Ramonas (įraše Ramonauskis) Kazimieras ir Monika Kaupaitė Ramonai N Mosėdis Ona Prušinskytė Leonas ir Rozalija Plaušinytė Prušinskiai
Kalviai Lenk. p.
1922-02-26 Mos. RAMONAS Antanas Ramonas Antanas ir Liudvika Petrulevičiutė Ramonai
Mosėdis Ona Norvaišaitė Juozapas ir Ona Lipšaitė Norvaišai
Nevočiai
1923-02-04 Plat. RAMONAS Antanas Ramonas Antanas ir Barbora Latakaitė Ramonai
Rudaičiai Plat. p. Petronėlė Pilibaitė Kazimieras ir Kotryna Alminaitė Pilybai
Šateikiai Plat. p.
1930-02-12 Mos. RAMONAS Antanas Ramonas Kazimieras ir Marijona Giedraitė Ramonai
Miesto Kalniškiai Mos. p. Juozapota Liebutė Jurgis ir Ona Razmaitė Liebai
Šerkšniai
1838-11-08 Mos. RAMONAS Feliksas Ramonas (Ramona) Jonas ir Barbora Vidraitė Ramonai
* Agnė Mockutė Pakulienė Baltramiejus ir Ona Mockai N *
1844-01-18 Mos. RAMONAS Feliksas Ramonas Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai
Daukšiai Barbora Lipšaitė Jonas ir Marijona Dimaitė Lipšai
Daukšiai
1861-01-10 Mos. RAMONAS Feliksas Ramonas (Рамона) Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai N Daukšiai Ona Kazbaraitytė (Казберайтисовною) Antanas ir Ona Bėrontaitė Kazbaraičiai
Šaukliai
1907-02-06 Mos. RAMONAS Ignotas Ramonas (Рамонасъ) Ignotas ir Kotryna Urbonaitė Ramonai N Mosėdžio p. Pranciška Butkutė Ignotas ir Elena Skaraitė Butkai
Mos. p.
1878-11-29 Mos. RAMONAS Jonas Ramonas Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai (įraše Narvilaitė Ramonai)
Mosėdis Uršulė Giedraitė Jonas ir Kotryna Paulauskaitė Giedros
Mosėdis
1898-11-10 Mos. RAMONAS Jonas Ramonas Kazimieras ir Barbora Kubiliutė Ramonai
Medsėdžiai Valerija Mickutė Jonas ir Ona Lukaitė Mickai
Šakaliai
1884-01-17 Mos. RAMONAS Juozapas Ramonas Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai
Daukšiai Paulina Ragainytė Bonaventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Daukšiai
1896-11-27 Mos. RAMONAS Juozapas Ramonas Pilypas ir Magdalena Žvinklytė Ramonai
Sėleniai Sal. p. Petronėlė Prialgauskaitė Antanas ir Ona Gurauskaitė Prialgauskai
Simaičiai
1909-10-11 Sal. RAMONAS Juozapas Ramonas Juozapas ir Paulina Ragainytė Ramonai
Daukšiai Petronėlė Beniušytė Motiejus ir Apolonija Abrutytė Beniušiai
Juodupėnai Sal. p.
1912-01-31 Mos. RAMONAS Juozapas Ramanauskis (Рамонаса) Jonas ir Petronėlė Ložytė Ramanauskiai
Mosėdis Monika Veitaitė Petras ir Monika Andrutytė Veitai
Palaukė
1644-11-20 Sal. RAMONAS Jurgis Ramonas (Georgiy Ramonaytis)

Šateikiai Liucija Cibirikaitė (Lucia Cibirikayte)

Tuzai
1796-02-09 Sk. RAMONAS Jurgis Ramonas (Georgium Ramonas)

Mosėdis Liudvika Kniukštienė (Ludowicam Knuksciowa)
N Rušupiai Sk. p.
1908-02-17 Sk. RAMONAS Jurgis Ramonas Kazimieras ir Ona Maniukaitė Ramonai
Skuodas Barbora Galdikaitė Pranciškus ir Paulina Gaubytė Galdikai
Pakalniškiai Sk. p.
1821-02-15 Mos. RAMONAS Kazimieras Ramonas (Casimirum Ramonas)

Mosėdis Anastasija Razmaitė (Anastasia Razmowna Ramonowna)

Kulaliai
1849-09-26 Mos. RAMONAS Kazimieras Ramonas (Рамона) Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai (įraše Narvilaitė Ramonai)
Igariai Monika Kaupaitė Motiejus ir Uršulė Želvytė Kaupai
Mosėdis
1859-08-11 Mos. RAMONAS Kazimieras Ramonas (Рамонасъ) Kazimieras ir Elžbieta Šemetaitė Ramonai N Mosėdis Pranciška Kaupaitė (Кявповною) Kazimieras ir Barbora Sėlenytė Kaupai
Udraliai
1875-02-12 Mos. RAMONAS Kazimieras Ramonas Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai (įraše Narvilaitė) N Mosėdis Ona Maniukaitė Abželtienė Jurgis ir Ona Kazbaraitytė Maniukai N Mosėdis
1875-11-10 Mos. RAMONAS Kazimieras Ramonas Magdalenos Ramonaitės sūnus
Šakaliai Barbora Kubilaitė Jonas ir Rozalija Paulikaitė Kubilai
Šakaliai
1881-02-22 Mos. RAMONAS Kazimieras Ramonas Leonas ir Rozalija Simaitytė Ramonai
Narėpai Sal. p. Anelė Jonutytė Petras ir Petronėlė Lekstutytė Jonučiai
Kulaliai
1883-01-25 Mos. RAMONAS Kazimieras Ramonas Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai
Daukšiai Liucija Baužytė Juozapas ir Liucija Galdikaitė Baužiai
Daukšiai
1907-01-16 Sal. RAMONAS Kazimieras Ramonas Bonifacas ir Magdalena Krikštopaitė Ramonai
Žeimiai Sal. p. Petronėlė Beniušytė Juozapas ir Ona Bėrontaitė Beniušiai
Barzdžiai Sal. p.
1908-02-05 Mos. RAMONAS Kazimieras Ramonas Pranciškus ir Petronėlė Vainoraitė Ramonai
Peldžiai Sal. p. Ona Valužytė Pranciškus ir Barbora Rimkutė Valužiai
Mosėdžio p.
1909-11-17 Sal. RAMONAS Kazimieras Ramonas Jonas ir Marijona Viskontaitė Ramonai
Sėleniai Sal. p. Petronėlė Bagdonaitė Antanas ir Marijona Narmontaitė Bagdonai
Sėleniai Sal. p.
1927-05-30 Sal. RAMONAS Kazimieras Ramonas Mikalojus ir Veronika Dėkontaitė Ramonai N Martinaičiai Kart. p. Monika Mikutaitė Juozapas ir Elžbieta Drakšaitė Mikutos
Žeimiai Sal. p.
1928-05-15 Sal. RAMONAS Kazimieras Ramonas Pranciškus ir Petronėlė Vainoraitė Ramonai N Narmantai Gr. p. Aldona Numgaudytė Pranciškus ir Elžbieta Kairytė Numgaudai
Juodupėnai
1935-02-27 Sal. RAMONAS Kazimieras Ramonas Juozapas ir Filomena Diburytė Ramonai N Stropeliai Šateikių p. Ona Samoškaitė Antanas ir Domicėlė Ramonaitė Samoškos
Reketė Sal. p.
1850-03-23 Mos. RAMONAS Leonas Ramonas (Рамона) Juozapas ir Elena Barkutė Ramonai
Tėveliai Klara Šepulytė (Шепулioвною) Mykolas ir Ona Simutytė Šepuliai
Šekai
1859-01-13 Mos. RAMONAS Leonas Ramonas (Романасъ) Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai
Mosėdis Juozapota Vaserytė Antanas ir Barbora Baguckytė Vaseriai
Mosėdis
1871-02-03 Mos. RAMONAS Leonas Ramonas Juozapas ir Elena Barkutė Ramonai N Šerkšniai Veronika Škimelytė Žeimienė Tadas ir Magdalena Stočkutė Škimeliai N Šerkšniai
1865-01-20 Mos. RAMONAS Leopoldas Ramonas (Рамона) Kazimieras ir Apolonija Razmaitė Ramonai
Mosėdis Pranciška Šemetaitė Pranciškus ir Ona Gečaitė Šemetos
Mosėdis
1923-01-09 Plat. RAMONAS Petras Ramonas Petras ir Barbora Pociutė Ramonai
Laiviai Sal. p. Petronėlė Mikalauskytė Arienė Kazimieras ir Barbora Taurinskaitė Mikalauskiai N Gelaičiai Plat. p.
1923-02-04 Plat. RAMONAS Petras Ramonas Antanas ir Barbora Latakaitė Ramonai
Rudaičiai Plat. p. Agnė Brenciutė Juozapas ir Agnė Strakšaitė Brenciai
Stribaičiai Plat. p.
1823-06-12 Sal. RAMONAS Petras Ramonas (Petrum Ramons)


Juzefa Gryciutė (Jozefa Grycaly)

Žeimiai Sal. p.
1872-06-25 Sal. RAMONAS Pilypas Ramonas Klemensas ir Rozalija Berontaitė Ramonai
Plateliai Plat.p. Magdalena Žvinklytė Kazimieras ir Barbora Peldytė Žvinkliai
Salantai
1777-11-23 Mos. RAMONAS Pranciškus Ramonas (Franciscum Ramons)

Daukšiai Morta Baužytė (Martham Bawzinskayte)

Daukšiai
1842-01-27 Mos. RAMONAS Pranciškus Ramonas Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai
Daukšiai Monika Raudytė Pranciškus ir Barbora Grigevičiutė Raudžiai
Palšiai
1923-02-04 Šateik. RAMONAS Pranciškus Ramonas Antanas ir Barbora Latakaitė Ramonai
Rudaičiai Plat. p. Monika Lukauskaitė Ignotas ir Marijona Serapinaitė Lukauskai
Rudaičiai Plat. p.
1855-11-22 Mos. RAMONAS Pranciškus Ramonas (Рамона) Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai N Daukšiai Domicėlė Bričkutė (Бричковною) Jurgis ir Joana Kensgailaitė Bričkos
Šakaliai
1878-01-11 Mos. RAMONAS Pranciškus Ramonas Pranciškus ir Monika Raudytė Ramonai
Daukšiai Rožė Karbauskaitė Uršulės Karbauskaitės dukra
Daukšiai
1728-07-11 Mos. RAMONAS Stanislovas Ramonas (Remons)

Skuodo p. Ona Čirvinskaitė (Czirwinskayte)

Mosėdis1893-01-12 Mos. RANCAS Aleksandras Rancas Juozapas ir Petronėlė P. Rancai
Šakaliai Barbora Rokaitė Juozapas ir Antanina Galdikaitė Rokai
Šakaliai
1877-09-19 Mos. RANCAS Jonas Rancas Petras ir Kotryna Kaupaitė Rancai
Šakaliai Pranciška Jurgutytė Antanas ir Agnė Žilinskaitė Jurgučiai
Šakaliai
1913-05-26 Mos. RANCAS Pranciškus Rancas Dominykas ir Barbora Kubilaitė Rancai
Pakalniškiai Sk. p. Kazimiera Kubilaitė (Кубиласъ) Ignotas ir Ona Ramonaitė Kubilai
Daukšiai1787-10-20 Mos. RAPALIS Antanas Rapalis (Antonius Rapalowicz)

Šatraminiai Emolijona Pakulytė (Emiliana Pakulowna)

Šatraminiai
1865-02-02 Sal. RAPALIS Benediktas Rapalis Juozapas ir Pranciška Končiutė Rapaliai
Salantai Pranciška Litvinaitė Dovydas ir Marijona Mačernytė Litvinai
Salantai
1829-02-05 Mos. RAPALIS Juozapas Rapalis Stanislovas ir Magdalena Galdikaitė Rapaliai
Šatraminiai Pranciška Končiutė Antanas ir Magdalena Gužauskaitė Končiai
Šatraminiai
1810-07-08 Mos. RAPALIS Juozapas Rapalis (Jozephum Rafalowicz)

Šatraminiai Elena Krištopaitė Baužienė (Helena Bauzynska Rafaloviczowa)
N Daukšiai
1856-07-08 Sal. RAPALIS Juozapas Rapalis Juozapas ir Pranciška Končiutė Rapaliai
Salantai Ieva Rapalytė Mykolas ir Ona Gervinskaitė Rapaliai
Erlėnai Sal. p.
1820-02-08 Mos. RAPALIS Jurgis Rapalis (Georgium Rafalowicz)

Šatraminiai Rožė Tarvydaitė (Roza Tarwidowna Rafalowiczowa)

Ledžiai
1750-02-02 Mos. RAPALIS Jurgis Rapalis (Rafalowicz)

Šatraminiai Kristina Petrauskaitė (Piotrowska)

Šatraminiai
1874-11-05 Mos. RAPALIS Kajetonas Rapalis Kajetonas ir Ona Dargytė Rapaliai
Daukšiai Barbora Ragainytė Bonoventūras ir Apolonija Čepauskaitė Ragainiai
Daukšiai
1845-01-26 Mos. RAPALIS Kajetonas Rapalis (Rapalow) Stanislovas ir Julijona Baublytė Rapaliai
Žalgiriai Ona Dargytė Jonas ir Barbora Simutytė Dargiai
Žalgiriai
1863-02-12 Mos. RAPALIS Kazimieras Rapalis Jurgis ir Rožė Tarvydaitė Rapaliai
Šatraminiai Magdalena Staniutė Ignotas ir Ona Beinoraitė Staniai
Šatraminiai
1762-02-07 Mos. RAPALIS Kazimieras Rapalis (Rafalowicz)

Šatraminiai Barbora Šedvydytė (Szedwidowiczowna)

Šekai
1821-02-20 Mos. RAPALIS Leonas Rapalis (Leonem Rafalowicz)

Šatraminiai Ona Rudaitė (Anna Rudowna Rafalowiczowa)

Šatraminiai
1887-10-27 Mos. RAPALIS Mykolas Rapalis Kajetonas ir Ona Dargytė Rapaliai
Šatraminiai Kotryna Mišeikytė Nikodemas ir Ona Šeputytė Mišeikiai
Šatraminiai
1823-01-16 Mos. RAPALIS Nikodemas Rapalis (Nicodemum Rapalis)

Šatraminiai Antanina Sendraitė (Antonina Sędrowna)

Žalgiriai
1784-02-09 Mos. RAPALIS Pranciškus Rapalis (Rafalowicz)

Šatraminiai Marijona Zabitytė (Zybykowna)

Šatraminiai
1794-10-28 Sal. RAPALIS Pranciškus Rapalis (Franciscum Rafalowicz)

Šateikiai Plat. p. Pranciška Altarytė (Franciscam Altarowna)

Reketė Sal. p.
1853-02-10 Mos. RAPALIS Pranciškus Rapalis Stanislovas ir Magdalena Galdikaitė Rapaliai
Šatraminiai Rožė Skripkauskiaitė (Скржипковскою) Antanas ir Viktorija Katkutė Skripkauskiai
Šatraminiai
1860-06-12 Sal. RAPALIS Pranciškus Rapalis Stanislovas ir Magdalena Galdikaitė Rapaliai N Salantai Ona Valužytė Jurevičienė Nikodemas ir Marijona Šikšniutė Valužiai N Salantai
1801-01-08 Mos. RAPALIS Stanislovas Rapalis (Stanislaum Raffalowicz)


Magdalena Galdik(ausk)aitė (Magdalena Galdykowskowna)

Šatraminiai
1851-01-23 Mos. RAPALIS Stanislovas Rapalis Stanislovas ir Magdalena Galdikaitė Rapaliai
Žalgiriai Elžbieta Vaserytė Jonas ir Ona Narkutė Vaseriai
Žalgiriai
1935-02-16 Sal. RAPALIS Stanislovas Rapalis Julijonas ir Magdalena Einikytė Rapaliai
Klaipėda Monika Jonauskytė Jonas ir Barbora Kaminskaitė Jonauskiai
Salantai
1936-01-19 Sal. RAPALIS Tadas Rapalis Julijonas ir Magdalena Einikytė Rapaliai
Salantai Ona Galdikaitė Juozapas ir Paulina Jucytė Galdikai
Klecininkai Salantų p.1887-06-22 Mos. RAŠTIKIS Dominykas Raštikis Antanas ir Ona Rimkutė Raštikiai
Naujukai Rozalija Paulauskaitė Kaubrienė Antanas ir Rozalija Jackutė Paulauskai N Baksčiai
1935-05-28 Aleks. RAŠTIKIS Kazimieras Raštikis Klemensas ir Rozalija Jankauskaitė Raštikiai
Jedžiotai Ieva Jonaitytė Kajetonas ir Monika Pukinskaitė Jonaičiai
Truikinų p.
1733-11-22 Mos. RAŠTIKIS Motiejus Raštikis (Rasztikis)

Pašilai Yl. p. Ona Butkutė (Annam Butkayte)

Kaukolikai1794-06-17 Sal. RAUBORTAS Jonas Raubortas (Joannem Raubort)


Liudvika Šarlotaitė (Ludovicam Szarlotowna)

Salantai

RAUDAVIČIUS – RAUDYS


1937-03-29 Sk. RAUDAVIČIUS Alfonsas Raudavičius Felicijonas ir Amelija Motiejauskaitė Raudavičiai
Puodkaliai Sk. p. Bučytė Eugenija Elenos Bučytės, Kazimiero d. dukra
Puodkaliai Sk. p.
1846-11-26 Mos. RAUDAVIČIUS Kajetonas Raudavičius (Rawdowicza) Jurgis ir Elena Aklytė Raudavičiai
Mikulčiai Juozapota Milinskaitė Kazimieras ir Ona Staškutė Milinskai
Mosėdis
1917-08-21 Mos. RAUDAVIČIUS Kajetonas Raudavičius Kajetonas ir Juozapota Milinskaitė Raudavičiai N Mikulčiai Barbora Vaserytė Dargužienė Stanislovas ir Uršulė Donėlaitė Vaseriai N Krakės
1908-03-25 Mos. RAUDAVIČIUS Leonas Raudavičius (Равдовича) Kajetonas ir Juozapota Milinskaitė Raudavičiai
Mikulčiai Anastasija Jakštaitė Jokimas ir Barbora Ronkytė Jakštai
Igariai
1935-11-28 Mos. RAUDAVIČIUS Leonas Raudavičius Leonas ir Anastasija Jakštaitė Raudavičiai
Mikulčiai Stanislova Čiunkaitė Liudvikas ir Barbora Skaraitė Čiunkos
Šatraminiai
1789-06-21 Mos. RAUDYS Antanas Raudys (Antonius Raudowicz)
N Šekai Ona Bernytė (Ana Bernawskayte)

Šatraminiai
1840-02-13 Mos. RAUDYS Antanas Raudys (Rawdowicza) Juozapas ir Terezė Pauliukaitė Raudžiai
Šatraminiai Antanina Žvinklytė Petras ir Elena Miliutė Žvinkliai
Šakaliai
1878-02-27 Mos. RAUDYS Antanas Raudys (Равдиса) Jokimas ir Monika Peknieriutė Raudžiai
Šatraminiai Ona Beinoraitė Tadas ir Barbora Petrauskaitė Beinorai
Žebrokai
1912-01-30 Mos. RAUDYS Felicijonas Raudys (Рудовича) Jurgis ir Barbora Kervytė Raudžiai
Puodkaliai Sk. p. Amelija Motiejauskaitė Tadas ir Apolonija Kazbaraitytė Motiejauskai
Daukšiai
1939-02-07 Mos. RAUDYS Felicijonas Raudys Felicijonas ir Amelija Motiejauskaitė Raudžiai
Puodkaliai Sk. p. Bronislova Kažytė Jurgis ir Anastasija Daniutė Kažiai
Tauzai
1845-05-15 Mos. RAUDYS Jokimas Raudys (Raudisa) Motiejus ir Ona Janulytė Raudžiai (Janielow Raudiow) N Šatraminiai Monika Peknieriutė Juozapas ir Barbora Zubaitė Peknieriai
Budriai
1741-11-12 Mos. RAUDYS Jonas Raudys (Joanes Rawdowicz)

Budriai Ona Rapalytė (Ana Rafalowna)

Šatraminiai
1776-07-06 Mos. RAUDYS Jonas Raudys (Rawdowicz)

Šakaliai Kristina Gerutienė (Gierutieny)
N Šaukliai
1797-02-21 Mos. RAUDYS Jonas Raudys (Joannem Raudowicz)
N Baidotai Sal. p. Brigita Jonkutė (Brigitta Janczowna)

Šniukščiai
1809-11-22 Mos. RAUDYS Jonas Raudys (Joannem Rawdowicz)

Aleksandrija Sk. p. Agnė Lekstytė (Agnem Lextutowiczowna)

Rukai
1824-11-18 Mos. RAUDYS Jonas Raudys (Joannem Rawdis


Barbora Benelienė (Barbara Benelowa)
N Ledžiai
1934-11-21 Mos. RAUDYS Jonas Raudys Kazimieras ir Barbora Ložytė Raudžiai
Šatraminiai Kotryna Kontrimaitė Skersienė Onos Kontrimaitės dukra N Rukai
1822-10-10 Mos. RAUDYS Juozapas Raudys (Jozephum Rawdowicz)

Kuliai Sk. p. Anastasija Valentinavičiūtė (Anastasia Walentynowiczowna)

Budvietė
1814-02-03 Mos. RAUDYS Jurgis Raudys (Georgium Raudis)

Šekai Kotryna Burbaitė (Catharinam Burbowna)

Žalgiriai
1816-05-23 Mos. RAUDYS Jurgis Raudys (Georgium Rawdowicz)
N Šakaliai Elena Aklytė Kubilienė (Helena Kubillowiczowa)
N Mikulčiai
1888-01-19 Mos. RAUDYS Kazimieras Raudys (Равдиса) Jokimas ir Monika Peknieriutė Raudžiai
Šatraminiai Ieva Rapalytė Stanislovas ir Elžbieta Vaserytė Rapaliai
Šatraminiai
1901-01-16 Mos. RAUDYS Kazimieras Raudys (Раудиса) Jokimas ir Monika Peknieriutė Raudžiai N Šatraminiai Barbora Ložytė Juozapas ir Ona Daržinskaitė Ložiai
Šatraminiai
1904-01-20 Mos. RAUDYS Konstantinas Raudys (Раудиса) Antanas ir Ona Beinoraitė Raudžiai
Šatraminiai Ona Petrošiutė Jurgis ir Kotryna Baltonytė Petrošiai
Šatraminiai
1772-11-22 Mos. RAUDYS Mykolas Raudys (Michaelem Rawdis)

Budriai Ona Venslauskaitė (Anna Węclawska)

Daukšiai
1806-10-23 Mos. RAUDYS Motiejus Raudys (Matheum Raudis)

Žulai Sal. p. Ona Janulytė (Anna Janulowna)

Šatraminiai
1807-11-05 Mos. RAUDYS Pranciškus Raudys (Franciskum Rawdowicz)

Šekai Barbora Grigaitytė (Barbara Grygiewiczowna)

Šatraminiai
1878-01-11 Mos. RAUDYS Pranciškus Raudys (Равдиса) Jonas ir Ona Šamonskaitė Raudžiai
Šakaliai Ona Sadauskaitė Juozapas ir Magdalena Serepinaitė Sadauskai
Šakaliai1836-01-28 Mos. RAUDONIS Jonas Raudonis Juozapas ir Barbora Vaserytė Raudoniai N Paparčiai Kalv. p. Elena Šedvydytė Petras ir Elena Jasutytė Šedvydžiai
Ersla
1871-07-04 Mos. RAUDONIS Julijonas Raudonis Antanas ir Ona Petraitytė Raudoniai N Ersla Marijona Piečiutė Lizdeikienė (Печовъ Лиздейкiовою) Kazimieras ir Antanina Petrikaitė Piečiai N Ersla
1758-02-05 Mos. RAUDONIS Juozapas Raudonis (Rawdonis)

Kaukolikai Magdalena Kurilaitė (Kurilowna)

Kaukolikai
1643-07-22 Sal. RAUDONIS Jurgis Raudonis (Georgius Raudonaytis)

Skaudaliai Sal. p. Elžbieta Povilaitytė (Elizabetha Powilayte)

Kūlsodis Sal. p.
1939-01-17 Mos. RAUDONIS Kazimieras Raudonis Leonas ir Ona Zabitytė Raudoniai
Užluobė Sk. p. Zuzana Paulauskaitė Adomas ir Monika Žilinskaitė Paulauskai
Ersla
1744-06-27 Mos. RAUDONIS Mykolas Raudonis (Rawdonys)


Judita Petrulytė (Petrulewiczowna)

Ersla
1797-11-21 Yl. RAUDONIS Motiejus Raudonis (Matheum Raudonowicz)
N
Kotryna Jonuškienė (Catharinam Januszkiewiczowa)

Gesalai Yl. p.
1796-10-25 Yl. RAUDONIS Paulius Raudonis (Paulum Raudonis)
N
Kotryna Vilumienė (Catharinam Wylumowa)
N Ylakaičiai Yl. p.
1934-06-06 Sal. RAUDONIS Petras Raudonis Petras ir Agnė Tilvikaitė Raudoniai
Juodėnai Plung. p. Marijona Pilibavičiutė Juozapas ir Ona Petrauskaitė Pilibavičiai
Skaudaliai Sal. p.
1746-02-06 Mos. RAUDONIS Steponas Raudonis (Raudonis)

Medsėdžiai Yl. p. Magdalena Narkutė (Narkayte)

Kaukolikai
1809-06-08 Mos. RAUDONIS Tomas Raudonis (Thomam Rawdonis)
N Palubiai Yl. p. Barbora Alšauskaitė (Barbara Olszewska Rawdoniowa)

Žebrokai
1934-02-06 Šač. RAUDONIS Vladislovas Raudonis Jonas ir Barbora Šemetaitė Raudoniai
Užpelkiai Yl. p. Magdalena Šemetaitė Juozapas ir Monika Jurkutė Šemetos
Lyksūdė Šač. p.1925-02-21 Mos. RAUKAITIS Petras Raukaitis Petras ir Magdalena Kubiliutė Raukaičiai N Litvinai Lenk. p. Magdalena Žvinklytė Jurgis ir Rozalija Budrikytė Žvinkliai
Kernai1889-02-05 Sal. RAVEIKIS Antanas Raveikis Jonas ir Magdalena Baužytė Raveikiai
Dvarčininkai Ona Stonkutė Juozapas ir Liudvika Malinauskaitė Stonkai
Salantai
1921-07-10 Mos. RAVEIKIS Kazimieras Raveikis Kazimieras ir Monika Butkutė Raveikiai
Mosėdžio p. Kotryna Jazbutytė Antanas ir Rozalija Simaitytė Jazbučiai
Mosėdžio p.
1934-02-12 Sal. RAVEIKIS Pranciškus Raveikis Kazimieras ir Monika Butkutė Raveikiai
Dvarčininkai Sal/ p. Domicėlė Žvaginytė Julijonas ir Domicėlė Vyšniauskaitė Žvaginiai
Dvarčininkai Sal/ p.

RAZGAITIS / RAZGUS / taip pat žiūrėti ROZGA1913-07-09 Šač. RAZGUS Aleksandras Razgus Juozapas ir Ona Janutytė Razgai
Cypinai Gintal. p. Julijona Olseikaitė Povilas ir Marcijona Jakubauskytė Olseikos
Derkinčiai Šač. p.
1904-01-27 Mos. RAZGAITIS Antanas Razgaitis (Разгайтиса) Juozapas ir Viktorija Lekstutytė Razgaičiai
Udraliai Magdalena Piekutė Leonas ir Uršulė Andriejauskaitė Piekai
Udraliai
1939-01-10 Yl. RAZGAITIS Antanas Razgaitis Antanas ir Zuzana Vizgaudytė Razgaičiai
Truikinai Liudvina Alšauskaitė Juozapas ir Filomena Momkauskyė Alšauskai
Medsėdžiai Ylakių p.
1936-02-19 Mos. RAZGAITIS Bronislovas Razgaitis Juozapas ir Emilija Domarkaitė Razgaičiai
Udraliai Aleksandra Mockutė Juozapas ir Kazimiera Klovaitė Mockai
Tauzai
1769-06-05 Mos. RAZGAITIS Jonas Razgaitis (Razgayte)

Šaukliai Ona Baltrimienė (Baltrymowa)
N Mosėdis
1798-02-13 Sal. RAZGAITIS Jonas Razgaitis (Joannem Razgowski)

Kumpikai Sal. p. Barbora Galdikaitė (Barbaram Galdykowna)

Pietaraičiai Sal. p.
1644-02-02 Sal. RAZGAITIS Juozapas Razgaitis (Jozephus Razgaytis)

Šaučikai Sal. p. Agnė Bogušytė (Agnete Boguszayte)

Klausgalvai Sal. p.
1745-01-17 Mos. RAZGAITIS Juozapas Razgaitis (Razgaytis)

Šaukliai Judita Grinkutė (Grynkayte)

Šaukliai
1790-11-01 Mos. RAZGAITIS Juozapas Razgaitis (Josephus Rozgiewicz)

Užluobe Sk. p. Ona Gasaitė (Ana Gosewiczewna)

Juknaičiai
1790-11-21 Mos. RAZGAITIS Juozapas Razgaitis (Josephus Razgiewicz) pasikartojantis įrašas (data)
Užluobe Sk. p. Ona Gasaitė (Anna Gasowna)

Juknaičiai
1797-11-21 Šač. RAZGAITIS Juozapas Razgaitis (Josephum Razgiewicz)
N Juknaičiai Mos.p. Ona Valančiutė (Annam Walączewska)

Lyksūdė Šač. p.
1908-03-12 Mos. RAZGAITIS Juozapas Razgaitis (Разгайтиса) Juozapas ir Viktorija Lekstutytė Razgaičiai N Udraliai Emilija Domarkaitė Leonas ir Domicėlė Kidykaitė Domarkai
Kulaliai
1930-12-26 Klaip. RAZGAITIS Juozapas Razgaitis Juozapas ir Paulina Bričkutė Razgaičiai

Kazimiera Vasiliauskaitė


1938-10-23 Aleks. RAZGAITIS Juozapas Razgaitis (Rozgaitis) Antanas ir Zuzana Vizgaudytė Razgaičiai
Truikinai Kleopa Sedleckytė Kazimieras ir Anastasija Kociutė Sedleckiai
Truikinai Sk. p.
1890-09-23 Sal. RAZGAITIS Kazimieras Razgaitis (Разговскаго) Juozapas ir Marijona Preibytė Razgaičiai
Dvareliai Sal. p. Monika Mikutaitė Antanas ir Pulcherija Simaitytė Mikutos
Salantai
1817-02-04 Mos. RAZGAITIS Motiejus Razgaitis (Matheum Rozgiewicz)


Maijona Galdikienė (Marianna Galdykowa)
N Ledžiai
1840-02-13 Mos. RAZGAITIS Nikodemas Razgaitis (Razgowskiego) Juozapas ir Magdalena Bružaitė Razgaičiai
Juknaičiai Mos. p. Ona Raudavičiutė Juozapas ir Bogumila Mikeliūnaitė Raudaviąiai
Juknaičiai
1765-05-28 Mos. RAZGAITIS Petras Razgaitis (Razgaytis)

Platelių p. Barbora Balvočiutė (Balwoczayte)


1923-02-11 Plat. RAZGAITIS Povilas Razgaitis Benediktas ir Ona Alseikaitė Razgaičiai
Dovainiai Plat. p. Aniceta Brazdeikytė Kazimieras ir Ona Pociutė Brazdeikiai
Dovainiai Plat. p.
1786-11-20 Mos. RAZGAITIS Pranciškus Razgaitis (Fran. Rayzgiewicz)

Šliktinė Kunigunda Kaveckaitė (Cunegu.Kawecka)

Šliktinė
1875-01-07 Šač. RAZGAITIS Pranciškus Razgaitis (Разговскаго) Nikodemas ir Ona Raudavičiutė Razgaičiai
Kaukolikai Magdalena Gvazdžiauskaitė Petras ir Scholastika Balvočiutė Gvazdžiauskai
Kaukolikai
1895-01-12 Sal. RAZGAITIS Pranciškus Razgaitis (Разговскаго) Magdalenos Žobakaitės našlys N
Barbora Narmontaitė Motiejus ir Kotryna Ronkytė Narmontai
Laiviai1935-03-04 Sal. RAZGAUSKIS Pranciškus Razgauskis Pranciškus ir Anastasija Bėrontaitė Razgauskiai
Klausgalvai Magdalena Gložerytė Antanas ir Barbora Skirbutaitė Gliožeriai
Erlėnai

RAZMA / RAZMAS / RAZMUS1894-11-07 Mos. RAZMUS Adomas Razmus (Размуса) Juozapotas ir Uršulė Mickutė Razmai

Ieva Škimelytė Antaninos Škimelytės dukra
Mosėdis
1896-10-07 Mos. RAZMUS Aleksandras Razmus (Размуса) Juozapotas ir Uršulė Mickutė Razmai

Barbora Rudaitė (Рудовною) Pranciškus ir Barbora Gadeikytė Rudės
Šerkšniai
1937-06-17 Sal. RAZMUS Aleksandras Razmus Pranciškus ir Barbora Pučkoriutė Razmai
Užtilčiai Sal. p. Stefanija Gaubytė Jokimas ir Ona Bumblytė Gaubiai
Užtilčiai Sal. p.
1934-10-17 Mos. RAZMUS Alfonsas Razmus Kazimieras ir Ona Simonauskaitė Razmai
Šniukščiai Kotryna Simaitytė Magdalenos Simaitytės dukra
Notėnai
1825-01-27 Sal. RAZMAS Antanas Razma (Antonium Razmas)

Imbarė Sal. p. Agnė Kasputytė (Agnetam Kasputaly)

Imbarė Sal. p.
1830-10-07 Mos. RAZMA Antanas Razma Juozapas ir Kotryna Stončiutė Razmai
Tėveliai Pranciška Daniutė Aklienė Juozapas ir Kotryna Adomauskaitė Daniai N Tėveliai
1851-01-16 Mos. RAZMUS Antanas Razmus (Размуса) Jonas ir Leokadija Buivydaitė Razmai

Benedikta Beinoraitė Juozapas ir Magdalena Daniutė Beinorai
Šaukliai
1870-02-08 Mos. RAZMUS Antanas Razmus (Размуса) Ignotas ir Magdalena Žalimaitė Razmai
Šaukliai Barbora Skubutytė Ignotas ir Kotryna Skubutytė Skubučiai
Šaukliai
1875-02-23 Laukž. RAZMAS Antanas Razmas Jonas ir Rozalija Rusytė Razmai
Senoji Įpiltis Barbora Jurgutytė Pranciškus ir Magdalena Piktuižytė Jurgučiai
Benaičiai Laukž. p.
1888-03-05 Sal. RAZMUS Antanas Razmus (Размуса) našlys Onos Griciutės N Salantai Kotryna Ruginytė Tadas ir Veronika Šoblinskaitė Ruginiai
Šateikiai Plat. p.
1890-02-06 Sal. RAZMUS Antanas Razmus (Размуса) Kazimieras ir Antanina Simutytė Razmai
Laiviai Ona Narvilaitė Stanislovas ir Barbora Laukytė Narvilai
Kirkšiai Sal. p.
1923-05-17 Sal. RAZMUS Antanas Razmus (Razmo) Antanas ir Ona Narvilaitė Razmai
Kirkšiai Sal. p. Bronislova Puškoriutė Juozapas ir Monika Zubaitė Puškoriai
Kirkšiai Sal. p.
1927-02-27 Sal. RAZMUS Antanas Razmus Antanas ir Magdalena Plaipaitė Razmai
Skirbaičiai Plat. p. Petronėlė Skridailaitė Jonas ir Petronėlė Benetytė Skridailos
Baidotai
1934-01-14 Šač. RAZMA Antanas Razma Antanas ir Uršulė Bukontaitė Razmai
Kaukolikai Šač. p. Magdalena Odinaitė Pranciškus ir Uršulė Petrošiutė Odinai
Kaukolikai Šač. p.
1934-02-11 Šač. RAZMA Antanas Razma Kazimieras ir Ona Simonauskaitė Razmos
Šniukščiai Mos. p. Petronėlė Jonaitytė Kazimieras ir Petronėlė Mažonaitė Jonaičiai
Jundulai Šač. p.
1935-01-21 Sal. RAZMUS Antanas Razmus Antanas ir Ona Indriuškaitė Razmai
Tūzai Sal. p. Joana Būtaitė Kotrynos Būtaitės duktė
Tūzai Sal. p.
1771-11-24 Mos. RAZMA Bonifacas Razma (Razmowicz)

Kulaliai Sal. p. Barbora Milinskaitė (Milinska)


1816-11-29 Mos. RAZMA Bonifacas Razma (Bonifitarium Razmowicz)


Magdalena Donėlaitė (Magdalena Danillewiczowna)

Kulaliai
1822-11-21 Mos. RAZMUS Dominykas Razmus (Dominicum Razmus)


Ona Ažondonytė (Anna Ažądinowna)

Šaukliai
1852-08-12 Mos. RAZMA Dominykas Razma (Разма) Motiejus ir Ona Stungytė Razmai N Kintai Pl.p. Ona Bružaitė Mykolas ir Agnė Jazbutytė Bružai
Šniukščiai
1891-01-21 Sal. RAZMUS Felicijonas Razmus (Размуса) Juozapas ir Teklė Vitkutė Razmai
Dvarčininkai Kotryna Miliutė Marijonos Miliutės duktė
Laiviai
1777-11-16 Mos. RAZMUS Izidorius Razmus (Razmus)

Panotėnai Sal. p. Barbora Lekienė (Liekiene)
N Kulaliai
1781-01-14 Mos. RAZMA Jonas Razma (Razmowicz)

Notėnai Plat. p. Ona Rudienė (Rudowiczowa)
N Sodale Šač. p.
1797-05-02 Mos. RAZMA Jonas Razma (Joannes Razmowicz)


Regina Montikaitė (Regina Mątykowna)

Kulaliai
1799-02-04 Šač. RAZMA Jonas Razma (Joannem Razmowicz)

Imbarė Sal. p. Ona Kazlauskaitė (Annam Kozlowska)

Derkinčiai
1825-11-24 Mos. RAZMUS Jonas Razmus (Joannem Razmus)


Leokadija Buivydaitė (Leocadiam Buywidowna)

Kulaliai
1870-11-10 Mos. RAZMA Jonas Razma (Разма) Antanas ir Pranciška Daniutė Razmai
Šerkšniai Petronėlė Vaserytė Jonkienė Antanas ir Barbora Baguckytė Vaseriai N Mosėdis
1893-11-23 Mos. RAZMUS Jonas Razmus (Размуса) Jonas ir Petronėlė Vaserytė Razmai
Mosėdis Ona Mataitė Kajeonas ir Antanina Andriejauskaitė Matai
Mosėdis
1904-01-13 Mos. RAZMUS Jonas Razmus (Размуса) Kazimieras ir Ona Razmaitė Razmai
Krakės Aniceta Daukantaitė Antanas ir Magdalena Danilevičiutė Daukantai
Krakės
1928-12-01 Mos. RAZMUS Jonas Razmus (Razmus) Jonas ir Ona Mataitė Razmai
Mosėdis Rozalija Kazbaraitytė Petrauskienė Adomas ir Rozalija Šemetaitė Kazbaraičiai N Mosėdis
1798-05-29 Mos. RAZMA Juozapas Razma (Jozephum Razmowicz)

Kulaliai Matilda Čepaitė (Mehtildem Czepowska)

par. Mos.
1818-11-12 Mos. RAZMA Juozapas Razma (Jozephum Razmowicz)

Kulaliai Elžbieta Dapšytė (Elizabetha Dobszewiczowna)

Geldžiūnai Plat. p.
1825-02-03 Sal. RAZMAS Juozapas Razmas (Josephum Razmas)

Dvarčionia Sal. p. Elžbieta Gedrimaitė (Elisabeth Giedrymaly)

Baidotai Sal. p.
1826-01-12 Mos. RAZMUS Juozapas Razmus (Josephum Razmus)


Apolonija Daržinskaitėtė (Apaloniam Zdarzynska)

Mosėdis
1835-06-26 Mos. RAZMA Juozapas Razma (Razma) Jonas ir Kotryna Butkutė Razmai N Mosėdis Petronėlė Eidėjutė Tomas ir Brigita Vasiliauskaitė Eidėjai
Mosėdis
1860-02-03 Mos. RAZMUS Juozapotas Razmus (Размуса) Antanas ir Pranciška Daniutė Razmai
Giršiniai Uršulė Mickutė Kajetonas ir Petronėlė Šmitaitė Mickai
Tauzai
1867-01-10 Mos. RAZMA Juozapas Razma (Размовъ) Juozapas ir Elžbieta Gedrimaitė Razmai N Tuzai Sal. p. Ona Žilinskaitė Juozapas ir Ieva Petkutė Žilinskai
Daukšiai
1893-06-06 Sal. RAZMUS Juozapas Razmus (Размуса) Antanas ir Barbora Kazbaraitytė Razmai
Žeimiai Sal. p. Rozalija Puidokaitė (Пуйдоковною) Povilas ir Kotryna Griciutė Puidokai
Tuzai Sal. p.
1899-10-19 Sal. RAZMUS Juozapas Razmus (Размуса) Antanas ir Ona Brasaitė Razmai
Erlėnai Sal.p Barbora Brasaitė Liudvikos Brasaitės duktė
Erlėnai Sal. p.
1913-06-16 Mos. RAZMUS Juozapas Razmus (Размусъ) Juozapas ir Rozalija Balsytė Razmai
Notėnai Juozapota Jakštaitė Jokimas ir Barbora Ronkytė Jakštai
Igariai
1936-02-18 Šač. RAZMUS Juozapas Razmus Juozapas ir Juozapota Jonauskaitė Razmai
Laumaičiai Šač. p. Adele Veisaitė Konstantinas ir Zuzana Šikšniutė Veisai
Geidučiai Šač. p.
1936-09-22 Šač. RAZMUS Juozapas Razmus Jonas ir Ona Kaniavaitė Razmai N Lyksūdė Šač. p. Šač. p. Magdalena Dabrytė Albinas ir Ieva Intaitė Dabriai
Šačiai
1939-02-21 Sal. RAZMUS Juozapas Razmus Antanas ir Joana Razmaitė Razmai
Šaukliai Pranciška Kazlauskaitė Kazimieras ir Kazimiera Martinkutė Kazlauskai
Salantai
1785-01-16 Mos. RAZMA Jurgis Razma (Georgius Razmowicz)

Baidotai Sal. p. Ona Klovaitė (Anna Klowowna)

Petraičiai Mos. p.
1786-01-29 Mos. RAZMA Jurgis Razma (Georgius Razmowicz)
N Virbaliai Marijona Gonzienė (Marianna Gązewska)

Ledžiai
1936-07-26 Šač. RAZMUS Jurgis Razmus Jonas ir Kotryna Gedgaudytė Razmai
Vindeikiai Šač. p. Ona Kaubrytė Pranciškos Kaubrytės duktė
Derkinčiai Šač. p.
1828-02-05 Mos. RAZMA Kazimieras Razma (Razma) Juozapas ir Matilda Čepauskaitė Razmai
Tuzai Sal. p. Kunegunda Domkutė Mykolas ir Kotryna Mikolauskytė Domkai
Mosėdis
1894-05-29 Sal. RAZMUS Kazimieras Razmus (Размуса) Juozapas ir Ona Žilinskaitė Razmai
Laiviai Agnė Šalvytė Pilibavičienė (Филибовичевою) Juozapo Pilibavičiaus našlė N Laiviai
1901-02-11 Mos. RAZMUS Kazimieras Razmus (Размуса) Kazimieras ir Kunegunda Grikštaitė Razmai
Šaukliai Barbora Maksvytytė Kazimieras ir Marijona Giedraitė Maksvyčiai
Naujukai
1919-01-28 Mos. RAZMA Kazimieras Razmus (Razmo) Kazimieras ir Ona Simonauskaitė Razmai
Šniukščiai Pranciška Kelpšaitė Marijonos Kelpšaitės duktė
Ersla
1936-07-14 Šač. RAZMUS Kazimieras Razmus Kazimieras ir Marcijona Paulauskaitė Razmai
Vindeikiai Šač. p. Valerija Dambrauskaitė Konstantinas ir Kazimiera Gintalaitė Dambrauskai
Prialgava Šač. p.
1937-02-07 Mos. RAZMUS Kazimieras Razmus Antanas ir Joana Razmaitė Razmai
Šaukliai Ona Zubaitė Kazimieras ir Ona Pučinskaitė Zubės
Šaukliai
1714-02-11 Mos. RAZMA Mykolas Razma (Razmaytis)

Baidotai Sal. p. Ona Baipšytė (Babszowna)

Drupiai Mos. p.
1749-11-30 Mos. RAZMA Motiejus Razma (Rasmaytis)


Regina Zvitkutė (Zwiatkowska)

Simaičiai
1840-06-16 Mos. RAZMUS Nikodemas Razmus (Razmusa) Jurgis ir Rozalija Žuolytė Razmai N Kulaliai Petronėlė Daniutė Rokas ir Cecilija Kvietkutė Daniai
Kulaliai
1827-01-18 Mos. RAZMUS Petras Razmus (Petrum Razmus)
N Kulale Sal. p. Magdalena Laukytė (Magdalenam Lawkowiczowna)

Mosėdis
1870-01-11 Mos. RAZMUS Petras Razmus (Размуса) Jonas ir Barbora Lekstutytė Razmai N Šaukliai Julijona Kuprytė Jokimas ir Ona Kazbaraitytė Kupriai
Šerkšniai
1875-06-30 Mos. RAZMA Petras Razma (Разма) Jonas ir Barbora Lekstutytė Razmai N Šaukliai Domicėlė Dargytė Mykolas ir Antanina Daržinskaitė Dargiai
Budvietė
1930-07-19 Mos. RAZMAS Petras Razmas (Razmas) Antanas ir Joana Razmaitė Razmai
Šaukliai Ona Laureckytė Antanas ir Rozalija Šilgalytė Laureckiai
Šaukliai
1936-06-02 Šač. RAZMUS Petras Razmus Petras ir Ona Stonkutė Razmai
Lyksūdė Šač. p. Aldona Taučiutė Antanas ir Monika Bružaitė Taučiai
Vabaliai Šač. p.
1891-02-18 Sal. RAZMUS Pranciškus Razmus (Размуса) Kazimieras ir Kunegunda Grikštaitė Razmai
Salantai Barbora Puškoriutė (Пушкорёвною) Jonas Apolonija Česnauskytė Puškoriai
Laiviai
1934-04-17 Šač. RAZMUS Pranciškus Razmus Kazimieras ir Marcijona Paulauskaitė Razmai
Vindeikiai Šač. p. Eugenija Laukytė Antanas ir Magdalena Lekniutė Laukiai
Vindeikiai Šač. p.
1762-02-07 Mos. RAZMA Venceslovas Razma (Razmowicz)

Baidotai Sal. p. Rožė Gedminaitė (Giedminowna)

Geidučiai Mos. p.1919-03-03 Mos. REIKA Antanas Reika Antanas ir Antanina Bertašiutė Reikai
Šaukliai Veronika Berkytė Jonas ir Barbora Kazbaraitytė Berkiai
Nevočiai
1914-02-16 Mos. REIKA Juozapotas Reika Antanas ir Ona Valančiutė Reikai
Šaukliai Magdalena Apulskytė (Oпульскою) Antanas ir Joana Kazbaraitytė Apulskiai
Mosėdis
1875-06-04 Sal. REIKA Stanislovas Reika (Рейка) našlys Onos Narmontaitės N Salantai Barbora Gelžinytė Barboros Gelžinytės duktė
Imbarė1935-11-07 Kauno Šv. Kryž. b. REINYS Jurgis Reinys Kazimieras ir Kotryna Brazytė Reiniai
Mosėdis Stanislova Benetytė Adomas ir Magdalena Jonkutė Benečiai
Daukšiai Mos. p.
1936-02-16 Mos. REINYS Kazimieras Reinys Kazimieras ir Kotryna Brazytė Reiniai
Lenkimai Stepanija Rimkutė Jonas ir Julijona Aklytė Rimkai
Udraliai1799-01-29 Mos. RELUGA Kazimieras Reluga (Cazimirum Reluga)

Erlėnai Sal. p. Ona Kairytė (Anna Kayrowna)

Vindeikiai
1924-03-02 Gr. RELIUGA Valerjonas Reliuga Onos Reliugaitės sūnus N Naujoji Įpiltis Ona Kontrimaitė Jonas ir Ona Kontrimaitė Kontrimai
Knėžai Gr. p.1758-11-26 Mos. REMEZA Gasparas Remeza (Remeza)

Gailiškiai Yl. p. Terezė Venckutė (Węckiewiczowna)

Rukai1891-03-03 Mos. REMINIS Antanas Remiias Danielius ir Marijona Skersytė Reminiai
Žeimiai Sal. p. Ona Apulskytė Pranciškus ir Pranciška Laukytė Apulskai
Žalgiriai
1932-01-24 Kaln. REMINIS Leonas Reminis Leonas ir Stefanija Šablinskaitė Reminiai
Įšalynas Kaln p. Kotryna Baltrimaitė Ignotas ir Petronėlė Berniutė Baltrimai
Tinteliai Kaln. p.1758-07-11 Mos. RENYS Motiejus Renys (Reniewicz)


Ieva Gaidienė (Hoydojowa)
N Daukšiai

RĖPŠAS taip pat žiūrėti RIEPŠAS1741-07-15 Lenk. RĖPŠAS Antanas Rėpšas (Repszewicz)


Elžbieta Viršilaitė (Wirszylale)


1888-07-24 Sal. RĖPŠAS Antanas Rėpšas Antanas ir Rožė Tamošauskaitė Rėpšai
Narmontai Sal.p Ona Petkutė Pranciškus ir Barbora Šudeikytė Petkai
Narmontai
1934-05-06 Sal. RĖPŠAS Antanas Rėpšas Antanas ir Ona Raizgytė Rėpšai
Salantai Barbora Einikytė Pranciškus ir Barbora Bagdonaitė Einikiai
Šaučikai Sal. p.
1939-07-16 Aleks. RĖPŠAS Augustinas Rėpšas (Repša) Augustinas ir Ona Simutytė Rėpšos
Daujotai Truik. p. Ona Anužytė Dominykas ir Ona Joneikytė Anužiai
Šarkė Sk. p.
1879-01-30 Sal. RĖPŠAS Juozapas Rėpšas (Репшиса) Juozapas ir Ona Mikutytė Rėpšai
Juodupėnai Sal. p. Barbora Valužytė (Валужисовною) Pranciškus ir Pranciška Venckutė Valužiai
Juodupėnai Sal. p.
1875-05-13 Darb. RĖPŠAS Petras Rėpšas Mykolas ir Anastasija Knystautaitė Rėpšai (Įr.Petras)
Latveliai Darb.p. Justina Barasaitė (Барасовною) Jurgis ir Justina Kalniutė Barasos (Кальнiовъ)
Bartkeliai Darb.p.
1823-02-13 Sal. RĖPŠAS Pranciškus Rėpšas (Franciscum Riepszewicze)

Šekai Mos.p. Antanina Galdikaitė (Antonina Galdykaty)

Grūšlaukė Sal. p.1746-11-01 Mos. RETKUS Antanas Ratkus (Ratkiewicz)

Narmantai Sal. p. Kotryna Kydikaitė (Kidikowna)

Šatraminiai
1860-02-14 Sal. RETKUS Antanas Retkus (Реткуса) Karolis ir Magdalena Viskontaitė Retkai
Asteikiai Kart. p. Petronėlė Jasaitė Juozapas ir Rožė Slušnytė Jasai
Medsėdžiai Sal. p.
1860-11-20 Sal. RETKUS Antanas Retkus (Реткуса) Antanas ir Agnė Mikniutė Retkai
Klausgalvai Ona Bertašiutė Pranciškus ir Ona Žvinklytė Bertašiai
Klausgalvai
1896-01-04 Sal. RETKUS Antanas Retkus (Реткуса) Antanas ir Kotryna Stonkutė Retkai
Barzdžių Medsėdžiai Ona Stonkutė Dominykas ir Monika Vaičiutė Stonkai
Žeimiai
1824-02-12 Sal. RETKUS Jonas Retkus (Joannem Retkus)

Klausgalvai Petronėlė Beržanskaitė (Petronella Beržonskaly)

Nasrėnai Sal. p.
1894-11-06 Sal. RETKUS Juozapas Retkus (Реткуса) Juozapas ir Petronėlė Jasaitė Retkai
Klausgalvų Medsėdžiai Amelija Slivaitė (Сливскою) Simonas ir Barbora Paulauskaitė Slyvos
Pėsčiai
1936-11-24 Mos. RETKUS Kazimieras Retkus Antanas ir Ieva Benikaitė Retkai
Pesčiai Sal. p. Jullijona Žilinskaitė Juozapas ir Konstancija Žuolytė Žilinskai
Mosėdis
1892-06-21 Sal. RETKUS Pranciškus Retkus (Реткуса) Antanas ir Julijona Jurevičiutė Retkai
Tintelių Medsėdžiai Petronėlė Preibytė Zaleckienė (Залецковою) Juozapo Zaleckio našlė N Tintelių Medsėdžiai
1894-09-18 Sal. RETKUS Pranciškus Retkus (Реткуса) Antanas ir Petronėlė Saudargaitė Retkai
Imbarė Ona Stroputė (Стропусовною) Juozapas ir Morta Jucytė Stropai
Reketė
1934-02-12 Sal. RETKUS Pranciškus Retkus Pranciškus ir Ona Stropaitė Retkai
Imbarė Sal. p. Stanislova Einikytė Pranciškus ir Petronėlė Gintilaitė Einikiai
Imbarė Sal. p.1711-06-21 Mos. REZIKAS Kristoforas Rezikas (Rezyks)

Žebrokai Dorota Marčiauskaitė (Marczoska)

Rukai1924-03-02 Mos. RIAUKA Konstantinas Riauka Antanas ir Barbora Zobieliutė Riaukos
Budvietė Eugenija Lekniutė Juozapas ir Magdalena Gedrimaitė Lekniai
Žebrokai1934-09-09 Šač. RIBKAUSKIS Dominykas Ribkauskis Amelija Ribkauskytė
Mačiukai Plat. p. Petronėlė Jonutytė Juozapas ir Uršulė Silkauskytė Jonučiai
Brotykai Šač. p.1931-02-14 Mos. RICIUS Juozapas Ricius Jurgis ir Kazimiera Jasaitė Riciai
Daukšiai Kazimiera Galdikaitė Juozapas ir Emilija Januševičiutė Galdikai
Daukšiai
1864-06-30 Mos. RICIUS Juozapas Ricius (Рыцюса_ Motiejus ir Elžbieta Bertašiutė Riciai (Рыцiовъ)
Ersla Juozapota Skirutytė Karalienė Barkienė Antanas ir Ona Paulauskaitė Skiručiai
Ersla
1798-02-13 Sal. RICIUS Jurgis Ricius (Georgium Rycas)


Veronika Raišutienė (Veronikam Rayszuciowa)
N Grūšlaukė Sal. p.
1798-06-30 Sal. RICIUS Motiejus Ricius (Matheum Rycas)

Žalimai Sal. p. Jadvyga Jakutytė (Hedvidem Jakutowna)

Žeimiai Sal. p.1761-11-22 Mos. RIDIKAS Steponas Ridikas (Rydykiewicz)

Paparčiai Kalvar.p. Konstancija Petrikaitė (Petrykowska)

Lukošaičiai1826-02-23 Mos. RIEPŠAS Adomas Riepšas (Adamum Riepsz)

Šekai Kotryna Narkutė (Catharinam Narkowna)

Igariai
1913-11-26 Mos. RIEPŠAS Aleksandras Riepšas Juozapas ir Anastasija Mikulskytė Riepšai
Salalantų p. Marijona Riepšaitė Antanas ir Petronėlė Intaitė Riepšai
Daukšiai
1803-11-10 Mos. RIEPŠAS Antanas Riepšas (Antonium Repszewicz)

Šakaliai Felicijona Mončytė (Felicianam Monczowna)

Virbalai
1846-02-12 Mos. RIEPŠAS Antanas Riepšas (Repszewicza) Kazimieras ir Marijona Taurinskaitė Riepšai N Tėveliai Julijona Rimkutė Budrikienė Pranciškus ir Petronėlė Daukšaitė Rimkai N Krakės
1863-04-23 Mos. RIEPŠAS Antanas Riepšas Motiejus ir Agnė Grigalauskaitė Riepšai
Daukšiai Rožė Tamošauskaitė Ignotas ir Anelė Simutytė Tamošauskiai
Šatraminiai
1865-02-10 Mos. RIEPŠAS Antanas Riepšas Jonas ir Marcijona Bertašiutė Riepšai
Erlėnai Sal. P Magdalena Staniutė Rapalienė Ignotas ir Ona Beinoraitė Staniai N Šatraminiai
1872-01-18 Mos. RIEPŠAS Antanas Riepšas Adomas ir Kotryna Narkutė Riepšai
Igariai Ona Šiudeikytė Juozapas ir Barbora Plaušinytė Šiudeikiai
Daukšiai
1880-07-14 Mos. RIEPŠAS Antanas Riepšas Adomas ir Kotryna Narkutė Riepšai N Mosėdis Liudvika Strakšaitė Benediktas ir Veronika Stončiutė Strakšai
Šaukliai
1886-01-28 Mos. RIEPŠAS Antanas Riepšas Stanislovas ir Uršulė Kasperaitytė Riepšai
Žalgiriai Petronėlė Intaitė Jonas ir Marijona Prialgauskaitė Intos
Mosėdis
1888-07-24 Sal. RIEPŠAS Antanas Riepšas Antanas ir Rožė Tamošauskaitė Riepšai
Narmantai Sal. p. Ona Petkutė Pranciškus ir Barbora Šiudeikytė Petkai
Narmontai Sal. p.
1922-01-15 Mos. RIEPŠAS Antanas Riepšas Juozapas ir Anastasija Mikulskytė Riepšai
Žalgiriai Ona Riepšaitė Anastasijos Riepšaitės, Mykolo d. dukra
Žalgiriai
1873-02-19 Mos. RIEPŠAS Feliksas Riepšas Adomas ir Kotryna Narkutė Riepšai
Igariai Anastasija Joskaudaitė Gvazdžiauskienė Leonas ir Ona Piekutė Joskaudai N Budvietė
1753-07-22 Mos. RIEPŠAS Jonas Riepšas (Rapszas)


Barbora Burbienė (Burbowa)
N Šekai
1865-02-10 Mos. RIEPŠAS Jonas Riepšas Pranciškus ir Pranciška Jablonskytė Riepšai N Margiškiai Lenk. p. Petronėlė Pilibaitytė Andrius ir Uršulė Šateikytė Pilibaičiai
Šakaliai
1919-09-07 Mos. RIEPŠAS Jonas Riepšas Antanas ir Petronėlė Intaitė Riepšai
Daukšiai Magdalena Girdvainytė Antanas ir Uršulė Laukineitytė Girdvainiai
Kulai Sk. p.
1937-01-13 Sk. RIEPŠAS Jonas Riepšas g.1916.09.26 Juozapas ir Karolina Nikontaitė Riepšai
Luknė Sk. p. Eleonora Žvinklytė g.1913.10.01 Juozapas ir Rozalija Narkutė Žvinkliai
Lukne Sk. p.
1939-11-05 Gr. RIEPŠAS Jonas Riepšas Mykolas ir Kazimiera Maksvytytė Riepšai
Kretinga Stefanija Galdikaitė Kazimieras ir Barbora Gedrimaitė Galdikai
Latveliai Gr. p.
1815-02-16 Mos. RIEPŠAS Juozapas Riepšas Jozephum Repsz)


Barbora Vitkutė (Barbara Witkiewiczowna)

Šakaliai
1869-06-03 Mos. RIEPŠAS Juozapas Riepšas (Репша) Stanislovas ir Uršulė Kasperaitytė Riepšai
Žalgiriai Ieva Pociutė Juozapas ir Pranciška Daniutė Pociai
Šerkšniai
1908-01-22 Mos. RIEPŠAS Juozapas Riepšas Antanas ir Rožė Tamošauskaitė Riepšai
Šatraminiai Izabelė Abdulskytė Pranciškus ir Ieva Gurauskaitė Abdulskiai
Kulaliai
1908-02-19 Sk. RIEPŠAS Juozapas Riepšas Juozapas ir Anastasija Mikulskytė Riepšai
Nevočiai Mos. p. Ona Kaušaitė Dominykas ir Ona Saurytė Kaušai
Paluknė Sk. p.
1933-02-08 Mos. RIEPŠAS Juozapas Riepšas Juozapas ir Izabelė Abdulskytė Riepšai
Daukšiai Veronika Zubaitė Pranciškus ir Magdalena Indrutytė Zubės
Kusai
1938-01-16 Mos. RIEPŠAS Juozapas Riepšas Juozapas ir Karolina Nikontaitė Riepšai
Šatraminiai Justina Gedrimaitė Motiejus ir Marijona Giedraitė Gedrimai
Mosėdis
1765-11-17 Mos. RIEPŠAS Kazimieras Riepšas (Repszewicz)

Kalviai Lenk.p. Marijona Taurinskaitė (Tawrinska)

Šakaliai
1782-06-30 Mos. RIEPŠAS Kazimieras Riepšas (Rapszewicz)
N Šakaliai Morta Baužytė (Baužowna)

Šakaliai
1791-01-23 Mos. RIEPŠAS Kazimieras Riepšas (Casimirus Riepszus)
N Šakaliai Rozalija Butkienė (Rosalia Butkowa)
N Šakaliai
1927-02-07 Mos. RIEPŠAS Kazimieras Riepšas (Riepšus) Mykolas ir Julijona Sebeckytė Riepšai
Ersla Veronika Mažonaitė Feliksas ir Monika Stonkutė Mažonai
Udraliai
1925-01-20 Gr. RIEPŠAS Kazimieras Riepšas Jonas ir Rožė Beniušytė Riepšai
Latveliai Gr. p. Ona Martinkutė Juozapas ir Ona Martinkai
Plokščiai Gr. p.
1733-11-28 Mos. RIEPŠAS Mykolas Riepšas (Riepszus)

Rukai Marijona Rimkutė (Rimkayte)

Vabaliai
1836-10-27 Mos. RIEPŠAS Mykolas Riepšas Mykolas ir Barbora Bučytė Riepšai
Šakaliai Anastasija Knystautaitė Kairienė Antanas ir Antanina Putkalytė Knystautai N Šakaliai
1867-02-14 Mos. RIEPŠAS Mykolas Riepšas Stanislovas ir Uršulė Kasperaitytė Riepšai
Žalgiriai Magdalena Aklytė Ignotas ir Magdalena Šleiniutė Akliai
Žalgiriai
1871-02-03 Mos. RIEPŠAS Mykolas Riepšas Mykolas ir Anastasija Knystautaitė Riepšai
Latveliai Darb.p. Anastasija Baužytė Juozapas ir Felicijona Meškytė Baužiai
Šatraminiai
1827-02-08 Plat. RIEPŠAS Motiejus Riepšas

Šakaliai Mos. p. Agnė Grigalauskytė (Grygalowska)

Gelaičiai Plat. p.
1928-02-12 Gr. RIEPŠAS Petras Riepšas Petras ir Barbora Rajencaitė Riepšai
Latveliai Gr. p. Barbora Donėlaitė Juozapas ir Kotryna Beinoraitė Donėlos
Grūšlaukės p.
1751-07-18 Mos. RIEPŠAS Pranciškus Riepšas (Rapszas)


Agota Gaubienė (Gaubiowa)
N *
1858-01-28 Sal. RIEPŠAS Pranciškus Riepšas Petras ir Ona Zebitytė Riepšai N Žūdgalis Sal. p. Ona Narvilaitė Jonas ir Ona Jonkutė Narvilai
Patuziai Gint. p.
1859-08-18 Mos. RIEPŠAS Pranciškus Riepšas Motiejus ir Agnė Grigalauskaitė Riepšai
Daukšiai Barbora Laukytė Pranciškus ir Ona Lenkauskaitė Laukiai
Šakaliai
1920-06-20 Mos. RIEPŠAS Pranciškus Riepšas Jonas ir Domicėlė Šlečkutė Riepšai
Virbalai Barbora Kubiliutė Leonas ir Agnė Jablonskytė Kubiliai
Narvydžiai Sk. p.
1924-05-20 Mos. RIEPŠAS Pranciškus Riepšas Juozapas ir Anastasija Mikulskytė Riepšai
Nevočiai Uršulė Giedraitė Leonas ir Pranciška Žuolytė Giedros (Giedra)
Žalgiriai
1838-05-03 Mos. RIEPŠAS Stanislovas Riepšas (Repszewicza) Mykolas ir Barbora Bučytė Riepšai
* Uršulė Kasperaitytė (Kasperowiczowna) Martynas ir Ona Burbaitė Kasperaičiai
Žalgiriai
1878-10-04 Mos. RIEPŠAS Stanislovas Riepšas Stanislovas ir Uršulė Kasperaitytė Riepšai
Žalgiriai Anastasija Galdikaitė Juozapas ir Ona Baužytė Galdikai
Žalgiriai
1930-02-25 Gr. RIRPŠAS Steponas Riepšas Jonas ir Rozalija Beniušytė Riepšai
Latveliai Gr. p. Elena Vičiulytė Juozapas ir Elena Gaubytė Vičiuliai
Ubagiškiai Gr. p.
1773-10-24 Mos. RIEPŠAS Tomas Riepšas (Repszas)

Pesčiai Sal. p. Agota Lenkšaitė (Lększaty)

Kernai1730-10-29 Mos. RIEŠKA Jurgis Rieška (Rieszka)
N Mižaičiai Sedos p. Barbora Jurgelevičiutė (Jurgewiczayte)

Geidučiai Mos. p.1937-11-26 Gr. RIMA Feliksas Rima Kvirijonas ir Petronėlė Butkutė Rimai
Kuniginė Gr. p. Amelija Černeckytė Jonas ir Amelija Bružaitė Černeckiai
Kuniginė Gr. p.
1924-08-29 Mos. RIMA Konstantinas Rima Juozapas ir Rozalija Kusaitė Rimai N Palegija Lenk.p. Uršulė Kubiliutė (Kubilaitė) Jonas ir Uršulė Apulskytė Kubiliai
Margiai
1938-02-17 Lenk. RIMA Konstantinas Rima Konstantinas ir Vincenta Galdikaitė Rimai
Palegija Lenkimų p. Petronėlė Vaičiutė Jautakienė Kazimieras ir Elena Stankutė Vaičiai N Lenkimai
1895-01-10 Mos. RIMA Simonas Rima Jonas ir Anastasija Putkalytė Rimai
Žalgiriai Uršulė Piekutė Augustinas ir Ona Simutytė Piekai
Burniškės Mos. p.1934-10-11 Mos. RIMDŽIUS Adolfas Rimdžius Petras ir Elena Puraitė Rimdžiai
Salantai Eugenija Birutė Eidėjutė Kazimieras ir Barbora Tamošauskaitė Eidėjai
Šniukščiai1858-11-04 Sal. RIMEIKIS Antanas Rimeikis (Рымейкиса) Petras ir Kotryna Daugėlaitė Rimeikiai
Diburiai Kart. p. Marcijona Venckutė Pranciškus ir Kotryna Stankutė Venckai (Станковной)
Klausgalvai Sal. p.
1915-04-27 Mos. RIMEIKIS Antanas Rimeikis Grosildos Rimeikaitės sūnus N * Petronėlė Jasaitė Juozapas ir Emilija Jundrukaitė Jasai
Šaukliai
1644-11-20 Sal. RIMEIKIS Jonas Rimeikis (Joannes Rimeykaytis)

Dauginčiai Ona Eidukaitė (Anna Eydukayte)

Barzdžiai Sal. p.1787-06-10 Mos. RIMGAILA Adomas Rimgaila (Adam Rymgayllo)

Laimiai Sed. p. Marijona Giniautaitė (Mariana Giniattowna)

Prialgai
1730-11-12 Mos. RIMGAILA Baltramiejus Rimgaila (Rimgayla)


Uršulė Janulytė (Jenulewiczowna)

Rukai
1711-11-28 Mos. RIMGAILA Jonas Rimgaila (Rymgaylo)


Marijona Padegimaitė (Padegimska)

Prialgai
1883-02-27 Mos. RIMGAILA Jonas Rimgaila Jonas ir Bogumila Staškutė Rimgailos
Dūmaičiai Sedos p. Barbora Bružaitė Juozapas ir Ona Buivydaitė Bružai
Rukai
1910-07-10 Mos. RIMGAILA Jonas Rimgaila Jonas ir Barbora Bružaitė Rimgailos
Rukai Ona Petrulevičiutė (Петрулевичевной) Motiejus ir Marijona Cibirikaitė Petruleviičiai
Ersla
1919-08-22 Mos. RIMGAILA Jonas Rimgaila Jonas ir Barbora Bružaitė Rimgailos N Mosėdis Barbora Klovaitė Kazimieras ir Barbora Miliutė Klovos
Šatraminiai
1930-01-28 Mos. RIMGAILA Juozapas Rimgaila Kazimieras Justinas ir Uršulė Dirkstytė Rimgailos
Budvietė Magdalena Dargytė Kazimieras ir Ona Vasiliauskaitė Dargiai
Virbalai
1939-10-26 Mos. RIMGAILA Juozapas Rimgaila Jonas ir Ona Petrulevičiutė Rimgailos
Mosėdis Kotryna Tirevičiutė Pranciškus ir Kotryna Milerytė Tirevičiai
Rukai
1939-06-10 Sk. RIMGAILA Jurgis Rimgaila Kazimieras ir Uršulė Dirkstytė Rimgailos
Budvietė Barbora Kniuipytė Petras ir Barbora Zubaitė Kniuipiai
Kulai
1734-11-20 Šač. RIMGAILA Mykolas Rimgaila (Rymgayllo)

* Kotryna Montrimaitė (Montrymowna)

*
1812-02-27 Mos. RIMGAILA Pranciškus Rimgaila (Franciscum Rymgaillo)

Laumiai Šač. p. Barbora Pikturnaitė (Barbaram Pikturnianka)

Prialgai
1937-05-09 Mos. RIMGAILA Stanislovas Rimgaila Jonas ir Ona Petrulevičiutė Rimgailos
Gondlaukė Bronislova Norvaišaitė Jonas ir Veronika Vanagaitė Norvaišos
Gondlaukė1868-02-06 Šač. RIMKUS Adomas Rimkus Pranciškus ir Pranciška Žalimaitė Rimkai
Skurvydai Šač. p. Magdalena Janauskaitė Pranciškus ir Ieva Kazlauskaitė Janauskai
Skurvydai Šač. p.
1906-01-24 Mos. RIMKUS Adomas Rimkus Leonas ir Barbora Alseikaitė Rimkai
Udraliai Magdalena Šakinytė Mykolas ir Barbora Paulauskaitė Šakiniai
Igariai
1939-02-06 Lenk. RIMKUS Alfonsas Rimkus Antanas ir Ona Vaitelavičiutė Rimkai
Lenkimai Petronėlė Viršilaitė Juozapas ir Petronėlė Ruokytė Viršilos
Lenkimai
1930-03-03 Sal. RIMKUS Antanas Rimkus Jonas ir Julijona Aklytė Rimkai
Udraliai Barbora Beniušaitė Antanas ir Barbora Šimkutė Beniušiai
Laiviai
1938-02-22 Kaln. RIMKUS Antanas Rimkus Antanas ir Ona Kupytė Rimkai
Laukeliai Gr. p. Ona Gervinskaitė Juozapas ir Ona Jašmontaitė Gervinskai
Tinteliai Gr. p.
1939-11-19 Šač. RIMKUS Antanas Rimkus Pranciškus ir Magdalena Skurvydaitė Rimkai
Jundulai Veronika Bružaitė Petras ir Veronika Pliuškytė Bružai
Bratikai
1722-11-07 Mos. RIMKUS Baltramiejus Rimkus (Rymkiewicz)

Lyksūdė Marijona Pociutė (Pocwitayte)

Mikulčiai
1782-01-21 Mos. RIMKUS Baltramiejus Rimkus (Rymkus)

Lyksūdė Ona Gedrimienė (Gedrimowa)
N Geidučiai Mos. p.
1838-06-09 Mos. RIMKUS Chrizostomas Rimkus (Rymka) Aleksandras ir Magdalena Budrikytė Rimkai N Paluknė Sk. p. Ona Ažondenytė (Užondenowna) Dominykas ir Barbora Mockutė Ažondeniai
Daukšiai
1871-01-29 Mos. RIMKUS Dominykas Rimkus Jonas ir Ona Simutytė Rimkai
Udraliai Uršulė Žvinklytė Butkienė Viktorinas ir Liudovika Stasiutė Žvinkliai N Rukai
1765-11-25 Mos. RIMKUS Dovydas Rimkus (Rymkiewicz)

Rukai Rozalija Budrytė (Budrewiczowna)

Lyksūdė
1840-10-08 Mos. RIMKUS Feliksas Rimkus Jurgis ir Rozalija Vaškytė Rimkai
* Elžbieta Aklytė Andrius ir Magdalena Pauragytė Akliai
Tėveliai
1895-02-07 Mos. RIMKUS Feliksas Rimkus Feliksas ir Matilda Litvinaitė Rimkai
Tėveliai Emilija Zubaitė Liudvikas ir Barbora Abdulskytė Zubės
Kusai
1923-02-06 Mos. RIMKUS Feliksas Rimkus Feliksas ir Matilda Litvinaitė Rimkai N Tėveliai Petronėlė Jankauskaitė Markaitienė Juozapas ir Kotryna Strikaitė Jankauskai N Tėveliai
1926-04-11 Mos. RIMKUS Feliksas Rimkus Feliksas ir Emilija Zubaitė Rimkai
Tėveliai Juozapota Liutkutė Simonas ir Ona Rokaitė Liutkai
Tėveliai
1938-05-03 Aleks. RIMKUS Ferdinandas Rimkus Kazimieras ir Kunigunda Urvikytė Rimkai
Kiviliai Tr. p. Juozapota Gužaitė Pranciškus ir Vincentina Karazinaitė Gužės
Kiviliai Tr. p.
1886-11-04 Mos. RIMKUS Jokimas Rimkus Jurgis ir Ona Viršilaitė Rimkai N Narvydžiai Sk. p. Monika Žvinklytė Stanislovas ir Kotryna Dimaitė Žvinkliai
Kernai
1915-02-01 Sk. RIMKUS Jokimas Rimkus (Римкевичa) Jokimas ir Monika Žvinklytė Rimkai
Narvydžiai Sk. p. Bronislava Donėlaitė Kazimieras ir Ona Šilgalytė Donėlos
Narvydžiai
1743-11-24 Mos. RIMKUS Jonas Rimkus (Rymkiewicz)
N Šakaliai Magdalena Alseikaitė (Alseykowna)

Kernai
1784-11-14 Mos. RIMKUS Jonas Rimkus (Rymkiewicz)

Igariai Marijona Piekutė (Piekiewiczowna)

Igariai
1830-08-22 Mos. RIMKUS Jonas Rimkus Martynas ir Kotryna Žalgirytė Rimkai
Šakaliai Veronika Vaitelavičiutė (Woytylowiczowna) Antanas ir Barbora Petrikaitė Vaitelavičiai
Šakaliai
1876-02-11 Mos. RIMKUS Jonas Rimkus (Римкевича) Dominykas ir Kotryna Rimkutė Rimkai
Nevočiai Anastasija Sadauskaitė Dominykas ir Ona Kinčiutė Sadauskai
Nevočiai
1899-11-23 Mos. RIMKUS Jonas Rimkus Leonas ir Barbora Alseikaitė Rimkai
Udraliai Julijona Aklytė Antanas ir Uršulė Šopagaitė Akliai
Žalgiriai
1920-04-15 Mos. RIMKUS Jonas Rimkus Jonas ir Rozalija Budrikytė Rimkai
Mosėdis Elena Jasaitė Juozapas ir Barbora Gaubytė Jasai
Daukšiai
1931-02-15 Mos. RIMKUS Jonas Rimkus Juozapas ir Scholastika Simonaitytė Rimkai
Kumpikai Grūšl.p. Anastasija Gedrimaitė Pranciškus ir Barbora Kniukštaitė Gedrimai
Ledžiai
1791-01-30 Mos. RIMKUS Juozapas Rimkus (Josephus Rymkus)


Magdalena Mikutienė (Magdalena Mikuttowa)
N
1816-02-15 Mos. RIMKUS Juozapas Rimkus (Jozephum Rymkiewicz)

Udralė Barbora Mikutytė (Barbara Mikutowna)

Šatraminiai
1864-01-21 Mos. RIMKUS Juozapas Rimkus Antanas ir Ona Liebutė Rimkai
Šatraminiai Monika Vaserytė Jonas ir Ona Narkutė Vaseriai
Šatraminiai
1927-02-22 Sal. RIMKUS Juozapas Rimkus (įr. Rymkus) Juozapas ir Ona Kontrimaitė Rimkai
Notėnai Rozalija Panumytė Antanas ir Rozalija Jonutytė Panumiai
Kulaliai Sal. p.
1789-12-25 Mos. RIMKUS Jurgis Rimkus (Georgius Rymkiewicz)

Viekšniai Petronėlė Daukšiaiitė (Petronela Daukszewiczowna)

Krakės
1798-11-27 Mos. RIMKUS Jurgis Rimkus (Georgium Rimkiewicz)

Daukšiai Rozalija Vaškytė (Rozalia Waszkiewiczowna)

Krakės
1920-04-15 Mos. RIMKUS Jurgis Rimkus Jonas ir Rozalija Budrikytė Rimkai
Mosėdis Anelė Jablonskytė Petras ir Uršulė Laureckytė Jablonskiai
Mosėdis
1767-08-02 Mos. RIMKUS Kazimieras Rimkus (Rimkiewicz)


Rožė Stasienė (Stassewiczowa)
N Lyksūdė
1865-05-16 Sal. RIMKUS Kazimieras Rimkus Pranciškus ir Kunegunda Rumšaitė Rimkai
Kumpikai Sal. p. Barbora Bendikaitė Antanas ir Antanina Petkutė Bendikai
Kumpikai Sal. p.
1908-02-12 Sk. RIMKUS Kazimieras Rimkus Baltramiejus ir Anastasija Jonaitytė Rimkai N Kiviliai Sk. p. Kunigunda Urvikytė Leonas ir Jovita Pečiulytė Urvikiai
Kiviliai Sk. p.
1939-12-01 Aleks. RIMKUS Kazimieras Rimkus Kazimieras ir Emilija Pauragaitė Rimkai
Truikinai Stanislova Zalunskytė Jonas ir Agnė Razgaitytė Zalunskiai
Truikinai Sk. p.
1930-05-10 Sal. RIMKUS Konstantinas Rimkus Jonas ir Julijona Aklytė Rimkai
Udraliai Morta Stonkutė Juozapas ir Morta Venckutė Stonkai
Reketė Sal. p.
1798-11-27 Sal. RIMKUS Laurynas Rimkus (Laurentium Rymkus)


Ona Markaitytė (Annam Markaytowna)

Kulisodžiai Sal. p.
1821-02-08 Mos. RIMKUS Leonas Rimkus (Leonam Rymkus)

Virbaliai Ona Petrikaitė (Anna Petrykowska Rymkowa)

Šniukščiai
1913-02-12 Mos. RIMKUS Leonas Rimkus Jonas ir Anastasija Sadauskaitė Rimkai
Naujukai Rozalija Vaitelavičiutė Baužienė (Вайтилевичевной) Pranciškos Vaitelavičiutės dukra N Mosėdis
1758-08-01 Mos. RIMKUS Martynas Rimkus (Rymkiewicz)

Lyksūdė Konstancija Rudienė (Rudowiczowa)
N Lyksūdė
1763-11-20 Mos. RIMKUS Martynas Rimkus (Rymkiewicz)

Daukšiai Ona Vitkienė (Witkiowa)
N Šakaliai
1782-11-10 Mos. RIMKUS Martynas Rimkus (Rymkiewicz)

Šaukliai Magdalena Šmitaitė (Szmytowna)

Igariai
1768-07-17 Mos. RIMKUS Mykolas Rimkus (Rymkus)

Bratikai Kotryna Raudonytė (Rawdoneyty)

Kaukolikai
1794-01-21 Mos. RIMKUS Motiejus Rimkus (Motheum Rymkiewicz)

Bratikai Magdalena Ronkytė (Magdalena Rąkiewiczowna)

Lukošaičiai
1934-07-28 Mos. RIMKUS Petras Rimkus Adomas ir Magdalena Šakinytė Rimkai
Igariai Magdalena Donėlaitė Jokimas ir Magdalena Simonavičiutė Donėlos
Igariai
1865-02-15 Mos. RIMKUS Petras Rimkus (Римкевича) Juozapas ir Ona Skurvydaitė Rimkai
Burniškiai Felicijona Valantinaitė Antanas ir Barbora Venckutė Valantinai
Ersla
1870-02-10 Sal. RIMKUS Petras Rimkus Pranciškus ir Ona Simaitė Rimkai (Сымовъ Рымковъ)
Salantai Marijona Degimaitė Jurgis ir Veronika Martinaitė Degimai
Salantai
1873-02-14 Mos. RIMKUS Petras Rimkus valst Ignotas ir Agota Viršilaitė Rimkai
Burniškės Mos. p. Barbora Piekutė Augustinas ir Ona Simutytė Piekai
Žebrokai
1879-02-06 Šač. RIMKUS Petras Rimkus Antanas ir Veronika Jakubauskaitė Rimkai
Geledžiai Gint.v.Pi.p. Magalena Lukaitė (Луковною) Juozapas ir Ona Jonkutė (Joнкусовъ) Lukai (Лукоcoв)
Derkinčiai
1939-07-25 Mos. RIMKUS Petras Rimkus Feliksas ir Emilija Zubaitė Rimkai
Tėveliai Aleksandra Dargytė Jurgis ir Monika Mončytė Dargiai
Nevočiai
1825-01-13 Sal. RIMKUS Pranciškus Rimkus (Franciscum Rymkus)

Klausgalvai Kotryna Žiobakaitė (Catharinam Žiobakaly)

Nasrėnai Sal. p.
1887-06-16 Mos. RIMKUS Pranciškus Rimkus Erikas ir Ieva Bitautaitė Rimkai
Skuodas Amelija Vičiutė Jonas ir Ieva Jonauskaitė Vičiai
Ersla
1908-03-19 Mos. RIMKUS Pranciškus Rimkus Pranciškus ir Ona Kažytė Rimkai
Notėn.p. Barbora Piekutė Konstantinas ir Apolonija Černeckytė Piekai
Udraliai
1936-01-19 Lenk. RIMKUS Pranciškus Rimkus Jonas ir Ona Šiudeikytė Rimkai N Žemytė Lenk. p. Petronėlė Riepšaitė Mykolas ir Albertina Sparnauskaitė Riepšai
Šatraminiai Mos. p.
1938-01-30 Sal. RIMKUS Pranciškus Rimkus Juozapas ir Ona Petrauskaitė Rimkai
Kulsodis Bronislova Budrytė Tadas ir Barbora Baltonytė Budriai
Skaudaliai
1732-06-01 Mos. RIMKUS Simonas Rimkus (Rimkiewicz)

Rumšaičiai Magdalena Pukinskaitė (Pukinskayte)

Igariai
1759-10-27 Mos. RIMKUS Stanislovas Rimkus (Rymkiewicz)

Daukšiai Kotryna Burbaitė (Burbowna)

Kernai
1928-01-24 Sal. RIMKUS Stanislovas Rimkus Petras ir Agnė Simutytė Rimkai
Narėpai Ona Ernastaitė Pranciškus ir Kotryna Alminaitė Ernastai
Panotėnai Plat. p.
1711-02-15 Mos. RIMKUS Steponas Rimkus (Rimkaytis)

Peldžiai Sal. p. Dorota Kusaitė (Kusayte)

Ledžiai
1790-10-20 Mos. RIMKUS Tomas Rimkus (Thomas Rymkiewicz)

Daukšiai Barbora Mikutytė (Barbara Mikutowna)

Mikulčiai
1791-01-16 Mos. RIMKUS Tomas Rimkus (Thomas Rymkiewicz) pasikartojantis įrašas (data)
Daukšiai Barbora Mikutytė (Barbara Mikutowna)

Mikulčiai
1922-02-26 Mos. RIMKUS Valerijonas Rimkus Jonas ir Rozalija Budrikytė Rimkai
Mosėdis Uršulė Apulskytė Antanas ir Joana Kazbaraitytė Apulskiai (Kazbaraitė, Apulskis)
Mosėdis1734-10-10 Mos. RINIUS Antanas Rinius (Rinewicz)

Šukiai Pal.p. Kotryna Prialgauskaitė (Przyalgowska)

Prialgai
1881-02-03 Mos. RINIUS Kazimieras Rinius Pranciškus ir Terezė Kuprytė Riniai
Palaičiai Lenk.p. Petronėlė Tamošauskaitė Ignotas ir Anelė Simutytė Tamašauskaitė
Šatraminiai1938-05-22 Sal. RINIUS Kazimieras Rinius Kazimieras ir Monika Skersytė Riniai
Palegija Lenkimų p. Apolonija Šetkutė Juozapas ir Magdalena Venckutė Šetkai
Laiviai
1726-02-24 Mos. RINKUS Motiejus Rinkus (Rynkowski)

Prialgavadvaras Rpžė Jurevičiutė (Jurewiczowna)

Lyksūdė
1798-11-20 Šač. RINIUS Stanislovas Rinius (Stanislaum Ryniewicz)

Truikinai Yl. p. Elžbieta Petrauskaitė (Elisabetham Petrowska)

Kaukolikai1782-02-03 Mos. RYLA Vincentas Ryla (Ryllo)

Šliadų dvaras Godoberta Alseikaitė (Olseykowna)

Rumšaičiai1932-11-26 Sal. RIVERIS Jonas Riveris Jonas ir Barbora Bakstytė Riveriai
Laiviai Sal. p. Justina Razmutė Kazimieras ir Kotryna Bakaveckaitė Razmos
Laiviai1937-02-01 Šač. ROJUS Adomas Rojus Juozapas ir Ona Urnikytė Rojai N Likšai Alsėdžių p. Rozalija Kazlauskaitė Kazimieras ir Petronėlė Jurevičiutė Kazlauskai
Derkinčiai
1856-02-14 Sal. ROJUS Jokūbas Rojus Tomas ir Ona Stančaitytė Rojai
Atlaužos Plat. p. Elžbieta Žvinklytė Pranciškus ir Cecilija Serapinaitė Žvinkliai
Dvarčininkai
1894-02-02 Šač. ROJUS Kazimieras Rojus Jokūbas ir Elžbieta Žvinklytė Rojai
Dvarčimykai Sal. p. Kotryna Viršilaitė Jokimas ir Ona Gedgaudaitė Viršilos
Bratikai1734-11-14 Mos. ROKAS Dovydas Rokas ? (Rukis)

Nevočiai Kotryna Venckutė (Więckaitie)

Gondlaukė
1894-02-08 Mos. ROKAS Juozapas Rokas (Рока) Juozapas ir Antanina Galdikaitė Rokai
Šakaliai Amelija Jablonskytė Ignotas ir Matilda Kubiliutė Jablonskiai
Šakaliai
1853-02-17 Mos. ROKAS Juozapas Rokas (Рохаса) Juozapas ir Pranciška Idzelytė Rokai
Šakaliai Antanina Galdikaitė Antanas ir Petronėlė Skersytė Galdikai
Šakaliai
1730-01-22 Mos. ROKAS Kazimieras Rokas (Roka)

Kaukolikai Kotryna Lutytė (Lutowna)

Daktarai
1858-01-21 Mos. ROKAS Leonas Rokas (Рока) Juozapas ir Pranciška Idzelytė Rokai
Daukšiai Petronėlė Motiejauskaitė Dovydas ir Petronėlė Galdikaitė Motiejauskai
Žalgiriai
1929-04-28 Mos. ROKAS Pranciškus Rokas Pranciškus ir Anastasija Veitaitė Rokai
Mosėdis Genovaitė Prialgauskaitė Pranciškus ir Kotryna Gikaraitė Prialgauskai
Prialgava
1899-11-16 Mos. ROKAS Pranciškus Rokas (Рокиса) Juozapas ir Antanina Galdikaitė Rokai
Šakaliai Anastasija Veitaitė Leopoldas ir Ona Naumeckytė Veitai
Mosėdis
1933-02-22 Mos. ROKAS Stanislovas Rokas Juozapas ir Amelija Jablonskytė Rokai
Šakaliai Emilija Donėlaitė Jonas ir Elena Ragainytė Donėlos
Šekai1891-02-12 Mos. ROKŠA Pranciškus Rokša Mykolas ir Barbora Rusytė Rokšos
Benaičiai Darbėn. p. Valerija Galdikaitė Jonas ir Monika Lenkauskaitė Galdikai
Ledžiai1758-04-09 Mos. RONYS Jokūbas Ronys (Ronis)

Ersla Marijona Kulsienė Kulsiowa)
N Ersla1924-03-03 Lenk. RONKAITIS Vincentas Ronkaitis Jonas ir Barbora Rimkutė Ronkaičiai
Margininkai Lenk. p. Ona Untulytė Jonas ir Klementina Katkutė Untuliai
Juodeikiai
1936-02-24 Gr. RONKAITIS Vladislovas Ronkaitis Jonas ir Barbora Rimkutė Ronkaičiai
Kumpikai Gr. p. Magdalena Paulikaitė Antanas ir Barbora Stroputė Paulikai
Kniežai Gr. p.1902-06-11 Mos. RONKYS Andrius Ronkys Feliksas ir Barbora Lazdauskaitė Ronkiai
Juodeikiai Lenk.p. Uršulė Riepšaitė Taučienė Antanas ir Rožė Tamošauskaitė Riepšai N Šatraminiai
1735-11-13 Mos. RONKYS Antanas Ronkys (Ronkiewicz)

Udraliai Marijona Malūkaitė (Malukowiczowna)

Šakaliai
1740-12-06 Mos. RONKYS Antanas Ronkys (Ronkiewicz)
N Šakaliai Magdalena Končiutė (Konczowna)

Šakaliai
1771-01-27 Mos. RONKYS Antanas Ronkys (Rąkiewicz)

Šatraminiai Marcijona Liebutė (Lebayty)

Šaukliai
1811-01-24 Mos. RONKYS Antanas Ronkys (Antonium Runkiewicz)


Julijona Šiaudinytė (Juliannam Szawdynewna)

Šatraminiai
1877-01-26 Mos. RONKYS Antanas Ronkys Kazimieras ir Monika Ramonaitė Ronkiai
Daukšiai Ona Dobrovolskytė Feliksas ir Anastasija Kubiliutė Dobrovolskiai
Šatraminiai
1905-01-31 Mos. RONKYS Antanas Ronkys Antanas ir Ona Dobrovolskytė Ronkiai
Šekai Ona Andrutytė (Андрутовною) Leonas ir Anelė Vyniautaitė Andručiai
Igariai
1910-02-03 Mos. RONKYS Antanas Ronkys Bonaventūras ir Felicijona Daržinskaitė Ronkiai
Šerkšniai Ona Griciutė Feliksas ir Barbora Gadeikytė Griciai
Šerkšniai
1790-10-03 Mos. RONKYS Bonaventūras Ronkys (Bonaventura Rąkiewicz)

Plaušiniai Ona Ramonaitė (Ana Romanowna)

Plaušiniai
1791-01-16 Mos. RONKYS Bonaventūras Ronkys (Bonaventura Rąkiewicz)

Plaušiniai Ona Ramonaitė (Anna Romanowna)

Plaušiniai
1868-04-23 Mos. RONKYS Bonaventūras Ronkys Juozapas ir Proksida Gedgaudaitė Ronkiai
Šač. p. Felicijona Daržinskaitė Piekienė Pranciškus ir Kotryna Mikniutė Daržinskai N Gondlaukė
1916-02-28 Mos. RONKYS Dominykas Ronkys Juozapas ir Ona Galdikaitė Ronkiai
Palšiai Uršulė Žvinklytė Kazimieras ir Rozalija Ramelytė Žvinkliai
Šakaliai
1881-10-06 Mos. RONKYS Feliksas Ronkys Pranciškus ir Ona Numgaudaitė Ronkiai
Žalgiriai Monika Gadeikytė Antanas ir Monika Meškytė Gadeikiai
Žalgiriai
1908-02-05 Mos. RONKYS Feliksas Ronkys Antanas ir Ona Dobrovolskytė Ronkiai
Šatraminiai Amelija Galdikaitė Leonas ir Barbora Lenkutė Galdikai (Ленковной)
Ledžiai
1850-06-14 Mos. RONKYS Juozapas Ronkys Juozapas ir Julijona Rapalytė Ronkiai
Žalgiriai Barbora Staniutė (Станiовною) Ignotas ir Ona Beinoraitė Staniai
Šatraminiai
1888-02-16 Mos. RONKYS Juozapas Ronkys Juozapas ir Barbora Staniutė Ronkiai
Šatraminiai Uršulė Ažondenytė Feliksas ir Elena Juozaitytė Ažondeniai
Šatraminiai
1937-05-11 Sk. RONKYS Juozapas Ronkys Kazimieras ir Barbora Galdikaitė Ronkiai N Šakaliai Barbora Karazinaitė Pranciškus ir Barbora Baužytė Karazinai
Narvydžiai
1939-04-16 Sk. RONKYS Juozapas Ronkys Juozapas ir Magdalena Šopagaitė Ronkiai
Šakaliai Stanislova Žvinklytė Juozapas ir Magdalena Motiejauskytė Žvinkliai
Paluknė Sk. p.
1939-04-16 Sk. RONKYS Juozapas Ronkys g.1918.04.03 Juozapas ir Magdalena Šopagaitė Ronkiai
Šakaliai Mos.p. Stanislova Žvinklytė g. 1921.05.14 Juozapas ir Magdalena Motiejauskaitė Žvinkliai
Paluknė
1906-11-07 Mos. RONKYS Jurgis Ronkys Antanas ir Ona Dobrovolskytė Ronkiai
Skuodas Anastasija Andrutytė (Андрутисовною) Leonas ir Anelė Vyniautaitė Andručiai
Igariai
1781-01-21 Mos. RONKYS Kazimieras Ronkys (Rąkis)

Bratikai Elžbieta Kryžiuvienė (Krzyzowska)
N Bratikai
1816-01-25 Šač. RONKYS Kazimieras Ronkys (Cazimirum Rąnkiewicz)

Skuodas Kotryna Juzumaitė (Catharina Jozumowna {Rąnkiewiczowa})

Kaukolikai
1840-02-06 Mos. RONKYS Kazimieras Ronkys Antanas ir Justina Kaulinytė Ronkiai
Daukšiai Monika Ramonaitė (Romanowska) Pranciškus ir Pranciška Gikaraitė Ramonai (Ramonowskich)
Daukšiai
1881-01-13 Mos. RONKYS Kazimieras Ronkys (Рункиса) Kazimieras ir Monika Ramonaitė Ronkiai
Šatraminiai Barbora Galdikaitė Leopoldas ir Magdalena Grigalauskaitė Galdikai
Šatraminiai
1913-10-15 Mos. RONKYS Kazimieras Ronkys Petras ir Magdalena Kubiliutė Ronkiai
Daukšiai Barbora Kubiliutė Jonas ir Uršulė Apulskytė Kubiliai
Daukšiai
1917-07-10 Mos. RONKYS Kazimieras Ronkys Kazimieras ir Barbora Galdikaitė Ronkiai
Palšiai Veronika Alpaitė Pranciškus ir Uršulė Liebutė Alpai
Šekai
1934-02-07 Mos. RONKYS Leonas Mykolas Ronkys (Runkis) Andrius ir Uršulė Riepšaitė Ronkiai
Šatraminiai Karolina Venslauskaitė (Venclauskaitė) Juozapas ir Felicijona Vitkutė Venslauskai
Daukšiai
1939-02-07 Gr. RONKYS Petras Ronkys Kazimieras ir Petronėlė Narmontaitė Ronkiai
Urbaičiai Sal. p. Stefanija Benetytė Barboros Benetytės duktė
Jakštaičių Meds. Gr. p.
1882-10-05 Mos. RONKYS Petras Ronkys (Рункиса) Juozapas ir Barbota Piekutė Ronkiai
Žalgiriai Magdalena Kubilaitė Feliksas ir Ona Petkutė Kubilai
Žalgiriai
1925-05-03 Mos. RONKYS Povilas Ronkys Juozaps ir Uršulė Ažondenytė Ronkiai
Šatraminiai Veronika Stropaitė Kazimieras ir Agnė Milašiutė Stropai
Šatraminiai
1818-01-29 Mos. RONKYS Pranciškus Ronkys (Franciscum Rąkis)


Petronėlė Bernytė (Petronella Bernowna {Rąkisowa})

Šatraminiai
1851-11-06 Mos. RONKYS Pranciškus Ronkys (Рункиса) Jonas ir Terezė Galdikaitė Ronkiai
Žalgiriai Magdalena Mikutytė (Микутiовною) Dominykas ir Ona Dvarionaitė Mikutos
Žalgiriai
1765-11-17 Mos. RONKYS Stanislovas Ronkys (Rąkis)

Grūšlaukė Sal. p. Regina Kazlauskaitė (Kazlowska)

Bratikai
1783-10-13 Mos. RONKYS Viktorinas Ronkys (Rąkiewicz)

Šatraminiai Magdalena Kubiliutė (Kubilowiczowna)

Budriai

ROZGA taip pat žiūrėti RAZGAITIS1937-02-07 Yl. ROZGA Danielius Rozga Danielius ir Veronika Veselytė Rozgos N Vaičaičių p. Pulcherija Lindenytė Dominykas ir Marcijona Butkutė Lindeniai
Dvareliai Ylakių p.
1744-06-21 Mos. ROZGA Jokūbas Rozga (Rozga)

Geidučiai Marijona Stonkutė (Stankiewiczowna)

Prialgai
1730-10-15 Mos. ROZGA Jonas Rozga (Rozga)

Šačiai Marijona Kubiliiutė (Kubylowna)

Gaubės
1734-02-05 Mos. ROZGA Jonas Rozga (Rozga)
N Rumšaičiai Ona Petrikaitė (Petrikowna)

Mockaičiai
1757-10-16 Mos. ROZGA Juozapas Rozga (Rozgus)

Dovainiai Plat. p. Marijona Donėlienė (Donielenie)
N Rumšaičiai
1771-01-27 Mos. ROZGA Juozapas Rozga (Razgus)
N
Barbora Bružaitė (Bružayty)

Rumšaičiai
1936-10-13 Šač. ROZGA Juozapas Rozga Pranciškus ir Ona Rušinskiaitė Rozgos
Šačiai Rozalija Liubinaitė Leonas ir Ona Kvederaitė Liubinai
Šačiai
1925-06-09 Mos. ROZGA Jurgis Rozga (Rozgas) Jurgis ir Ona Staskutė Rozgos N Virbalai Uršulė Šiudeikytė Juozapas ir Uršulė Bertalaitė Šiudeikiai
Gaubės
1937-02-08 Yl. ROZGA Konstantinas Rozga Danielius ir Veronika Veselytė Rozgos
Truikinai Pranciška Jurdonaitė Dominykas ir Pranciška Juškaitė Jurdonai
Gailaičiai
1756-10-17 Mos. ROZGA Martynas Rozga (Rozga)

Tėveliai Elžbieta Mockutė Mackiewiczowna)

Ersla
1758-10-22 Mos. ROZGA Martynas Rozga (Rozga)
N Ersla Barbora Valantinaitė (Walutowiczowna)

Laumaičiai
1722-11-22 Mos. ROZGA Mykolas Rozga (Rezgus)

Erlėnai Sal. p. Kotryna Motiejaitė (Motieiayte)

Šaukliai
1772-11-22 Mos. ROZGA Mykolas Rozga (Rozga)


Barbora Simutienė (Symuciowa)
N Simaičiai
1754-11-11 Mos. ROZGA Petras Rozga (Rozga)

Krakės Marijona Vaičiulytė (Wayciulowna)

Krakės
1930-02-17 Mos. ROZGA Petras Rozga Leonas ir Ona Jakučinskaitė Rozgos
Ylakių p. Ona Niuniavaitė Kazimieras ir Ona Burbaitė Niuniavos
Ersla
1936-06-07 Mos. ROZGA Vincentas Rozga Vincentas ir Pelagija Vindašiutė Rozgos
Bokiškė Yl. p. Monika Ramonaitė Pranciškus ir Monika Daukantaitė Ramonai
Ersla1887-02-15 Mos. RUBAVIČIUS Juozapas Rubavičius Ignotas ir Barbora Dulinskaitė Rubavičiai
Gintališkės p. Teklė Sendrytė (Сындрoвичевной) Amerikas ir Barbora Donėlaitė Sendriai (Сындровичевъ)
Šaukliai
1883-02-22 Mos. RUBAVIČIUS Kazimieras Rubavičius Kazimieras ir Marcijona Narmontaitė Rubavičiai
Virkšai Plat. p. Barbora Razmaitė Antanas ir Benedikta Beinoraitė Razmai
Šniukščiai
1918-09-15 Ž.Kalv. RUBAVIČIUS Kazimieras Rubavičius Kazimieras ir Barbora Razmaitė Rubavičiai
Getaučiai Plat. p. Ona Bergaudaitė Viktorinas ir Elžbieta Mačernytė Bergaudai
Medsėdžiai Žem. Kalv. p.
1938-11-24 Lenk. RUBAVIČIUS Konstantinas Rubavičius Emilijos Rubavičiutės sūnus
Margininkai Lenk. p. Petronėlė Katkutė Leonas ir Petronėlė Kniukštaitė Katkai
Večiai Lenk. p.
1887-07-28 Mos. RUBAVIČIUS Leonas Rubavičius Ignotas ir Barbora Dulinskaitė Rubavičiai
Šaukliai Ona Šiudeikytė Adomas ir Monika Piekutė Šiudeikiai
Šaukliai1810-02-27 Mos. RUBEŽIS Pranciškus Rubežis (Franciscum Rubažewicz)

Barstyčiai Kalv. p. Petronėlė Prialgauskaitė (Petronilla Przyalgowska Rubažewiczowa)

Prialgai
1711-11-28 Mos. RUBEŽIS Tomas Rubežis (Rubazewicz)


Magdalena Montrimienė (Mątrymowiczowa)
N Prialgai1734-02-24 Mos. RUBYS Jonas Rubys (Rubyk)

Krakės Elena Numgaudytė (Numgaudziowna)

Krakės1758-07-11 Mos. RUBONAS Pranciškus Rubonas (Rubon)

Daukšiai Ona Numgaudytė (Numgawdziowna)

Daukšiai1860-02-13 Mos. RUDAITIS Pranciškus Rudaitis (Рудайтиса) Mykolas ir Ona Albaitytė Rudaičiai
Lenkimai Ona Mažutytė Mykolas ir Ona Kubiliutė Mažučiai
Daukšiai1796-10-04 Sk. RUDAVIČIUS Antanas Rudavičius (Antonium Rudowicz)
N Šatai Barbora Šilinskaitė (Barbara Szylinska)

Rušupiai Sk. p.
1802-01-13 Mos. RUDAVIČIUS Antanas Rudavičius (Antonium Rudowicz)

Šatraminiai Terezė Paulikaitė (Tereza Pawlikowna)

Šatraminiai
1752-09-21 Mos. RUDAVIČIUS Jonas Rudavičius (Rudowicz)


Konstancija Sasnauskaitė (Sosnowska)

Šačiai
1808-01-28 Šač. RUDAVIČIUS Juozapas Rudavičius (Jozephum Rudowicz)

Šatės Antanina Valančiūtė (Antonina Walączewska Rudowiczowa)

Liksūdžiai
1920-02-02 Sal. RUDAVIČIUS Juozapas Rudavičius Aleksandras Vincentas ir Ona Anicikaitė Rudavičiai
Peldžiai Sal. p. Anastasija Liubertaitė Vaserienė Leonas ir Ona Medutytė Liubertai N Peldžiai Sal. p.
1940-05-14 Sal. RUDAVIČIUS Kazimieras Rudavičius Juozapas ir Petronėlė Vasiliutė Rudavičiai
Stirbaičiai Plat. p. Ona Šleiniutė Kazimieras ir Ona Narvilaitė Šleiniai
Barzdžiai Sal. p.
1792-09-30 Mos. RUDAVIČIUS Mykolas Rudavičius (Michael Rudowicz)

Narmantai Sal. p. Barbora Jackaitė (Barbara Jackayte)

Gaubės
1745-11-14 Mos. RUDAVIČIUS Motiejus Rudavičius (Rudzewicz)

Plateliai Kotryna Bunkšaitė (Bunkszowna)

Mikulčiai
1774-02-06 Mos. RUDAVIČIUS Motiejus Rudavičius (Rudowicz)

Šačiai Kotryna Paulauskaitė (Pawlowska)

Žalgiriai
1777-06-09 Mos. RUDAVIČIUS Motiejus Rudavičius (Rudowicz)

Šačiai Ona Butkutė (Butkiewiczowna)

Vabaliai
1875-07-21 Mos. RUDAVIČIUS Pranciškus Rudavičius (Рудовича) Petras ir Kunegunda Paulauskaitė Rudavičiai N Tėveliai Barbora Gadeikytė Jokimas ir Kunegunda Dvarionaitė Gadeikiai
Kulaliai
1893-11-09 Mos. RUDAVIČIUS Pranciškus Rudavičius (Рудовича) Kazimieras ir Petronėlė Pargalytė Rudavičiai
Geidučiai Šač. p. Agnė Beniušytė Jonas ir Petronėlė Beniušytė Beniušiai
Paeiškūnė Mos. p.
1815-11-15 Šač. RUDAVIČIUS Stanislovas Rudavičius (Stanislaum Rudowicz)
N Notėnai Gintel. p. Kotryna Kydikaitė (Catharina Kidikowna Rudowiczowa)

Vindeikiai
1789-06-07 Mos. RUDAVIČIUS Tomas Rudavičius (Thomas Rudowicz)

Geldžiūnai Platel.p. Barbora .............. (Barbara ...kiewiczowna)

Rukai1934-02-03 Sal. RUDELIS Antanas Rudelis Antanas ir Barbora Laukytė Rudeliai
Barzdžiai Sal. p. Ona Pilibaitytė Antanas ir Ona Doarkaitė Pilibaičiai
Pėsčiai Sal. p.1901-01-30 Mos. RŪDĖ Konstantinas Rudė (Рудева) Pranciškus ir Barbora Gadeikytė Rudės
Gondlaukė Uršulė Šilgalytė Antanas ir Uršulė Budrikytė Šilgaliai
Kernai
1919-02-04 Mos. RŪDĖ Konstantinas Rudė Pranciškus ir Barbora Gadeikytė Rudės N Krakės Barbora Skurvydaitė Dabrienė Benediktas ir Marijona Ramanauskiaitė Skurvydai N Ersla1928-09-18 Gr. RUDYS Aleksandras Rudys Aleksandras ir Elena Rinaitė Rudžiai
Kumpikai Gr. p. Sofija Stonkutė Kazimieras ir Konstancija Jucytė Stonkai
Klausgalvų Meds. Sal. p.
1735-04-25 Mos. RUDYS Aloyzas Rudys (Rudis)

Šačiai Ona Mižaitė (Mižaytie)

Šačiai
1875-02-23 Sal. RUDYS Ignotas Rudys (Рудиса) Marijonos Žobakaitės našlys N Rugeniai Kart. p. Uršulė Bendikaitė Mykolas ir Ona Petkutė Bendikai
Salantai
1934-10-02 Mos. RUDYS Julijonas Rudys Kazimieras ir Ona Pakulytė Rudžiai
Salantai Justina Meškytė Antanas ir Domicėlė Stankūnaitė Meškiai
Mosėdis
1858-05-20 Sal. RUDYS Jonas Rudys (Рудиса) Pilypas ir Magdalena Uderytė Rudžiai
Rokiškė Sal. p. Kotryna Daukšaitė Venckienė Antanas ir Kotryna Puškoriutė Daukšai
Žūdgalis Sal. p
1868-02-11 Mos. RUDYS Juozapas Rudys (Рудиса) Juozapas ir Barbora Arlauskaitė Rudžiai
Narėpiai Sal. p. Barbora Žvinklytė Leonas ir Felicijona Pikturnaitė Žvinkliai
Šakaliai
1934-06-09 Sal. RUDYS Juozapas Rudys Juozapas ir Magdalena Puidokaitė Rudžiai
Leliūnai Sal. p. Stefanija Razmutė Kazimieras ir Barbora Maksvytytė Razmai
Bajoraliai Sal. p.
1935-06-15 Kaln. RUDYS Juozapas Rudys Pranciškus ir Ona Gervinskaitė Rudžiai
Klausgalvų Meds. Barbora Venckutė Juozapas ir Barbora Milašiutė Venckai
Klausgalvų Meds.
1824-02-17 Sal. RUDYS Kazimieras Rudys (Casimirum Rudis)

Geidučiai Mos.p. Pranciška Jablonskytė (Francisca Jabloskaly)

Kulale Sal. p.
1867-02-15 Yl. RUDYS Kazimieras Rudys (Рудавича) Kazimieras ir Pranciška Jablonskytė Rudžiai N Geidučiai Šač. p. Anastasija Stapinskaitė Tadas ir Barbora Žvinklytė Stapinskai
Gailaičiai Sk. p.
1937-04-27 Gr. RUDYS Petras Rudys Aleksandras ir Elena Grinevičiutė Rudžiai
Degimai Gr. p. Elena Benetytė Leonas ir Petronėlė Motiejauskaitė Benečiai
Degimai Gr. p.
1867-10-24 Mos. RUDYS Pranciškus Rudys (Рудиса) Petras ir Kunegunda Zaburaitė Rudžiai
Kulaliai Anastasija Baužytė Valančiauskienė Jonas ir Barbora Martinkutė Baužiai N Tėveliai
1933-02-07 Kaln. RUDYS Pranciškus Rudys Antanas ir Barbora Laukytė Rudžiai
Barzdžiai Kaln. p. Elena Kazlauskaitė Pranciškus ir Ona Montrimaitė Kazlauskai
Tinteliai Kaln. p.
1808-10-27 Mos. RUDYS Stanislovas Rudys (Stanislaum Rudy)

Naujukai Gint.val. Brigita Motuzaitė (Brygita Motuzowna Rudziowa)

Mosėdis
1872-07-20 Mos. RUDYS Stanislovas Rudys (Рудовича) Pilypas ir Magdalena Uderytė Rudžiai
Salantų p. Uršulė Donėlaitė Aleksandras ir Magdalena Markaitytė Donėlos
Igariai1827-01-11 Plat. RUGINIS Antanas Ruginis

Rudaičiai Plat. p. Antanina Mačernytė

Rudaičiai Plat. p.
1808-11-03 Mos. RUGINIS Bonifacijus Ruginis (Bonifacy Ruginowicz)
N Tuzai Sal. p. Ieva Jackutė (Ewa Jackiewiczowna Ruginowiczowa)

civ.Mos
1926-05-23 Mos. RUGINIS Chrizostomas Ruginis Ignotas ir Magdalena Mikutaitė Ruginiai
Žeimiai Sal. p. Agnė Piekutė Kazimieras ir Valerija Žvaginytė Piekai
Krakės
1777-01-19 Mos. RUGINIS Dominykas Ruginis (Ruginis)


Morta Mickutė (Mickiewiczowna)

Vindeikiai
1888-01-10 Sal. RUGINIS Ignotas Ruginis Martynas ir Marijona Miliutė Ruginiai
Žeimiai Sal. p. Magdalena Mikutaitė (Микутовною) Juozapas ir Marijona Martavičiutė Mikutos
Žeimiai Sal. p.
1825-06-30 Plat. RUGINIS Juozapas Ruginis

Stirbaičiai Plat. p. Cecilija Jakovickaitė

Stirbaičiai Plat. p.
1929-06-01 Mos. RUGINIS Justinas Ruginis Kotrynos Ruginytės sūnus
Rukai Petronėlė Ramanauskiaitė Kazimieras ir Konstancija Kazlauskaitė Ramanauskiai
Mosėdis
1733-11-22 Mos. RUGINIS Kazimieras Ruginis (Ruginewicz)


Marijona Vičiutė (Wiczowna)

Mosėdis
1869-02-11 Sal. RUGINIS Kazimieras Ruginis Kazimieras ir Veronika Zebitytė Ruginiai
Narėpai Sal. p. Ona Žvinklytė Kazimieras ir Barbora Peldytė Žvinkliai
Skaudaliai
1890-06-12 Mos. RUGINIS Kazimieras Ruginis Kazimieras ir Barbora Leksytė Ruginiai
Žeimiai Sal. p. Petronėlė Kubiliutė Jonas ir Petronėlė Griciutė Kubiliai
Šerkšniai
1913-02-24 Šač. RUGINIS Kazimieras Ruginis Juozapas ir Barbora Stončiutė Ruginiai
Mockaičiai Barstyčių p. Kunigunda Viršilaitė Klemensas ir Kunigunda Šėmaitė Viršilos
Kaukolikai Šač. p.
1918.05 mėn. Sal. RUGINIS Kazimieras Ruginis (g. 1875 m. Narėpuose) Kazimieras ir Ona Žvinklytė Ruginiai
Kulupėnai Kart.p. Ona Kniukštaitė (g. 1895 m. Barzdžių medsėdžiuose) Antanas ir Barbora Beniušytė Kniukštos
Barzdžių Medsėdžiai Sal. p.
1898-02-10 Mos. RUGINIS Klemensas Ruginis Kazimieras ir Antanina Šakalytė Ruginiai
Šačiai Magdalena Gurauskaitė Jurgis ir Elena Andriejauskaitė Gurauskai
Šekai
1927-02-13 Sal. RUGINIS Stanislovas Ruginis Pranciškus ir Uršulė Gurauskaitė Ruginiai
Šekai Mosėdžio p. Ona Rutaitės Kazimieras ir Barbora Stasevičiutė Rutės
Narėpai
1937-02-08 Šač. RUGINIS Vladislovas Ruginis Pranciškus ir Uršulė Gurauskaitė Ruginiai
Šekai Mosėdžio p. Barbora Kaupaitė Kazimieras ir Barbora Jonutytė Kaupai
Bratikai1718-01-23 Mos. RUIBYS Andrius Ruibys (Reybis)


Magdalena Stasytė (Stasowna)

Šaukliai
1823-06-01 Sal. RUIBYS Antanas Ruibys (AntoniumRuybis)
N
Rozalija Žalgirytė (Rosaliam Žalgiraly)

Panotėnai
1824-10-14 Sal. RUIBYS Antanas Ruibys (Antonium Ruybis)
N Kulale Sal. p. Ona Stonytė (Anna Stanaly)

Dvaralis (Dworczyniki)
1845-10-16 Mos. RUIBYS Juozapas Ruibys (Rujbiow) Antanas ir Magdalena Vaškytė Ruibiai
Šaukliai Ona Strakšaitė Giedrienė (Gydrowa wdowa) Jonas ir Joana Šudrauskaitė Strakšai N Šaukliai
1939-09-19 Yl. RUIBYS Liudvikas Ruibys Kazimieras ir Ona Mickutė Ruibiai
Ylakiai Antanina Ivaškevičiutė Leopoldas ir Aleksandra Navickaitė Ivaškevičiai
Ylakiai
1831-11-24 Mos. RUIBYS Petras Ruibys Motiejus ir Barbora Vaitkutė Ruibiai
Panotėnai Barbora Pilibaitytė Mykolas ir Morta Kazbaraitytė Pilibaičiai
Šaukliai1931-02-04 Klaip. RUIGYS Jurgis Ruigys


Ona Pininigytė Jonas ir Ona Grigaliutė Pininigiai
1886-07-01 Mos. RUIKA Aleksandras Ruika Jonas ir Matilda Daržinskaitė Ruikos
Nevočiai Anastasija Šiudeikytė Jonas ir Uršulė Jonauskaitė Šiudeikiai
Baksčiai
1738-10-12 Mos. RUIKA Antanas Ruika (Ruyka)

Kusai Elžbieta Rimkutė (Rymkiewiczowna)

Šakaliai
1798-11-27 Mos. RUIKA Antanas Ruika (Antonium Ruyka)

Kusai Felicijona Jurkutė (Feliciana Jurkayciowna)

Laumaičiai
1827-02-13 Mos. RUIKA Antanas Ruika (Antonium Ruyko)

Kulupėnai Kart. p. Elena Vaserytė (Helenam Waserowna)

Daukšiai
1833-09-27 Mos. RUIKA Antanas Ruika Mykolas ir Barbora Zubaitė Ruikos
Igariai Uršulė Dabrytė Jurgis ir Joana Milinskaitė Dabriai
Žebrokai
1875-11-04 Šač. RUIKA Antanas Ruika (Руйка) Izidorius Marijona Urbonaitė Ruikos
Šatės Julijona Motiejauskaitė (Мацеевною) Onos Motiejauskaitės duktė
*
1904-02-03 Mos. RUIKA Antanas Ruika (Руйка) Jonas ir Matilda Daržinskaitė Ruikos
Nevočiai Uršulė Litvinaitė Antanas ir Uršulė Maniukaitė Litvinai
Žebrokai
1922-01-24 Mos. RUIKA Antanas Ruika Kazimieras ir Monika Mimgaudaitė Ruikos N Naujukai Anastasija Bertašiutė Žuolienė Šemetienė Antanas ir Petronėlė Giedraitė Bertašiai N Mikulčiai
1764-02-26 Mos. RUIKA Jonas Ruika (Royka)

Luknė Sk. p. Barbora Mažutytė (Mažutowna)

Daukšiai
1808-11-24 Mos. RUIKA Jonas Ruika (Joannes Ruyko)

Kusai Barbora Zubaitė Giedrienė (Barbara Gidrowa)
N Igariai
1851-01-30 Mos. RUIKA Jonas Ruika (Руйки) Mykolas ir Anastasija Dargytė Ruikos
Nevočiai Monika Dvarionaitė Antanas ir Kunegunda Petrauskaitė Dvarionai
Krakės
1856-11-27 Mos. RUIKA Jonas Ruika Mykolas ir Anastasija Dargytė Ruikos N Nevočiai Matilda Daržinskaitė Pranciškus ir Kotryna Mikniutė Daržinskai
Nevočiai
1880-02-13 Mos. RUIKA Jonas Ruika Juozapas ir Barbora Piekutė Ruikos
Daukšiai Ona Numgaudaitė (Нумгавдовною) Antanas ir Elena Grigaitytė Numgaudai
Žalgiriai
1930-01-27 Mos. RUIKA Jonas Ruika Aleksandras ir Anastasija Šiudeikytė Ruikos
Nevočiai Petronėlė Kniežaitė Daržinskienė Antanas ir Rozalija Staniutė Kniežos N Nevočiai
1790-11-14 Mos. RUIKA Juozapas Ruika (Josephus Ruyko)

Kernai Barbora Tėvelytė (Barbara Tewelowiczowna)

Šaukliai
1790-11-28 Mos. RUIKA Juozapas Ruika (Josephus Ruyko) pasikartojantis įrašas (data)
Kernai Barbora Tėvelytė (Barbara Tewelowiczowna)

Šaukliai
1819-10-21 Mos. RUIKA Juozapas Ruika (Jozephum Ruyko)

Peldžiai Sal. p. Barbora Paulauskaitė Ramanauskienė (Barbara Romanowska)
N Žalgiriai
1774-01-30 Mos. RUIKA Jurgis Ruika (Ruyko)

Šačiai Marijona Sabeckytė (Sabeckayty)

Vabaliai
1842-11-17 Mos. RUIKA Jurgis Ruika (Ruyki) Jonas ir Barbora Zubaitė Ruikos
Igariai Magdalena Skersytė Juozapas ir Magdalena Domarkaitė Skersiai
Šatraminiai
1847-11-18 Mos. RUIKA Jurgis Ruika (Rujki) Jonas ir Barbora Zubaitė Ruikos N Igariai Uršulė Narmontaitė Kazimieras ir Matilda Vaškytė Narmontai
Virbalai
1711-06-15 Mos. RUIKA Kazimieras Ruika (Ruyka)

Kusai Kotryna Domeikienė (Domeykowa)
N Šakaliai
1844-01-18 Mos. RUIKA Kazimieras Ruika (Ruiki) Antanas ir Felicijona Jurkutė Ruikos
Kusai Monika Mimgaudaitė (Mimgowdowna) Pranciškus ir Elena Tamošauskaitė Mimgaudai
Naujukai
1935-07-25 Mos. RUIKA Konstantinas Ruika Jonas ir Matilda Daržinskaitė Ruikos N Nevočiai Morta Razgauskaitė Aglinskienė Kazimieras ir Liudvika Kripaitė Razgauskai N Krakės
1916-02-22 Mos. RUIKA Leonas Ruika Jonas ir Matilda Daržinskaitė Ruikos
Žebrokai Uršulė Andriejauskaitė Antanas ir Uršulė Žeimytė Andriejauskai
Žebrokai
1744-05-24 Mos. RUIKA Mikalojus Ruika (Ruyko)

Kusai Morta Mažonaite (Mažynayte)

Vindeikiai
1797-02-21 Mos. RUIKA Mykolas Ruika (Michaelem Ruyko)

(Kusai) Babora Zubaitė (Barbara Zubowiczowna)

Kusai
1809-02-02 Mos. RUIKA Mykolas Ruika (Michaelem Ruiko)
N Igariai Anastasija Dargytė (Anastasia Dargiowna)

Tėveliai
1843-05-04 Mos. RUIKA Pranciškus Ruika (Ruyki) Juozapas ir Barbora Tėvelytė Ruikiai
Ledžiai Pranciška Benetytė Jonas ir Barbora Murauskaitė Benečiai
Ledžiai
1759-02-25 Mos. RUIKA Simonas Ruika (Ruyka)

Kusai Elžbieta Alseikaitė (Alseykowna)

Kernai
1796-11-27 Mos. RUIKA Simonas Ruika (Simonem Ruyko)
N Kernai Magdalena Paulauskaitė (Magdalena Pawlowskowna)

Šaukliai
1938-02-22 Šač. RUIKA Simonas Ruika Juozapas ir Ona Ašoklytė Ruikos
Derkinčiai Šač. p. Justina Katkutė Dominykas ir Magdalena Vičiulytė Katkai
Derkinčiai Šač. p.
1798-01-23 Yl. RUIKA Tadas Ruika (Thadeum Ruyko)

Klauseikiai Yl. p. Barbora Petkutė (Barbara Pietkiewiczowna)

Klauseikiai Yl. p.1921-08-17 Mos. RUIKIS Simonas Ruikis Monikos Ruikytės sūnus
Mosėdžio p. Karolina Zubaitė Juozapas ir Aleksandra Daukintytė Zubės
Mosėdžio p.
1926-05-02 Gr. RUIKIS Steponas Ruikis Aleksandras ir Anastasija Gložerytė Ruikiai
Grūšlaukė Magdalena Donėlaitė Juozapas ir Kotrya Beinoraitė Donėlos
Grūšlaukė1798-02-13 Sal. RUKIS Kazimieras Rukis (Casimirum Rukiewicz)

Kulupėnai Kartenos p. Agnė Abželtytė (Agnetem Abželtowna)

Pesčiai Sal. p.1711-05-17 Mos. RUKŠKIS Dovydas Rukškis (Rukszki)

Lyksūdė Kotryna Bunkutė (Bunkayte)

Lyksūdė1836-01-28 Mos. RUMBUTIS Adomas Rumbutis Jurgis ir Elžbieta Bagdanskytė Rumbučiai
Margininkai Sk. p. Rozalija Ruikytė Juozapas ir Barbora Tėvelytė Ruikiai
Ledžiai
1778-10-18 Mos. RUMBUTIS Andrius Rumbutis (Rumbiewicz)

Vabalninko p. Barbora Viršilaitė (Wirszylowna)

Rukai
1784-06-11 Mos. RUMBUTIS Baltramiejus Rumbutis (Rumbutowicz)

Daukšiai Elžbieta Jurkšaitė (Jurkszowna)

Daukšiai
1837-01-26 Mos. RUMBUTIS Baltramiejus Rumbutis Dovydas ir Ona Raudonytė Rumbučiai N Laumaičiai Barbora Tamošauskytė Andrius ir Julijona Jonušytė Tamošauskiai
Laumaičiai
1839-01-10 Mos. RUMBUTIS Baltramiejus Rumbutis (Rumbuwtia) Dovydas ir Ona Raudonytė Rumbučiai N Vindeikiai Klotilda Petrauskytė (Piotrowska) Jonas ir Elžbieta Poškytė Petrauskiai
Laumaičiai
1832-06-05 Mos. RUMBUTIS Benediktas Rumbutis Juozapas ir Barbora Aklytė Rubučiai
* Ona Kusaitė Pranciškus ir Apolonija Gegužytė Kusai
Šaukliai
1905-01-25 Mos. RUMBUTIS Benediktas Rumbutis Benediktas ir Barbora Mažrimaitė Rumbučiai
Šerkšniai Karolina Stonkutė (Стонкусъ) Juozapas ir Liudvika Simaitytė Stonkai
Mosėdis
1714-11-30 Mos. RUMBUTIS Dovydas Rumbutis (Rumbutis)

Lenkimai Ona Meškytė (Meszkayte)

Žalgiriai
1771-10-20 Mos. RUMBUTIS Jokūbas Rumbutis (Rumbutis)
N Barzdžiai Sal. p. Kotryna Laukineitytė (Lawkineytaty)

Palšiai
1939-02-14 Lenk. RUMBUTIS Jonas Rumbutis Jonas ir Elena Staniutė Rumbučiai
Senoji Įpiltis Zofija Šedvydytė Motiejus ir Barbora Kervytė Šedvydžiai
Lenkimai
1781-02-18 Mos. RUMBUTIS Juozapas Rumbutis (Rumbutis)

Baksčiai Barbora Aklytė (Aklate)

Bobeliškės
1881-01-13 Mos. RUMBUTIS Juozapas Rumbutis (Румбутиса) Kazimieras ir Ieva Baguckytė Rumbučiai
Mosėdis Felicijona Kuprytė Laurynas ir Elžbieta Skrabauskaitė Kupriai
Bobiliškės
1905-05-17 Mos. RUMBUTIS Juozapas Rumbutis Kazimieras ir Ieva Baguckytė Rumbučiai N Šerkšniai Amelija Kaniavaitė Leonardas ir Petronėlė Prialgauskaitė Kaniavos
Šerkšniai
1745-10-24 Mos. RUMBUTIS Jurgis Rumbutis (Rubuni) ???

Lenkimai Kotryna Simutytė (Symutowna)

Šatraminiai
1756-11-14 Mos. RUMBUTIS Jurgis Rumbutis (Rumbutis)

Daukšiai Ona Baužytė (Bawžewiczowna)

Daukšiai
1792-11-22 Mos. RUMBUTIS Jurgis Rumbutis (Georgius Rumbutis)

Daukšiai Kotryna Šuleikaitė (Catharina Szuleykowna)

Daukšiai
1875-06-17 Laukž. RUMBUTIS Jurgis Rumbutis Antanas ir Pranciška Poškytė Rumbučiai
Lendimai Laukž. p. Antanina Jackutė Mykolas ir Petronėlė Grigalauskytė Jackai
Benaičiai Laukž. p.
1842-07-07 Mos. RUMBUTIS Kazimieras Rumbutis Terezės Rumbutytės sūnus
Igariai Ieva Baguckytė Petras ir Elžbieta Viršilaitė Baguckiai
Žebrokai
1853-11-17 Mos. RUMBUTIS Kazimieras Rumbutis Terezės Rumbutytės sūnus N Mosėdis Antanina Vaitilaitė (Вайтыловною) Barboros Vaitilaitės dukra
Mosėdis
1729-01-23 Mos. RUMBUTIS Kristoforas Rumbutis (Rumbutis)

Peldžiai Sal. p. Ona Kusaitė (Kusayte)

Ledžiai
1815-11-23 Mos. RUMBUTIS Mykolas Rumbutis (Michaelem Rombutowicz)

Šaukliai Ona Simutytė (Anna Symutowna {Rombutowiczowa})

Šatraminiai
1741-07-15 Lenk. RUMBUTIS Motiejus Rumbutis (Rumbutis)
N
Elžbieta Purvienė (Purwiowa)
N
1939-02-14 Šač. RUMBUTIS Pranciškus Rumbutis Adomas ir Kazimiera Gureckaitė Rumbučiai
Lyksūdė Šač. p. Vincentina Adomauskaitė Konstantinas ir Vincentina Pukinskaitė Adomauskai
Laumaičiai
1856-07-22 Sal. RUMBUTIS Stanislovas Rumbutis Kazimieras ir Viktorija Kniukštaitė Rumbučiai N Laiviai Sal. p. Petronėlė Jakštaitė Jurgis ir Petronėlė Ložytė Jakštai
Panotėnai Sal. p.1876-05-05 Mos. RUMŠAS Feliksas Rumšas Juozapas ir Apolonija Kentraitė Rumšos
Šniukščiai Ona Mosteikaitė Antanas ir Antanina Tamošauskaitė Mosteikos
Šaukliai
1903-05-11 Mos. RUMŠAS Jonas Rumšas (Румшуса) Juozapas ir Domicėlė Stončiutė Rumšai
Krakės Petronėlė Beinoraitė Jonas ir Ona Butytė Beinorai
Kernai
1817-05-08 Mos. RUMŠAS Juozapas Rumšas Jozephum Rumpszus)


Viktorija Razmaitė (Victoria Razmowiczowna {Rumpszowa})

Kulaliai
1837-11-28 Mos. RUMŠAS Juozapas Rumšas (Rumszasa) Motiejus ir Joana Narvilaitė Rumšai N Kulaliai Barbora Šiaulytė (Szawlowna) Kazimieras ir Barbora Dvarionaitė Šiauliai
Kulaliai
1861-02-04 Mos. RUMŠAS Juozapas Rumšas Juozapas ir Apolonija Kentraitė Rumšos
Kulaliai Domicėlė Stončiutė Antanas ir Matilda Mikniutė Stončiai (įraše Stasiutė Stončiai)
Krakės
1936-02-04 Šač. RUMŠAS Jurgis Rumšas Jonas ir Petronėlė Beinoriutė Rumšos
Krakės Mos. p. Morta Jautakytė Jonas ir Morta Petrauskaitė Jautakiai
Drupiai Šač. p.
1645-11-15 Sal. RUMŠAS Mykolas Rumšas (Michael Rumszaytis)

Notėnai Ona Žebrokaitė (Anna Žebrokaite)

Notėnai
1730-11-05 Mos. RUMŠAS Motiejus Rumšas (Rumszus)
N Mikulčiai Barbora Paulauskaitė (Paulauskaite)

Šaukliai
1919-03-02 Mos. RUMŠAS Pranciškus Rumšas Pranciškus ir Rozalija Putkalytė Rumšai
Krakės Ona Pliuškytė Andrius ir Uršulė Intaitė Pliuškiai
Tėveliai
1925-02-22 Mos. RUMŠAS Pranciškus Rumšas Juozapas ir Domicėlė Stončiutė Rumšai N Krakės Monika Gadeikytė Kazimieras ir Uršulė Gurauskaitė Gadeikiai
Žebrokai1934-02-06 Laukž. RUNKAITIS Jurgis Runkaitis


Stanislova Skruibytė Benediktas ir Petronėlė Žvinklytė Skruibiai

1875-01-22 Mos. RUNKAITIS Kazimieras Runkaitis Antanas ir Cecilija Narmontaitė Runkaičiai
Urbaičiai Sal.valsč.Juodupėnų p. Barbora Venslauskaitė Aleksandras ir Pulcherija Jakštaitė Venslauskai
Šatraminiai
1901-05-15 Mos. RUNKAITIS Kazimieras Runkaitis (Рункайтис) Kazimieras ir Barbora Venclauskaitė Runkaičiai
Urbaičiai Sal.valsč.Juodupėnų p. Amelija Abdulskiaitė (Амелиею Абдульсковною) Antanas ir Barbora Giedraitė Abdulskiai
Šatraminiai Sal. p.1933-02-27 Mos. RUOKIS Leonas Ruokis Pranciškus ir Anastasija Mažonaitė Ruokiai
Šatraminiai Petronėlė Simutytė Juozapas ir Barbora Savickaitė Simučiai
Žalgiriai
1939-07-15 Mos. RUOKIS Simonas Ruokis Jonas ir Ona Kuprytė Ruokiai
Šakaliai Pranciška Pučkoriutė Juozapas ir Pranciška Vičiutė Pučkoriai
Virbalai
1923-12-01 Gr. RUOKIS Vincentas Ruokis (Vykintas) Pranciškus ir Anastasija Mažonaitė Ruokiai
Jakštaičiai Sal. p. Ona Benetytė Jonas ir Elena Anužytė Benečiai Grūšlaukės p.1893-11-23 Mos. RUPEIKA Antanas Rupeika Antanas ir Ona Valančiutė Rupeikos
Šaučikai Sal. p. Antanina Bertašiutė Antanas ir Matilda Pociutė Bertašiai
Šaukliai
1921-08-21 Mos. RUPEIKA Juozapaotas Rupeika Antanas ir Antanina Bertašiutė Rupeikos
Mos. p. Monika Blauzdytė Aleksandras ir Anelė Ramonaitė Blauzdžiai
Mosėdžio p.
1765-10-28 Mos. RUPEIKA Mykolas Rupeika (Rupeyko)

Prialgai Marcijona Lukavičiutė (Lukowiczowna)

Apuolė
1924-02-03 Mos. RUPEIKA Petras Rupeika Antanas ir Antanina Bertašiutė Rupeikos
Šaukliai Uršulė Markauskaitė Jonas ir Elena Šedvydytė Markauskai
Daukšiai
1713-02-12 Mos. RUPEIKA Z. Rupeika (Rupeyko)


Ona Pilibaitienė (Philiphowa)
N1735-11-06 Mos. RUPŠAS Motiejus Rupšas (Rupszewicz)

Bratikai Terezė Pukinskaitė (Pukinskowna)

Mosėdis1832-10-25 Mos. RUSEVIČIUS Juozapas Rusevičius Juozapas ir Rozalija Sidabraitė Rusevičiai N Notėnai Barbora Budrikytė Kazimieras ir Antanina Prialgauskaitė Budrikiai
Jundulai1937-10-31 Mos. RUSYS Antanas Rusys Felicijonas ir Barbora Gedrimaitė Rusiai N Lenkimai Barbora Kubilaitė Kazimierasir Barbora Paulauskaitė Kubilai
Mikulčiai
1937-02-08 Lenk. RŪSYS Antanas Rūsys Barboros Rūsytės sūnus
Senoji Impiltis Emilija Vitkutė Adolfas ir Petronėlė Piekutė Vitkai
Sriauptai
1936-01-15 Gr. RŪSYS Antanas Rūsys Pranciškus ir Anastasija Šateikytė Rūsiai
Grūšlaukė Barbora Skaraitė Bonifacas ir Barbora Jablonskytė Skaros
Grūšlaukė
1875-05-13 Laukž. RUSYS Petras Rusys Adomas ir Emilija Galdikaitė Rusiai
Senoji Įpiltis Rozalija Černeckytė Benetienė Jurgis ir Ona Vaškytė Černeckiai N Naujoji Įpiltis Laukž. p.
1925-06-07 Lenk. RUSYS Petras Rusys Andrius ir Ona Vičiulytė Rusiai
Ipiltis Laukž. p. Barbora Baužytė Aleksandras ir Ona Simutytė Baužiai
Juodeikiai Lenk.p.1934-01-09 Šač. RUŠINSKIS Aleksandras Rušinskis Liudvikas ir Rozalija Sakalauskaitė Rušinskiai N Vabaliai Šač. p. Bronislova Milreytė Jurgis ir Ona Veselytė Mileriai
Rumšaičiai Šač. p.
1934-02-11 Lenk. RUŠINSKIS Alfonsas Rušinskis Konstantinas ir Veronika Žilinskaitė Rušinskiai
Šaukliai Mos. p. Eugenija Malonaitė Jonas ir barbora Staniutė Malonės
Žirnikai Lenk. p.
1904-01-20 Mos. RUŠINSKIS Antanas Rušinskis Kazimieras ir Rozalija Šilgalytė Rušinskiai
Žebrokai Magdalena Beniušytė Antanas ir Barbora Daukantaitė Beniušiai
Igariai
1918-01-20 Mos. RUŠINSKIS Antanas Rušinskis Kazimieras ir Rozalija Šilgalytė Rušinskiai N Žebrokai Marijona Kniukštaitė Juozapas ir Konstancija Smulkytė Kniukštos
Mosėdis
1908-01-15 Mos. RUŠINSKIS Konstantinas Rušinskis Kazimieras ir Rozalija Šilgalytė Rušinskiai
* Veronika Žilinskaitė Pranciškus ir Agnė Girkontaitė Žilinskai
Tuzai Sal. p.
1933-05-16 Mos. RUŠINSKIS Konstantinas Rušinskis Konstantinas ir Veronika Žilinskaitė Rušinskiai
Šaukliai Ona Brazdeikytė Juozapas ir Idalija Pučinskaitė Brazdeikiai
Šaukliai1937-02-04 Gr. RUTIS Aleksandras Rutis Antanas ir Magdalena Kontrimaitė Ručiai
Grūšlaukė Filomena Lunkutytė Petras ir Plačida Tamošauskaitė Lunkučiai
Grūšlaukė
1875-09-30 Mos. RUTIS Juozapas Rutis (Рутиса) Pranciškus ir Apolonija Dekontaitė Ručiai N Kumpikai Sal. p. Marijona Skridailaitė Vykintas ir Marcijona Kaunaitė Skridailos
Kulaliai
1736-07-01 Mos. RUTĖ Jurgis Rutė (Rute)

Erlėnai Sal. p. Elžbieta Šepulytė (Szepu(,)owna)

Daukšiai
1866-09-27 Sal. RUTIS Jurgis Rutis (Рутиса) Kazimieras ir Ona Milašiutė Ručiai
Šaučikai Sal. p. Ona Staniutė Einikienė Juozapas ir Marijona Pilibaityt Staniai N Šaučikai Sal. p.1899-11-03 Plat. RUZGYS Ignotas Ruzgys Vykintas ir Marcijona Kazlauskait4 Ruzgiai
Aubrikiai Kalv. p. Rozalija Palšytė Jurgis ir Rozalija Laureckytė Palšiai
Užpelkiai Plat. p.
1898-11-03 Mos. RUZGYS Jurgis Ruzgis (Рузги) Jurgis ir Ona Martinaitė Ruzgiai
Lenkimai Monika Jazbutytė Kaniavienė Jonas ir Barbora Mickutė Jazbučiai N Virbalai
1860-02-02 Šač. RUZGYS Vincentas Ruzgys Pranciškus ir Magdalena Mažonaitė Ruzgiai N Lyksūdė Šač. p. Ona Žvinklytė Baltramiejus ir Magdalena Momkutė Žvinkliai
Lyksūdė Šač. p.1759-08-26 Mos. RUŽYS Izidorius Ružys (Ružis)

Ersla Elžbieta Stasytė (Stassewiczowna)

Ersla
1888-01-12 Sal. RUŽYS Jonas Ružys Jurgis ir Magdalena Petrauskytė Ružiai
Šaukliai Mos. p. Kotryna Simonavičiutė Bonifacas ir Marijona Motužytė Simonavičiai
Pesčiai Sal. p.
1859-01-13 Mos. RUŽYS Jurgis Ružys (Ружисъ) Juozapas ir Barbora Petrutytė Ružiai
Ersla Magdalena Petrauskytė Stanislovas ir Ona Narmontaitė Petrauskiai
Ersla